Installera Azure PowerShell-modulenInstall the Azure PowerShell module

Den här artikeln beskriver hur du installerar Azure PowerShell-modulerna med hjälp av PowerShellGet.This article tells you how to install the Azure PowerShell modules using PowerShellGet. De här instruktionerna fungerar för Windows-, macOS- och Linux-plattformar.These instructions work on Windows, macOS, and Linux platforms. För Az-modulen kan för närvarande inga andra installationsmetoder användas.For the Az module, currently no other installation methods are supported.

KravRequirements

Azure PowerShell fungerar med PowerShell 5.1 och senare i Windows och med PowerShell Core 6.x och senare på valfri plattform.Azure PowerShell works with PowerShell 5.1 or higher on Windows, or PowerShell Core 6.x and later on all platforms. Om du är osäker på om du har PowerShell, eller macOS eller Linux, installerar du senaste versionen av PowerShell Core.If you aren't sure if you have PowerShell, or are on macOS or Linux, install the latest version of PowerShell Core.

Du kan kontrollera vilken PowerShell-version du har genom att köra kommandot:To check your PowerShell version, run the command:

$PSVersionTable.PSVersion

Köra Azure PowerShell på PowerShell 5.1 på Windows:To run Azure PowerShell in PowerShell 5.1 on Windows:

  1. Uppdatera vid behov till Windows PowerShell 5.1.Update to Windows PowerShell 5.1 if needed. Om du använder Windows 10 kan PowerShell 5.1 redan vara installerat.If you're on Windows 10, you already have PowerShell 5.1 installed.
  2. Installera .NET Framework 4.7.2 eller senare.Install .NET Framework 4.7.2 or later.

Det finns inga ytterligare krav för Azure PowerShell när du använder PowerShell Core.There are no additional requirements for Azure PowerShell when using PowerShell Core.

Installera Azure PowerShell-modulenInstall the Azure PowerShell module

Varning

Det går inte både modulen AzureRM och modulen Az installerade samtidigt för PowerShell 5.1 för Windows.You can't have both the AzureRM and Az modules installed for PowerShell 5.1 for Windows at the same time. Om du vill behålla AzureRM på datorn installerar du Az-modulen för PowerShell Core 6.x eller senare.If you need to keep AzureRM available on your system, install the Az module for PowerShell Core 6.x or later. För att göra det installerar du PowerShell Core 6.x eller senare och följer instruktionerna i PowerShell Core-terminalen.To do this, install PowerShell Core 6.x or later and then follow these instructions in a PowerShell Core terminal.

Den rekommenderade installationsmetoden är att begränsa installationen till den aktiva användaren:The recommended install method is to only install for the active user:

Install-Module -Name Az -AllowClobber -Scope CurrentUser

Om du vill installera för alla användare i ett system krävs administratörsbehörighet.If you want to install for all users on a system, this requires administrator privileges. I macOS eller Linux kör du som administratör eller med sudo-kommandot i en PowerShell-session med förhöjd behörighet:From an elevated PowerShell session either run as administrator or with the sudo command on macOS or Linux:

Install-Module -Name Az -AllowClobber -Scope AllUsers

Som standard konfigureras inte PowerShell-galleriet som en betrodd lagringsplats för PowerShellGet.By default, the PowerShell gallery isn't configured as a trusted repository for PowerShellGet. Första gången du använder PSGallery visas följande meddelande:The first time you use the PSGallery you see the following prompt:

Untrusted repository

You are installing the modules from an untrusted repository. If you trust this repository, change
its InstallationPolicy value by running the Set-PSRepository cmdlet.

Are you sure you want to install the modules from 'PSGallery'?
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "N"):

Svara Yes eller Yes to All för att fortsätta med installationen.Answer Yes or Yes to All to continue with the installation.

Az-modulen är en sammanslagen modul för Azure PowerShell-cmdletar.The Az module is a rollup module for the Azure PowerShell cmdlets. När du installerar den laddar den ned alla tillgängliga Azure Resource Manager-moduler och gör dess cmdletar tillgängliga för användning.Installing it downloads all of the available Azure Resource Manager modules, and makes their cmdlets available for use.

FelsökningTroubleshooting

Här är några vanliga problem som kan uppstå när du installerar Azure PowerShell-modulen.Here are some common problems seen when installing the Azure PowerShell module. Om du stöter på ett problem som inte tas upp här kan du öppna ett ärende på GitHub.If you experience a problem not listed here, please file an issue on GitHub.

Proxy blockerar anslutningProxy blocks connection

Om du får felmeddelanden från Install-Module som indikerar att det inte går att nå PowerShell Gallery kan du hindras av en proxy.If you get errors from Install-Module that indicate the PowerShell Gallery is unreachable, you may be behind a proxy. Olika operativsystem har olika krav för att konfigurera en systemomfattande proxy. Det tas inte upp i detalj här.Different operating systems will have different requirements for configuring a system-wide proxy, which are not covered in detail here. Systemadministratören kan ge dig information om proxyinställningarna och hur du konfigurerar dem för operativsystemet.Contact your system administrator for your proxy settings and how to configure them for your OS.

