ตาราง Dataverse

ใช้กับแอป Dynamics 365 เหล่านี้:
Human Resources

Microsoft Dynamics 365 Human Resources ใช้ Dataverse เพื่อเปิดใช้งานความสามารถในการเพิ่มและสถานการณ์การรวม

หมายเหตุ

เอนทิตี Human Resources จะสอดคล้องกับตาราง Dataverse หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดต Dataverse (ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่า Common Data Service) และการอัปเดตศัพท์ โปรดดูที่ Microsoft Dataverse คืออะไร

ตาราง Dataverse ต่อไปนี้พร้อมใช้งานในเอนทิตี Human Resources

ตารางสวัสดิการ

ชื่อ ตาราง
ความถี่ในการคำนวณสวัสดิการ cdm_benefitcalculationfrequency
รอบระยะเวลาการชำระเงินตามความถี่ในการคำนวณสวัสดิการ cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod
อัตราการคำนวณสวัสดิการ cdm_benefitcalculationrate
รายละเอียดอัตราการคำนวณสวัสดิการ cdm_benefitcalculationratedetail
ตัวเลือกสวัสดิการ cdm_benefitoption
แผนสวัสดิการ cdm_benefitplan (ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับการสนับสนุนฟิลด์แบบกำหนดเอง)
ชนิดของสวัสดิการ cdm_benefittype

ตารางงานของกระบวนการทางธุรกิจ

ชื่อ ตาราง
ปฏิทินกระบวนการทางธุรกิจ cdm_businessprocesscalendar
การกำหนดกลุ่มกระบวนการทางธุรกิจ cdm_businessprocessgroupassignment
กลุ่มงานไลบรารีกระบวนการทางธุรกิจ cdm_businessprocesslibrarytaskgroup
ระยะของกระบวนการทางธุรกิจ cdm_businessprocessstage
ส่วนหัวเท็มเพลตรายการตรวจสอบ cdm_businessprocesstemplateheader
งานเท็มเพลตรายการตรวจสอบ cdm_businessprocesstemplatetask

ตารางค่าตอบแทน

ชื่อ ตาราง
แผนค่าตอบแทนคงที่ cdm_compensationfixedplan
กริดค่าตอบแทน cdm_compensationgrid
ระดับค่าตอบแทน cdm_compensationlevel
ความถี่ในการจ่ายค่าตอบแทน cdm_compensationpayfrequency
การตั้งค่าจุดอ้างอิงค่าตอบแทน cdm_compensationreferencepointsetup
รายการการตั้งค่าจุดอ้างอิงค่าตอบแทน cdm_compensationreferencepointsetupline
ภูมิภาคของค่าตอบแทน cdm_compensationregion
โครงสร้างค่าตอบแทน cdm_compensationstructure
แผนค่าตอบแทนผันแปร cdm_compensationvariableplan
ระดับแผนค่าตอบแทนผันแปร cdm_compensationvariableplanlevel
ชนิดแผนค่าตอบแทนผันแปร cdm_compensationvariableplantype
เหตุการณ์ค่าตอบแทนคงที่ cdm_fixedcompensationevent
กฎสิทธิ์พึงได้ cdm_vestingrule
ค่าตอบแทนคงที่ของผู้ปฏิบัติงาน cdm_workerfixedcompensation

ตารางองค์กร

ชื่อ ตาราง
แผนก cdm_department
การจ้างงาน cdm_employment
บริษัท cdm_company
หน้าที่ cdm_job
ฟังก์ชันงาน cdm_jobfunction
ตำแหน่งงาน cdm_jobposition
ชนิดตำแหน่ง cdm_positiontype
การกำหนดตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน cdm_positionworkerassignmentmap
มิติตำแหน่งงาน cdm_jobpositiondimension
ชนิดงาน cdm_jobtype
ภาษา cdm_language
ชื่อตำแหน่ง cdm_title

หมายเหตุ

มิติทางการเงินสำหรับ ชนิดของตำแหน่ง การกำหนดผู้ปฏิบัติงานของตำแหน่ง และ การจ้างงาน ให้การรวมทิศทางเดียวแก่ Dataverse ในขณะนี้ การปรับปรุงมิติทางการเงินไม่สามารถซิงโครไนส์จาก Dataverse กับทรัพยากรบุคคลได้

ตารางการลางานและการหยุดงาน

ชื่อ ตาราง
ธุรกรรมธนาคารวันลา cdm_leavebanktransaction
การลงทะเบียนการลาหยุด cdm_leaveenrollment
แผนการลาหยุด cdm_leaveplan
การขอลา cdm_leaverequest
รายละเอียดคำขอการลางาน cdm_leaverequestdetail
ชนิดการลา cdm_leavetype
รหัสเหตุผลชนิดการลา cdm_leavetypereasoncode

ตารางค่าจ้าง

ชื่อ ตาราง
รอบการชำระค่าจ้าง cdm_paycycle
รอบระยะเวลาการชำระค่าจ้าง cdm_payperiod
รหัสรายได้ค่าจ้าง cdm_payrollearningcode
การเบิกจ่ายเงินของบัญชีธนาคาร cdm_bankaccountdisbursement
ภูมิภาคการเก็บภาษี cdm_taxregion

ตารางผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อ ตาราง
ผู้ปฏิบัติงาน cdm_worker
ที่อยู่ของผู้ปฏิบัติงาน cdm_workeraddress
รายละเอียดส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน cdm_workerpersonaldetail
หมายเลขรหัสของผู้ปฏิบัติงาน cdm_workerpersonidentificationnumber
ชนิดรหัสของผู้ปฏิบัติงาน cdm_workerpersonidentificationtype
ปฏิทินการทำงาน cdm_workcalendar
วันในปฏิทินงาน cdm_workcalendarday
วันหยุดในปฏิทินการทำงาน cdm_workcalendarholiday
รายการวันหยุดในปฏิทินงาน cdm_workcalendarholidayline
ช่วงเวลาในปฏิทินงาน cdm_workcalendartimeinterval (ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับการสนับสนุนฟิลด์แบบกำหนดเอง)
บัญชีธนาคารของผู้ปฏิบัติงาน cdm_workerbankaccount

ตารางการตั้งค่าผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อ ตาราง
สถานะทหารผ่านศึก cdm_veteranstatus
เชื้อชาติ cdm_ethnicorigin
รหัสเหตุผล cdm_reasoncode
หน่วยงานที่ออกรหัสประจำตัวของบุคคล cdm_personidentificationissuingagency

ตารางความสามารถ

ชื่อ ตาราง
ชนิดทักษะ cdm_skilltype

แบบจำลองความสัมพันธ์ตาราง

ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน

งานและตำแหน่งงาน

งานและตำแหน่งงาน

สวัสดิการ

สวัสดิการ

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน

ออก

ออก

ปฏิทินการทำงาน

ปฏิทินการทำงาน

ดูเพิ่มเติมที่

เลือกเทคโนโลยีการรวมข้อมูล
ตั้งค่าคอนฟิกการรวม Dataverse
ตั้งค่าคอนฟิกตารางเสมือน Dataverse
FAQ เกี่ยวกับตารางเสมือนสำหรับ Human Resources
Microsoft Dataverse คืออะไร
การอัปเดตศัพท์