ปรับใช้ข้อจำกัดของจุดข้อมูลและกลยุทธ์ตามรูปแบบการแสดงผลด้วยภาพApply data-point limits and strategies by visual type

ใช้กับ: ใช่บริการของ Power BI สำหรับผู้ใช้งานทางธุรกิจ ใช่บริการ Power BI สำหรับนักออกแบบและนักพัฒนา ใช่Power BI Desktop ไม่ใช่ต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Pro หรือ พรีเมียมAPPLIES TO: yesPower BI service for business users yesPower BI service for designers & developers yesPower BI Desktop noRequires Pro or Premium license

การแสดงภาพต้องทำได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำเมื่อแสดงภาพใน Power BIWhen rendering a visual in Power BI, the visualization must be quick and accurate. ที่จำเป็นต้องใช้การตั้งค่าอัลกอริทึมในการกำหนดค่าสำหรับของภาพแต่ละชนิดThat requires underlying algorithms configured for each visual type. วิชวลใน Power BI ต้องยืดหยุ่นมากพอที่จะจัดการขนาดของชุดข้อมูลที่แตกต่างกันVisuals in Power BI must be flexible enough to handle different sizes of datasets. ชุดข้อมูลบางอย่างมีจุดข้อมูลเพียงเล็กน้อย ในขณะที่บางชุดข้อมูลอื่น ๆ มีจุดข้อมูลเป็นระดับเพตะไบต์Some datasets have only a handful of data points, while other datasets have petabytes of data points. บทความนี้อธิบายกลยุทธ์ที่ Power BI ใช้ในการแสดงภาพThis article explains the strategies used by Power BI to render visualizations.

กลยุทธ์การลดข้อมูลData reduction strategies

ในทุก ๆ ภาพอย่างน้อยจะมีกลยุทธ์การลดข้อมูลหนึ่งแบบหรือมากกว่านั้นเพื่อจัดการความเป็นไปได้ที่อาจจะมีข้อมูลขนาดใหญ่ที่กำลังถูกวิเคราะห์ข้อมูลอยู่Every visual employs one or more data reduction strategies in order to handle the potentially large volumes of data being analyzed. แม้แต่ตารางง่าย ๆ ก็ใช้กลยุทธ์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโหลดชุดข้อมูลทั้งหมดไปยังไคลเอนต์Even a simple table employs a strategy to avoid loading the entire dataset to the client. กลยุทธ์การลดข้อมูลถูกใช้แตกต่างกันตามชนิดของภาพThe reduction strategy being used varies by visual type. การเลือกแต่ละภาพนั้นมาจากกลยุทธ์การลดข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคำขอข้อมูลส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์Each visual selects from the supported data reduction strategies as part of generating the data request sent to the server.

แต่ละภาพจะควบคุมพารามิเตอร์ของแต่ละกลยุทธ์เพื่อให้เกิดมีผลข้อมูลจำนวนโดยรวมเท่า ๆ กันEach visual controls the parameters on those strategies to influence the overall amount of data.

กลยุทธ์Strategies

สำหรับในแต่ละกลยุทธ์ มีค่าเริ่มต้นที่ยึดตามรูปร่างและชนิดของข้อมูลที่ถูกแสดงขึ้นFor each strategy, there are defaults based on the shape and type of data being visualized. แต่ค่าเริ่มต้นสามารถถูกบันทึกแทนที่บน Power BI ได้เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมตามรูปแบบการทำงานของผู้ใช้But the defaults can be overridden, in the Power BI Formatting pane, to provide the right user experience.

 • ข้อมูล Windowing (การแบ่งเซกเมนต์): อนุญาตให้ผู้ใช้เลื่อนดูข้อมูลในวิชวล โดยราการโหลดส่วนย่อยของชุดข้อมูลโดยรวมData Windowing (Segmentation): Allow users to scroll through the data in a visual by progressively loading fragments of the overall dataset.
 • TopN: แสดงเฉพาะรายการที่ N แรกTopN: Show only the first N items
 • ตัวอย่างง่าย ๆ: แสดงรายการล่าสุด รายการแรก และ N โดยกระจายรายการระหว่างกันSimple Sample: Show the first, last, and N evenly distributed items in between.
 • BottomN: แสดงเฉพาะรายการ N ล่าสุดBottomN: Show only the last N items. มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบการอัปเดตข้อมูลอยู่บ่อยครั้งUseful for monitoring frequently updated data.
 • การสุ่มตัวอย่างความหนาแน่นสูง-การปรับปรุงอัลกอริทึมการสุ่มตัวอย่างให้ดียิ่งขึ้นโดยให้อัลกอริทึมสนใจค่าผิดปกติและ/หรือรูปร่างของเส้นโค้งHigh-density sampling - An improved sampling algorithm that better respects outliers and/or the shape of a curve.
  • ช่องการสุ่มตัวอย่างเส้น-จุดข้อมูลตัวอย่างตามที่ผิดปกติในช่องเก็บในแกนBinned line sampling - Sample data points based on outliers in bins across an axis
  • ตัวอย่างการซ้อนทับกันของจุด-ตัวอย่างจุดข้อมูลที่อ้างอิงตามค่าที่ทับซ้อนของค่าผิดปกติOverlapping points sampling - Sample data points based on overlapping values to preserve outliers

สถิติStatistics

บางแบบจำลองสามารถให้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนของค่าสำหรับบางคอลัมน์Certain models can provide statistics about the number of values for certain columns. เมื่อทราบข้อมูลดังกล่าว เราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อทำให้เกิดสมดุลไปทั่วทั้งลำดับชั้น หากวิชวลคำนวณค่าเข้ามาแทนที่ตามกลยุทธ์ที่มันถูกวางเอาไว้When such information is present, we leverage that information to provide better balancing across multiple hierarchies, if a visual does not explicitly override the count of values for a strategy.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่มีอะไรใหม่ในบริการการวิเคราะห์For more information, see What's new in Analysis Services

ขีดจำกัดแบบไดนามิกDynamic limits

นอกเหนือจากกลยุทธ์ด้านบน ภาพ ที่มีลำดับชั้นที่สองของการจัดกลุ่มคอลัมน์ (แกน และคำอธิบายแผน ภูมิ หรือประเภท และชุดข้อมูล) ใช้กลยุทธ์เพิ่มเติมที่ชื่อว่าขีดจำกัดแบบไดนามิกIn addition to the strategies above, visuals with two hierarchies of grouping columns (axis and legend, or category and series) use one additional strategy called dynamic limits. ขีดจำกัดแบบไดนามิกถูกออกแบบมาเพื่อให้การสมดุลของจุดข้อมูลออกมาดียิ่งขึ้นDynamic limits are designed to better balance data points.

ขีดจำกัดแบบไดนามิกให้ตัวเลือกของจุดข้อมูลแบบกระจายได้ดีกว่าการจำกัดเชิงสถิติทำDynamic limits provide a better selection of points for sparse data than static limits would. ตัวอย่าง วิชวลอาจถูกกำหนดค่าให้เลือกประเภท 100 และ มีผลรวมของจุด 1000 10 ชุดFor example, a visual could be configured to select 100 categories and 10 series with a total of 1000 points. แต่ข้อมูลจริง ๆ แล้วมี 50 ประเภทและชุดข้อมูล 20 ชุดBut the actual data has 50 categories and 20 series. ในขณะที่คิวรีกำลังดำเนินไป ขีดจำกัดแบบไดนามิกจะเลือกมาทั้งหมด 20 ชุดเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการเติมค่า 1000 แต้มAt query runtime, dynamic limits selects all 20 series to fill up the 1000 points requested.

ขีดจำกัดแบบไดนามิกจะนำไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเซิร์ฟเวอร์สามารถดำเนินไปถึงเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านล่างนี้:Dynamic limits are automatically applied when the server is capable as detailed below:

 • เมื่อเวอร์ชันของ Power BI Desktop กับ SSAS ภายในองค์กรเป็นของปี 2016 หรือใหม่กว่าสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถ SuperDax ของเซิร์ฟเวอร์In Power BI Desktop with On-premises SSAS version 2016 or higher leveraging the SuperDax capabilities of the server

 • ใน Desktop และบริการ Power BI เมื่อใช้ตัวนำเข้าแบบ Direct Query ซึ่งเชื่อมต่อสดไปยังบริการ หรือเชื่อมต่อแบบสดเพื่อ AS PaaSIn Desktop and Power BI service when using an imported model, Direct Query, live connect to the service, or live connect to AS PaaS. 

 • ในบริการ Power BI เมื่อเชื่อมต่อผ่านเกตเวย์ที่มีเพื่อไปยัง SSAS ภายในองค์กร เราไม่สามารถใช้ขีดจำกัดแบบไดนามิกได้In Power BI Service, when connecting through an on-premises gateway to on-premises SSAS, we cannot use dynamic limits. เกตเวย์ภายในองค์กรไม่รองรับกลยุทธ์ขีดจำกัดแบบไดนามิกที่ส่งกลับโครงสร้างต่าง ๆ ของชุดผลลัพธ์จาก SSAS ภายในองค์กรThe on-premises gateway does not fully support the dynamic limits strategy that returns a different structure of result sets from the on-premises SSAS.

กลยุทธ์และจุดข้อมูลจำกัดตามรูปแบบการแสดงผลด้วยภาพStrategies and data point limits by visual type

แผนภูมิพื้นที่Area chart

ดูวิธีการทำงานของเส้นอย่างง่าย ๆSee How line sampling works

แผนภูมิแท่ง/คอลัมน์Bar/column chart

 • เมื่ออยู่ในโหมดแบบกลุ่มWhen in categorical mode
  • หมวดหมู่: การจำลองภาพเสมือน โดยใช้หน้าต่าง 500 แถวในแต่ละครั้งCategories: Virtualization by using Window of 500 rows at a time
  • ชุดข้อมูล: 60 อันดับสูงสุดSeries: Top 60
  • เมื่ออยู่ในโหมดสเกลา (สามารถใช้ขีดจำกัดแบบไดนามิกได้)When in scalar mode (could use dynamic limits)
   • แต้มสูงสุด: 10,000Max points: 10,000
   • หมวดหมู่: ตัวอย่างของค่า 500 หน่วยCategories: Sample of 500 values
   • ชุดข้อมูล: 20 อันดับค่าตัวเลขสูงสุดSeries: Top 20 values

การ์ด (หลายแถว)Card (multirow)

 • ค่า: การจำลองภาพเสมือน โดยใช้หน้าต่าง 200 แถวในแต่ละครั้งValues: Virtualization by using Window of 200 rows at a time

แผนภูมิผสมCombo chart

ใช้กลยุทธ์เดียวกันเป็นแผนภูมิคอลัมน์Uses the same strategies as column chart. โปรดสังเกตว่า เส้นใน แผนภูมิผสมไม่ใช้อัลกอริทึมที่มีความหนาแน่นสูงอย่างที่แผนภูมิเส้นใช้Notice that the line in the combo chart does not use the high-density algorithm that the line chart uses.

วิชวล Power BIPower BI visuals

สามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 30,000 แต่จะขึ้นอยู่กับผู้สร้างวิชวลว่าต้องการให้ใช้กลยุทธ์ใดCan get up to 30,000 but it is up to the visual authors to indicate what strategies to use. ขีดจำกัดเริ่มต้นคือ 1,000 แต่ผู้สร้างวิชวลสามารถเปลี่ยนได้ สูงสุด 30,000The default limit is 1,000 but the visual creator can change that, up to a maximum of 30,000.

แผนภูมิโดนัทDoughnut

 • แต้มสูงสุด: 3,500Max points: 3,500
 • กลุ่ม: 500 อันดับสูงสุดGroup: Top 500
 • รายละเอียด: 20 อันดับสูงสุดDetails: Top 20

แผนที่แถบสี choroplethFilled map choropleth

แผนที่แถบสีสามารถใช้สถิติหรือขีดจำกัดแบบไดนามิกThe filled map can use statistics or dynamic limits. Power BI พยายามใช้ลดลำดับตามแผนต่อไปนี้: ขีดจำกัดแบบไดนามิก สถิติ และสุดท้ายการกำหนดค่าPower BI tries to use reduction in the following order: dynamic limits, statistics, and lastly configuration.

 • แต้มสูงสุด: 10000Max points: 10000
 • หมวดหมู่: 500 อันดับสูงสุดCategories: Top 500
 • ชุดข้อมูล (เมื่อทั้ง X และ Y ปรากฏ): 20 อันดับสูงสุดSeries (when both X and Y are present): Top 20

แผนภูมิกรวยFunnel

 • แต้มสูงสุด: 3,500Max points: 3,500
 • หมวดหมู่: 3,500 อันดับสูงสุดCategories: Top 3,500

KPIKPI

 • แกนแนวโน้มTrend axis
 • 3,500 อันดับล่างสุดBottom 3,500

แผนภูมิเส้นLine chart

ดูวิธีการทำงานของเส้นอย่างง่าย ๆSee How line sampling works

แผนภูมิเส้น ความหนาแน่นสูงLine chart, high density

ดู การสุ่มตัวอย่างความหนาแน่นสูงSee High density sampling

แผนที่Map

 • แต้มสูงสุด: 3,500Max points: 3,500

ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า แผนที่สามารถมี:Depending on the configuration, a map can have:

 • ตำแหน่งที่ตั้ง: 3,500 อันดับสูงสุดLocation: Top 3,500
 • ขนาด, ตำแหน่งที่ตั้ง: 3,500 อันดับสูงสุดLocation, Size: Top 3,500
 • ตำแหน่งที่ตั้ง ละติจูด และลองจิจูดรวม (+/- ตามขนาด): 3,500 อันดับสูงสุดLocation, Latitude, and Longitude aggregates (+/-Size): Top 3,500
 • ละติจูด ลองจิจูด: ดูการกระจายความหนาแน่นสูงLatitude, Longitude: see High density scatter
 • ละติจูด ลองจิจูด ขนาด: 3,500 อันดับสูงสุดLatitude, Longitude, Size: Top 3,500
 • คำอธิบายแผนภูมิ ละติจูด ลองจิจูด: ดูการกระจายความหนาแน่นสูงLegend, Latitude, Longitude: see High density scatter
 • คำอธิบายแผนภูมิ ละติจูด ลองจิจูด ขนาด: คำอธิบายแผนภูมิยอดนิยม 233 คำ, ละติจูดและลองจิจูด 15 ตำแหน่งสูงสุด (สามารถใช้สถิติหรือขีดจำกัดแบบไดนามิกได้)Legend, Latitude, Longitude, Size: Top 233 legends, Top 15 latitude and longitude (could use statistics or dynamic limits)
 • ตำแหน่งที่ตั้ง คำอธิบายแผนภูมิ และละติจูดลองจิจูดแบบผลรวม (+/- ตามขนาด): ตำแหน่งที่ตั้งยอดนิยม 233 แห่ง คำอธิบายแผนภูมิยอดนิยม 15 คำ (สามารถใช้สถิติหรือขีดจำกัดแบบไดนามิก)Location, Legend, Latitude, and Longitude as aggregates (+/-Size): Top 233 locations, Top 15 legends (could use statistics or dynamic limits)

เมทริกซ์Matrix

 • แถว: การจำลองภาพเสมือน โดยใช้หน้าต่าง 500 แถวในแต่ละครั้งRows: Virtualization by using Window of 500 rows at a time
 • คอลัมน์: คอลัมน์การจัดกลุ่ม 100 อันดับแรกColumns: Top 100 grouping columns
 • ค่า: ค่าหลายค่าไม่ถูกนับรวมการลดข้อมูลValues: multiple values do not count against the data reduction

วิชวล PowerAppsPowerApps visual

สามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 30,000 แต่จะขึ้นอยู่กับผู้สร้างวิชวลว่าต้องการให้ใช้กลยุทธ์ใดCan get up to 30,000 but it is up to the visual authors to indicate what strategies to use. ขีดจำกัดเริ่มต้นคือ 1,000 แต่ผู้สร้างวิชวลสามารถเปลี่ยนได้ สูงสุด 30,000The default limit is 1,000 but the visual creator can change that, up to a maximum of 30,000.

ตัววัดรัศมีRadial gauge

กลยุทธ์การลดข้อมูลNo reduction strategy

ตัวแบ่งส่วนข้อมูลSlicer

 • ค่า: การจำลองภาพเสมือน โดยใช้หน้าต่าง 200 แถวในแต่ละครั้งValues: Virtualization by using Window of 200 rows at a time

แผนภูมิกระจาย (แบบความหนาแน่นสูง)Scatter chart (high density)

ดู การกระจายความหนาแน่นสูงSee High density scatter

แผนภูมิวงกลมPie

 • แต้มสูงสุด: 3,500Max points: 3,500
 • กลุ่ม: 500 อันดับสูงสุดGroup: Top 500
 • รายละเอียด: 20 อันดับสูงสุดDetails: Top 20

วิชวล R & PythonR & Python visuals

จำกัดไว้ที่ 150,000 แถวLimited to 150,000 rows. ถ้าเลือกมากกว่า 150,000 แถว ระบบจะใช้ 150,000 แถวบนสุดเท่านั้นIf more than 150,000 rows are selected, only the top 150,000 rows are used

แผนภูมิริบบอนRibbon chart

 • เมื่ออยู่ในโหมดแบบกลุ่มWhen in categorical mode
  • หมวดหมู่: การจำลองภาพเสมือน (หน้าต่างข้อมูล) โดยใช้หน้าต่าง 500 แถวในแต่ละครั้งCategories: Virtualization (data windowing) by using Window of 500 rows at a time
  • ชุดข้อมูล: 60 อันดับสูงสุดSeries: Top 60
  • เมื่ออยู่ในโหมดสเกลา (สามารถใช้ขีดจำกัดแบบไดนามิกได้)When in scalar mode (could use dynamic limits)
   • แต้มสูงสุด: 10,000Max points: 10,000
   • หมวดหมู่: ตัวอย่างของค่า 500 หน่วยCategories: Sample of 500 values
   • ชุดข้อมูล: 20 อันดับค่าตัวเลขสูงสุดSeries: Top 20 values

แผนที่รูปร่าง (ตัวอย่าง)Shape map (Preview)

แผนที่รูปร่างสามารถใช้สถิติหรือขีดจำกัดแบบไดนามิกได้The shape map can use statistics or dynamic limits.

 • แต้มสูงสุด: 1,500Max points: 1,500
 • หมวดหมู่: 500 อันดับสูงสุดCategories: Top 500

ตารางTable

 • ค่า: การจำลองภาพเสมือน (หน้าต่างข้อมูล) โดยใช้หน้าต่าง 500 แถวในแต่ละครั้งValues: Virtualization (data windowing) by using Window of 500 rows at a time

แผนที่ต้นไม้ (ซึ่งอาจใช้สถิติหรือขีดจำกัดแบบไดนามิก)Tree map (could use statistics or dynamic limits)

 • แต้มสูงสุด: 3,500Max points: 3,500
 • กลุ่ม: 500 อันดับสูงสุดGroup: Top 500
 • รายละเอียด: 20 อันดับสูงสุดDetails: Top 20

แผนภูมิน้ำตกWaterfall chart

 • เมื่อมีที่เก็บข้อมูลตามหมวดหมู่เท่านั้นWhen there is only the category bucket
  • แต้มสูงสุด: 3,500Max points: 3,500
  • ตามหมวดหมู่เท่านั้น - 3,500 ยอดนิยมCategory only - top 3,500
 • เมื่อมีการแบ่งประเภทและการแบ่งย่อยเกิดขึ้นWhen both category and breakdown are present
  • ประเภท: การจำลองภาพเสมือน (หน้าต่างข้อมูล) โดยใช้หน้าต่าง 30 แถวในแต่ละครั้งCategory: Virtualization (data windowing) by using Window of 30 rows at a time
  • การแบ่งย่อย - ค่าสูงสุด 200 ค่าBreakdown - Top 200 values

ขั้นตอนถัดไปNext steps

ชนิดการแสดงข้อมูลVisualization types