Microsoft Learn สำหรับวิศกรด้านความปลอดภัย

รักษาระบบของคุณและป้องกันข้อมูลของคุณ

คุณจะรับผิดชอบในการออกแบบและการใช้งานการควบคุมความปลอดภัยดิจิตอล จัดการการเข้าถึง และปกป้องข้อมูลของคุณในเครือข่ายระบบคลาวด์และสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด รับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการสร้างอาชีพของคุณในฐานะวิศวกรด้านความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จ

เรียกดูเส้นทางทั้งหมดสำหรับวิศวกรด้านความปลอดภัย

เส้นทางของคุณในการเริ่มต้น