เพิ่มวิชวลไปยังรายงาน Power BI (ตอนที่ 1)Add visuals to a Power BI report (part 1)

นำไปใช้กับ: ไม่สามารถนำไปใช้กับบริการของ Power BI สำหรับผู้บริโภค นำไปใช้กับบริการของ Power BI สำหรับนักออกแบบและนักพัฒนา นำไปใช้กับPower BI Desktop ไม่สามารถนำไปใช้กับต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Pro หรือ Premium APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

หมายเหตุ

ภาพเหล่านี้สามารถจัดทำและเรียกดูได้ทั้งจาก Power BI Desktop และบริการของ Power BIThese visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. ขั้นตอนและภาพในบทความนี้นำมาจาก Power BI DesktopThe steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

บทความนี้ให้คำแนะนำสั้น ๆ สำหรับการสร้างวิชวลในรายงานThis article gives a quick introduction to creating a visualization in a report. รายงานสามารถใช้ได้ทั้งบริการของ Power BI และ Power BI DesktopIt applies to both the Power BI service and Power BI Desktop. สำหรับเนื้อหาขั้นสูง ให้ดูที่ ส่วนที่ 2ของชุดข้อมูลนี้For more-advanced content, see Part 2 of this series.

ข้อกำหนดเบื้องต้นPrerequisites

บทช่วยสอนนี้ใช้ ไฟล์ PBIX ตัวอย่างการขายและการตลาดThis tutorial uses the Sales & marketing PBIX file.

 1. จากด้านบนซ้ายของแถบเมนู Power BI Desktop เลือก ไฟล์ > เปิดFrom the upper left section of the Power BI Desktop menu bar, select File > Open

 2. ค้นหาสำเนาของ ไฟล์ PBIX ตัวอย่างการขายและการตลาด ของคุณFind your copy of the Sales and marketing sample PBIX file

 3. เปิด ไฟล์ PBIX ตัวอย่างการขายและการตลาด ในมุมมองรายงาน สกรีนช็อตไอคอนมุมมองรายงานOpen the Sales and marketing sample PBIX file in report view Screenshot of the report view icon..

 4. เลือกSelect สกรีนช็อตของแท็บสีเหลือง หากต้องการเพิ่มหน้าใหม่to add a new page.

หมายเหตุ

การแชร์รายงานของคุณกับผู้ร่วมงาน Power BI กำหนดให้คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power BI Pro แต่ละรายการ หรือรายงานจะถูกบันทึกในความจุแบบพรีเมียมSharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity. ดู การแชร์รายงานSee sharing reports

เพิ่มการแสดงภาพลงในรายงานAdd visualizations to the report

 1. สร้างการแสดงภาพ โดยการเลือกเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างเขตข้อมูลบานหน้าต่างCreate a visualization by selecting a field from the Fields pane.

  เริ่มต้นด้วยเขตข้อมูลตัวเลข เช่น Sales > TotalSalesStart with a numeric field like Sales > TotalSales. Power BI จะสร้างแผนภูมิคอลัมน์ที่มีคอลัมน์เดียวPower BI creates a column chart with a single column.

  สกรีนช็อตของแผนภูมิคอลัมน์ที่มีคอลัมน์เดียว

  หรือ เริ่มต้น ด้วยประเภทของเขตข้อมูลเช่นชื่อหรือผลิตภัณฑ์Or, start with a category field, such as Name or Product. Power BI สร้างตารางและเพิ่มเขตข้อมูลนั้นไปยังส่วนที่เป็นค่าตัวเลขด้วยเช่นกันPower BI creates a table and adds that field to the Values well.

  สกรีนช็อตของตารางที่มีสี่หมวดหมู่

  หรือเริ่มต้น ด้วยเขตข้อมูลภูมิศาสตร์เช่น ภูมิศาสตร์ > เมืองOr, start with a geography field, such as Geo > City. Power BI และ Bing Maps จะสร้างการแสดงภาพแผนที่ให้Power BI and Bing Maps create a map visualization.

  สกรีนช๊อตของการแสดงภาพของแผนที่

เปลี่ยนชนิดของการแสดงผลข้อมูลด้วยภาพChange the type of visualization

สร้างการแสดงภาพ แล้วเปลี่ยนชนิดของการแสดงภาพนั้นCreate a visualization and then change its type.

 1. เลือกผลิตภัณฑ์ > ประเภท จากนั้น ผลิตภัณฑ์ > จำนวนผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มไปยังค่าSelect Product > Category and then Product > Count of Product to add them both to the Values well.

  สกรีนช็อตของการเรียกบานหน้าต่างเขตข้อมูลที่มีค่าด้วยเช่นกันออกมา

 2. เปลี่ยนการแสดงภาพเป็นในแผนภูมิคอลัมน์ โดยการเลือกไอคอนแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนChange the visualization to a column chart by selecting the Stacked column chart icon.

  สกรีนช็อตของการเรียกบานหน้าต่างการแสดงภาพที่มีไอคอนแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนออกมา

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการเรียงลำดับวิชวล ให้เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...) ใช้ตัวเลือกการเรียงลำดับเพื่อเปลี่ยนทิศทางของการเรียงลำดับ (จากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อย) และเปลี่ยนคอลัมน์ที่ใช้ในการเรียงลำดับ (เรียงลำดับตาม)To change the way the visual is sorted, select More actions (...). Use the sort options to change the direction of the sort (ascending or descending) and change the column being used to sort (Sort by).

  สกรีนช็อตของรายการดรอปดาวน์การดำเนินการเพิ่มเติม

ขั้นตอนถัดไปNext steps

ไปต่อยัง:Continue on to: