ย้ายและปรับขนาดการแสดงผลด้วยภาพในการรายงานMove and resize a visualization in a report

นำไปใช้กับ: ไม่สามารถนำไปใช้กับบริการของ Power BI สำหรับผู้บริโภค นำไปใช้กับบริการของ Power BI สำหรับนักออกแบบและนักพัฒนา นำไปใช้กับPower BI Desktop ไม่สามารถนำไปใช้กับต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Pro หรือ Premium APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

หมายเหตุ

ภาพเหล่านี้สามารถจัดทำและเรียกดูได้ทั้งจาก Power BI Desktop และบริการของ Power BIThese visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. ขั้นตอนและภาพในบทความนี้นำมาจาก Power BI DesktopThe steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

ผู้ออกแบบและเจ้าของรายงานเท่านั้นที่สามารถย้ายและปรับขนาดการแสดงผลด้วยภาพได้Report designers and owners can move and resize visualizations. หากคุณกำลังทำงานกับบริการของ Power BI (app.powerbi.com) คุณจะต้องเปิดรายงานใน มุมมองการแก้ไขIf you're working in the Power BI service (app.powerbi.com) you'll need to open the report in Editing view.

เปิดรายงานOpen the report

ใน Power BI Desktop ให้เปิดรายงานที่มีการแสดงผลด้วยภาพอย่างน้อยหนึ่งรายการ หรือสร้างการแสดงผลด้วยภาพใหม่In Power BI Desktop, open a report that has at least one visualization, or create a new visualization.

ย้ายการแสดงภาพMove the visualization

  • เลือก (คลิกซ้าย) พื้นที่ใดๆ ของการแสดงภาพ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่Select (left-click) any area of the visualization and drag to the new location.

ปรับขนาดการแสดงภาพResize the visualization

  • เลือกการแสดงภาพที่จะแสดงเส้นขอบ แล้วคลิกแล้วลากจุดจับเฟรมเข้มที่จะปรับขนาดSelect the visualization to display the border and click and drag the dark frame handles to resize.
    วิดีโอสั้นๆ ที่แสดงวิธีการปรับขนาด

เลือกโหมดโฟกัสที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมSelect Focus mode to see more detail.

  • โฮเวอร์เหนือการแสดงภาพ แล้วเลือกไอคอนโหมดโฟกัสHover over the visualization and select the Focus mode icon. ไอคอนโหมดโฟกัสFocus mode icon

ขั้นตอนถัดไปNext steps

ปรับขนาดภาพในแดชบอร์ดResize a visualization on a dashboard

โหมดโฟกัสFocus mode

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่More questions? ลองไปที่ชุมชน Power BITry the Power BI Community