Kör en app i en webbläsareRun an app in a web browser

När du skapar en app eller någon delar en app med dig, kan du köra appen i Windows, iOS, Android eller i en webbläsare.When you create an app, or someone shares an app with you, you can run that app on Windows, iOS, Android, or in a web browser. I det här ämnet får du lära dig att köra en arbetsyteapp eller en modelldriven app i en webbläsare från Dynamics 365-startsidan.In this topic, you'll learn how to run a canvas or model-driven app in a web browser from the Dynamics 365 Home page.

För att följa den här snabbstarten behöver du:To follow this quickstart, you need:

Logga in på Dynamics 365Sign in to Dynamics 365

Logga in på Dynamics 365 på https://home.dynamics.com.Sign in to Dynamics 365 at https://home.dynamics.com.

Hitta en app på startsidanFind an app on the Home page

Startsidan kan visa flera typer av företagsprogram, men du kan hitta en specifik app genom att skriva en del av namnet i sökrutan.The Home page may show several types of business apps, but you can find a specific app by typing part of its name in the search box. Du kan också filtrera listan så att bara appar som har skapats av en viss källa, till exempel PowerApps, visas.You can also filter the list to show only apps created by a specific source, such as PowerApps. Det gör du genom att klicka eller trycka på Filter och sedan välja källa.To do this, click or tap Filter and then select the source.

Om du nyligen har installerat en app, visas den inte direkt i listan med appar.If you've recently installed the app, it might not immediately appear in the list of apps. Klicka eller tryck på Synkronisera för att visa alla dina appar.Click or tap Sync to show all your apps. Den här processen kan ta upp till en minut.This process may take up to a minute.

Öppna en app från åtgärdsfönstretRun an app from the task pane

När du har hittat appen kan du fästa den i åtgärdsfönstret för enklare åtkomst.After you find an app, you can pin it to the task pane for easier access. För att lokalisera en app, klickar eller trycker du på ellipsen (...) på appanelen och därefter på Fäst den här appen.To pin an app, click or tap the ellipsis (...) on the app tile, and then click or tap Pin this app.

Om du vill köra den fastsatta appen från åtgärdsfönstret klickar eller trycker du på Dynamics 365 i det övre vänstra hörnet. Leta reda på appen under Mina appar och klicka eller tryck på den.To run the pinned app from the task pane, click or tap Dynamics 365 in the upper-left corner, locate the app under My apps, and then click or tap it.

Köra en app från en URLRun an app from a URL

Du kan spara en apps URL som ett bokmärke i webbläsaren och köra den genom att välja bokmärket eller skicka URL:en som en länk via e-post.You can save an app's URL as a bookmark in your browser and run it by selecting the bookmark, or you can send a URL as a link through email. Om någon annan har skapat en app och delat den med dig i ett e-postmeddelande, kan du köra appen genom att klicka eller trycka på länken i e-postmeddelandet.If someone else created an app and shared it with you in an email, you can run the app by clicking or tapping the link in the email. När du kör en app med en URL kan du uppmanas att logga in med dina Azure Active Directory-autentiseringsuppgifter.When running an app using a URL, you may be prompted to sign in using your Azure Active Directory credentials.

Anslut till dataConnect to data

Om en app kräver en anslutning till en datakälla eller behörighet för att du ska få använda enhetens funktioner (t.ex. kamera eller platstjänster), måste du ge ditt medgivande innan du kan använda appen.If an app requires a connection to a data source or permission to use the device's capabilities (such as the camera or location services), you must give consent before you can use the app. Vanligtvis tillfrågas du bara första gången.Typically, you're prompted only the first time.

Anslutning

Stäng en appClose an app

Stäng appen genom att logga ut från startsidan för Dynamics 365 eller öppna en annan app.To close an app, sign out of the Dynamics 365 Home page, or open another app.

Nästa stegNext steps

I det här ämnet fick du lära dig hur man kör en arbetsyte- eller modelldriven app i en webbläsare.In this topic, you learned how to run a canvas or model-driven app in a web browser. Om du vill lära dig att köra en arbetsyteapp på en mobil enhet fortsätter du till nästa ämne.To learn how to run a canvas app on a mobile device, continue to the next topic.