Licensvillkor för sysinternals-programvara

Dessa licensvillkor är ett avtal mellan Sysinternals (ett helägt dotterbolag till Microsoft Corporation) och dig. Läs igenom dem. De gäller för den programvara som du laddar ned från technet.microsoft.com/sysinternals, inklusive de media som du har fått den på, om det finns några. Villkoren gäller även för alla Sysinternals

 • uppdateringar,
 • tillägg,
 • Internetbaserade tjänster,
 • och supporttjänster

för det här programmet, såvida inte andra villkor följer med dessa objekt. I så fall är det dessa villkor som gäller.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER DEM SKA DU INTE ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

Om du följer dessa licensvillkor har du följande rättigheter.

Installations- och användarrättigheter

Du får installera och använda valfritt antal kopior av programvaran på dina enheter.

Licensens omfattning

Programvaran säljs inte, den licensieras. Det här avtalet ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Sysinternals förbehåller sig alla andra rättigheter. Om lagen inte ger dig ytterligare rättigheter, trots denna begränsning, får du använda programvaran endast på de sätt som uttryckligen anges i detta avtal. När du gör detta måste följa du alla tekniska begränsningar i programvaran som gör att du endast kan använda den på vissa sätt. Du har inte rätt att:

 • kringgå tekniska begränsningar i programvaran,
 • utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag,
 • göra fler kopior av programvaran än vad som anges i detta avtal eller tillåts enligt tillämplig lag, trots denna begränsning
 • publicera programvaran så att andra kan kopiera den,
 • hyra ut, leasa eller låna ut programvaran,
 • överlåta programvaran eller detta avtal till tredje part, eller
 • använda programvaran för kommersiella värdtjänster för programvara.

Känslig information

Tänk på att filer som sparas av Sysinternals-verktyg, på samma sätt som andra felsökningsverktyg som samlar in information om "processtillstånd", kan innehålla personligt identifierbar eller annan känslig information (till exempel användarnamn, lösenord, sökvägar till filer som nås och sökvägar till registret som används). Genom att använda den här programvaran godkänner du att du är medveten om detta och tar ansvar för all personligt identifierbar eller annan känslig information som tillhandahålls Microsoft eller någon annan part genom din användning av programvaran.

Dokumentation

Varje person med giltig åtkomst till en dator som tillhör dig eller ditt interna nätverk får kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk.

Exportbegränsningar

Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa alla nationella och internationella exportlagar och -förordningar som gäller för programvaran. Dessa lagar innefattar restriktioner för destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns i www.microsoft.com/exporting .

Supportjänster

Eftersom den här programvaran är i "i så fall" kanske vi inte tillhandahåller supporttjänster för den.

Hela avtalet

Detta avtal, samt villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.

Tillämplig lag

USA. Om du har köpt programvaran i USA , reglerar delstatslag i Washington tolkningen av detta avtal och gäller anspråk vid brott mot det, oavsett lagvalsprinciper. Lagstiftningen där du bor styr alla andra anspråk, inklusive anspråk som hänvisar till lagar för konsumentskydd, lagar som gäller otillbörlig konkurrensbegränsning och kränkning.

Utanför USA . Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet.

Vissa legala rättigheter beskrivs i detta avtal. Lokal lagstiftning kan innebära andra rättigheter. Du kan också ha rättigheter i förhållande till den part du har köpt programvaran av. Detta avtal ändrar inte dina rättigheter som styrs av lokal lagstiftning, om dessa lagar inte tillåter detta.

Friskrivning från garanti

Programvaran licensieras "i oförändrade tillstånd". Du bär risken att använda den. Sysinternals ger inga uttryckliga garantier eller villkor. Du kan ha ytterligare konsumenträttigheter enligt lokal lagstiftning som detta avtal inte kan ändra. I den utsträckning som tillåts enligt lokal lagstiftning utesluter sysinternals underförstådda garantier gällande säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång.

Begränsning av och undantag för åtgärder och skador

Du kan återställa från sysinternals och dess leverantörer endast direkta skador upp till USD 5,00. Du kan inte kräva andra skador, inklusive följdskador, förlorad vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador.

Den här begränsningen gäller för

 • allt som är relaterat till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje mans webbsidor eller i tredje mans program och
 • anspråk på avtalsbrott, brott mot garantin eller villkoren, strikt ansvar, försumlighet eller andra kränkningar enligt gällande lag.

Det gäller även om Sysinternals kände till eller borde ha känt till risken för skador. Ovanstående begränsningar och undantag kanske inte gäller dig eftersom ditt land inte tillåter undantag eller begränsning av ansvar för följdskador eller andra skador.

Obs! Eftersom programvaran distribueras i Quebec i Kanada anges vissa av satserna i det här avtalet nedan på franska.

Remarque: Ce logicielètant distribué au Québec, Canada, certaines des clauses eller ce contrat sont fourelss ci-dessous en français.

EXONÉATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Sysinternals n'accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouré béficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection dues consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier et d'absence de contrefaçon sont exclues.

LIMITATION DES DOMMAGES-INT KVANTÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILUA POUR LES DOMMAGES. Vous poucio obtenir de Sysinternals et de ses fourniss synonyms une indemnisation en cas de dommages dirigerar uniquement à hauttics de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou bind des tiers ; Et
 • les réclamations au crere de violation de contrat ou de garantie, ou au respre de responsabil moderator stricte, de kodgligence ou d'une autre faute lat limite autorisol par la loi en vigueur.

Ê s'appliqueβgalement, même si Sysinternals connaissait ou devrait connaêtre l'°ventualdock d'un tel dommage. Si votre pays n'autorise pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l'exclusion ci-dessus ne s'appliquera pas à votre égard.

EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d'autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.