Kör en arbetsyteapp på en mobil enhetRun a canvas app on a mobile device

När du skapar en app eller någon delar en app med dig, kan du köra appen i Windows, iOS, Android eller i en webbläsare.When you create an app, or someone shares an app with you, you can run that app on Windows, iOS, Android, or in a web browser. I det här ämnet får du lära dig hur du köra en arbetsyteapp på en mobil enhet.In this topic, you'll learn how to run a canvas app on a mobile device. Appar som körs på mobila enheter kan dra nytta av enhetens funktioner, exempelvis platstjänster och kamera.Apps running on a mobile device can take advantage of the device's capabilities, such as location services and camera.

Om du inte har registrerat dig för PowerApps och vill följa den här proceduren så registrerar du dig kostnadsfritt innan du börjar. Hämta därefter PowerApps från App Store eller Google Play till en iPhone-, iPad- eller Android-enhet med ett operativsystem som stöds.To follow this procedure, if you're not signed up for PowerApps, sign up for free before you begin, and then download PowerApps from the App Store or Google Play onto an iPhone, iPad, or Android device running a supported operating system. Se även till att du har åtkomst till en app för arbetsytor som du själv har skapat, eller som någon annan skapat och delat med dig.Also, make sure you have access to a canvas app that you created or that someone else created and shared with you.

Öppna PowerApps och logga inOpen PowerApps and sign in

Öppna PowerApps på din mobila enhet och logga in med dina autentiseringsuppgifter för Azure Active Directory.Open PowerApps on your mobile device and sign in using your Azure Active Directory credentials.

Inloggad användare

Om du har Microsoft Authenticator-appen installerad på din mobila enhet, anger du helt enkelt ditt användarnamn när du uppmanas till det. Godkänn sedan meddelandet som skickas till din enhet.If you have the Microsoft Authenticator app installed on your mobile device, simply enter your username when prompted, and then approve the notification sent to your device.

Hitta appenFind the app

Det kan vara lättare att hitta appen om du öppnar menyn PowerApps och sedan väljer ett filter.To make it easier to find the app, open the PowerApps menu, and then select a filter.

Appfilter

Följande filter är tillgängliga:The following filters are available:

  • Alla appar: Visar alla appar som du har åtkomst till, inklusive appar som du har skapat och appar som andra har delat med dig.All apps: Displays all apps to which you have access, including apps you created and apps that others shared with you.

  • Mina appar: Visar appar som du har kört minst en gång.My Apps: Displays apps that you've run at least once.

  • Exempel på appar: Visar exempel på appar från Microsoft som demonstrerar verkliga program scenarier med fiktiva data som hjälper dig att utforska design möjligheterna.Sample apps: Displays sample apps from Microsoft that showcase real application scenarios with fictitious data to help you explore design possibilities.

  • Favoriter: Visar appar som du har markerat genom att trycka på ellipsen (...) på panelen app och sedan trycka på favorit.Favorites: Displays apps that you've marked by tapping the ellipsis (...) on the app tile, and then tapping Favorite. Om du vill ta bort en app från den här listan trycker du på ellipsen (...) i appanelen och sedan på Ta bort som favorit.To remove an app from this list, tap the ellipsis (...) on the app tile, and then tap Unfavorite.

    Markera som favorit

När du har filtrerat dina appar kan du sortera den filtrerade listan efter det datum apparna nyligen öppnades eller ändrades, eller alfabetiskt efter namn.After you filter your apps, you can sort the filtered list by the date the apps were most recently opened or modified, or alphabetically by name. De här inställningarna behålls när du stänger och öppnar PowerApps igen.These preferences are retained when you close and reopen PowerApps.

Menyn Sortera

Om du känner till namnet på appen som du vill köra kan du trycka på sökikonen överst i PowerApps och sedan skriva en del av namnet i sökrutan.If you know the name of the app you want to run, you can tap the search icon at the top of Powerapps, and then type part of its name in the search box.

Search

Om du har filtrerat dina appar söks den filtrerade listan igenom.If you filtered your apps, it will search the filtered list.

Köra en appRun an app

Om du vill köra en app för arbetsytor på en mobil enhet trycker du på appanelen.To run a canvas app on a mobile device, tap the app tile. Om någon annan skapat en app för arbetsytor och delat den med dig i ett e-postmeddelande, kan du köra appen genom att trycka på länken i e-postmeddelandet.If someone else created a canvas app and shared it with you in an email, you can run the app by tapping the link in the email.

Om det är första gången du använder PowerApps visar en skärmbild svepgesten för att stänga appen.If this is the first time you're using PowerApps, a screen shows the swipe gesture to close the app.

Starta en app

Om en app kräver en anslutning till en datakälla eller behörighet för att du ska få använda enhetens funktioner (t.ex. kamera eller platstjänster), måste du ge ditt medgivande innan du kan använda appen.If an app requires a connection to a data source or permission to use the device's capabilities (such as the camera or location services), you must give consent before you can use the app. Vanligtvis tillfrågas du bara första gången.Typically, you're prompted only the first time.

Connection

Fäst en app på startsidanPin an app to the home screen

Du kan fästa en app på enhetens startsida om du vill ha åtkomst till den snabbt.You can pin an app to the home screen of your device for quick access. Tryck på ellipsen (...) i appanelen, tryck på Fäst på startsidan och följ sedan de anvisningar som visas.Tap the ellipsis (...) on the app tile, tap Pin to Home, and then follow the instructions that appear.

Fäst en app

Stäng en appClose an app

Om du vill stänga en app sveper du med fingret från den vänstra kanten i appen till höger.To close an app, use your finger to swipe from the left edge of the app to the right. På en Android-enhet kan du även trycka på bakåtknappen och sedan bekräfta att du vill stänga appen.On Android devices, you can also press the Back button and then confirm that you intended to close the app.

Nästa stegNext steps

I det här ämnet lärde du dig hur man kör en arbetsyteapp på en mobil enhet.In this topic, you learned how to run a canvas app on a mobile device. Du kan även köra modelldrivna appar på en mobil enhet.You can also run model-driven apps on a mobile device.