Referens för Machine Learning REST API (för hands version)Machine Learning REST API reference (preview)

Azure Machine Learning är en moln tjänst som du använder för att träna, distribuera, automatisera och hantera maskin inlärnings modeller, allt i den breda skala som molnet erbjuder.Azure Machine Learning is a cloud service that you use to train, deploy, automate, and manage machine learning models, all at the broad scale that the cloud provides.

Med REST-API: erna kan du utveckla klienter som använder REST-anrop för att arbeta med tjänsten.The REST APIs allow you to develop clients that use REST calls to work with the service. Dessa API: er är kostnads fria till Azure Machine Learning python SDKoch ger flexibilitet i att automatisera dina Machine Learning-aktiviteter, till exempel att skicka ett experiment och övervaka test resultaten.These APIs are complimentary to Azure Machine Learning Python SDK, and provide flexibility in automating your machine learning activities such as submitting an experiment and monitoring the test results.

Rest-åtgärds grupperRest Operation Groups

Machine Learning REST API: er tillhandahåller åtgärder för att arbeta med följande resurser:Machine Learning REST APIs provide operations for working with the following resources:

Åtgärds gruppOperation group DescriptionDescription
Arbets ytor och beräkningWorkspaces and Compute Tillhandahåller åtgärder på arbets ytor och beräknings resurser för Azure Machine LearningProvides operations on Workspaces and Compute resources of Azure Machine Learning

Se ävenSee Also

Läs mer om den här tjänsten:Learn more about this service: