Skapa en regel i PowerAppsCreate a rule in PowerApps

Skapa regler för att automatiskt ändra en app, baserat på kriterier som du anger.Create rules to automatically modify an app based on criteria that you specify. Visa till exempel listobjekt i rött, gult eller grönt baserat på deras status, eller visa endast en godkännandeknapp för vissa användare (till exempel chefer).For example, show list items in red, yellow, or green based on their status, or show an approval button only for certain users (such as managers).

Du kan lägga till regler till en mängd olika kontroller.You can add rules to a variety of controls. I det här ämnet lägger du till en regel som ändrar textfärgen i en Etikett om värdet i ett skjutreglage är större än 70.In this topic, you'll add a rule to change the text color of a Label control if the value of a Slider control is greater than 70.

Lägga till en regelAdd a rule

 1. Välj en kontroll (eller lägg till en kontroll och låt den vara markerad).Select a control (or add a control and leave it selected).

  I det här avsnittet lägger du till en etikett och ett skjutreglage, konfigurerar etikettegenskapen Text till Slider1.Value och väljer sedan skjutreglaget.For this topic, add a label and a slider, set the label's Text property to Slider1.Value, and then select the slider.

 2. I den högra panelen klickar eller trycker du på Regler. Klicka eller tryck sedan på Ny regel.In the right-hand panel, click or tap Rules, and then click or tap New rule.

  Skapa ny regel

  Om du väljer en kontroll som en eller flera regler redan har definierats för, kan du redigera någon av dem genom att klicka eller trycka på den.If you select a control for which one or more rules has already been defined, you can edit any of them if you click or tap it.

Lägga till ett villkorAdd a condition

Ett villkor är ett uttryck som utvärderas som true eller false, till exempel om ett värde är större än 70.A condition is an expression that evaluates to true or false, such as whether a value is greater than 70. Du kan skriva uttrycket baserat på en mall eller börja från början. Du kan även anpassa uttrycket med hjälp av vägledningen i användargränssnittet (IntelliSense).You can write the expression based on a template or start from scratch, and you can customize the expression based on guidance in the UI (Intellisense).

 1. Klicka eller tryck på Lägg till ett villkor och klicka sedan på en mall eller Anpassat villkor.Click or tap Add a condition, and then click a template or Custom condition.

  I det här ämnet klickar eller trycker du på Större än.For this topic, click or tap Greater than.

  Lägga till villkor

 2. Uppdatera uttrycket för att definiera när regeln ska tillämpas.Update the expression to define when the rule applies.

  För det här avsnittet, ändra 0 till 70 för att få det här uttrycket: For this topic, change 0 to 70 to get this expression:
  Slider1.Value > 70Slider1.Value > 70

Lägga till en åtgärdAdd an action

Åtgärderna definierar vad som händer när regeln tillämpas.Actions define what happens when the rule is applied. PowerApps kan skapa åtgärder automatiskt baserat på de ändringar du gör i kontrollerna.PowerApps can create actions automatically based on changes you make to controls.

 1. Klicka eller tryck på Definiera åtgärder.Click or tap Define actions.

  Definiera åtgärder

 2. I bekräftelsedialogrutan klickar eller trycker du på Sätt igång så att PowerApps avbildar din nästa ändring eller ändringar som en eller flera åtgärder.In the confirmation dialog box, click or tap Let's go so that PowerApps will capture your next change or changes as one or more actions.

 3. Konfigurera en eller flera kontroller för att matcha dina förväntningar när villkoret är sant.Configure one or more controls to match your expectations when the condition is true.

  I det här ämnet ändras färgen på etiketten.For this topic, change the color of the label.

  Avbilda egenskaper

 4. (valfritt) Granska dina ändringar genom att klicka eller trycka på Visa åtgärder.(optional) Review your changes by clicking or tapping Show actions.

  Granska åtgärder

 5. När du är klar med att lägga till åtgärder klickar eller trycker du på Klar.When you finish adding actions, click or tap Done.

 6. Granska villkoret och åtgärder för regeln.Review the condition and actions for the rule.

  Granska regel

Byt namn på regelnRename the rule

 1. Hovra över Regel1 och klicka eller tryck på redigeringsknappen.Hover over Rule1 and click or tap the edit button.

  Hovra över regelnamnet

 2. Ange ett nytt namn för regeln.Enter a new name for the rule.

  Byt namn på regeln

 3. Klicka eller tryck på Klar för att stänga redigeraren.Click or tap Done to dismiss the editor.

Testa regelnTest the rule

 1. Förhandsgranska appen genom att trycka på F5 (eller genom att klicka på uppspelningsknappen i det övre högra hörnet).Preview the app by pressing F5 (or by clicking the play button near the upper-right corner).

  Öppna förhandsgranskningen

 2. Ange att villkoret är true och kontrollera sedan att åtgärderna fungerar som förväntat.Make the condition that you specified true, and then confirm that the actions work as you expect.

  I det här ämnet ställer du skjutreglaget på ett värde som är större än 70 och kontrollerar att etikettexten ändrar färg.For this topic, set the slider to a value that's greater than 70, and confirm that the label text changes color.

Visa alla reglerSee all rules

Fliken Regler visar som standard endast reglerna för den markerade kontrollen och alla underordnade kontroller som används i ett regelvillkor eller en åtgärd.By default, the Rules tab shows only the rules for the selected control and all child controls that are used in a rule condition or action. Om du vill visa alla regler i appen, så avmarkera kryssrutan Visa regler enbart för den här kontrollen.To show all rules in the app, clear the Show rules for this control only check box.

Ta bort filter

Kända begränsningarKnown limitations

När detta skrivs:As of this writing:

 • Du kan inte ange egenskapen ThisItem för ett formulär eller ett galleri som en del av ett villkor.You can't specify the ThisItem property of a form or a gallery as part of a condition.