BOM สินทรัพย์

ข้อสำคัญ

Dynamics 365 for Finance and Operations ได้พัฒนาแอพลิเคชันที่สร้างมาสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะในการช่วยคุณจัดการกับฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะเจาะจง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365

หัวข้อนี้อธิบายสูตรการผลิตสินทรัพย์ (BOMs) ในการจัดการสินทรัพย์ หน้า BOM สินทรัพย์ แสดงรายการของสินค้าทั้งหมด (อะไหล่และสินค้าอื่นๆ) ที่ใช้ในสินทรัพย์ในระหว่างอายุงานทั้งหมด เมื่อคุณสร้างสินทรัพย์ใหม่ คุณควรพิจารณาการตั้งค่า BOM สินทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานการตั้งค่า ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามประวัติสินค้าสำหรับสินทรัพย์จากวันที่สร้าง

หลังจากที่คุณได้ทำงานการบำรุงรักษาเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีการลงทะเบียนปริมาณการใช้สินค้าในใบสั่งงานแล้ว คุณสามารถติดตามปริมาณการใช้อะไหล่และสินค้าอื่นที่ใช้ในสินทรัพย์ ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถเก็บเรกคอร์ดการใช้สินค้าที่สมบูรณ์สำหรับสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เรกคอร์ดเพื่อตรวจสอบว่าอะไหล่สำรองเฉพาะมักจะถูกแทนที่ หรือเพื่อติดตามอะไหล่สำรองหรือสินค้าอื่นๆ ที่ถูกใช้ในปัจจุบันในสินทรัพย์

หมายเหตุ

ในใบสั่งงาน การใช้สินค้าอาจรวมถึงทั้งอะไหล่สำรองและอื่นๆ สินค้าเพิ่มเติม เช่น น้ำมันหล่อลื่น สลักเกลียว และปะเก็น

BOM สินทรัพย์สามารถปรับปรุงได้โดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าในการจัดการสินทรัพย์ ถ้ามีการสร้างสถานะของวงจรการใช้ของใบสั่งงานเพื่อจัดการใบสั่งงานที่เสร็จสมบูรณ์หรือที่เสร็จสิ้น และถ้ามีการตั้งค่าตัวเลือก ปรับปรุง BOM สินทรัพย์ สำหรับสถานะของวงจรการใช้ของใบสั่งงานนั้นเป็น ใช่ ในหน้า สถานะของวงจรการใช้ของใบสั่งงาน สินค้าทั้งหมดที่ใช้ในใบสั่งงานจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติบนหน้า BOM สินทรัพย์ เมื่อใบสั่งงานถูกปรับปรุงเป็นสถานะของวงจรการใช้นั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับปรุง BOM สินทรัพย์ด้วยตนเองได้ด้วยการสร้างรายการสินค้าในหน้า BOM สินทรัพย์

บนหน้า BOM สินทรัพย์ คุณสามารถติดตามประวัติชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับสินทรัพย์ หลังจากที่มีการลงทะเบียนปริมาณการใช้สินค้าในใบสั่งงาน เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณต้องเลือกกลุ่มสินค้าที่ควรจะใช้สำหรับการลงทะเบียนชิ้นส่วนในหน้า กลุ่มสินค้าสำรอง

ในการใช้ฟังก์ชัน BOM สินทรัพย์ อันดับแรก คุณต้องตั้งค่ากลุ่มสินค้าสำรองที่ต้องการ จากนั้น ถ้าคุณต้องการให้ BOM สินทรัพย์ถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติ เมื่อใบสั่งงานเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถตั้งค่าสถานะของวงจรการใช้ของใบสั่งงานให้จัดการการปรับปรุงนั้นได้

ตั้งค่ากลุ่มสินค้าสำรอง

การตั้งค่าของประวัติชิ้นส่วนอะไหล่จะขึ้นอยู่กับกลุ่มสินค้าที่สร้างขึ้นในโมดูล การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ในการจัดการสินทรัพย์ คุณตั้งค่ากลุ่มสินค้าเพื่อให้คุณสามารถติดตามประวัติชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับสินค้าในกลุ่มสินค้าที่เลือก

