การย้าย Dynamics CRM (ในสถานที่) ไปใช้ Dynamics 365

Microsoft มีคำแนะนำเกี่ยวกับการย้ายฐานข้อมูล Dynamics CRM (ในสถานที่) ของคุณไปใช้ Dynamics 365 และ Microsoft Dataverse เราให้คำแนะนำแก่คุณในรูปแบบของเครื่องมือและเอกสารและดำเนินงานการกำหนดค่าหากมีและเป็นไปได้ ทั้งหมดนี้มีพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์ทุกท่านที่ใช้บริการ Dynamics 365 ซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรม

สิทธิประโยชน์สำหรับศูนย์ FastTrack ได้แก่ การให้คำแนะนำพร้อมทั้งการย้ายสภาพแวดล้อมแหล่งข้อมูลไปยัง Dynamics 365 และ Dataverse

หมายเหตุ

 • ข้อมูลที่ย้ายผ่านบริการ FastTrack อาจมีการโอนย้าย จัดเก็บ และดำเนินการในที่ใดก็ตามที่ Microsoft มีสถานประกอบการอยู่ (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับการมีส่วนร่วมกับ FastTrack ของคุณเป็นการเฉพาะ) บริการ FastTrack ไม่ได้ออกแบบหรือเจาะจงสำหรับข้อมูลที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับพิเศษ
 • เพื่อดำเนินการย้าย สภาพแวดล้อมของคุณต้องเป็นรุ่น Dynamics CRM 2011, Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015 หรือ Dynamics CRM 2016 และ SQL Server ต้องเป็นรุ่น SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014 หรือ SQL Server 2016, โดยรุ่นของ Dynamics CRM และ SQL Server ต้องสอดคล้องกับประกาศความสามารถในการสนับสนุนที่จัดทำเอกสาร
 • ปัญหาที่ไม่คาดคิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการที่ไม่สามารถอ่านได้หรือมีข้อผิดพลาดในสภาพแวดล้อมแหล่งข้อมูล) อาจป้องกันไม่ให้มีการย้ายรายการบางรายการ
 • ลูกค้ามีหน้าต้องรับผิดชอบในการดำเนินการย้ายหรือแก้ไขการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งที่ไม่สนับสนุนหรือการเปลี่ยนแปลงระดับ SQL Server ที่อาจบล็อคการย้ายฐานข้อมูลผ่านวิธีการนี้

ตารางต่อไปนี้อธิบายสิ่งที่คาดหวังสำหรับการย้ายข้อมูลในสภาพแวดล้อมแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ

กิจกรรม ความคาดหวังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแหล่งข้อมูล
การย้าย Dynamics 365 (online) รุ่นของ Dynamics CRM (ในสถานที่) ที่รองรับ—Dynamics CRM 2011, Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016
รุ่นของ SQL Server ที่รองรับ—SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2016
รุ่นของ Dynamics CRM และ SQL Server ต้องสอดคล้องกับประกาศความสามารถในการสนับสนุนรุ่นที่จัดทำเอกสาร
ข้อมูล SQL Server ต้องอยู่ในไฟล์ .mdf หนึ่งไฟล์ และ .ldf หนึ่งไฟล์เท่านั้น
ผู้ใช้อยู่บนโดเมนเดียว
ข้อกำหนดเบื้องต้นอื่นๆ ของ SQL Server จะใช้เมื่อโครงการย้ายเริ่มต้นขึ้น โดยสามารถจัดการเป็นการดำเนินการย้ายได้

การย้ายไปยัง Microsoft Dataverse

สามารถโอนย้ายได้

หากคุณใช้ Microsoft ในการย้ายข้อมูล เราสามารถให้คำแนะนำในการเปิดใช้งานทั้ง Microsoft Dataverse และสภาพแวดล้อมแหล่งข้อมูลสำหรับการย้ายข้อมูล เราอาจเปิดใช้งานขั้นตอนต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล เราให้คำแนะนำแก่คุณด้วยการใช้เครื่องมือและเอกสารและดำเนินงานการกำหนดค่าหากมีและเป็นไปได้

เราจำเป็นต้องให้การเข้าถึงและสิทธิ์ที่เหมาะสมแก่ Microsoft ในการดำเนินกิจกรรมบางอย่าง

นโยบายและขั้นตอนการย้าย

 • กระบวนการปฏิบัติในการย้ายเชิงเทคนิคจะดำเนินการผ่านเครื่องมือที่เป็นโฮสต์ในพอร์ทัล Dynamics 365 Lifecycle Services Microsoft จะทำให้พอร์ทัล Dynamics 365 Lifecycle Services พร้อมใช้งานสำหรับคุณตามข้อตกลงในการใช้เครื่องมือการย้ายเพื่อจัดการกระบวนการการย้ายข้อมูล
 • การย้ายข้อมูลทั้งหมดต้องมีการเข้าถึงและได้รับสิทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมแหล่งข้อมูล

