แก้ไขปัญหาการรีเฟรชตามกำหนดเวลาในเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BITroubleshoot scheduled refresh in Power BI Report Server

บทความนี้อธิบายถึงทรัพยากรมีให้เพื่อใช้แก้ไขปัญหา รีเฟรชตามกำหนดเวลาในเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BIThis article discusses resources available to troubleshoot issues with scheduled refresh in Power BI Report Server.

เมื่อมีปัญหาใหม่ ๆ เกิดขึ้น บทความนี้จะถูกปรับปรุงด้วยข้อมูลที่จะช่วยคุณได้As issues come up, this article will be updated with information to help you.

ปัญหาที่พบบ่อยCommon issues

ต่อไปนี้คือ ปัญหาที่พบได้บ่อย ที่คุณอาจจะเจอขณะพยายามกำหนดเวลารีเฟรชสำหรับรายงานThe following are the more common issues you will hit when trying to schedule refresh for a report.

การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาจจำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมจากบุคคลที่สาม เพื่อให้เชื่อมต่อได้สำเร็จConnecting to different data sources may require 3rd party drivers that need to be installed in order to connect successfully. ไม่เพียงคุณจำเป็นต้องติดตั้งบนเครื่องที่คุณกำลังใช้ Power BI Desktop เท่านั้น แต่คุณยังจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมนั้นอยู่บนเซิร์ฟเวอร์รายงานด้วยNot only would you need to install them on the machine you are using Power BI Desktop on, but you will also need to make sure the driver is installed on the report server.

โปรแกรมควบคุมอาจจะมาในรูป 32 บิต และ 64 บิตThe driver may also come in both 32bit and 64bit. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์ 64 Power BI บิต เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์รายงานเป็นแบบ 64 บิตMake sure to install the 64bit driver as Power BI Report Server is 64bit.

โปรดอ้างอิงไปยังผู้ผลิต สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง และกำหนดค่าโปรแกรมควบคุมจากบุคคลที่สามPlease refer to the manufacturer for details on how to install and configure 3rd party drivers.

หน่วยความจำไม่เพียงพอMemory pressure

หน่วยความจำไม่เพียงพอ สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อรายงานต้องใช้หน่วยความจำเพิ่มขึ้น เพื่อประมวลผลและแสดงผลMemory pressure can occur when reports require more memory to process and render. การรีเฟรชตามกำหนดเวลาบนรายงาน อาจต้องการหน่วยความจำบนเครื่องเป็นจำนวนมากSchedule refresh on reports may demand a significant amount of memory on the machine. โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรายงานที่มีขนาดใหญ่Especially for larger reports. ปัญหาหน่วยความจำไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวในการรายงาน และมีโอกาสทำให้เซิร์ฟเวอร์รายงานหยุดทำงานMemory pressure can result in report failures as well as a potential crash of the report server itself.

ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาเรื่องหน่วยความจำอยู่เสมอ มันอาจถึงเวลาแล้วที่จะมองไปที่การปรับใช้แบบแนวกว้าง เพื่อกระจายการใช้ทรัพยากรIf you are encountering memory pressure consistently, it may be worth looking at a scaled out deployment of the report server in order to spread the load of resources. คุณยังสามารถกำหนดได้ว่า จะใช้เซิร์ฟเวอร์รายงานตัวไหนเพื่อรีเฟรช ด้วยการตั้งค่า IsDataModelRefreshService ภายใน rsreportserver.config ได้ ด้วยการตั้งค่านี้ คุณสามารถกำหนดหนึ่งหรือหลายเซิร์ฟเวอร์ ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ front end เพื่อจัดการกับรายงานตามความต้องการ และมีชุดของเซิร์ฟเวอร์อีกชุดที่จะใช้สำหรับรีเฟรชตามกำหนดเวลาเท่านั้นYou can also define that a given report server is used for data refresh with the IsDataModelRefreshService setting within rsreportserver.config. With this setting, you could define one or more servers to be the front end server to handle on demand reports, and have another set of servers to only be used for scheduled refresh.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบอินสแตนซ์ Analysis Services ดูตรวจสอบอินสแตนซ์ Analysis ServicesFor information on how to monitor an Analysis Services instance, see Monitor an Analysis Services Instance.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าหน่วยความจำภายใน Analysis Services ดูคุณสมบัติหน่วยความจำFor information about memory settings within Analysis Services, see Memory Properties.

การกำหนดค่า KerberosKerberos configuration

การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลด้วยข้อมูลประจำตัว Windows อาจจำเป็นต้องกำหนดการมอบหมายที่มีข้อจำกัดของ Kerberos เพื่อให้การเชื่อมต่อสำเร็จConnecting to a data source with windows credentials may require configuring Kerberos constrained delegation to make a successful connection. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าการมอบหมายที่มีข้อจำกัดของ Kerberos ดูการกำหนดค่า Kerberos เพื่อใช้กับ Power BIFor more information about how to configure Kerberos constrained delegation, see Configure Kerberos to use Power BI reports.

รับทราบปัญหาแล้วKnown issues

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบแล้ว จะแสดงอยู่ที่นี่เมื่อมีข้อมูลพร้อมให้บริการInformation about known issues will be listed here when they become available.

การกำหนดค่าConfiguration settings

การตั้งค่าต่อไปนี้อาจมีผลต่อการรีเฟรชตามกำหนดเวลาThe following settings can be used to affect scheduled refresh. การตั้งค่าที่ตั้งจากภายใน SQL Server Management Studio (SSMS) จะมีผลกับทุก ๆ เซิร์ฟเวอร์รายงาน ภายในการปรับใช้แบบแนวกว้างSettings set within SQL Server Management Studio (SSMS) apply to all report servers within a scale-out deployment. การตั้งค่าที่กำหนดใน rsreportserver.config จะมีผลเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งค่านั้นSettings configured within rsreportserver.config are for the specific server they are set on.

การตั้งค่าภายใน SSMS:Settings within SSMS:

การตั้งค่าSetting คำอธิบายDescription
MaxFileSizeMbMaxFileSizeMb ขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับรายงานที่อัปโหลดMaximum file size for uploaded reports. ค่าเริ่มต้นคือ 1000 MB (1 GB)Default is 1000 MB (1 GB). ค่าสูงสุดคือ 2000 MB (2 GB)Maximum value is 2000 MB (2 GB).
ModelCleanupCycleMinutesModelCleanupCycleMinutes กำหนดว่ารูปแบบมีการตรวจสอบบ่อยแค่ไหน เพื่อลบออกจากหน่วยความจำDefines how often the model is checked to evict it from memory. ค่าเริ่มต้นคือ 15 นาทีDefault is 15 minutes.
ModelExpirationMinutesModelExpirationMinutes กำหนดว่าเวลานานเท่าไรนับจากการใช้งานล่าสุด ที่รูปแบบจะหมดอายุและลบออกจากหน่วยความจำDefines how long until the model expires based on the last time used and is evicted. ค่าเริ่มต้นคือ 60 นาทีDefault is 60 minutes.
ScheduleRefreshTimeoutMinutesScheduleRefreshTimeoutMinutes กำหนดว่าการรีเฟรชข้อมูลสามารถใช้เวลานานแค่ไหน สำหรับแต่ละโหมดDefines how long the data refresh can take for a mode. ค่าเริ่มต้นคือ 120 นาทีDefault is 120 minutes. ไม่มีขีดจำกัดสูงสุดThere is no upper limit.

การตั้งค่าภายใน rsreportserver.config:Settings within rsreportserver.config:

<Configuration>
  <Service>
    <PollingInterval>10</PollingInterval>
    <IsDataModelRefreshService>false</IsDataModelRefreshService>
    <MaxQueueThreads>0</MaxQueueThreads>
  </Service>
</Configuration>

เครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหาTools for troubleshooting

บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการรีเฟรชตามกำหนดเวลาของรายงาน Power BILogs relevant for scheduled refresh of Power BI reports

แฟ้มบันทึกที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรีเฟรชตามกำหนดเวลาได้แก่ ล็อกของ RSPowerBI_The log files which hold information about scheduled refresh are the RSPowerBI_ logs. บันทึกดังกล่าวอยู่ในโฟลเดอร์ LogFiles ของตำแหน่งการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รายงานของคุณThey are located in the LogFiles folder of your report server installation location.

