คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัว ส่งรอยยิ้ม ใน Power BI DesktopPower BI Desktop Send a Smile Privacy Statement

เริ่มตั้งแต่ เวอร์ชันเดือนมีนาคม 2018 Power BI Desktopใช้ แพลตฟอร์มรายงาน Windows Error Reporting ในการรายงานข้อผิดพลาด แทนที่จะใช้ฟังก์ชันการทำงานส่งรอยยิ้มหรือส่งหน้าบึ้งBeginning with the March 2018 version of Power BI Desktop, error reporting uses the Windows Error Reporting platform rather than the Send a Smile or Send a Frown functionality. คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Windows Error Reporting ในบล็อกความเป็นส่วนตัวของ Windowsได้You can get more information about the Windows Error Reporting platform in the Windows Privacy blog.

สำหรับเวอร์ชันของ Power BI Desktop ก่อนเดือนมีนาคม 2018For versions of Power BI Desktop prior to March 2018

ที่ Microsoft เรากำลังทำงานหนักเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ในขณะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้างประสิทธิภาพ พลัง และความสะดวกที่คุณต้องการAt Microsoft, we are working hard to protect your privacy, while delivering products that bring you the performance, power, and convenience you want. คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายใช้แนวทางปฏิบัติเรื่องการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลของ ส่งรอยยิ้ม ใน Microsoft Power BI Desktop FeedbackThis Privacy Statement explains many of the data collection and use practices of Microsoft Power BI Desktop Feedback Send a Smile. และใช้ไม่ได้กับไซต์แบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ของ MicrosoftIt doesn’t apply to other online or offline Microsoft sites, products, or services.

นอกจากที่ระบุไว้ในคำชี้แจงนี้ ส่งรอยยิ้มไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง MicrosoftExcept as otherwise described in this statement, Send a Smile doesn’t send personal information to Microsoft. ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Microsoft ไม่มีการแชร์กับภายนอก Microsoft และบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณInformation that is sent to Microsoft isn’t shared outside of Microsoft and its controlled subsidiaries and affiliates without your permission.

ส่งหน้ายิ้มให้ Power BI Desktop ช่วยให้คุณสามารถส่งที่อยู่อีเมลพร้อมคำติชมของคุณSend a Smile to Power BI Desktop allows you to send an email address with your feedback. อีเมลนี้จะใช้เพื่อติดต่อคุณถ้า Microsoft ต้องข้อมูลหรือการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของคุณThis email address is used to contact you if Microsoft needs further information or clarification on your request. คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของคุณกับ Microsoft เพื่อใช้ส่งรอยยิ้มYou don’t have to register your email address with Microsoft to use Send a Smile.

ส่งหน้ายิ้มไปยัง Power BI Desktop ช่วยให้คุณสามารถส่งคำติชมไปยัง Microsoft และถ้าคุณต้องการ รวมภาพหน้าจอที่แสดงเรื่องที่ชมหรือเป็นข้อกังวลของคุณSend a Smile to Power BI Desktop allows you to send feedback to Microsoft and, if you want, include screenshots showing the specific compliment or concern you have. แม้ว่าส่งรอยยิ้มไม่ตั้งใจที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อาจเป็นไปได้ว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกรวมอยู่ในคำติชมหรือภาพหน้าจอที่คุณให้Although Send a Smile doesn’t intentionally collect personally identifiable information, it is possible that such information might be captured in the feedback or screenshots you provide. Microsoft ไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวตนของคุณMicrosoft doesn’t use this information to identify you.

ส่งหน้ายิ้ม จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เกี่ยวกับ การกำหนดค่าระบบของคุณ ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน และข้อมูลพื้นฐานว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อย่างไรSend a Smile automatically collects some information about your system configuration, standard computer information, and basic information about how you use Microsoft products. ข้อมูลนี้จะถูกส่งเมื่อคุณเลือกที่จะส่งคำติชมThis information is sent when you choose to send feedback.

ส่งหน้ายิ้ม โดยทั่วไปแล้วรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ:Send a Smile generally collects information about:

