Microsoft Learn สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล

ทำการตัดสินใจที่มีความหมายด้วยข้อมูลของคุณ

คุณจะทำให้ข้อมูลเข้าใจได้ง่ายผ่านการออกแบบและสร้างรูปแบบข้อมูลเพื่อกระตุ้นมูลค่าทางธุรกิจอย่างมีนัยยะสำคัญ รับทักษะและความรู้ที่ต้องการในการสร้างอาชีพของคุณในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ประสบความสำเร็จ

เรียกดูเส้นทางทั้งหมดสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล

เส้นทางของคุณในการเริ่มต้น