C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\LogFiles\RSPowerBI_*.log

เงื่อนไขข้อผิดพลาดError condition

2017-10-20 02:00:09.5188|ERROR|744|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: e960c25e-ddd4-4763-aa78-0e5dceb53472, Status: Error Model can not be refreshed because not all the data sources are embedded, Exception Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.InvalidDataSourceException: Model can not be refreshed because not all the data sources are embedde
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.CanModelRefresh(IEnumerable`1 dataSources)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()

การรีเฟรชที่สำเร็จSuccessful refresh

2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Handling event with data: TimeEntered: 10/25/2017 8:23:41 PM, Type: Event, SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, EventType: DataModelRefresh
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Data Refresh.
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Retrieving PBIX AsDatabaseInfo.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Verifying all the data sources are embedded.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Verifying connection strings are valid.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Streaming model to Analysis Server.
2017-10-25 15:23:42.7603|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-25 15:23:51.5258|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Removing credentials from the model.
2017-10-25 15:23:51.6508|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Saving model to the catalog.

ข้อมูลประจำตัวไม่ถูกต้องIncorrect Credentials

2017-10-20 08:22:01.5595|INFO|302|Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-20 08:22:02.3758|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Error Failed to refresh the model, Exception Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The credentials provided for the SQL source are invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception was raised by the IDbCommand interface.
'.
  at Microsoft.AnalysisServices.Tabular.Model.SaveChanges(SaveOptions saveOptions)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.TOMWrapper.RefreshModel(Database database)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.AnalysisServicesServer.RefreshDatabase(String databaseName, IEnumerable`1 dataSources)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshDatabase(AsDatabaseInfo asDatabaseInfo)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()
2017-10-20 08:22:02.4588|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Error Failed Data Refresh, Exception Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The credentials provided for the SQL source are invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception was raised by the IDbCommand interface.
'.
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.ExecuteActionWithLogging(Action methodToExecute, String description, String localizedDescription, String messageInFailure, RefreshInfo refreshInfo, DataAccessors dataAccessors, ReportEventType operation, Int64 size, Boolean isDataRetrieval, Boolean showInExecutionLog)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshData(RefreshInfo refreshInfo)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()

เปิดใช้งานการบันทึกแบบละเอียดEnabling Verbose Logging

เปิดใช้งานการบันทึกแบบละเอียด ในเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI จะเหมือนกับใน SQL Server Reporting ServicesEnabling verbose logging, in Power BI Report Server, is the same as it is for SQL Server Reporting Services.

 1. เปิด <install directory>\PBIRS\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe.configOpen <install directory>\PBIRS\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe.config.
 2. ภายใต้ <system.diagnostics> เปลี่ยน DefaultTraceSwitch เป็น 4Under <system.diagnostics>, change DefaultTraceSwitch to 4.
 3. ภายใต้ <RStrace> เปลี่ยน Components เป็น all:4Under <RStrace>, change Components to all:4.

บันทึกการดำเนินการExecutionLog

เมื่อใดก็ตามที่มีการแสดงผลรายงาน Power BI หรือดำเนินการกับแผนการรีเฟรชตามกำหนดเวลา รายการใหม่จะถูกเพิ่มลงในบันทึกการดำเนินการในฐานข้อมูลWhenever a Power BI report is rendered, or a schedule refresh plan is executed, new entries are added to the Execution Log in the database. รายการดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในมุมมอง ExecutionLog3 ภายในฐานข้อมูลแค็ตตาล็อกของเซิร์ฟเวอร์รายงานThese entries are available in the ExecutionLog3 view within the report server catalog database.

รายการบันทึกการดำเนินการสำหรับรายงาน Power BI แตกต่างจากรายการสำหรับรายงานชนิดอื่นExecution log entries for Power BI reports differ from entries for other report types.

 • คอลัมน์ TimeRendering จะมีค่าเป็น 0 เสมอTimeRendering columns is always 0. การแสดงผลของรายงาน Power BI เกิดขึ้นในเบราว์เซอร์ ไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์Rendering of Power BI reports happens in the browser, not in the server.
 • มีค่า Request Types ได้ 2 แบบและการดำเนินการที่เกิดขึ้นต่อมา:There are 2 Request Types and subsequent item actions:
  • แบบโต้ตอบ: เมื่อใดก็ตามที่มีการดูรายงานInteractive: whenever a report is being viewed.
   • ASModelStream: เมื่อรูปแบบข้อมูลถูกสตรีมไปยัง Analysis Services จากแค็ตตาล็อกASModelStream: when the data model is streamed to Analysis Services from the catalog.
   • ConceptualSchema: เมื่อผู้ใช้คลิกดูรายงานConceptualSchema: when user clicks on viewing the report.
   • QueryData: เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลมีการร้องขอจากไคลเอ็นต์QueryData: whenever data is being requested from client.
  • รีเฟรชแค: เมื่อใดก็ตามที่มีการดำเนินการตามแผนการรีเฟรชตามกำหนดเวลาRefresh Cache: whenever a schedule refresh plan has been executed.
   • ASModelStream: เมื่อใดก็ตามที่รูปแบบข้อมูลถูกสตรีมไปยัง Analysis Services จากแค็ตตาล็อกASModelStream: whenever the data model is streamed to Analysis Services from the catalog.
   • DataRefresh: เมื่อใดก็ตามที่มีการรีเฟรชข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งหรือหลายแหล่งDataRefresh: whenever data is being refreshed from one or more data sources.
   • SaveToCatalog: เมื่อใดก็ตามตัวที่รูปแบบข้อมูลถูกบันทึกกลับไปยังแค็ตตาล็อกSaveToCatalog: whenever the data model is being saved back to the catalog.

บริการด้านการวิเคราะห์Analysis Services

อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการปรับแก้ Analysis Services เพื่อวินิจฉัยปัญหา หรือปรับค่าขีดจำกัดหน่วยความจำThere may be times you want to modify Analysis Services for diagnosing issues, or adjust memory limits.

ข้อสำคัญ

ค่าเหล่านี้จะถูกตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่คุณอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์รายงานThese settings will be reset any time you upgrade the report server. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเก็บสำเนาของการเปลี่ยนแปลงของคุณ และนำกลับมาใช้ถ้าจำเป็นBe sure to keep a copy of your changes and reapply them if needed.

ตำแหน่งที่ติดตั้งInstall location

ค่าเริ่มต้นของตำแหน่งที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI และ Analysis Services มีดังนี้The default location for Power BI Report Server, and Analysis Services is the following.

C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\ASEngine

การกำหนดค่า Analysis Services (msmdsrv.ini)Configuring Analysis Services settings (msmdsrv.ini)

ในไดเรกทอรี <install directory>\PBIRS\ASEngine คุณจะพบแฟ้ม msmdsrv.ini ซึ่งคุณสามารถใช้ควบคุมการตั้งค่าต่าง ฯ ของ Analysis ServicesIn the <install directory>\PBIRS\ASEngine directory, you will find the msmdsrv.ini file, which you can use to control different settings of Analysis Services. เมื่อคุณเปิดไฟล์นี้ คุณจะเห็นได้ทันทีว่า แฟ้มนี้ไม่มีการตั้งค่าทุกค่าที่คุณคาดว่าจะมีในแฟ้ม msmdsrv.iniWhen you open this file, you will immediately realize that this file doesn't have all the settings you would expect in the msmdsrv.ini file.

เนื่องจากว่า กระบวนการ Analysis Services จริงที่เรียกใช้โดยเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI จะเรียกใช้ภายใน <install directory>\PBIRS\ASEngine\workspacesThis is because the actual Analysis Services process that is run by Power BI Report Server is launched in <install directory>\PBIRS\ASEngine\workspaces. ในโฟลเดอร์นั้น คุณจะเห็นแฟ้ม msmdsrv.ini แบบเต็มที่คุณคุ้นเคยIn that folder, you will see the full msmdsrv.ini file you are used to. สิ่งสำคัญคือ ต้องไม่ปรับเปลี่ยนแฟ้มภายในโฟลเดอร์พื้นที่ทำงาน เพราะมันจะถูกเขียนทับทุกครั้งที่เปิดใช้ Analysis ServicesIt is important not to modify the file within the workspaces folder as it is rewritten whenever the Analysis Services process launches. ถ้าคุณต้องการควบคุมการตั้งค่า โปรดปรับเปลี่ยน msmdsrv.ini ในไดเรกทอรี <install directory>\PBIRS\ASEngineIf you want to control a setting, please do this by modifying msmdsrv.ini in the <install directory>\PBIRS\ASEngine directory.

