กรองและแชร์รายงาน Power BIFilter and share a Power BI report

แชร์เป็นวิธีที่ดีเมื่อต้องให้บางคนสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดและรายงานของคุณSharing is a good way to give a few people access to your dashboards and reports. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณต้องการแชร์รายงานที่ถูกกรองWhat if you want to share a filtered version of a report? คุณอาจต้องการให้รายงานแสดงเฉพาะข้อมูลสำหรับเมือง หรือพนักงานขาย หรือปีที่เฉพาะเจาะจงMaybe you want the report to show only data for a specific city or salesperson or year. บทความนี้อธิบายวิธีการกรองรายงานและการแชร์เวอร์ชันที่กรองแล้วของรายงานThis article explains how to filter a report and share the filtered version of the report. อีกวิธีหนึ่งในการแชร์รายงานที่กรองแล้วคือการ เพิ่มพารามิเตอร์คิวรีไปยัง URL ของรายงานAnother way to share a filtered report is to add query parameters to the report URL. ในทั้งสองกรณี รายงานจะถูกกรองเมื่อผู้รับเปิดเป็นครั้งแรกIn both cases, the report is filtered when recipients first open it. พวกเขาสามารถล้างตัวเลือกตัวกรองในรายงานได้They can clear the filter selections in the report.

กรองรายงานแล้ว

Power BI ยังนำเสนอวิธีอื่นๆ เพื่อที่จะทำงานร่วมกันและเผยแพร่แดชบอร์ดและรายงานPower BI also offers other ways to collaborate and distribute your reports. ด้วยการแชร์ คุณและผู้รับของคุณต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power BI Proหรือเนื้อหาจำเป็นต้องเป็นแบบความจุพรีเมียมWith sharing, you and your recipients need a Power BI Pro license, or the content needs to be in a Premium capacity.

ติดตามพร้อมด้วยข้อมูลตัวอย่างFollow along with sample data

บทความนี้ใช้แอปแม่แบบตัวอย่างการตลาดและการขายThis article uses the Marketing and Sales sample template app. ต้องการลองใช้หรือไม่Want to try it?

 1. ติดตั้ง แอปแม่แบบตัวอย่างการตลาดและการขายInstall the Marketing and Sales sample template app.

 2. เลือกแอปและเลือก สำรวจแอปSelect the app and select Explore app.

  สำรวจข้อมูลตัวอย่าง

 3. เลือกไอคอนรูปดินสอเพื่อเปิดพื้นที่ทำงานที่คุณติดตั้งด้วยแอปSelect the pencil icon to open the workspace that you installed with the app.

  ดินสอแก้ไขแอป

 4. ในรายการเนื้อหาพื้นที่ทำงาน ให้เลือก รายงาน จากนั้นเลือกรายงาน ตัวอย่าง PBIX การขายและการตลาดIn the workspace content list, select Reports, then select the report Sales and Marketing Sample PBIX.

  เปิดรายงานตัวอย่าง

  ในตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะติดตามไปด้วยแล้วNow you're ready to follow along.

ตั้งค่าตัวกรองในรายงานSet a filter in the report

เปิดรายงานในมุมมองการแก้ไขและใช้ตัวกรองOpen a report in Editing view and apply a filter.

ในตัวอย่างนี้ เรากำลังกรองหน้าประเภท YTD ของแอปแม่แบบตัวอย่างการตลาดและการขายเพื่อแสดงเฉพาะค่าที่ภูมิภาคนั้นคือภาคกลางIn this example, we're filtering the YTD Category page of the Marketing and Sales sample template app to show only values where Region equals Central.

บานหน้าต่างตัวกรองรายงาน

บันทึกรายงานSave the report.

แชร์รายงานี่กรองแล้วShare the filtered report

 1. เลือก แชร์Select Share.

  เลือก แชร์

 2. ล้าง ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้รับ เพื่อที่คุณจะสามารถส่งการเชื่อมโยงที่ถูกกรองแล้วไปแทน เลือก แชร์รายงานด้วยตัวกรองและตัวแบ่งส่วนข้อมูลปัจจุบันจากนั้นเลือก แชร์Clear Send email notification to recipients, so you can send a filtered link instead, select Share report with current filters and slicers, then select Share.

  แชร์รายงานด้วยตัวกรอง

 3. เลือก แชร์ อีกครั้งSelect Share again.

  เลือก แชร์

 4. เลือกแท็บ การเข้าถึง จากนั้นเลือก จัดการมุมมองรายงานที่แชร์Select the Access tab, then select Manage shared report views.

  จัดการมุมมองรายงานที่แชร์

 5. คลิกขวาที่ URL ที่คุณต้องการ แล้วเลือก คัดลอกลิงก์Right-click the URL you want, and select Copy link.

  คัดลอกลิงก์ที่กรองแล้ว

 6. เมื่อคุณแชร์ลิงก์นี้ ผู้รับจะเห็นรายงานที่กรองแล้วของคุณWhen you share this link, recipients will see your filtered report.

ข้อจำกัดและข้อควรพิจารณาLimitations and considerations

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการแชร์รายงาน:Things to keep in mind about sharing reports:

 • เมื่อคุณแชร์ชุดข้อมูลโดยการจัดการสิทธิ์โดยการแชร์รายงานหรือแดชบอร์ดหรือโดยการเผยแพร่แอป คุณจะอนุญาตให้เข้าถึงชุดข้อมูลทั้งหมดยกเว้น การรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS) จำกัดการเข้าถึงของพวกเขาWhen you share a dataset by managing permissions, by sharing reports or dashboards, or by publishing an app, you're granting access access to the entire dataset unless row-level security (RLS) limits their access. ผู้เขียนรายงานอาจใช้ความสามารถที่กำหนดประสบการณ์ผู้ใช้เมื่อดูหรือโต้ตอบกับรายงาน เช่น การซ่อนคอลัมน์ การจำกัดการดำเนินงานในวิชวล และอื่น ๆReport authors may use capabilities that customize user experiences when viewing or interacting with reports, for example hiding columns, limiting the actions on visuals, and others. ประสบการณ์ผู้ใช้ที่กำหนดเองเหล่านี้ไม่จำกัดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในชุดข้อมูลThese customized user experience do not restrict what data users can access in the dataset. ใช้ การรักษาความปลอดภัยระดับแถว (RLS) ในชุดข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลประจำตัวของแต่ละบุคคลกำหนดว่าข้อมูลใดที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้Use row-level security (RLS) in the dataset so that each person's credentials determine which data they can access.

ขั้นตอนถัดไปNext steps