Microsoft Learn สำหรับวิศวกรข้อมูล

ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนของคุณพร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้

คุณออกแบบและใช้การจัดการ การตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยของโซลูชันข้อมูล รับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการสร้างอาชีพของคุณในฐานะวิศวกรข้อมูลที่ประสบความสำเร็จ

เรียกดูเส้นทางทั้งหมดสำหรับวิศวกรข้อมูล

เส้นทางของคุณในการเริ่มต้น