SystemkravSystem Requirements

Gäller för: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016Applies To: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016

Det här avsnittet behandlar de lägsta systemkraven för att köra Windows Server® 2016 eller Windows Server version 1709.This topic addresses the minimum system requirements to run Windows Server® 2016 or Windows Server, version 1709.

Anteckning

I den här versionen rekommenderas rena installationer.In this release, clean installations are recommended.

Anteckning

Om du väljer att installera med alternativet Server Core vid tidpunkten för installationen, bör du vara medveten att inga GUI-komponenter installeras och du kommer inte att kunna installera eller avinstallera dem med Serverhanteraren.If at the time of installation, you choose to install with the Server Core option, you should be aware that no GUI components are installed at all and you will not be able to install or uninstall them with Server Manager. Om du behöver GUI-funktioner måste du välja alternativet ”Server med Skrivbordsmiljö” när du installerar Windows Server 2016.If you need GUI features, be sure to choose the "Server with Desktop Experience" option when you install Windows Server 2016. Mer information finns i Installera Nano ServerFor more information, see Install Nano Server

Granska systemkravenReview system requirements

Följande är de beräknade systemkraven för Windows Server 2016.The following are estimated system requirements Windows Server 2016. Om din dator inte uppfyller minimikraven går det inte att installera den här produkten korrekt.If your computer has less than the "minimum" requirements, you will not be able to install this product correctly. De faktiska kraven varierar beroende på systemkonfiguration och de program och funktioner som installeras.Actual requirements will vary based on your system configuration and the applications and features you install.

Om inget annat anges gäller dessa minimisystemkrav alla installationsalternativ (Server Core, Server med Skrivbordsmiljö och Nano Server) och versionerna Standard och Datacenter.Unless otherwise specified, these minimum system requirements apply to all installation options (Server Core, Server with Desktop Experience, and Nano Server) and both Standard and Datacenter editions.

Viktigt

Mängden potentiella distributioner gör det orealistiskt att ange ”rekommenderade” systemkrav som är allmänt tillämpliga.The highly diverse scope of potential deployments makes it unrealistic to state "recommended" system requirements that would be generally applicable. Se dokumentationen för de olika serverroller som du planerar att distribuera för mer information om resursbehov för specifika serverroller.Consult documentation for each of the server roles you intend to deploy for more details about the resource needs of particular server roles. För bästa resultat bör du genomföra testdistributioner och fastställa lämpliga systemkrav för dina distributionsscenarier.For the best results, conduct test deployments to determine appropriate system requirements for your particular deployment scenarios.

ProcessorProcessor

Processorprestanda beror inte bara på processorns klockfrekvens, utan också på antalet processorkärnor och storleken på processorns cache.Processor performance depends not only on the clock frequency of the processor, but also on the number of processor cores and the size of the processor cache. Följande är processorkraven för den här produkten:The following are the processor requirements for this product:

Minimum:Minimum:

 • 1,4 Ghz 64-bitars processor1.4 GHz 64-bit processor
 • Kompatibel med x64 instruction setCompatible with x64 instruction set
 • Stöd för NX och DEPSupports NX and DEP
 • Stöd för CMPXCHG16b, LAHF/SAHF och PrefetchWSupports CMPXCHG16b, LAHF/SAHF, and PrefetchW
 • Stöd för adressöversättning på nivå två (EPT eller NPT)Supports Second Level Address Translation (EPT or NPT)

Coreinfo är ett verktyg som du kan använda för att kontrollera vilka av dessa funktioner som din processor har.Coreinfo is a tool you can use to confirm which of these capabilities your CPU has.

RAM-minneRAM

Följande är den här produktens beräknade krav gällande RAM:The following are the estimated RAM requirements for this product:

Minimum:Minimum:

 • 512MB (2GB för server med installationsalternativet Skrivbordsmiljö)512 MB (2 GB for Server with Desktop Experience installation option)
 • Typ av ECC (kod för felkorrigering) eller liknande teknikECC (Error Correcting Code) type or similar technology

Viktigt

Om du skapar en virtuell dator med minsta stödda maskinvaruparametrar (1 processorkärna och 512 MB RAM-minne) och sedan försöker installera den här versionen på den virtuella datorn, kommer installationen att misslyckas.If you create a virtual machine with the minimum supported hardware parameters (1 processor core and 512 MB RAM) and then attempt to install this release on the virtual machine, Setup will fail.

Du undviker detta genom att göra något av följande:To avoid this, do one of the following:

 • Allokera mer än 800 MB RAM till den virtuella dator som du tänker installera uppdateringen på.Allocate more than 800 MB RAM to the virtual machine you intend to install this release on. När installationen är klar, kan du ändra fördelningen till så lite som 512 MB RAM, beroende på den faktiska serverkonfigurationen.Once Setup has completed, you can change the allocation to as little as 512 MB RAM, depending on the actual server configuration.
 • Avbryt startprocessen för den här versionen på den virtuella datorn med SKIFT+F10.Interrupt the boot process of this release on the virtual machine with SHIFT+F10. Använd Diskpart.exe för att skapa och formatera en installationspartition i kommandotolken som öppnas.In the command prompt that opens, use Diskpart.exe to create and format an installation partition. Kör Wpeutil createpagefile /path=C:\pf.sys (under förutsättning att den installationspartition du skapat är C:).Run Wpeutil createpagefile /path=C:\pf.sys (assuming the installation partition you created was C:). Stäng kommandotolken och fortsätt med installationen.Close the command prompt and proceed with Setup.

