เชื่อมต่อกับ Snowflake Computing Warehouse ใน Power BI DesktopConnect to a Snowflake computing warehouse in Power BI Desktop

ใน Power BI Desktop คุณสามารถเชื่อมต่อไปยัง Snowflake Computing Warehouse และใช้ข้อมูลพื้นฐานได้เช่นเดียวกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ใน Power BI DesktopIn Power BI Desktop, you can connect to a Snowflake computing warehouse and use the underlying data just like any other data source in Power BI Desktop.

เชื่อมต่อกับ Snowflake Computing WarehouseConnect to a Snowflake computing warehouse

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับ Snowflake Computing Warehouse ให้เลือกเรียกใช้ข้อมูลจากแถบหน้าหลักใน Power BI DesktopTo connect to a Snowflake computing warehouse, select Get Data from the Home ribbon in Power BI Desktop. เลือกฐานข้อมูลจากประเภททางด้านซ้าย จากนั้นคุณจะเห็น SnowflakeSelect Database from the categories on the left, and you see Snowflake.

ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบรับข้อมูล ที่แสดงการเลือกฐานข้อมูล Snowflake

ในหน้าต่าง Snowflake ที่ปรากฏขึ้น ให้พิมพ์หรือวางชื่อ Snowflake Computing Warehouse ลงในกล่อง แล้วเลือกตกลงIn the Snowflake window that appears, type or paste the name of your Snowflake computing warehouse into the box and select OK. โปรดทราบว่าคุณสามารถเลือกนำเข้าข้อมูลได้โดยตรงใน Power BI หรือจะใช้ DirectQuery ก็ได้Note that you can choose to Import data directly into Power BI, or you can use DirectQuery. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ DirectQueryYou can learn more about using DirectQuery. โปรดทราบว่า AAD SSO สนับสนุนเฉพาะ DirectQuery เท่านั้นPlease note that AAD SSO only supports DirectQuery.

ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบ Snowflake ที่แสดงปุ่มนำเข้าวิทยุที่เลือกไว้

เมื่อได้รับการถาม ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณWhen prompted, put in your username and password.

ภาพหน้าจอของข้อความแจ้งเตือนข้อมูลประจำตัว Snowflake ที่แสดงเขตข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

หมายเหตุ

เมื่อคุณใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Snowflake ที่เฉพาะเจาะจงแล้ว Power BI Desktop จะใช้ข้อมูลประจำตัวเดียวกันนั้นเพื่อพยายามเชื่อมต่ออีกครั้งOnce you put in your username and password for a particular Snowflake server, Power BI Desktop uses those same credentials in subsequent connection attempts. คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลประจำตัวเหล่านั้นได้โดยไปที่ ไฟล์ > ตัวเลือกและการตั้งค่า > การตั้งค่าแหล่งข้อมูลYou can modify those credentials by going to File > Options and settings > Data source settings.

ถ้าคุณต้องการใช้ตัวเลือกบัญชี Microsoft จะต้องมีการกำหนดค่าการรวม Snowflake AAD ในฝั่ง SnowflakeIf you want to use the Microsoft account option, the Snowflake AAD integration must be configured on the Snowflake side. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้อ่านส่วนเริ่มต้นใช้งานของ เอกสารประกอบ Snowflake บนหัวข้อนั้นTo do this, read the Getting Started section of the Snowflake documentation on the topic.

ชนิดการรับรองความถูกต้องของบัญชี Microsoft ในตัวเชื่อมต่อ Snowflake

เมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าต่างตัวนำทางจะปรากฏขึ้น และแสดงข้อมูลที่พร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งคุณสามารถเลือกองค์ประกอบหนึ่งรายการหรือหลายรายการเพื่อนำเข้าและใช้ในPower BI Desktop ได้Once you successfully connect, a Navigator window appears and displays the data available on the server, from which you can select one or multiple elements to import and use in Power BI Desktop.

ODBC Error 28000 ทำให้เกิดความผิดพลาดในการเชื่อมต่อ

คุณสามารถโหลดตารางที่เลือก ซึ่งจะนำทั้งตารางลงใน Power BI Desktop หรือคุณสามารถแก้ไขคิวรี ซึ่งจะเปิดตัวแก้ไขคิวรีเพื่อให้คุณสามารถกรองและปรับปรุงชุดข้อมูลที่ต้องการใช้ จากนั้นจึงโหลดชุดข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วลงใน Power BI DesktopYou can Load the selected table, which brings the entire table into Power BI Desktop, or you can Edit the query, which opens Query Editor so you can filter and refine the set of data you want to use, and then load that refined set of data into Power BI Desktop.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

มีข้อมูลหลากหลายประเภทที่คุณสามารถเชื่อมต่อโดยใช้ Power BI DesktopThere are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล โปรดดูทรัพยากรต่อไปนี้:For more information on data sources, check out the following resources: