รับข้อมูลใน Power BI

ปานกลาง
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Power BI
Power Platform

คุณจะได้เรียนรู้วิธีการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายรวมถึง Microsoft Excel ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และที่เก็บข้อมูล NoSQL นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่ดึงข้อมูลอีกด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในตอนท้ายของโมดูลนี้ คุณจะสามารถ: 

  • ระบุและเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล
  • รับข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น Microsoft SQL Server
  • รับข้อมูลจากไฟล์ เช่น Microsoft Excel
  • รับข้อมูลจากแอปพลิเคชัน
  • รับข้อมูลจาก Azure Analysis Services
  • เลือกโหมดที่เก็บข้อมูล
  • แก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน
  • แก้ไขข้อผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูล

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

ไม่มี