Grundläggande navigering i en modelldriven appBasic navigation in a model-driven app

Du använder navigeringsfältet för att komma till arbetsområdet, skapa en ny post samt söka eller utföra andra uppgifter i en modelldriven app.Use the navigation bar to get to your work area, create a new record, search, or do other tasks in a model-driven app.

Navigering i modelldrivna apparModel-driven app nav

 1. Webbplatsöversikten expanderas och lagras som standard.The site map is expanded and persists by default.
 2. Det underområde där du för närvarande befinner dig är markerat för att visa var du befinner dig i appen.The sub area that you are currently in is highlighted to indicate where you are in the app.
 3. Senaste och Fästa objekt visas överst för enkel åtkomst.Recent and Pinned items are at the top for easy access.
 4. Använd områdesväxlaren för att växla mellan appar.Use the Area switcher to switch between apps.
 5. Ikoner har unika färger i kommandofältet för att visa skillnaderna mellan kommandon.Icons have unique colors on the command bar to show differentiation between commands.

Gå tillbaka till nya poster, objekt eller vyerGet back to recent records, items, or view

Du arbetar antagligen ofta med samma poster.You probably work with the same records most of the time. Du kanske till exempel ofta använder samma kontakt eller konto.For example, you might access the same contact or account on a regular basis. Du kanske även ofta arbetar med samma listor (vyer) över data.Or you might work with the same lists (views) of data over and over. Du kan snabbt gå tillbaka till nyligen använda poster eller vyer från webbplatsöversikten.You can quickly get back to recently used records or views from the site map. Du kan även fästa poster och vyer så att de blir lättare att hitta.You can also pin records and views to make them easier to find.

 1. Välj Senaste från webbplatsöversikten.From the Site Map, select Recent.

 2. Välj den post, det objekt eller den vy du vill gå tillbaka till under Senaste.Under Recent, choose the record, item, or view you want to go back to.

Fästa poster, objekt eller vyerPin records, items, or view

 1. Du kan välja Senaste från webbplatsöversikten för att utöka listan över nyligen öppnade objekt.From the Site Map, select Recent to expand the list of recently accessed items.

 2. Välj fästikonen bredvid objektet i listan över de senaste använda objekten så läggs det till i listan över fästa objekt.Select the pin icon next to the item in the recent list, and it will be added to the pinned list.

  Fästa posterPinned records

Ta bort poster, objekt eller vyerUnpin records, items, or view

 1. Välj Fästa från webbplatsöversikten för att utöka listan över fästa objekt.From the Site Map, select Pinned to expand the list of pinned items.

 2. Välj ikonen Ta bort bredvid objektet så tas det bort från listan.Select the unpin icon next to the item, and it will drop off the list.

  Ta bort posterUnpin records

Navigering i postuppsättningarRecord set navigation

Navigera genom flera poster med förinställda vyer och frågor.Navigate through multiple records with preset views and queries. Den postinriktade navigeringen förbättrar användarnas produktivitet eftersom de kan gå mellan poster i listan och enkelt navigera tillbaka utan att de förlorar arbetslistan.The record-focused navigation improves productivity by allowing users to jump from record to record in the list and easily navigate back without losing their working list.

Navigering i postuppsättningarRecord set navigation

ReferenspanelReference panel

Referenspanelen är ett utmärkt alternativ för att kunna fortsätta arbeta utan att behöva lämna skärmen där du befinner dig.The reference panel is a great way to get work done without moving away from the screen you’re on. Du kan söka efter andra relaterade saker, till exempel ärenden eller möjligheter för ett konto, inom kontexten för den post som du arbetar med, utan att behöva gå till en annan skärm.You can look up other related things, such as cases or opportunities for an account, within the context of the record you’re viewing without navigating to other screen.

ReferenspanelReference panel

Titta på den här videon om du vill veta mer om referenspanelen:Watch this video to learn more about the Reference Panel:

MeddelandenNotifications

Det finns tre typer av meddelanden som visas i ett formulär: Informationsmeddelanden, varningsmeddelanden och felmeddelanden.There are three types of notifications that are shown on a form: Informational, Warning and Error. Meddelanden visas alltid högst upp i formuläret, precis ovanför rubriken.Notifications are always available at the top of the form, just above the header.

De meddelanden som beskrivs nedan är tillgängliga i version 9.1.9.3010.The notifications described below are available with version 9.1.9.3010.

ExempelmeddelandenExample of notifications

Om det bara finns ett meddelande visas endast en rad.If there is only one notification you will see a single line.

Exempel på enskilda meddelandenExample of single notifications

Om det finns fler än ett meddelande visas antalet meddelanden.If there is more than one notification, you will see the number of notifications. Välj sparren för att visa alla meddelanden.Select the chevron, to view each message.

Exempel på flera meddelandenExample of multiple notifications