Formatera data som visas

Du kan ange hur enskilda data punkter i listan, tabellen eller den breda vyn ska visas. Du kan använda FormatString elementet när du definierar objekt i vyn, eller så kan du använda ScriptBlock elementet för att anropa FormatString metoden för data.

Använda FormatString-elementet

I följande exempel TotalProcessorTime formateras värdet för egenskapen för system. Diagnostics. process -objektet med hjälp av FormatString-elementet. TotalProcessorTimeegenskapen

<TableColumnItem>
  <PropertyName>TotalProcessorTime</PropertyName>
  <FormatString>{0:MMM}{0:dd}{0:HH}:{0:mm}</FormatString>
</TableColumnItem>