TypeName-element för EntrySelectedBy för Controls för View (format)

Anger en .NET-typ som använder den här definitionen av kontrollen. Det här elementet används när du definierar kontroller som kan användas av en vy.

Konfigurations element (format) ViewDefinitions element (format) visar element (format) styr element (format) styr element (format) styr element (format) kontroll element för Controls for View (format) CustomControl-elementet för Control for View (format) CustomEntries-element för CustomControl for Controls for View (format) CustomEntry-element för CustomEntries för Controls for View (format)-elementet för

Syntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och TypeName elementets överordnade element.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
EntrySelectedBy-element för CustomEntry för Controls för View (format) Definierar de .NET-typer som använder den här kontroll definitionen eller det villkor som måste finnas för att den här definitionen ska kunna användas.

Textvärde

Ange det fullständigt kvalificerade namnet för .NET-typen, t System.IO.DirectoryInfo . ex..

Kommentarer

Se även

EntrySelectedBy-element för CustomEntry för Controls för View (format)

Skriva en PowerShell-formateringsfil