สถานะสิ้นสุด

สถานะสิ้นสุดที่คาดหวังหลังจากชุดการย้ายข้อมูล ได้แก่

 • สภาพแวดล้อม Dynamics CRM จากแหล่งข้อมูลที่จัดกำหนดการแล้วและมีสิทธิ์อย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมแหล่งข้อมูลถูกย้ายไปยัง Microsoft Dataverse
 • Microsoft มอบรายงานหลังการย้ายข้อมูลสำหรับสภาพแวดล้อมการย้าย

สถานะสิ้นสุดที่คาดหวังหลังจากเสร็จสิ้นการย้ายข้อมูลทั้งหมด ได้แก่

 • ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีสิทธิ์ถูกย้ายไปยัง Microsoft Dataverse ตามที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้
 • ประเภทของข้อมูลที่จะย้ายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแหล่งข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้
สภาพแวดล้อมต้นทาง ชนิดของการย้าย เราจะย้ายอะไร เราจะไม่ย้ายอะไร
Dynamics CRM (ในสถานที่) การอัปเกรดและการย้าย ข้อมูลทั้งหมด ผู้ใช้ที่ปิดใช้งานจะไม่ถูกย้าย
ความเป็นเจ้าของ โค้ดการรวมระบบจะไม่ถูกย้าย
การแชร์ การรวมจะไม่ถูกย้าย
ประวัติการตรวจสอบ ซิงค์กับ Outlook
เมตาดาต้า ซิงค์กับ Exchange

Microsoft ดำเนินงานต่างๆ ต่อไปนี้ในระหว่างการย้าย:

 • จัดทำเวิร์คช้อปการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการสำหรับสถานการณ์จำลองการย้ายที่เลือก
 • ให้สิ่งจำเป็นเบื้องต้นสำหรับการประเมินและเครื่องมือการย้ายที่ใช้ได้กับสถานการณ์จำลอง
 • ให้สิ่งจำเป็นเบื้องต้นเพื่อให้ทีมการย้ายสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมเป้าหมายและแหล่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินและย้ายข้อมูล
 • ทำให้เครื่องมือการย้ายพอร์ทัล Dynamics 365 Lifecycle Services และ Dynamics CRM On-premises ไปยัง Dynamics 365 Online พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าว
 • ให้ความช่วยเหลือในการใช้เครื่องมือการประเมินและการย้าย (หากเกี่ยวข้อง)
 • กำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐานของการย้ายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการย้ายเนื้อหา (หากทำได้)
 • ดำเนินการทดสอบการย้ายแบบจำกัดเพื่อตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของการย้ายและสิ่งจำเป็นเบื้องต้นที่ต้องมี
 • ทดลองการย้ายหนึ่งครั้งก่อนที่จะทำการย้าย CRM
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกำหนดการการย้ายสำหรับสถานการณ์จำลองที่เลือก
 • มีส่วนร่วมในการคัดกรองปัญหาการย้ายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกในการแก้ไขที่เป็นไปได้
 • มอบรายงานการย้ายขั้นสุดท้ายสำหรับการย้ายข้อมูลแต่ละครั้ง
 • ให้ความช่วยเหลือหลังการย้ายในระหว่างการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้หลังจากการย้ายเสร็จสิ้นไม่เกินห้าวัน

คุณดำเนินงานต่างๆ ต่อไปนี้ในระหว่างการย้าย:

 • ให้ทรัพยากรของโครงการที่แนะนำสำหรับกิจกรรมการประเมินและการย้าย ซึ่งมีดังต่อไปนี้
  • การจัดการโครงการ
  • การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT)
  • ผู้ดูแลระบบที่ดูแลแพลตฟอร์มแหล่งข้อมูลและเนื้อหาเป้าหมาย
 • ให้สิ่งจำเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกิจกรรมการประเมินและการย้าย (หากจำเป็น)
 • ให้การเข้าถึงและสิทธิ์เกี่ยวกับการจัดเตรียมและสภาพแวดล้อมเป้าหมายแก่บุคลากรของ Microsoft เพื่อดำเนินกิจกรรมการย้าย (หากจำเป็น)
 • ดำเนินกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลการประเมินให้เสร็จสมบูรณ์ (หากเกี่ยวข้อง)
 • ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขที่สรุปไว้ในรายงานการแก้ไขที่เสนอโดย FastTrack ให้เสร็จสิ้น (หากเกี่ยวข้อง)
 • ให้หมายกำหนดการให้บริการการย้ายโดยใช้แม่แบบและคำแนะนำของ FastTrack
 • ดำเนินการรับประกันคุณภาพการใช้และทดสอบการยอมรับของผู้ใช้
 • ดำเนินการแก้ไขหลังการย้าย (หากเกี่ยวข้อง)
 • วางแผนและนำการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารกับผู้ใช้มาใช้ (หากเกี่ยวข้อง)
 • บริหารและกำหนดค่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้กับระบบและอุปกรณ์ของแหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำกิจกรรมการประเมินและการย้ายให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

การย้ายจะใช้เฉพาะบัญชีที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในระหว่างการเริ่มทำงาน หากคุณไม่ใช้บัญชีดังกล่าวอาจทำให้การย้ายล่าช้า