Styrenhet och krav för diskutrymmeStorage controller and disk space requirements

Datorer som kör Windows Server 2016 måste innehålla en lagringsadapter som är kompatibel med arkitekturspecifikationen PCI Express.Computers that run Windows Server 2016 must include a storage adapter that is compliant with the PCI Express architecture specification. Beständiga lagringsenheter på servrar som är klassificerade som hårddiskar får inte vara PATA.Persistent storage devices on servers classified as hard disk drives must not be PATA. Windows Server 2016 tillåter inte ATA/PATA/IDE/EIDE för start, sida eller dataenheter.Windows Server 2016 does not allow ATA/PATA/IDE/EIDE for boot, page, or data drives.

Följande är beräknade krav gällande minsta diskutrymme för systempartitionen.The following are the estimated minimum disk space requirements for the system partition.

Minimum: 32 GBMinimum: 32 GB

Anteckning

Observera att 32 GB bör betraktas som ett absolut minsta värde för att installationen ska lyckas.Be aware that 32 GB should be considered an absolute minimum value for successful installation. Med detta minsta värde kan du installera Windows Server 2016 i Server Core-läge med serverrollen Web Services (IIS).This minimum should allow you to install Windows Server 2016 in Server Core mode, with the Web Services (IIS) server role. En server i Server Core-läget är cirka 4 GB mindre än samma server med läget Server med grafiskt användargränssnitt.A server in Server Core mode is about 4 GB smaller than the same server in Server with a GUI mode.

Systempartitionen kräver extra utrymme för någon av följande omständigheter:The system partition will need extra space for any of the following circumstances:

 • Om du installerar systemet via ett nätverk.If you install the system over a network.
 • Datorer med mer än 16 GB RAM kräver mer diskutrymme för växling, viloläge och dumpfiler.Computers with more than 16 GB of RAM will require more disk space for paging, hibernation, and dump files.

Krav för nätverkskortNetwork adapter requirements

Nätverkskort som används med den här versionen ska inkludera dessa funktioner:Network adapters used with this release should include these features:

Minimum:Minimum:

 • Ett Ethernet-kort som klarar minst gigabit-dataflödeAn Ethernet adapter capable of at least gigabit throughput
 • Kompatibelt med specifikationen för PCI Express-arkitektur.Compliant with the PCI Express architecture specification.
 • Stöd för preboot execution environment (PXE).Supports Pre-boot Execution Environment (PXE).

Ett nätverkskort som stöder nätverksfelsökning (KDNet) är användbart, men inte ett minimikrav.A network adapter that supports network debugging (KDNet) is useful, but not a minimum requirement.

Andra kravOther requirements

Datorer som kör den här versionen också måste ha följande:Computers running this release also must have the following:

 • DVD-enhet (om du tänker installera operativsystemet från DVD-skivor)DVD drive (if you intend to install the operating system from DVD media)

Följande objekt är inte obligatoriska men krävs för vissa funktioner:The following items are not strictly required, but are necessary for certain features:

 • UEFI 2.3.1c-baserat system och inbyggd programvara som har stöd för säker startUEFI 2.3.1c-based system and firmware that supports secure boot
 • Trusted Platform ModuleTrusted Platform Module

 • Grafikenhet och skärm som klarar Super VGA (1024 x 768) eller högre upplösningGraphics device and monitor capable of Super VGA (1024 x 768) or higher-resolution

 • Tangentbord och Microsoft®-mus (eller annat kompatibelt pekdon)Keyboard and Microsoft® mouse (or other compatible pointing device)

 • Internetåtkomst (avgifter kan tillkomma)Internet access (fees may apply)

Anteckning

Ett chip för Trusted Platform Module (TPM) krävs inte strikt för att installera den här versionen, även om det är nödvändigt för att kunna använda vissa funktioner, till exempel BitLocker-diskkryptering.A Trusted Platform Module (TPM) chip is not strictly required to install this release, though it is necessary in order to use certain features such as BitLocker Drive Encryption. Om datorn har TPM, måste den uppfylla följande krav:If your computer uses TPM, it must meet these requirements:

 • Maskinvarubaserade TPM:er måste implementera version 2.0 av TPM-specifikationen.Hardware-based TPMs must implement version 2.0 of the TPM specification.
 • TPM:er som implementerar version 2.0 måste ha ett EK-certifikat som >antingen redan är etablerat på TPM-modulen av maskinvaruleverantören eller som >kan hämtas vid den första starten av enheten.TPMs that implement version 2.0 must have an EK certificate that is >either pre-provisioned to the TPM by the hardware vendor or be capable of >being retrieved by the device during the first boot.
 • TPM:er som implementerar version 2.0 måste levereras med SHA-256 PCR-banker och >implementera Plattformskonfigurationsregistren (PCR) 0–23 för SHA-256.TPMs that implement version 2.0 must ship with SHA-256 PCR banks and >implement PCRs 0 through 23 for SHA-256. Det går att leverera TPM:er >med en enda växlingsbar PCR-bank som kan användas för både SHA-1- och >SHA-256-åtgärder.It is acceptable to ship TPMs >with a single switchable PCR bank that can be used for both SHA-1 and >SHA-256 measurements.
 • Ett UEFI-alternativ för att stänga av TPM är inte ett krav.A UEFI option to turn off the TPM is not a requirement.

Installation av Nano ServerInstallation of Nano Server

Detaljerade steg för att installera Windows Server 2016 som Nano Server finns i Installera Nano Server.For detailed steps to install Windows Server 2016 as a Nano Server, see Install Nano Server.