ตั้งค่าคอนฟิกพารามิเตอร์การลางานและการขาดงาน

ใช้กับแอป Dynamics 365 เหล่านี้:
Human Resources

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการลางานและการขาดงานใน Dynamics 365 Human Resources คุณควรตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าสำหรับพารามิเตอร์ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงต่อไปนี้:

 • ลำดับหมายเลขสำหรับการร้องขอการลางาน
 • การตั้งค่าการลาดูแลครอบครัว ลาป่วย และลางาน (FMLA)
 • การตั้งค่าระบบบริการตนเองของพนักงานสำหรับการร้องขอการลางานหรือการขาดงาน
 • พารามิเตอร์การลางานและการขาดงาน

ดูและเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ทรัพยากรบุคคล

 1. ในหน้า การขาดงานและการลางาน โปรดเลือกแท็บ ลิงค์

 2. ภายใต้ ตั้งค่า พารามิเตอร์ ทรัพยากรบุคคล

 3. บนแท็บ ลำดับหมายเลข ตรวจสอบความถูกต้องของ รหัสลำดับหมายเลข สำหรับ รหัสคำขอลางาน และเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น การตั้งค่านี้จะกำหนดลำดับที่ใช้สำหรับการกำหนดรหัสให้กับการร้องขอโดยอัตโนมัติ

 4. บนแท็บ FMLA ให้ตรวจสอบการตั้งค่า FMLA และเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น

 5. บนแท็บ ระบบบริการตนเองของพนักงาน ให้ระบุว่าผู้จัดการสามารถป้อนการลางานและการร้องขอการขาดงานในนามของพนักงานได้หรือไม่

 6. เลือก บันทึก

ข้อสำคัญ

ขณะนี้การดูการลาและการขาดงานระหว่างบริษัทอยู่ในพรีวิว คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานในสภาพแวดล้อม Sandbox ของคุณ เพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับการลางานและการขาดงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานคุณลักษณะรุ่นพรีวิว ดูที่ จัดการคุณลักษณะ

ดูและเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ที่ใช้ร่วมกันของทรัพยากรบุคคล

 1. บนหน้า การจัดการบุคลากร ให้เลือกแท็บ ลิงค์

 2. ภายใต้ ตั้งค่า เลือก พารามิเตอร์ที่ใช้ร่วมกันของทรัพยากรบุคคล

 3. บนแท็บ การเข้าถึงขั้นสูง ให้เลือก ใช่ เพื่อ เปิดใช้งานมุมมองการลางานข้ามบริษัท เพื่ออนุญาตให้มีการดูการลางานข้ามบริษัทได้

 4. เลือก บันทึก

ดูและเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์การลางานและการขาดงาน

 1. ในหน้า การขาดงานและการลางาน โปรดเลือกแท็บ ลิงค์

 2. ภายใต้ การตั้งค่า ให้เลือก พารามิเตอร์ของการลางานและการขาดงาน

 3. บนแท็บ ทั่วไป ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ดังต่อไปนี้:

  • ตั้งค่า หน่วยสำหรับการลางานและการขาดงาน เป็นชั่วโมงหรือวัน ถ้าเป็นวัน คุณสามารถเลือก เปิดใช้งานข้อกำหนดครึ่งวัน เพื่ออนุญาตให้พนักงานเลือกครึ่งแรกหรือครึ่งหลังของวันในการร้องขอการหมดเวลาของตน

  • เลือก เดือนของวันที่มีผลบังคับใช้ของการบริการ ที่จะกำหนดเมื่ออัตราการค้างรับมีผลบังคับใช้สำหรับแผนการลางานโดยใช้เดือนของการบริการ

  • เลือก การคำนวณยอดดุล เพื่อแสดงยอดดุลในวันที่วันนี้หรือตามรอบระยะเวลาการค้างรับ ถ้าคุณเลือก ยอดดุล ณ วันที่วันนี้ ยอดดุลจะแสดงผลรวมของการค้างรับทั้งหมด การปรับปรุง และการร้องขอในวันนี้ ถ้าคุณเลือก ยอดดุลของระยะเวลาการค้างรับ ยอดดุลจะแสดงผลรวมของการค้างรับ การปรับปรุ งและการร้องขอทั้งหมดของรอบระยะเวลาการค้างรับที่กำหนดโดยความถี่ในแผนการลางาน

  • ตั้งค่าเวลาเริ่มต้นสำหรับชุดงานการหมดอายุของยกยอดไป

  • เลือก ใช่ สำหรับ อนุญาตให้พนักงานซื้อวันลา และ อนุญาตให้พนักงานขายวันลา ถ้าคุณเลือก ใช่ สำหรับตัวเลือกเหล่านี้ คุณสามารถสร้างนโยบายการซื้อและการขายวันลา และช่วยให้พนักงานสามารถส่งคำขอซื้อและขายวันลาได้

ตั้งค่าคอนฟิกพารามิเตอร์ปฏิทิน

 1. ในหน้า การขาดงานและการลางาน โปรดเลือกแท็บ ลิงค์

 2. ภายใต้ การตั้งค่า ให้เลือก พารามิเตอร์ของการลางานและการขาดงาน

 3. บนแท็บ ปฏิทิน เปลี่ยนแปลงปฏิทินตามความจำเป็น

 4. เลือก บันทึก

ดูเพิ่มเติมที่