ข้อมูลจำเพาะของภาษา Power Query M

ข้อมูลจำเพาะจะอธิบายถึงค่า นิพจน์ สภาพแวดล้อม และตัวแปร ตัวระบุ และแบบจำลองการประเมินที่กำหนดแนวคิดพื้นฐานของภาษา Power Query M

ข้อมูลระบุจะอยู่ในหัวข้อต่อไปนี้