เชื่อมต่อกับ Adobe Analytics ใน Power BI DesktopConnect to Adobe Analytics in Power BI Desktop

ใน Power BI Desktop คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Adobe Analytics และใช้ข้อมูลเบื้องต้นเช่นเดียวกับแหล่งข้อมูลอื่นใน Power BI Desktop ได้In Power BI Desktop, you can connect to Adobe Analytics and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

รับข้อมูลจาก Adobe Analytics

เชื่อมต่อกับข้อมูล Adobe AnalyticsConnect to Adobe Analytics data

เพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูล Adobe Analytics เลือกรับข้อมูลจาก ribbon หน้าแรก ใน Power BI DesktopTo connect to Adobe Analytics data, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. เลือกบริการออนไลน์จากประเภททางด้านซ้าย แล้วคุณจะเห็นตัวเชื่อมต่อ Adobe AnalyticsSelect Online Services from the categories on the left, and you see Adobe Analytics connector.

รับข้อมูลจาก Adobe Analytics

ในหน้าต่าง Adobe Analytics ที่ปรากฎขึ้น เลือกปุ่มลงชื่อเข้าใช้ และระบุข้อมูลประจำตัวของคุณเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Adobe Analytics ของคุณIn the Adobe Analytics window that appears, select the Sign in button, and provide your credentials to sign in to your Adobe Analytics account. หน้าต่างลงชื่อเข้าใช้ Adobe จะปรากฏขึ้น ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้The Adobe sign in window appears, as shown in the following image.

ลงชื่อเข้าใช้ Adobe Analytics

เมื่อได้รับการถาม ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณWhen prompted, put in your username and password. ทันทีที่การเชื่อมต่อสำเร็จ คุณสามารถดูตัวอย่างและเลือกมิติและหน่วยวัดต่าง ๆ ภายในกล่องโต้ตอบตัวนำทาง Power BI เพื่อสร้างผลลัพธ์หนึ่งตารางOnce the connection is established, you can preview and select multiple dimensions and measures within the Power BI Navigator dialog to create a single tabular output. คุณยังสามารถใส่ค่าพารามิเตอร์ใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับรายการที่เลือกไว้You can also provide any necessary input parameters required for the selected items.

เลือกข้อมูลโดยใช้ตัวนำทาง

คุณสามารถโหลดตารางที่เลือก ซึ่งจะรวมทั้งตารางลง ใน Power BI Desktop หรือคุณสามารถแก้ไขคิวรี ซึ่งจะเปิดตัวแก้ไขคิวรีเพื่อให้คุณสามารถกรองและปรับปรุงชุดข้อมูลที่ต้องการใช้ จากนั้นโหลดชุดข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วลงใน Power BI DesktopYou can Load the selected table, which brings the entire table into Power BI Desktop, or you can Edit the query, which opens Query Editor so you can filter and refine the set of data you want to use, and then load that refined set of data into Power BI Desktop.

โหลดหรือแก้ไขข้อมูลในตัวนำทาง

ขั้นตอนถัดไปNext steps

มีข้อมูลหลากหลายประเภทที่คุณสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ Power BI DesktopThere are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล โปรดดูทรัพยากรต่อไปนี้:For more information on data sources, check out the following resources: