Microsoft Learn สำหรับ Power BI

ค้นหาการฝึกอบรม Power BI ที่เหมาะสมสำหรับคุณ

อ่าน สร้างหรือขยายรายงานและแดชบอร์ดหรือไม่ เพิ่มทักษะของคุณที่นี่

เส้นทางของคุณในการเริ่มต้น