SelectionSetName-element för EntrySelectedBy för TableControl (format)

Anger en uppsättning .NET-typer. Använd den här posten i vyn tabell. Det finns ingen gräns för antalet markerings uppsättningar som kan anges för en post.

Konfigurations element (format) ViewDefinitions element (format) Visa element (format) TableControl-element (format) TableRowEntries-element (format) TableRowEntry-element (format) EntrySelectedBy element (format) SelectionSetName-element för EntrySelectedBy (format)

Syntax

<SelectionSetName>NameofSelectionSet</SelectionSetName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och överordnade element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
EntrySelectedBy-element (format) Definierar de .NET-typer som använder den här posten eller det villkor som måste finnas för att den här posten ska kunna användas.

Textvärde

Ange namnet på urvals uppsättningen.

Kommentarer

Urvals uppsättningar används vanligt vis när du vill definiera en grupp objekt som används i flera vyer. Du kanske till exempel vill skapa en tabellvy och en listvy för samma uppsättning objekt. Mer information om hur du definierar urvals uppsättningar finns i definiera uppsättningar av objekt för en vy.

Om du anger en markerings uppsättning för en post kan du inte ange ett typnamn. Mer information om hur du anger en .NET-typ finns i elementet TypeName för EntrySelectedBy för TableRowEntry (format).

Mer information om komponenterna i en tabellvy finns i skapa en tabellvy.

Se även

EntrySelectedBy-element (format)

Definiera uppsättningar av objekt för en vy

Skapa en tabellvy

Skriva en PowerShell-formateringsfil