Digital PowerShell-bildPowerShell Digital Art

Förklaringarna är sanna! Det kraftfulla gränssnittet som garanterar säker passage till molnet. Men hur?The legends are true! The powerful shell that ensures safe passage to the cloud. But how?

Ta del av den digitala grafiken som är länkad nedan.Please enjoy the digital artwork linked below. Demonstrera dina kollegor som du har betrott med rullningarna av Monad!Demonstrate to your peers that you have been entrusted with the Scrolls of Monad!

PowerShell-informations grafikenPowerShell Infographic

SerieComic

SkrivbordsunderläggWallpaper

AffischPoster

PowerShell-hjältePowerShell Hero

Microsoft PowerShell-logotyp och rikt linjer för digital konstMicrosoft PowerShell Logo and Digital Art Guidelines

Som allmän regel får tredje parter inte använda Microsoft-logotyper och bilder utan behörighet.As a general rule, third parties may not use Microsoft logos and artwork without permission. Följande är de begränsade förhållanden under vilka tredje parter får använda Microsoft PowerShell-logotypen och bilder.The following are the limited circumstances under which third parties may use the Microsoft PowerShell logo and artwork.

  • För icke-kommersiella ändamål (dokumentation eller på en webbplats) som hänvisar till din anslutning med Microsoft PowerShell.For non-commercial purposes (documentation or on a website) that reference your connection with Microsoft PowerShell.

All användning utanför dessa rikt linjer som fastställs av Microsoft är strikt förbjuden.Any uses outside of these guidelines as determined by Microsoft is strictly prohibited. Använd inte Microsoft PowerShell-logotypen eller bilder i produkter, produkt förpackningar eller andra företags tjänster för vilka en formell licens krävs.Do not use the Microsoft PowerShell logo or artwork in products, product packaging, or other business services for which a formal license is required.

Microsoft förbehåller sig rätten att avsluta eller ändra behörighet för att Visa logo typen eller bilderna, och kan begära att tredje part ändrar eller tar bort all användning av logo typen eller grafiken som, i Microsofts enda dom, inte följer dessa rikt linjer eller som annars kan försämra Microsofts rättigheter i logo typen.Microsoft reserves the right in its sole discretion to terminate or modify permission to display the logo or artwork, and may request that third parties modify or delete any use of the logo or artwork that, in Microsoft's sole judgment, does not comply with these guidelines or might otherwise impair Microsoft's rights in the logo.