Verifiera ett argumentintervall

Det här exemplet visar hur du anger en validerings regel som Windows PowerShell-körningsmiljön kan använda för att kontrol lera de lägsta och högsta värdena för parameter argumentet innan cmdleten körs. Du ställer in den här validerings regeln genom att deklarera ValidateRange-attributet.

Anteckning

Mer information om klassen som definierar det här attributet finns i system. Management. Automation. Validaterangeattribute.

Verifiera ett argument intervall

 • Lägg till attributet ValidateRange som det visas i följande kod. I det här exemplet anges ett intervall på 0 till 5 för InputData parametern.

  [ValidateRange(0, 5)]
  [Parameter(Position = 0, Mandatory = true)]
  public int InputData
  {
   get { return inputData; }
   set { inputData = value; }
  }
  private int inputData;
  

Mer information om hur du deklarerar det här attributet finns i ValidateRange Attribute-deklaration.

Se även

Deklaration av attributet ValidateRange

Skriva en Windows PowerShell-cmdlet