Själva PowerShell kan inte konfigureras för att använda den här proxyn automatiskt.PowerShell itself may not be configured to use this proxy automatically. Med PowerShell 5.1 och senare konfigurerar du proxyn för PowerShell-sessionen med följande kommando:With PowerShell 5.1 and later, configure the proxy to use for a PowerShell session with the following command:

(New-Object System.Net.WebClient).Proxy.Credentials = `
  [System.Net.CredentialCache]::DefaultNetworkCredentials

Om autentiseringsuppgifter för operativsystemet är rätt konfigurerade dirigeras PowerShell-begärandena genom proxyn.If your operating system credentials are configured correctly, this will route PowerShell requests through the proxy. För att den här inställningen ska finnas kvar mellan sessionerna lägger du till kommandot i en PowerShell profil.In order to have this setting persist between sessions, add the command to a PowerShell profile.

För att du ska kunna installera paketet måste proxyservern tillåta HTTPS-anslutningar till följande adress:In order to install the package, your proxy needs to allow HTTPS connections to the following address:

  • https://www.powershellgallery.com

Logga inSign in

Börja arbeta med Azure PowerShell genom att logga in med dina autentiseringsuppgifter för Azure.To start working with Azure PowerShell, sign in with your Azure credentials.

# Connect to Azure with a browser sign in token
Connect-AzAccount

Anteckning

Om du har inaktiverat modulen för automatisk inläsning, kan du importera den manuellt med Import-Module Az.If you've disabled module autoloading, manually import the module with Import-Module Az. Det kan ta några sekunder. Det beror på hur modulen är strukturerad.Because of the way the module is structured, this can take a few seconds.

Du måste upprepa de här stegen för varje ny PowerShell-session du startar.You'll need to repeat these steps for every new PowerShell session you start. Information om hur du sparar Azure-inloggningen mellan olika PowerShell-sessioner hittar du i artikeln om att spara autentiseringsuppgifter för användare mellan olika PowerShell-sessioner.To learn how to persist your Azure sign-in across PowerShell sessions, see Persist user credentials across PowerShell sessions.

Uppdatera Azure PowerShell-modulenUpdate the Azure PowerShell module

På grund av hur Az-modulen är paketerad uppdaterar kommandot Update-Module inte installationen på rätt sätt.Because of how the Az module is packaged, the Update-Module command won't update your installation correctly. När du installerar AZ-modulen samlar den in och installerar alla sina beroende undermoduler och tillhandahåller cmdletarna för varje tjänst.When you install the Az module, it actually collects and installs all of its dependent submodules, and which provide the cmdlets for each service. Det innebär att om du vill uppdatera Azure PowerShell-modulen behöver du installera om, snarare än att bara uppdatera.That means that to update the Azure PowerShell module, you will need to reinstall, rather than just update. Det gör du på samma sätt som när du installerar, men du kan behöva lägga till argumentet -Force:This is done in the same way as installing, but you may need to add the -Force argument:

Install-Module -Name Az -AllowClobber -Force

Det här kan skriva över installerade moduler, men du kan fortfarande ha äldre versioner kvar på datorn.Although this can overwrite installed modules, you may still have older versions left on your system. Om du vill ta bort äldre versioner av Azure PowerShell från ditt system läser du Avinstallera Azure PowerShell-modulen.To learn how to remove old versions of Azure PowerShell from your system, see Uninstall the Azure PowerShell module.

Använd flera versioner av Azure PowerShellUse multiple versions of Azure PowerShell

Det är möjligt att installera fler än en version av Azure PowerShell.It's possible to install more than one version of Azure PowerShell. Använd följande kommando för att kontrollera om du har flera versioner av Azure PowerShell installerade:To check if you have multiple versions of Azure PowerShell installed, use the following command:

Get-InstalledModule -Name Az -AllVersions | select Name,Version

Se Avinstallera Azure PowerShell-modulen om du vill ta bort en version av Azure PowerShell.To remove a version of Azure PowerShell, see Uninstall the Azure PowerShell module.

Du kan installera eller läsa in en specifik version av Az-modulen med hjälp av argumentet -RequiredVersion:You can install or load a specific version of the Az module by using the -RequiredVersion argument:

# Install Az version 0.7.0
Install-Module -Name Az -RequiredVersion 0.7.0 
# Load Az version 0.7.0
Import-Module -Name Az -RequiredVersion 0.7.0

Om du har flera versioner av modulen installerade läses den senaste versionen in som standard av automatisk inläsning och Import-Module.If you have more than one version of the module installed, module autoload and Import-Module load the latest version by default.

Ge feedbackProvide feedback

Om du upptäcker en bugg i Azure PowerShell kan du öppna ett ärende på GitHub.If you find a bug in Azure Powershell, file an issue on GitHub. Om du vill ge feedback från kommandoraden använder du cmdleten Send-Feedback.To provide feedback from the command line, use the Send-Feedback cmdlet.

Nästa stegNext Steps

Läs informationen i Komma igång med Azure PowerShell för att komma igång med Azure PowerShell-modulerna och deras funktioner.To learn more about the Azure PowerShell modules and their features, see Get Started with Azure PowerShell. Om du känner till Azure PowerShell och behöver migrera från AzureRM läser du Migrera från AzureRM till Az.If you're familiar with Azure PowerShell and need to migrate from AzureRM, see Migrate from AzureRM to Az.