Azure Redis CacheAzure Redis Cache

Azure Redis Cache är baserad på den populära Redis-cachenmed öppen källkod .Azure Redis Cache is based on the popular open-source Redis cache. Den ger dig en säker, dedikerat Redis-cache som hanteras av Microsoft och är tillgänglig från alla program i Azure.It gives you access to a secure, dedicated Redis cache, managed by Microsoft and accessible from any application within Azure. En mer detaljerad översikt finns på produktsidan för Azure Redis Cache.For a more detailed overview, see the Azure Redis Cache product page.

REST-åtgärdsgrupperREST Operation Groups

ÅtgärdsgruppOperation Group BeskrivningDescription
UppdateringsschemanPatch Schedules Tillhandahåller åtgärder för att hantera underhållsfönstret för Azure Redis Cache-instanser på Premium-nivån.Provides operations for managing the maintenance window for Premium tier Azure Redis Cache instances.
RedisRedis Innehåller åtgärder för att skapa och hantera Azure Redis Cache-instanser som att skapa, uppdatera, ta bort, starta om, importera/exportera och nyckelförnyelse.Provides operations for creating and managing Azure Redis Cache instances such as create, update, delete, reboot, import/export, and key regeneration.

Se ävenSee Also