ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเข้าถึงใน Power BIOverview of accessibility in Power BI

เมื่อทำงานกับ Power BI ให้พิจารณาผู้ใช้ประเภทต่างๆ ที่อาจโต้ตอบกับรายงานของคุณWhen working with Power BI, consider the different types of users who may interact with your reports. คุณสามารถสร้างรายงานที่สำรวจและเข้าใจได้ง่ายโดยผู้ใช้คีย์บอร์ดหรือโปรแกรมอ่านหน้าจอYou can create reports that are easily navigated and understood by keyboard or screen reader users. รายงานดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้ที่อาจมีความบกพร่องทางสายตาหรือทางกายภาพได้รับประโยชน์จากรายงานของคุณSuch reports enable users who may have visual or physical impairments to benefit from your reports.

การตั้งค่าความคมชัดสูงใน Windows

บทความนี้แสดงภาพรวมของ Power BI และการช่วยสำหรับการเข้าถึงThis article provides an overview of Power BI and accessibility. บทความเพิ่มเติมมีคำแนะนำและเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณสร้างรายงานที่ยอดเยี่ยมโดยคำนึงถึงการช่วยสำหรับการเข้าถึงAdditional articles provide guidance, and tools, that can help you create great reports with accessibility in mind.

การออกแบบสากลUniversal design

การออกแบบสากลคือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับให้เหมาะสมหรือการออกแบบพิเศษUniversal design is the design of products that are usable by as many people as reasonable possible, without the need for special adaptation or specialized design. เมื่อสร้างรายงานหรือประสบการณ์การใช้งานใน Power BI เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาความต้องการของผู้ใช้When creating reports or experiences in Power BI, it’s important to consider the needs of your users. การออกแบบประสบการณ์ที่เข้าถึงได้ไม่เพียง แต่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ที่อาจมีปัญหาด้านการได้ยิน การเคลื่อนไหว การรับรู้ หรือความบกพร่องทางสายตาDesigning an accessible experience won't only benefit your end users who may have hearing, motor, cognitive, or visual impairments. ซึ่งสามารถช่วยผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรของคุณIt can help all the end users in your organization. Power BI มีเครื่องมือในการสร้างและใช้รายงานที่เข้าถึงได้Power BI gives you the tools to make and consume accessible reports. ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณในฐานะผู้สร้างรายงานที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของทุกคนIt’s up to you, as a report creator, to use those tools to improve everyone’s experience.

มาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าถึงAccessibility standards

Power BI จะปฏิบัติตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าถึงต่อไปนี้Power BI is committed to the following accessibility standards. มาตรฐานนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าประสบการณ์การใช้งาน Power BI สามารถเข้าถึงได้หลายคนเท่าที่เป็นไปได้The standards help ensure that your Power BI experiences are accessible to as many people as possible. เมื่อคุณสร้างรายงานหรือแดชบอร์ดที่สามารถเข้าถึงได้ เนื้อหานั้นจะสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนที่ดูรายงานดังกล่าวผ่าน Power BI บนมือถือWhen you build accessible reports or dashboards, that content is accessible for anyone who views them using Power BI Mobile.

WCAG 2.1WCAG 2.1

ข้อกำหนดการทำให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (WCAG) ช่วยให้เนื้อหาบนเว็บสามารถเข้าถึงบุคคลที่มีความบกพร่องได้Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) help make web content accessible to people with disabilities. ต่อไปนี้คือหลักการสำคัญของข้อกำหนด:The following are key principles of the guidelines:

  1. สามารถรับรู้ได้Perceivable. ข้อมูลและคอมโพเนนต์ส่วนติดต่อผู้ใช้จะต้องแสดงให้ผู้ใช้เห็นวิธีการที่พวกเขาสามารถรับรู้ได้Information and user interface components must be presentable to users in ways they can perceive.
  2. สามารถใช้งานได้Operable. คอมโพเนนต์ส่วนติดต่อผู้ใช้และการนำทางต้องเป็นสามารถใช้งานได้User interface components and navigation must be operable.
  3. สามารถเข้าใจได้Understandable. ข้อมูลและการทำงานของส่วนติดต่อผู้ใช้จะต้องเข้าใจได้Information and the operation of user interface must be understandable.

US Section 508US Section 508

US Section 508 เป็นมาตรฐานที่กำหนดให้รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐต้องทำให้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลของตนสามารถเข้าถึงบุคคลที่ทุพพลภาพได้US Section 508 is a standard that requires governments and federal agencies to make their electronic and information technology accessible to people with disabilities.

EN 301 549EN 301 549

EN 301 549 เป็นมาตรฐานยุโรปที่สอดคล้องสำหรับข้อกำหนดการช่วยสำหรับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ ICTEN 301 549 is the Harmonized European Standard for Accessibility requirements for ICT products and services.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงของ Power BI โปรดดูแหล่งทรัพยากรต่อไปนี้:For more information about Power BI accessibility, see the following resources: