สร้างการแสดงผลข้อมูลด้วยภาพแบบแผนที่รูปร่างใน Power BI Desktop (ตัวอย่าง)Create Shape Map visualizations in Power BI Desktop (preview)

ปรับใช้กับ: ไม่ใช่บริการของ Power BI สำหรับผู้ใช้งาน ใช่บริการของ Power BI สำหรับนักออกแบบและนักพัฒนา ใช่Power BI Desktop ไม่ใช่ต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Pro หรือ PremiumAPPLIES TO: noPower BI service for consumers yesPower BI service for designers & developers yesPower BI Desktop noRequires Pro or Premium license

หมายเหตุ

ภาพเหล่านี้สามารถจัดทำและเรียกดูได้ทั้งจาก Power BI Desktop และบริการของ Power BIThese visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. ขั้นตอนและภาพในบทความนี้นำมาจาก Power BI DesktopThe steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

สร้างภาพแผนที่รูปร่างเพื่อเปรียบเทียบภูมิภาคบนแผนที่โดยใช้สีCreate a Shape Map visual to compare regions on a map using color. ไม่เหมือนกับภาพแผนที่ แผนที่รูปร่างไม่สามารถแสดงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างแม่นยำของจุดข้อมูลบนแผนที่ได้Unlike the Map visual, Shape Map can't show precise geographical locations of data points on a map. แต่วัตถุประสงค์หลักคือการเปรียบเทียบภูมิภาคบนแผนที่โดยการใช้สีแตกต่างกันInstead, its main purpose is to show relative comparisons of regions on a map by coloring them differently.

การแสดงภาพแผนที่รูปร่างอ้างอิงตามแผนที่ TopoJSON ซึ่งมีความสามารถที่น่าสนใจในการใช้แผนที่แบบกำหนดเองซึ่งคุณสามารถสร้างได้Shape Map visuals are based on TopoJSON maps, which have the compelling ability to use custom maps that you can create. ตัวอย่างของแผนที่แบบกำหนดเองคือ: แผนที่ทางภูมิศาสตร์ แผนที่เก้าอี้นั่ง แผนที่การจัดเรียง แผนผังชั้น และอื่น ๆExamples of custom maps are: geographical, seating arrangements, floor plans, and others. ความสามารถในการใช้แผนที่แบบกำหนดเองของแผนที่รูปร่าง จะยังไม่มีในรุ่นตัวอย่างนี้The ability to use custom maps is not available in this Preview release of Shape Map.

หมายเหตุ

การแชร์รายงานของคุณกับผู้ร่วมงาน Power BI กำหนดให้คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power BI Pro แต่ละรายการ หรือรายงานจะถูกบันทึกในความจุแบบพรีเมียมSharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity.

การสร้างแผนที่รูปร่างCreating Shape Maps

คุณสามารถทดลองตัวควบคุมแผนที่รูปร่าง ด้วยแผนที่ที่มาพร้อมรุ่นตัวอย่างนี้ หรือคุณสามารถใช้แผนที่แบบกำหนดเองของคุณเองได้ถ้าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในส่วนใช้แผนที่แบบกำหนดเอง .You can test the Shape Map control with the maps that are shipping with this Preview release, or you can use your own custom map as long as it meets the requirements outlined in the following section called Use Custom Maps.

วิชวลแผนที่รูปร่างยังเป็นคุณลักษณะตัวอย่าง และต้องเปิดใช้งานใน Power BI DesktopThe Shape Map visual is in Preview, and must be enabled in Power BI Desktop. เพื่อเปิดใช้งานแผนที่รูปร่าง เลือกไฟล์ > ตัวเลือกและการตั้งค่า > ตัวเลือก > คุณลักษณะตัวอย่าง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายจัดรูปทรงวิชวลแผนที่To enable Shape Map, select File > Options and Settings > Options > Preview Features, then select the Shape Map Visual checkbox. คุณจะต้องรีสตาร์ท Power BI Desktop หลังจากที่คุณทำการเลือกแล้วYou'll need to restart Power BI Desktop after you make the selection.

เปิดใช้งานคุณลักษณะตัวอย่างของแผนที่รูปร่าง

เมื่อเปิดใช้งานแผนที่รูปร่างแล้ว เลือก แผนที่รูปร่าง จากบานหน้าต่างการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลOnce Shape Map is enabled, select the Shape Map icon from the Visualizations pane.

เลือกเทมเพลตสำหรับแผนที่รูปร่าง

Power BI Desktop จะสร้างวิชวลแผนที่รูปร่างที่ว่างเปล่าบนพื้นที่ทำงานPower BI Desktop creates an empty Shape Map visual design canvas.

แผนที่รูปร่างที่ว่างเปล่าจะปรากฏบนพื้นที่ทำงานของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างแผนที่รูปร่าง:Take the following steps to create a Shape Map:

 1. ในบานหน้าต่างเขตข้อมูล ลากเขตข้อมูลที่มีชื่อภูมิภาค (หรือตัวย่อ) ไปยังบักเก็ตสถานที่ตั้ง และเขตข้อมูลหน่วยวัดลงในบักเก็ตการอิ่มตัวสี (คุณจะยังไม่เห็นแผนที่ในตอนนี้)In the Fields pane, drag a data field that has the region names (or abbreviations) onto the Location bucket, and a data measure field into the Color saturation bucket (you won't see a map yet).

  หมายเหตุ

  ดูส่วนที่ชื่อการรับข้อมูลแผนที่ด้านล่าง สำหรับวิธีการรับข้อมูลแผนที่สำหรับทดลองกับแผนที่รูปร่างอย่างรวดเร็วSee the section titled Getting Map Data, below, for information on how to quickly get map data to test Shape Map.

  สร้างแผนที่รูปร่างของคุณ

 2. ในบานหน้าต่างการตั้งค่ารูปแบบ ขยายรูปร่าง แล้วเลือกจากรายการดรอปดาวน์แผนที่มาตรฐานเพื่อแสดงข้อมูลของคุณIn the Format settings pane, expand Shape, and select from the Standard Maps drop-down to show your data. ในตอนนี้ การแสดงภาพปรากฎขึ้น ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้At this point, the rendering appears, as shown in the following image.

  เปิดบานหน้าต่างการจัดรูปแบบ และเลือกรูปร่าง

  หมายเหตุ

  ในส่วนคีย์ภูมิภาคตอนท้ายของบทความนี้ เป็นคอลเลกชันของตารางที่มีคีย์ภูมิภาค ที่คุณสามารถใช้ทดลองวิชวลแผนที่รูปร่างIn the Region Keys section at the end of this article is a collection of tables that have map regions keys you can use to test the Shape Map visual.

 3. คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนที่โดยใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น สีเริ่มต้น, ย่อ/ขยาย และอื่น ๆ อีกมากมายYou can then modify the map using the Formatting options such as Default color, Zoom, and more. และคุณยังสามารถเพิ่มคอลัมน์ข้อมูลประเภท ไปยังบักเก็ตคำอธิบายแผนภูมิ และจัดกลุ่มภูมิภาคตามประเภทได้And, you can also add a category data column to the Legend bucket, and classify the map regions based on categories.

ใช้แผนที่แบบกำหนดเองUse custom maps

คุณสามารถใช้แผนที่แบบกำหนดเองกับแผนที่รูปร่าง ตราบใดที่แผนที่อยู่ในรูปแบบ TopoJSON ได้You can use custom maps with Shape Map as long as they are in the TopoJSON format. ถ้าแผนของคุณอยู่ในรูปแบบอื่น คุณสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์เช่น Map Shaper เพื่อแปลงแผนที่ shapefiles หรือ GeoJSON ของคุณ ไปเป็นรูปแบบ TopoJSONIf your map is in another format, you can use online tools such as Map Shaper to convert your shapefiles or your GeoJSON maps into the TopoJSON format.

เพื่อใช้ไฟล์แผนที่ TopoJSON ของคุณ เพิ่มวิชวลแผนที่รูปร่างลงในรายงานคุณ และเพิ่มข้อมูลลงในบักเก็ต สถานที่ตั้ง และ การอิ่มตัวสีTo use your TopoJSON map file, add a ShapeMap visual to your report and add some data to the Location and Color saturation buckets. จากนั้น ในบานหน้าต่างการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล ที่มีการเลือกส่วนรูปแบบไว้แล้ว (แสดงเป็น (1) ในรูปต่อไปนี้) ขยายส่วนรูปร่าง และเลือก + เพิ่มแผนทีThen, in the Visualizations pane with the Format section selected (shown as (1) in the following image), expand the Shape section and select + Add Map.

เปิดบานหน้าต่างการจัดรูปแบบ และเลือกเพิ่มรูปร่าง

ตัวอย่างแผนที่แบบกำหนดเองSample custom map

สำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานประจำปีงบประมาณในเรื่องคดีและข้อมูลภาระคดีThe Offices of the United States Attorneys release an annual fiscal report on their litigation and caseload data. รายงานของพวกเขาทั้งหมด สามารถพบได้ในลิงก์ด้านล่างAll of their reports can be found in the link below,

https://www.justice.gov/usao/resources/annual-statistical-reports

เนื่องจากรัฐสามารถแบ่งออกเป็นหลายเขต เราจำเป็นต้องใช้แผนที่รูปร่างแบบกำหนดเองSince states can be divided into multiple districts, we have to use a custom shape map. โดยการนำเข้าแผนที่ TopoJSON ของเขตทางศาลของสหรัฐอเมริกาลงใน Power BI Desktop จากนั้นเราสามารถแสดงภาพงบประมาณรายปี ของข้อมูลอัยการเขตได้By importing the TopoJSON map of the U.S. judicial districts into Power BI Desktop, we can then visualize the annual fiscal district attorney data. รูปด้านล่างแสดงตัวอย่างของแผนที่นี้The image below shows an example of this map.

แผนที่รูปร่างแบบกำหนดเอง

คุณสามารถทำสิ่งที่น่าสนใจ กับแผนที่แต่ละรัฐเช่นเดียวกัน และแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมตามเขตซึ่งประกอบขึ้นเป็นรัฐYou can do interesting things with the individual state maps as well, and show more detail based on the districts it contains.

แผนที่รูปร่างเท็กซัส

ถ้าคุณต้องการทดลองกับชุดข้อมูลและการแสดงภาพนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PBIX ต้นฉบับที่ใช้สร้างรายงานนี้ได้ จากลิงก์ต่อไปนี้If you'd like to experiment with this dataset and visualization, you can download the original PBIX file that was used to generate this report using the following link.

การรับข้อมูลแผนที่Getting map data

เพื่อให้ได้ข้อมูลใส่ลงในรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการทดสอบแผนที่รูปร่าง คุณสามารถคัดลอกตารางที่ส่วนท้ายของบทความนี้ จากนั้นเลือกป้อนข้อมูล จาก ribbon หน้าแรกได้To quickly get data into a model so you can test Shape Map, you can copy one of the tables at the end of this article, then select Enter Data from the Home ribbon.

ในเดสก์ท็อป เลือกป้อนข้อมูล

ถ้าข้อมูลของคุณมีหลายคอลัมน์ คุณจะต้องใช้ตัวแก้ไขเช่น Excel เพื่อวางข้อมูล จากนั้นคัดลอกข้อมูลทีละคอลัมน์แยกจากกันIf your data has multiple columns, you will need to use an editor like Excel to paste the data, then copy each data column separately. จากนั้นคุณสามารถวางข้อมูลลงใน Power BI DesktopYou can then paste the data into Power BI Desktop. แถวบนสุดจะถูกกำหนดให้เป็นส่วนหัวโดยอัตโนมัติThe top row is automatically identified as a header.

สร้างบานหน้าต่างตาราง

คุณสามารถใส่คอลัมน์ใหม่ โดยการพิมพ์ชื่อคอลัมน์ใหม่ (ในคอลัมน์ว่างทางด้านขวา) จากนั้นเพิ่มค่าในเซลล์แต่ละเซลล์ เหมือนกับที่คุณทำใน ExcelYou can enter a new column simply by typing a new column name (in the blank column to the right), then add values in each cell, just like you can do in Excel. เมื่อเสร็จแล้ว เลือกโหลดและตารางจะถูกเพิ่มลงในรูปแบบข้อมูลสำหรับ Power BI DesktopWhen finished, select Load and the table is added to the data model for Power BI Desktop.

หมายเหตุ

เมื่อทำงานกับประเทศหรือภูมิภาค ใช้ตัวย่อสามตัวอักษรเพื่อให้แน่ใจว่า การกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ทำงานได้อย่างถูกต้องในการแสดงภาพแผนที่When working with countries or regions, use the three-letter abbreviation to ensure that geocoding works properly in map visualizations. อย่าใช้ตัวย่อสองตัวอักษร เนื่องจากอาจไม่รู้จักบางประเทศหรือบางภูมิภาคDo not use two-letter abbreviations, as some countries or regions may not be properly recognized.

ถ้าคุณมีเพียงตัวย่อสองตัวอักษร ดูบล็อกโพสต์ภายนอกนี้สำหรับขั้นตอนการเชื่อมโยงตัวย่อประเทศ/ภูมิภาคแบบสองตัวอักษรของคุณ เข้ากับตัวย่อประเทศ/ภูมิภาคแบบสามตัวอักษรIf you only have two-letter abbreviations, check out this external blog post for steps on how to associate your two-letter country/region abbreviations with three-letter country/region abbreviations.

ลักษณะการทำงานและข้อกำหนดPreview behavior and requirements

มีข้อพิจารณาและข้อกำหนดสองสามข้อ สำหรับแผนที่รูปร่างในการเผยแพร่ตัวอย่างนี้:There are a few considerations and requirements for this Preview release of Shape Map:

 • วิชวลแผนที่รูปร่างยังเป็นคุณลักษณะตัวอย่าง และต้องเปิดใช้งานใน Power BI DesktopThe Shape Map visual is in Preview, and must be enabled in Power BI Desktop. เพื่อเปิดใช้งานแผนที่รูปร่าง เลือกไฟล์ > ตัวเลือกและการตั้งค่า > ตัวเลือก > คุณลักษณะตัวอย่าง จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายจัดรูปทรงวิชวลแผนที่To enable Shape Map, select File > Options and Settings > Options > Preview Features, then select the Shape Map Visual checkbox.
 • ในปัจจุบัน คุณต้องตั้งค่าบักเก็ตการอิ่มตัวสี เพื่อให้การจัดกลุ่มคำอธิบายแผนภูมิทำงานได้ถูกต้องCurrently, you must also have the Color saturation bucket set in order for the Legend classification to work properly.
 • สำหรับแผนที่รูปร่างรุ่นเผยแพร่จริง จะมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แสดงคีย์สำหรับแผนที่ที่เลือกในปัจจุบัน (แผนที่รูปร่างยังเป็นตัวอย่าง และยังไม่กำหนดวันเผยแพร่จริง)The final release version of Shape Map will have a user interface that shows the map keys of the currently selected map (there is no date set for final release, and Shape Map is still in Preview). ในรุ่นตัวอย่างนี้ คุณสามารถอ้างอิงคีย์ภูมิภาค ตามตารางที่พบในส่วนคีย์ภูมิภาคของบทความนี้In this Preview release, you can reference the map region keys in the tables found in the following Region Keys section of this article.
 • วิชวลแผนที่รูปร่าง จะลงจุดข้อมูลได้สูงสุด 1,500 จุดThe Shape Map visual will plot up to a maximum of 1,500 data points.

คีย์ภูมิภาคRegion keys

ใช้คีย์ภูมิภาคต่อไปนี้ ในรุ่นตัวอย่างเพื่อทดสอบแผนที่รูปร่างUse the following Region keys in this Preview release to test Shape map.

ออสเตรเลีย: รัฐAustralia: States

IDID abbrabbr isoiso namename postalpostal
au-waau-wa WAWA AU-WAAU-WA Western AustraliaWestern Australia WAWA
au-vicau-vic VicVic AU-VICAU-VIC VictoriaVictoria VICVIC
au-tasau-tas TasTas AU-TASAU-TAS TasmaniaTasmania TASTAS
au-saau-sa SASA AU-SAAU-SA South AustraliaSouth Australia SASA
au-qldau-qld QldQld AU-QLDAU-QLD QueenslandQueensland QLDQLD
au-ntau-nt NTNT AU-NTAU-NT Northern TerritoryNorthern Territory NTNT
au-nswau-nsw NSWNSW AU-NSWAU-NSW New South WalesNew South Wales NSWNSW
au-actau-act ACTACT AU-ACTAU-ACT Australian Capital TerritoryAustralian Capital Territory ACTACT

ออสเตรีย: รัฐAustria: States

IDID isoiso namename name-enname-en postalpostal
at-wiat-wi AT-9AT-9 WienWien ViennaVienna WIWI
at-voat-vo AT-8AT-8 VorarlbergVorarlberg VorarlbergVorarlberg VOVO
at-trat-tr AT-7AT-7 TirolTirol TyrolTyrol TRTR
at-stat-st AT-6AT-6 SteiermarkSteiermark StyriaStyria STST
at-szat-sz AT-5AT-5 SalzburgSalzburg SalzburgSalzburg SZSZ
at-ooat-oo AT-4AT-4 OberösterreichOberösterreich Upper AustriaUpper Austria OOOO
at-noat-no AT-3AT-3 NiederösterreichNiederösterreich Lower AustriaLower Austria NONO
at-kaat-ka AT-2AT-2 KärntenKärnten CarinthiaCarinthia KAKA
at-buat-bu AT-1AT-1 BurgenlandBurgenland BurgenlandBurgenland BUBU

บราซิล: รัฐBrazil: States

IDID
TocantinsTocantins
PernambucoPernambuco
GoiasGoias
SergipeSergipe
Sao PauloSao Paulo
Santa CatarinaSanta Catarina
RoraimaRoraima
RondoniaRondonia
Rio Grande do SulRio Grande do Sul
Rio Grande do NorteRio Grande do Norte
Rio de JaneiroRio de Janeiro
PiauiPiaui
ParanaParana
ParaibaParaiba
ParaPara
Minas GeraisMinas Gerais
Mato GrossoMato Grosso
MaranhaoMaranhao
Mato Grosso do SulMato Grosso do Sul
Distrito FederalDistrito Federal
CearaCeara
Espirito SantoEspirito Santo
BahiaBahia
AmazonasAmazonas
AmapaAmapa
AlagoasAlagoas
AcreAcre
Litigated Zone 1Litigated Zone 1
Litigated Zone 2Litigated Zone 2
Litigated Zone 3Litigated Zone 3
Litigated Zone 4Litigated Zone 4

แคนาดา: เขตCanada: Provinces

IDID isoiso namename postalpostal
ca-nuca-nu CA-NUCA-NU NunavutNunavut NUNU
ca-ntca-nt CA-NTCA-NT Northwest TerritoriesNorthwest Territories NTNT
ca-ytca-yt CA-YTCA-YT YukonYukon YTYT
ca-skca-sk CA-SKCA-SK SaskatchewanSaskatchewan SKSK
ca-qcca-qc CA-QCCA-QC QuebecQuebec QCQC
ca-peca-pe CA-PECA-PE Prince Edward IslandPrince Edward Island PEPE
ca-onca-on CA-ONCA-ON OntarioOntario ONON
ca-nsca-ns CA-NSCA-NS Nova ScotiaNova Scotia NSNS
ca-nlca-nl CA-NLCA-NL Newfoundland and LabradorNewfoundland and Labrador NLNL
ca-nbca-nb CA-NBCA-NB New BrunswickNew Brunswick NBNB
ca-mbca-mb CA-MBCA-MB ManitobaManitoba MBMB
ca-bcca-bc CA-BCCA-BC British ColumbiaBritish Columbia BCBC
ca-abca-ab CA-ABCA-AB AlbertaAlberta ABAB

ฝรั่งเศส: ภูมิภาคFrance: Regions

IDID namename name-enname-en
Auvergne-Rhone-AlpesAuvergne-Rhone-Alpes
Bourgogne-Franche-ComteBourgogne-Franche-Comte
BretagneBretagne BretagneBretagne BrittanyBrittany
Centre-Val de LoireCentre-Val de Loire Centre-Val de LoireCentre-Val de Loire Centre-Val de LoireCentre-Val de Loire
CorseCorse CorseCorse CorsicaCorsica
Grand EstGrand Est
GuadeloupeGuadeloupe
Hauts-de-FranceHauts-de-France
Ile-de-FranceIle-de-France Île-de-FranceÎle-de-France Ile-de-FranceIle-de-France
La ReunionLa Reunion
MayotteMayotte
NormandieNormandie NormandieNormandie
Nouvelle-AquitaineNouvelle-Aquitaine
OccitanieOccitanie
Pays de la LoirePays de la Loire Pays de la LoirePays de la Loire Pays de la LoirePays de la Loire
Provence-Alpes-Cote d'AzurProvence-Alpes-Cote d'Azur Provence-Alpes-Côte d'AzurProvence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Cote d'AzurProvence-Alpes-Cote d'Azur

เยอรมนี: รัฐGermany: States

IDID isoiso namename name-enname-en postalpostal
de-bede-be DE-BEDE-BE BerlinBerlin BerlinBerlin BEBE
de-thde-th DE-THDE-TH ThüringenThüringen ThuringiaThuringia THTH
de-stde-st DE-STDE-ST Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Saxony-AnhaltSaxony-Anhalt STST
de-snde-sn DE-SNDE-SN SachsenSachsen SaxonySaxony SNSN
de-mvde-mv DE-MVDE-MV Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern MVMV
de-bbde-bb DE-BBDE-BB BrandenburgBrandenburg BrandenburgBrandenburg BBBB
de-shde-sh DE-SHDE-SH Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein SHSH
de-slde-sl DE-SLDE-SL SaarlandSaarland SaarlandSaarland SLSL
de-rpde-rp DE-RPDE-RP Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rhineland-PalatinateRhineland-Palatinate RPRP
de-nwde-nw DE-NWDE-NW Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen North Rhine-WestphaliaNorth Rhine-Westphalia NWNW
de-nide-ni DE-NIDE-NI NiedersachsenNiedersachsen Lower SaxonyLower Saxony NINI
de-hede-he DE-HEDE-HE HessenHessen HesseHesse HEHE
de-hhde-hh DE-HHDE-HH HamburgHamburg HamburgHamburg HHHH
de-hbde-hb DE-HBDE-HB BremenBremen BremenBremen HBHB
de-byde-by DE-BYDE-BY BayernBayern BavariaBavaria BYBY
de-bwde-bw DE-BWDE-BW Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-WurttembergBaden-Wurttemberg BWBW

ไอร์แลนด์: เขตIreland: Counties

IDID
WicklowWicklow
WexfordWexford
WestmeathWestmeath
WaterfordWaterford
SligoSligo
TipperaryTipperary
RoscommonRoscommon
OffalyOffaly
MonaghanMonaghan
MeathMeath
MayoMayo
LouthLouth
LongfordLongford
LimerickLimerick
LeitrimLeitrim
LaoighisLaoighis
KilkennyKilkenny
KildareKildare
KerryKerry
GalwayGalway
DublinDublin
DonegalDonegal
CorkCork
ClareClare
CavanCavan
CarlowCarlow

อิตาลี: ภูมิภาคItaly: Regions

IDID isoiso namename name-enname-en postalpostal
it-vnit-vn IT-34IT-34 VenetoVeneto VenetoVeneto VNVN
it-vdit-vd IT-23IT-23 Valle d'AostaValle d'Aosta Aosta ValleyAosta Valley VDVD
it-umit-um IT-55IT-55 UmbriaUmbria UmbriaUmbria UMUM
it-ttit-tt IT-32IT-32 Trentino-Alto AdigeTrentino-Alto Adige Trentino-South TyrolTrentino-South Tyrol TTTT
it-tcit-tc IT-52IT-52 ToscanaToscana TuscanyTuscany TCTC
it-scit-sc IT-82IT-82 SiciliaSicilia SicilySicily SCSC
it-sdit-sd IT-88IT-88 SardegnaSardegna SardiniaSardinia SDSD
it-pmit-pm IT-21IT-21 PiemontePiemonte PiedmontPiedmont PMPM
it-mlit-ml IT-67IT-67 MoliseMolise MoliseMolise MLML
it-mhit-mh IT-57IT-57 MarcheMarche MarcheMarche MHMH
it-lmit-lm IT-25IT-25 LombardiaLombardia LombardyLombardy LMLM
it-lgit-lg IT-42IT-42 LiguriaLiguria LiguriaLiguria LGLG
it-lzit-lz IT-62IT-62 LazioLazio LazioLazio LZLZ
it-fvit-fv IT-36IT-36 Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia GiuliaFriuli-Venezia Giulia FVFV
it-erit-er IT-45IT-45 Emilia-RomagnaEmilia-Romagna Emilia-RomagnaEmilia-Romagna ERER
it-cmit-cm IT-72IT-72 CampaniaCampania CampaniaCampania CMCM
it-lbit-lb IT-78IT-78 CalabriaCalabria CalabriaCalabria LBLB
it-bcit-bc IT-77IT-77 BasilicataBasilicata BasilicataBasilicata BCBC
it-puit-pu IT-75IT-75 ApuliaApulia PugliaPuglia PUPU
it-abit-ab IT-65IT-65 AbruzzoAbruzzo AbruzzoAbruzzo ABAB

เม็กซิโก: รัฐMexico: States

IDID abreviaturaabreviatura isoiso namename name-enname-en postalpostal
mx-zacmx-zac Zac.Zac. MX-ZACMX-ZAC ZacatecasZacatecas ZacatecasZacatecas ZAZA
mx-yucmx-yuc Yuc.Yuc. MX-YUCMX-YUC YucatánYucatán YucatanYucatan YUYU
mx-vermx-ver Ver.Ver. MX-VERMX-VER VeracruzVeracruz VeracruzVeracruz VEVE
mx-tlamx-tla TlaxTlax. MX-TLAMX-TLA TlaxcalaTlaxcala TlaxcalaTlaxcala TLTL
mx-tammx-tam TampsTamps. MX-TAMMX-TAM TamaulipasTamaulipas TamaulipasTamaulipas TMTM
mx-tabmx-tab Tab.Tab. MX-TABMX-TAB TabascoTabasco TabascoTabasco TBTB
mx-sonmx-son Son.Son. MX-SONMX-SON SonoraSonora SonoraSonora SOSO
mx-sinmx-sin Sin.Sin. MX-SINMX-SIN SinaloaSinaloa SinaloaSinaloa SISI
mx-slpmx-slp S.L.P.S.L.P. MX-SLPMX-SLP San Luis PotosíSan Luis Potosí San Luis PotosiSan Luis Potosi SLSL
mx-roomx-roo Q.R.Q.R. MX-ROOMX-ROO Quintana RooQuintana Roo Quintana RooQuintana Roo QRQR
mx-quemx-que Qro.Qro. MX-QUEMX-QUE QuerétaroQuerétaro QueretaroQueretaro QEQE
mx-puemx-pue Pue.Pue. MX-PUEMX-PUE PueblaPuebla PueblaPuebla PUPU
mx-oaxmx-oax Oax.Oax. MX-OAXMX-OAX OaxacaOaxaca OaxacaOaxaca OAOA
mx-nlemx-nle N.L.N.L. MX-NLEMX-NLE Nuevo LeónNuevo León Nuevo LeonNuevo Leon NLNL
mx-naymx-nay Nay.Nay. MX-NAYMX-NAY NayaritNayarit NayaritNayarit NANA
mx-mormx-mor Mor.Mor. MX-MORMX-MOR MorelosMorelos MorelosMorelos MRMR
mx-micmx-mic Mich.Mich. MX-MICMX-MIC MichoacánMichoacán MichoacanMichoacan MCMC
mx-mexmx-mex Méx.Méx. MX-MEXMX-MEX Estado de MéxicoEstado de México Mexico StateMexico State MXMX
mx-jalmx-jal Jal.Jal. MX-JALMX-JAL JaliscoJalisco JaliscoJalisco JAJA
mx-hidmx-hid Hgo.Hgo. MX-HIDMX-HID HidalgoHidalgo HidalgoHidalgo HIHI
mx-gromx-gro Gro.Gro. MX-GROMX-GRO GuerreroGuerrero GuerreroGuerrero GRGR
mx-guamx-gua Gto.Gto. MX-GUAMX-GUA GuanajuatoGuanajuato GuanajuatoGuanajuato GTGT
mx-durmx-dur Dgo.Dgo. MX-DURMX-DUR DurangoDurango DurangoDurango DUDU
mx-difmx-dif CDMX.CDMX. MX-DIFMX-DIF Ciudad de MéxicoCiudad de México Mexico CityMexico City DFDF
mx-colmx-col Col.Col. MX-COLMX-COL ColimaColima ColimaColima CLCL
mx-coamx-coa CoahCoah. MX-COAMX-COA CoahuilaCoahuila CoahuilaCoahuila CACA
mx-chhmx-chh Chih.Chih. MX-CHHMX-CHH ChihuahuaChihuahua ChihuahuaChihuahua CHCH
mx-chpmx-chp Chis.Chis. MX-CHPMX-CHP ChiapasChiapas ChiapasChiapas CPCP
mx-cammx-cam Camp.Camp. MX-CAMMX-CAM CampecheCampeche CampecheCampeche CMCM
mx-bcsmx-bcs B.C.S.B.C.S. MX-BCSMX-BCS Baja California SurBaja California Sur Baja California SurBaja California Sur BSBS
mx-bcnmx-bcn B.C.B.C. MX-BCNMX-BCN Baja CaliforniaBaja California Baja CaliforniaBaja California BNBN
mx-agumx-agu Ags.Ags. MX-AGUMX-AGU AguascalientesAguascalientes AguascalientesAguascalientes AGAG

เนเธอร์แลนด์: เขตNetherlands: Provinces

IDID isoiso namename name-enname-en
nl-zhnl-zh NL-ZHNL-ZH Zuid-HollandZuid-Holland South HollandSouth Holland
nl-zenl-ze NL-ZENL-ZE ZeelandZeeland ZeelandZeeland
nl-utnl-ut NL-UTNL-UT UtrechtUtrecht UtrechtUtrecht
nl-ovnl-ov NL-OVNL-OV OverijsselOverijssel OverijsselOverijssel
nl-nhnl-nh NL-NHNL-NH Noord-HollandNoord-Holland North HollandNorth Holland
nl-nbnl-nb NL-NBNL-NB Noord-BrabantNoord-Brabant North BrabantNorth Brabant
nl-linl-li NL-LINL-LI LimburgLimburg LimburgLimburg
nl-grnl-gr NL-GRNL-GR GroningenGroningen GroningenGroningen
nl-genl-ge NL -GENL-GE GelderlandGelderland GelderlandGelderland
nl-frnl-fr NL-FRNL-FR FryslânFryslân FrieslandFriesland
nl-flnl-fl NL-FLNL-FL FlevolandFlevoland FlevolandFlevoland
nl-drnl-dr NL-DRNL-DR DrentheDrenthe DrentheDrenthe

สหราชอาณาจักร: ประเทศUK: Countries

IDID isoiso namename
gb-wlsgb-wls GB-WLSGB-WLS WalesWales
gb-sctgb-sct GB-SCTGB-SCT ScotlandScotland
gb-nirgb-nir GB-NIRGB-NIR Northern IrelandNorthern Ireland
gb-enggb-eng GB-ENGGB-ENG EnglandEngland

สหรัฐอเมริกา: รัฐUSA: States

IDID namename postalpostal
us-mius-mi MichiganMichigan MIMI
us-akus-ak AlaskaAlaska AKAK
us-hius-hi HawaiiHawaii HIHI
us-flus-fl FloridaFlorida FLFL
us-laus-la LouisianaLouisiana LALA
us-arus-ar ArkansasArkansas ARAR
us-scus-sc South CarolinaSouth Carolina SCSC
us-gaus-ga GeorgiaGeorgia GAGA
us-msus-ms MississippiMississippi MSMS
us-alus-al AlabamaAlabama ALAL
us-nmus-nm New MexicoNew Mexico NMNM
us-txus-tx TexasTexas TXTX
us-tnus-tn TennesseeTennessee TNTN
us-ncus-nc North CarolinaNorth Carolina NCNC
us-okus-ok OklahomaOklahoma ตกลงOK
us-azus-az ArizonaArizona AZAZ
us-mous-mo MissouriMissouri MOMO
us-vaus-va VirginiaVirginia VAVA
us-ksus-ks KansasKansas KSKS
us-kyus-ky KentuckyKentucky KYKY
us-cous-co ColoradoColorado COCO
us-mdus-md MarylandMaryland MDMD
us-wvus-wv West VirginiaWest Virginia WVWV
us-deus-de DelawareDelaware DEDE
us-dcus-dc District of ColumbiaDistrict of Columbia DCDC
us-ilus-il IllinoisIllinois ILIL
us-ohus-oh OhioOhio OHOH
us-caus-ca CaliforniaCalifornia CACA
us-utus-ut UtahUtah UTUT
us-nvus-nv NevadaNevada NVNV
us-inus-in IndianaIndiana ININ
us-njus-nj New JerseyNew Jersey NJNJ
us-rius-ri Rhode IslandRhode Island RIRI
us-ctus-ct ConnecticutConnecticut CTCT
us-paus-pa PennsylvaniaPennsylvania PAPA
us-nyus-ny New YorkNew York NYNY
us-neus-ne NebraskaNebraska NENE
us-maus-ma MassachusettsMassachusetts MAMA
us-iaus-ia IowaIowa IAIA
us-nhus-nh New HampshireNew Hampshire NHNH
us-orus-or OregonOregon OROR
us-mnus-mn MinnesotaMinnesota MNMN
us-vtus-vt VermontVermont VTVT
us-idus-id IdahoIdaho IDID
us-wius-wi WisconsinWisconsin WIWI
us-wyus-wy WyomingWyoming WYWY
us-sdus-sd South DakotaSouth Dakota SDSD
us-ndus-nd North DakotaNorth Dakota NDND
us-meus-me MaineMaine MEME
us-mtus-mt MontanaMontana MTMT
us-waus-wa WashingtonWashington WAWA

ขั้นตอนถัดไปNext steps