CustomEntries-element för CustomControl för View (format)

Innehåller definitionerna för vyn anpassad kontroll. Vyn anpassad kontroll måste ange en eller flera definitioner.

Konfigurations element (format) ViewDefinitions element (format) View-element (format) CustomControl-element (format) element (format) CustomEntries-element för CustomControl för vy (format)

Syntax

<CustomEntries>
  <CustomEntry>...</CustomEntry>
</CustomEntries>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och CustomControlEntries elementets överordnade element. Du måste ange ett eller flera underordnade element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Element Beskrivning
CustomEntry-element för CustomEntries för vy (format) Nödvändigt element.

Innehåller en definition av den anpassade kontrollen.

Överordnade element

Element Beskrivning
CustomControl-element för View (format) Nödvändigt element.

Definierar ett anpassat kontroll format för vyn.

Kommentarer

I de flesta fall har en kontroll bara en definition som definieras i ett enda CustomEntry element. Det är dock möjligt att ha flera definitioner om du vill använda samma kontroll för att visa olika .NET-objekt. I dessa fall kan du definiera ett- CustomEntry element för varje objekt eller uppsättning objekt.

Se även

CustomControl-element för View (format)

CustomEntry-element för CustomEntries för vy (format)

Skriva en PowerShell-formateringsfil