ค้นหาและเข้าถึงเนื้อหาของคุณด้วย Google SearchFind and access your content with Google Search

ใช้ได้กับ:Applies to:

มือถือ Android แท็บเล็ต Android
มือถือ AndroidAndroid phones แท็บเล็ต AndroidAndroid tablets

คุณสามารถใช้ Google Search เพื่อค้นหาและเปิดแอป Power BI สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังรายงานหรือแดชบอร์ดที่คุณกำลังค้นหาได้โดยตรงYou can use Google Search to find and open the Power BI mobile app right to the report or dashboard you are looking for. โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเลื่อนผ่านแอปYou don't have to navigate through the app.

หากคุณต้องการเปิดรายการที่เฉพาะเจาะจงและคุณไม่มั่นใจว่าจะต้องค้นหาจากที่ใด คุณสามารถใช้ Google Search เพื่อค้นหารายการได้If you want to open a specific item and you're not sure where to look for it, you can use Google Search to find the item.

ในกล่องค้นหาด้วย Google ให้ค้นหาโดยใช้ฟอร์ม ค้นหารายการ< เพื่อค้นหารายการ>ใน power biIn the Google search box, search using the form search for <search item> in power bi. เช่น ค้นหายอดขายใน power biFor example, search for sales in power bi.

  • หากพบรายการที่ตรงกันเพียงหนึ่งรายการ แอป Power BI สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จะเปิดรายการที่คุณกำลังค้นหาอยู่If only one match is found, the Power BI mobile app will open the item you were looking for.
  • หากพบรายการที่ตรงกันเมากกว่าหนึ่งรายการ แอป Power BI สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จะเปิดหน้าจอค้นหาที่ผ่านการกรองตามคำขอของคุณIf more than one match is found, Power BI will open to the search screen, filtered according to your request.

ผลการค้นหาของ Google Search ในแอป Power BI สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนแอนดรอยด์

ขั้นตอนถัดไปNext steps