ออกแบบการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับการสร้างรายงานในรูปแบบ OPENXML ของ ER (พฤศจิกายน 2016)

หัวข้อนี้อธิบายวิธีที่ผู้ใช้ในบทบาทผู้ดูแลระบบหรือนักพัฒนาการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้างการตั้งค่าคอนฟิกการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (ER) ซึ่งประกอบด้วยเท็มเพลตสำหรับการสร้างเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ OPENXML การตั้งค่าคอนฟิกนี้จะถูกใช้สำหรับการประมวลผลการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย

ในตัวอย่างนี้ คุณจะสร้างการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับบริษัทตัวอย่าง ซึ่งคือ Litware, Inc. ขั้นตอนเหล่านี้สามารถถูกดำเนินการได้ในบริษัท GBSI

เพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ อันดับแรกคุณต้องทำขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนงาน "สร้างผู้ให้บริการการตั้งค่าคอนฟิก และทำเครื่องหมายเป็น ใช้งานอยู่" ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณยังต้องมีไฟล์ Excel ซึ่งจะถูกนำเข้าเมื่อมีการสร้างเท็มเพลต สามารถเข้าถึงไฟล์นี้ได้จาก เท็มเพลตของรายงานการชำระเงิน

อัพโหลดการตั้งค่าคอนฟิกแบบจำลองข้อมูลการชำระเงิน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ไปที่ โมดูล > การจัดการองค์กร > พื้นที่ทำงาน > การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. ในรายการ ให้ทำเครื่องหมายผู้ให้บริการการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับบริษัทตัวอย่าง Litware, Inc. หากคุณไม่เห็นผู้ให้บริการการตั้งค่าคอนฟิกนี้ ก่อนอื่นคุณต้องดำเนินขั้นตอนต่างๆ ใน สร้างผู้ให้บริการการตั้งค่าคอนฟิก และทำเครื่องหมายเป็น ใช้งานอยู่ ให้สำเร็จ
 3. เลือก กำหนดเป็นใช้งานอยู่
 4. เลือก ที่เก็บ เลือกที่เก็บสำหรับชนิดทรัพยากรการดำเนินงาน ถ้าพร้อมใช้งาน ถ้าพร้อมใช้งาน ให้ข้ามขั้นตอนต่อไปนี้เกี่ยวกับการสร้างที่เก็บใหม่
 5. เลือก เพิ่ม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการวาง
 6. ในฟิลด์ ชนิดที่เก็บของการตั้งค่าคอนฟิก ป้อน Operations resourcesdd
 7. เลือก สร้างที่เก็บ
 8. เลือก ตกลง
 9. เลือก เปิด
 10. ในแผนภูมิ เลือก แบบจำลองการชำระเงิน
 11. เลือก นำเข้า นำเข้าแบบจำลองข้มูลนี้ ซึ่งจะถูกใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบใหม่ ให้ข้ามขั้นตอนนี้ถ้าการตั้งค่าคอนฟิกนี้ไดุถูกนำเข้าแล้ว
 12. เลือก ใช่
 13. ปิดหน้าที่จนกว่าคุณจะกลับไปที่หน้าการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

สร้างการตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบใหม่

 1. เลือก การตั้งค่าคอนฟิกการรายงาน
 2. ในแผนภูมิ เลือก แบบจำลองการชำระเงิน
 3. เลือก สร้างการตั้งค่าคอนฟิก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการวาง
 4. ในฟิลด์ ใหม่ ป้อน Format based on data model PaymentModel สร้างรูปแบบที่เป็นไปตามแบบจำลองข้อมูลของแบบจำลองการชำระเงิน
 5. ในฟิลด์ ชื่อ ให้พิมพ์ Sample worksheet report รายงานแผ่นงานตัวอย่าง
 6. ในฟิลด์ คำอธิบาย ให้พิมพ์ Sample worksheet report for vendors' payments. รายงานแผ่นงานตัวอย่างสำหรับการชำระเงินของผู้จัดจำหน่าย
 7. ในฟิลด์ คำนิยามแบบจำลองข้อมูล ให้ป้อนหรือเลือกค่า เลือกข้อกำหนด การเริ่มต้นการโอนย้ายเครดิตของลูกค้า
 8. เลือก สร้างการตั้งค่าคอนฟิก

ออกแบบเอกสารใหม่ในรูปแบบแผ่นงาน OPENXML

 1. ในแผนภูมิ เลือก แบบจำลองการชำระเงิน\รายงานแผ่นงานตัวอย่าง
 2. เลือก ตัวออกแบบ
 3. ในบานหน้าต่างการดำเนินการ เลือก นำเข้า
 4. เลือก นำเข้าจาก Excel
 5. เลือก เอกสารแนบ แนบเอกสาร Excel ที่มีอยู่เป็นเท็มเพลต
 6. เลือก ใหม่
 7. เลือก ไฟล์ ชี้ไปที่ไฟล์ Excel ที่มีอยู่
 8. ปิดหน้า
 9. ในฟิลด์ เท็มเพลต ให้ป้อนหรือเลือกค่า เลือกไฟล์ Excel ที่แนบมาเพื่อใช้เป็นเท็มเพลต
 10. เลือก ตกลง โปรดทราบว่าส่วนประกอบรูปแบบ ER ได้ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบการออกแบบตามโครงสร้างของเอกสาร MS Excel อ้างอิง (ช่วงที่มีชื่อ)

สร้างแหล่งข้อมูลใหม่เพื่อคำนวณผลรวมโดยรหัสสกุลเงิน

 1. เลือกแท็บ การแมป
 2. เลือก เพิ่มราก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการวาง
 3. ในแผนภูมิ ให้เลือก Functions\Group by
 4. ในฟิลด์ ชื่อ ให้พิมพ์ PaymentByCurrency
 5. เลือก แก้ไขกลุ่มโดย
 6. ในแผนภูมิ ขยาย แบบจำลอง จากนั้น เลือก model\Payments
 7. เลือก เพิ่มฟิลด์ไปยัง
 8. เลือก สิ่งที่จะจัดกลุ่ม
 9. ในแผนภูมิ ขยาย model\Payments จากนั้น เลือก model\Payments\Currency
 10. เลือก เพิ่มฟิลด์ไปยัง
 11. เลือก ฟิลด์ที่ถูกจัดกลุ่ม
 12. ในแผนภูมิ เลือก model\Payments\Instructed Amount(InstructedAmount)
 13. เลือก เพิ่มฟิลด์ไปยัง แล้วเลือก ฟิลด์การรวม
 14. ในฟิลด์ วิธีการ ให้เลือกหนึ่งตัวเลือก เลือกฟังก์ชัน การรวม SUM
 15. ในฟิลด์ ชื่อ ให้พิมพ์ TotalInstructuredAmount
 16. เลือก บันทึก
 17. ปิดหน้า
 18. เลือก ตกลง

แม็ปส่วนประกอบรูปแบบกับแหล่งข้อมูล

 1. ในแผนภูมิ เลือก model\Payments\Initiating Party(InitiatingParty)\Name และ Excel\ReportHeader\CompanyName
 2. เลือก ผูก
 3. ในแผนภูมิ เลือก model\Payments\Creditor\Identification\Source ID(SourceID) และ Excel\PaymLines\VendAccountName
 4. เลือก ผูก
 5. ในแผนภูมิ ให้เลือก model\Payments\Creditor\Name และ Excel\PaymLines\VendName
 6. เลือก ผูก
 7. ในแผนภูมิ ให้เลือก model\Payments\Creditor Agent(CreditorAgent)\Name และ Excel\PaymLines\Bank
 8. เลือก ผูก
 9. ในแผนภูมิ ให้เลือก model\Payments\Creditor Agent(CreditorAgent)\Routing Number(RoutingNumber) และ Excel\PaymLines\RoutingNumber
 10. เลือก ผูก
 11. ในแผนภูมิ เลือก model\Payments\Creditor Account(CreditorAccount)\Identification\Number และ Excel\PaymLines\AccountNumber
 12. เลือก ผูก
 13. ในแผนภูมิ เลือก model\Payments\Instructed Amount(InstructedAmount) และ Excel\PaymLines\Debit
 14. เลือก ผูก
 15. ในแผนภูมิ เลือก model\Payments\Currency และ Excel\PaymLines\Currency
 16. เลือก ผูก
 17. ในแผนภูมิ เลือก PaymentByCurrency\grouped\Currency และ Excel\SummaryLines\SummaryCurrency
 18. เลือก ผูก
 19. ในแผนภูมิ เลือก PaymentByCurrency\aggregated\TotalInstructuredAmount และ Excel\SummaryLines\SummaryAmount
 20. เลือก ผูก
 21. ในแผนภูมิ เลือก PaymentByCurrency และ Excel\SummaryLines
 22. เลือก ผูก
 23. ในแผนภูมิ เลือก model\Payments และ Excel\PaymLines
 24. เลือก ผูก
 25. เลือก บันทึก จากนั้นปิดหน้า

ใช้การตั้งค่าคอนฟิกที่สร้างขึ้นสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน

 1. เลือก เปลี่ยนแปลงสถานะ
 2. เลือก เสร็จสมบูรณ์
 3. เลือก ตกลง
 4. ในบานหน้าต่างนำทาง ไปที่ โมดูล > บัญชีเจ้าหนี้ > การตั้งค่าการชำระเงิน > วิธีการชำระเงิน
 5. ใช้ตัวกรองด่วนเพื่อกรองข้อมูลในฟิลด์ วิธีการชำระเงิน ด้วยค่า อิเล็กทรอนิกส์
 6. เลือก แก้ไข
 7. ขยายส่วน รูปแบบของไฟล์
 8. เลือก ใช่ ในฟิลด์ รายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
 9. ในฟิลด์ การตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบการส่งออก ให้ป้อนหรือเลือกค่า เลือกการตั้งค่าคอนฟิก รายงานแผ่นงานตัวอย่าง
 10. เลือก บันทึก
 11. ปิดหน้า

ใช้การตั้งค่าคอนฟิกที่สร้างสำหรับการทดสอบการประมวลผลสมุดรายวันการชำระเงิน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ไปที่ โมดูล > บัญชีเจ้าหนี้ > การชำระเงิน > สมุดรายวันการชำระเงิน
 2. เลือก ใหม่ เพื่อสร้างสมุดรายวันการชำระเงินใหม่
 3. ในฟิลด์ ชื่อ ให้พิมพ์ VendPay
 4. เลือก รายการ
 5. ในฟิลด์ บัญชี ให้ระบุค่า GB_SI_000001
 6. ตั้งค่า เดบิต เป็น 1000
 7. เลือก ใหม่
 8. ในฟิลด์ บัญชี ให้ระบุค่า GB_SI_000005
 9. ตั้งค่า เดบิต เป็น 2000
 10. ในฟิลด์ สกุลเงิน ให้พิมพ์ EUR
 11. ในฟิลด์ บัญชีตรงข้าม ระบุ ค่า GBSI OPER
 12. ในฟิลด์ วิธีการชำระเงิน พิมพ์ Electronic
 13. เลือก บันทึก
 14. เลือก สร้างการชำระเงิน
 15. ในฟิลด์ วิธีการชำระเงิน พิมพ์ Electronic
 16. ในฟิลด์ ชื่อไฟล์ พิมพ์ Payments
 17. ในฟิลด์ บัญชีธนาคาร พิมพ์ GBSI OPER
 18. เลือก ตกลง จากนั้น เลือก ตกลง อีกครั้ง ตรวจทานแผ่นงานที่สร้าง ซึ่งรวมถึงรายละเอียดของรายการชำระเงิน และยอดรวมสำหรับรหัสสกุลเงินแต่ละรายการที่ใช้ในข้อความการชำระเงินนี้