 • การกำหนดค่าระบบ เช่น รุ่นระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมที่คุณใช้ (32 บิต หรือ 64 บิต)System configuration, such as the operating system version and architecture that you use (32-bit vs. 64-bit).
 • ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน เช่น เวอร์ชัน Power BI Desktop, Internet Explorer และเวอร์ชันของ CLR ที่คุณกำลังใช้Standard computer information, such as the Power BI Desktop, Internet Explorer version and CLR version that you are using.
 • การใช้งานโปรแกรม Power BI Desktop เช่น ไฟล์ Package Info (ภาษาของเอกสาร สถานะเปิด/ปิดใช้งานรวมด่วน), เปิด/ปิดใช้คุณลักษณะตัวอย่าง โหมด DirectQuery หรือ โหมดนำเข้า ชุดการทำงานปัจจุบัน และหน่วยความจำเสมือนสูงสุดที่ใช้ในเซสชันปัจจุบันPower BI Desktop program usage, such as File Package Info (Document Locale, Fast Combine Enabled/Disabled state), Enabled and Disabled Preview Features, DirectQuery vs. Import mode, current Working Set and Peak Virtual Memory used in the current session.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ ถูกใช้โดย Microsoft และบริษัทลูก และบริษัทในเครือ เพื่อให้บริการหรือดำเนินการธุรกรรมที่คุณร้องขอ หรือได้รับอนุญาต และยังอาจถูกใช้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ:The personal information we collect from you is used by Microsoft and its controlled subsidiaries and affiliates to provide the services or carry out the transactions you requested or authorized, and it might also be used to request additional information on:

 • คำติชมที่คุณมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังใช้Feedback you provide about the product or service you are using
 • ให้อัปเดตที่สำคัญและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์To provide critical updates and notifications regarding the software
 • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น ข้อบกพร่องและแบบฟอร์มการสำรวจความคิดเห็นTo improve the product or service, for example, bug and survey form inquiries

ยกเว้นที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณใส่จะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณExcept as described in this statement, personal information you provide isn’t transferred to third parties without your consent. บางครั้งเราจ้างบริษัทอื่นเพื่อให้บริการในนามของเรา เช่น:We occasionally hire other companies to provide limited services on our behalf, such as:

 • การบรรจุหีบห่อ ขนส่ง และการจัดส่งสินค้า และจดหมายอื่น ๆPackaging, sending and delivering purchases, and other mailings
 • การตอบคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการAnswering customer questions about products or services
 • การประมวลผลการลงทะเบียนงานต่าง ๆProcessing event registration
 • การวิเคราะห์ทางสถิติของบริการของเราPerforming statistical analysis of our services

เราให้ข้อมูลแก่บริษัทเหล่านี้ ด้วยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่จำเป็นกับบริการเท่านั้น และพวกเขาถูกห้ามไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆWe only provide those companies with the personal information they need to deliver the service, and they are prohibited from using that information for any other purpose.

Microsoft อาจเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงเนื้อหาของสื่อสารของคุณ เพื่อ:Microsoft might access or disclose information about you, including the content of your communications, to:

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตอบสนองการร้องขอทางกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายComply with the law or respond to lawful requests or legal process
 • ปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Microsoft หรือลูกค้าของเรา รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงหรือนโยบายที่ควบคุมการใช้บริการของเราProtect the rights or property of Microsoft or our customers, including the enforcement of our agreements or policies governing your use of the services
 • การกระทำโดยสุจริตใจ หากการเข้าถึงหรือเปิดเผยดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงาน Microsoft, ลูกค้า หรือสาธารณะAct on a good faith belief that such access or disclosure is necessary to protect the personal safety of Microsoft employees, customers, or the public

ข้อมูลที่รวบรวมโดย หรือส่งไปยัง Microsoft โดยส่งรอยยิ้มอาจจัดเก็บ และประมวลผลในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นที่ Microsoft หรือของบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือผู้ให้บริการ มีระบบตั้งอยู่ที่นั่นInformation collected by or sent to Microsoft by Send a Smile might be stored and processed in the United States or any other country in which Microsoft or its affiliates, subsidiaries, or service providers maintain facilities. Microsoft ปฏิบัติตาม Safe Framework Harbor ที่กำหนดโดยโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเก็บ ใช้ และรักษาข้อมูลจากสหภาพยุโรปMicrosoft abides by the Safe Harbor Framework as set forth by the United States Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of data from the European Union.

ความปลอดภัยของข้อมูลคุณSecurity of your information

Microsoft มุ่งมั่นที่จะช่วยปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณMicrosoft is committed to helping protect the security of your personal information. เราใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยและกระบวนงานที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยWe use a variety of security technologies and procedures to help protect your personal information from unauthorized access, use, or disclosure.

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้Changes to this Privacy Statement

Microsoft อาจปรับปรุงคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้Microsoft might occasionally update this Privacy Statement. วันที่ปรับปรุงล่าสุดที่ด้านบนของคำชี้แจง จะมีการอัปเดคตามทุกครั้งThe last updated date at the top of the Privacy Statement is updated with every revision. เราแนะนำให้คุณทบทวนคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ให้เพื่อทราบว่า Microsoft จะช่วยปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไรWe encourage you to periodically review this Privacy Statement to be informed of how Microsoft is helping to protect your information.