การตั้งค่าต่อไปนี้จะถูกตั้งค่าใหม่ ทุกครั้งที่เปิดใช้ Analysis ServicesThe following settings are reset when ever the Analysis Services process is launched. การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับค่าเหล่านี้จะไม่มีผลAny changes you make to these will be ignored.

 • ConfigurationSettings\PrivateProcessConfigurationSettings\PrivateProcess
 • ConfigurationSettings\DataDirConfigurationSettings\DataDir
 • ConfigurationSettings\LogDirConfigurationSettings\LogDir
 • ConfigurationSettings\TempDirConfigurationSettings\TempDir
 • ConfigurationSettings\BackupDirConfigurationSettings\BackupDir
 • ConfigurationSettings\AllowedBrowsingFoldersConfigurationSettings\AllowedBrowsingFolders
 • ConfigurationSettings\CrashReportsFolderConfigurationSettings\CrashReportsFolder
 • ConfigurationSettings\ExtensionDirConfigurationSettings\ExtensionDir
 • ConfigurationSettings\PortConfigurationSettings\Port
 • ConfigurationSettings\DeploymentModeConfigurationSettings\DeploymentMode
 • ConfigurationSettings\ServerLocationConfigurationSettings\ServerLocation
 • ConfigurationSettings\TMCompatabilitySKUConfigurationSettings\TMCompatabilitySKU
 • ConfigurationSettings\FlightRecorder\TraceDefinitionFileConfigurationSettings\FlightRecorder\TraceDefinitionFile

การทำโพรไฟล์กระบวนการ Analysis Services ภายในเครื่องProfiling the local Analysis Services process

การติดตาม SQL Profiler สามารถเรียกใช้ได้ในเครื่องของ Analysis Services สำหรับการวินิจฉัยปัญหาA SQL Profiler trace can be run on the local Analysis Services process for diagnostic purposes. เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ Analysis Services ภายในเครื่อง ให้ทำสิ่งต่อไปนี้To connect to the local Analysis Services instance, do the following.

การติดตาม SQL Server Profiler จะรวมอยู่ในการดาวน์โหลด SQL Server Management Studio (SSMS) เรียบร้อยแล้วSQL Server Profiler Trace is included with the SQL Server Management Studio (SSMS) download.

 1. เริ่มต้น SQL Server Profiler ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลStart SQL Server Profiler as an administrator.
 2. เลือกปุ่มการติดตามใหม่Select the New Trace button.
 3. ในกล่องโต้ตอบเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ เลือกAnalysis Services และใส่ localhost:5132 สำหรับชื่อเซิร์ฟเวอร์In the Connect to server dialog, select Analysis Services and enter localhost:5132 for the server name.
 4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการติดตาม เลือกเหตุการณ์คุณต้องการบันทึก และเลือกเรียกใช้In the Trace properties dialog, select the events you want to capture and select Run.

สิทธิ์ Windows ในการล็อกหน้าในหน่วยความจำLock Pages In Memory Windows privilege

ถ้าคุณพบว่า คุณจะไม่สามารถแสดงรายงาน Power BI การกำหนดสิทธิ์ล็อกหน้าในหน่วยความจำ ให้กับบัญชีบริการที่เรียกใช้งาน เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI อาจช่วยได้If you find that you are unable to render a Power BI report, assigning the Lock pages in memory privilege to the services account running Power BI Report server may help. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าล็อกหน้าในหน่วยความจำ ดูสิทธิ์การใช้งาน Windows ที่กำหนดให้กับบัญชีบริการ Analysis ServicesFor more information about how to configure Lock pages in memory, see Windows privileges assigned to the Analysis Services service account.

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่More questions? ลองถามชุมชน Power BITry asking the Power BI Community