 1. เลือก การจัดการสินทรัพย์ > การตั้งค่า > สินทรัพย์ > กลุ่มสินค้าสำรอง
 2. เลือก สร้าง เพื่อตั้งค่ากลุ่มสินค้า
 3. ในฟิลด์ กลุ่มสินค้า ให้เลือกกลุ่ม ชื่อของกลุ่มจะถูกป้อนลงในฟิลด์ ชื่อ โดยอัตโนมัติ

ดูและปรับปรุง BOM สินทรัพย์

หลังจากที่คุณลงรายการบัญชีการใช้สินค้าในใบสั่งงาน คุณสามารถดูการใช้สินค้าที่ลงทะเบียนแล้วในหน้า BOM สินทรัพย์

 1. เลือก การจัดการสินทรัพย์ > ทั่วไป > สินทรัพย์ > สินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ เลือกสินทรัพย์ในรายการ แล้วจากนั้น เลือก BOM สินทรัพย์

  หมายเหตุ

  เมื่อต้องการดูการลงทะเบียนปริมาณการใช้สินค้าในสินทรัพย์ทั้งหมด เลือก การจัดการสินทรัพย์ > การสอบถาม > สินทรัพย์ > BOM สินทรัพย์

 2. เลือก ปรับปรุง BOM สินทรัพย์ คุณสามารถเพิ่มสินทรัพย์ ชนิดสินทรัพย์ และทรัพยากร ไปยังการปรับปรุงได้ตามที่คุณต้องการโดยการเลือก เลือก เลือก ตกลง เพื่อเริ่มต้นการปรับปรุง นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าฟังก์ชันปรับปรุงเป็นชุดงานได้

 3. ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า คุณสามารถเพิ่มมิติสินค้าคงคลังได้ เลือก สินค้าคงคลัง > การแสดงมิติ และจากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับมิติที่คุณต้องการดู เมื่อต้องการเก็บการตั้งค่านี้สำหรับสินทรัพย์ทั้งหมดในหน้า BOM สินทรัพย์ ตั้งค่าตัวเลือก บันทึกการตั้งค่า เป็น ใช่

 4. เมื่อต้องการดูภาพรวมของตำแหน่งในการจัดการสินทรัพย์ที่สินค้าในรายการที่เลือกถูกใช้ โดยสัมพันธ์กับสินทรัพย์ ค่าเริ่มต้นของชนิดงาน อะไหล่ และใบสั่งงาน เลือก สินค้าที่ใช้

 5. ถ้าคุณต้องการดูเฉพาะรายการสินค้าที่ใช้งานอยู่ เลือก มุมมอง > ปัจจุบัน ถ้าต้องการดูรายการสินค้าทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งรายการที่มีวันหมดอายุก่อนหน้าวันที่ปัจจุบัน ให้เลือก มุมมอง > ทั้งหมด

หมายเหตุ

เมื่อคุณดำเนินการใบสั่งงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว ถ้าสินค้าบางรายการหรืออะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องหมดอายุแล้วหรือถูกแทนที่ด้วยสินค้าอื่นหรืออะไหล่สำรอง เราขอแนะนำให้คุณปรับปรุง BOM สินทรัพย์ให้สอดคล้องกัน

การสร้างรายการสินค้าใหม่ใน BOM สินทรัพย์

คุณสามารถสร้างรายการสินค้าสำหรับสินทรัพย์ด้วยตนเองได้

 1. ในหน้า BOM สินทรัพย์ เลือก สร้าง
 2. ในฟิลด์ สินทรัพย์ ให้เลือกสินทรัพย์เพื่อเพิ่มรายการสินค้า
 3. ในฟิลด์ หมายเลขรายการ ให้ป้อนหมายเลขรายการตามลำดับ
 4. ในฟิลด์ มีผลบังคับใช้ ให้ป้อนวันที่เริ่มต้นสำหรับสินค้า
 5. ถ้าสินค้าจะหมดอายุ ในฟิลด์ การหมดอายุ ให้ป้อนวันที่สิ้นสุด
 6. ในฟิลด์ หมายเลขสินค้า เลือกสินค้า ชื่อของไฟล์ถูกป้อนโดยอัตโนมัติลงในฟิลด์ ชื่อผลิตภัณฑ์
 7. ในฟิลด์ ปริมาณ ป้อนปริมาณที่มีการใช้ ฟิลด์ หน่วย มีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