ขั้นตอนที่ 3: สร้างชุดข้อมูลใน Power BIStep 3: Create a dataset in Power BI

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อส่งข้อมูลไปยังชุดข้อมูลThis article is part of a step-by-step walkthrough to push data into a dataset.

ในขั้นตอนที่ 2 ของการฝึกปฏิบัติ พุชข้อมูลลงในชุดข้อมูล เรื่องรับโทเคนการเข้าถึงการรับรองความถูกต้อง คุณได้รับโทเค็นการรับรองความถูกต้องกับ Azure AD แล้วIn step 2 of Push data into a dataset, Get an authentication access token, you got a token to authenticate to Azure AD. ในขั้นตอนนี้ คุณจะใช้โทเค็นเพื่อเรียกการดำเนินการ โพสต์ชุดข้อมูลIn this step, you use the token to call the PostDataset operation.

เพื่อเรียกไปยังทรัพยากร REST คุณใช้ url ที่ระบุตำแหน่งทรัพยากร และคุณส่งสตริง JavaScript Object Notation (JSON) ซึ่งอธิบายชุดข้อมูล ไปยังทรัพยากรของ บริการของ Power BITo make a call to a REST resource, you use a url that locates the resource, and you send a JavaScript Object Notation (JSON) string, which describes the dataset, to the Power BI service resource. ทรัพยากร REST ระบุส่วนของบริการของ Power BI ที่คุณต้องการทำงานด้วยA REST resource identifies the part of the Power BI service you want to work with. เพื่อพุชข้อมูลลงในชุดข้อมูล ทรัพยากรเป้าหมาย คือชุดข้อมูลTo push data into the dataset, the target resource is a Dataset. URL ที่ระบุชุดข้อมูลคือ https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/datasetsThe URL that identifies a dataset is https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/datasets. ถ้าคุณกำลังพุชข้อมูลภายในกลุ่ม ค่า URL คือ https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasetsIf you are pushing data within a group, the url is https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets.

เพื่อรับรองความถูกต้องของการดำเนินการ Power BI REST คุณเพิ่มโทเค็นคุณที่คุณได้รับจากรับโทเคนการเข้าถึงการรับรองความถูกต้อง เข้าไปในส่วนหัวของคำขอ:To authenticate a Power BI REST operation, you add the token you got in Get an authentication access token to a request header:

เมื่อคุณเรียกใช้การดำเนินการโพสต์ชุดข้อมูล ชุดข้อมูลใหม่จะถูกสร้างขึ้นWhen you call the PostDataset operation, a new dataset is created.

สร้างชุดข้อมูล

นี่คือวิธีการสร้างชุดข้อมูลใน Power BIHere's how to create a dataset in Power BI.

สร้างชุดข้อมูลใน Power BICreate a dataset in Power BI

หมายเหตุ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณดำเนินตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ในการฝึกปฏิบัติพุชข้อมูลลงในชุดข้อมูลแล้วBefore you get started, make sure you have followed the previous steps in the push data into a dataset walkthrough.

 1. ในโครงการแอปพลิเคชันคอนโซลที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 2 - รับโทเค็นการเข้าถึงการรับรองความถูกต้อง เพิ่มusing System.Net; และ using System.IO; ลงใน Program.csIn the Console Application project you created in Step 2 - Get an authentication access token, add using System.Net;, and using System.IO; to Program.cs.
 2. ใน Program.cs เพิ่มรหัสด้านล่างIn Program.cs, add the code below.
 3. เรียกใช้แอปคอนโซลนี้ และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Power BI ของคุณRun the Console App, and login to your Power BI account. คุณควรเห็น Dataset Created ในหน้าต่างคอนโซลYou should see Dataset Created in the Console Window. นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าสู่ระบบไปยัง Power BI เพื่อดูชุดข้อมูลใหม่Also, you can login to Power BI to see the new dataset.

ตัวอย่างพุชข้อมูลลงในชุดข้อมูลSample push data into a dataset

เพิ่มรหัสนี้ลงใน Program.csAdd this code into Program.cs.

 • ใน static void Main(string[] args):In static void Main(string[] args):

  static void Main(string[] args)
  {
    //Get an authentication access token
    token = GetToken();
  
    //Create a dataset in Power BI
    CreateDataset();
  }
  
 • เพิ่มเมธอด CreateDataset():Add a CreateDataset() method:

  #region Create a dataset in Power BI
  private static void CreateDataset()
  {
    //TODO: Add using System.Net and using System.IO
  
    string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
    //POST web request to create a dataset.
    //To create a Dataset in a group, use the Groups uri: https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
    HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as System.Net.HttpWebRequest;
    request.KeepAlive = true;
    request.Method = "POST";
    request.ContentLength = 0;
    request.ContentType = "application/json";
  
    //Add token to the request header
    request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
  
    //Create dataset JSON for POST request
    string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
      "[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
      "[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
      "{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
      "{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
      "{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
      "{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
      "]}]}";
  
    //POST web request
    byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
    request.ContentLength = byteArray.Length;
  
    //Write JSON byte[] into a Stream
    using (Stream writer = request.GetRequestStream())
    {
      writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
  
      var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
  
      Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));
  
      Console.ReadLine();
    }
  }
  #endregion
  

ขั้นตอนถัดไปจะแสดงวิธีการรับชุดข้อมูลเพื่อเพิ่มแถวลงในตาราง Power BIThe next step shows you how to get a dataset to add rows into a Power BI table.

ด้านล่างนี้คือการรายการหัสที่สมบูรณ์Below is the complete code listing.

รายการรหัสเสร็จสมบูรณ์Complete code listing

using System;
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using System.Net;
using System.IO;

namespace walkthrough_push_data
{
  class Program
  {
    private static string token = string.Empty;

    static void Main(string[] args)
    {

      //Get an authentication access token
      token = GetToken();

      //Create a dataset in Power BI
      CreateDataset();

    }

    #region Get an authentication access token
    private static string GetToken()
    {
      // TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
      // and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

      //The client id that Azure AD created when you registered your client app.
      string clientID = "{Client_ID}";

      //RedirectUri you used when you register your app.
      //For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will authenticate.
      // You can use this redirect uri for your client app
      string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";

      //Resource Uri for Power BI API
      string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";

      //OAuth2 authority Uri
      string authorityUri = "https://login.microsoftonline.com/common/";

      //Get access token:
      // To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call AcquireToken
      // AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
      // To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
      // run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package Manager Console.

      // AcquireToken will acquire an Azure access token
      // Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
      AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
      string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;

      Console.WriteLine(token);
      Console.ReadLine();

      return token;
    }

    #endregion


    #region Create a dataset in Power BI
    private static void CreateDataset()
    {
      //TODO: Add using System.Net and using System.IO

      string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
      //POST web request to create a dataset.
      //To create a Dataset in a group, use the Groups uri: https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
      HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as System.Net.HttpWebRequest;
      request.KeepAlive = true;
      request.Method = "POST";
      request.ContentLength = 0;
      request.ContentType = "application/json";

      //Add token to the request header
      request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

      //Create dataset JSON for POST request
      string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
        "[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
        "[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
        "{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
        "{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
        "{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
        "{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
        "]}]}";

      //POST web request
      byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
      request.ContentLength = byteArray.Length;

      //Write JSON byte[] into a Stream
      using (Stream writer = request.GetRequestStream())
      {
        writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

        var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

        Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));

        Console.ReadLine();
      }
    }
    #endregion
  }
}

ขั้นตอนถัดไป >Next Step >

ขั้นตอนถัดไปNext steps

คุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่More questions? ลองไปที่ชุมชน Power BITry the Power BI Community