Lägga till filterparametrar

En cmdlet kan definiera Filter Include parametrarna , Exclude och som filtrerar uppsättningen indataobjekt som cmdleten påverkar.

Normalt anges uppsättningen med indataobjekt med InputObject parametern Path , eller Name . En cmdlet kan till exempel ha en parameter som accepterar flera sökvägar med jokertecken, och varje sökväg Path pekar på ett indataobjekt. Tillsammans kvalificerar parametrarna , och Filter Include de Exclude sökvägar som cmdleten fungerar på varje gång den anropas.

Inkludera och exkludera parametrar

Parametrarna Include och identifierar de objekt som ingår eller Exclude exkluderas från den uppsättning indataobjekt som skickas till cmdleten. Använd de här parametrarna när filtret kan uttryckas i standardspråket för jokertecken. (Mer information om jokertecken finns i Stöd för jokertecken i cmdletparametrar.) Parametern Include innehåller alla objekt vars namn matchar inkluderingsfiltret. Parametern Exclude utesluter alla objekt vars namn matchar filtret.

Filterparameter

Parametern Filter anger ett filter som inte uttrycks i standardspråket för jokertecken. Till exempel kan ACTIVE Directory Service Interfaces (ADSI) eller SQL-filter skickas till cmdleten via dess Filter parameter. I cmdletarna som tillhandahålls av Windows PowerShell anges dessa filter av de Windows PowerShell som använder cmdleten för att få åtkomst till ett datalager. Varje leverantör definierar vanligtvis sitt eget filter.

Filtrera om ingen uppsättning indataobjekt har angetts

Om ingen uppsättning indataobjekt anges innebär det vanligtvis att filtrera mot alla objekt. Mer information finns iGet-Process.

Se även

Skriva en Windows PowerShell-cmdlet