ทำงานกับวิชวล AI ใน Power BI

ปานกลาง
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Power BI
Power Platform

มอดูลนี้จะอธิบายเกี่ยวกับความสามารถด้าน AI ของ Power BI

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะได้:

  • ใช้วิชวลการถามตอบ
  • ค้นหาปัจจัยสำคัญด้วยวิชวลผู้ทรงอิทธิพลหลัก
  • ใช้วิชวลโครงข่ายของข้อมูลแบบต้นไม้เพื่อจำแนกประเภทการวัด

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มี