เชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊ก Excel ใน Power BI DesktopConnect to Excel workbooks in Power BI Desktop

การเชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊ก Excel จาก Power BI Desktop เป็นเรื่องตรงไปตรงมา และบทความนี้จะแนะนำทีละขั้นตอนให้กับคุณConnecting to an Excel workbook from Power BI Desktop is straightforward, and this article walks you through the steps.

ใน Power BI Desktop เลือกรับข้อมูล > Excel จาก ribbon หน้าแรกIn Power BI Desktop, select Get Data > Excel from the Home ribbon.

ภาพหน้าจอของตัวเลือก Excel

เลือกเวิร์กบุ๊กของคุณในกล่องโต้ตอบเปิดที่ปรากฏขึ้นSelect your workbook from the Open dialog that appears. ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบเปิดScreenshot of the Open dialog.

Power BI Desktop แสดงตารางของข้อมูลอื่น ๆ จากเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างตัวนำทางPower BI Desktop presents the tables on other data elements from the workbook in the Navigator window. เมื่อคุณเลือกตารางในบานหน้าต่างด้านซ้าย ตัวอย่างของข้อมูลจะปรากฏในบานหน้าต่างด้านขวาWhen you select a table in the left pane, a preview of the data appears in the right pane.

ภาพหน้าจอของหน้าต่างตัวนำทาง

คุณสามารถเลือกปุ่มโหลดเพื่อนำเข้าข้อมูล หรือ ถ้าคุณต้องการแก้ไขข้อมูลโดยใช้ตัวแก้ไขคิวรีก่อนที่นำเข้าไปใน Power BI Desktop เลือกปุ่มแก้ไขYou can select the Load button to import the data, or if you want to edit the data using Query Editor before bringing it into Power BI Desktop, select the Edit button.

เมื่อคุณโหลดข้อมูล Power BI Desktop แสดงหน้าต่างโหลดและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโหลดข้อมูลWhen you load the data, Power BI Desktop displays the Load window and displays the activity associated with loading the data.

ภาพหน้าจอของหน้าต่างโหลด

เมื่อโหลดเสร็จ Power BI Desktop จะแสดงตารางและเขตข้อมูลที่ได้นำเข้าจากเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณในบานหน้าต่างเขตข้อมูล ทางด้านขวาของเดสก์ท็อปWhen complete, Power BI Desktop displays the tables and fields it imported from your Excel workbook in the Fields pane, on the right side of the Desktop.

ภาพหน้าจอของบานหน้าต่างเขตข้อมูล

เท่านี้ก็เรียบร้อย!And that’s it!

ตอนนี้คุณพร้อมที่จะใช้ข้อมูลนำเข้าจากเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณใน Power BI Desktop เพื่อสร้างวิชวล รายงาน หรือโต้ตอบกับข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการเชื่อมต่อ และนำเข้า เช่นเวิร์กบุ๊ก Excel อื่นๆ ฐานข้อมูล หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆYou’re now ready to use the imported data from your Excel workbook in Power BI Desktop to create visuals, reports, or interact with any other data you might want to connect with and import, such as other Excel workbooks, databases, or any other data source.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

มีข้อมูลหลากหลายประเภทที่คุณสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ Power BI DesktopThere are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล โปรดดูทรัพยากรต่อไปนี้:For more information on data sources, check out the following resources: