การตั้งค่ากลุ่มและสถานีในกระแสข้อมูล MicrosoftGroups and channel settings in Microsoft Stream

ใน Microsoft Stream คุณสามารถใช้แชแนลและกลุ่มเพื่อจัดระเบียบและให้สิทธิ์แก่วิดีโอของคุณได้In Microsoft Stream, you can use channels and groups to organize and grant permission to your videos.

แผนภาพกลุ่มและแชแนล

สําหรับตัวอย่างวิธีจัดการวิดีโอของคุณ ให้ดูที่ตัวอย่างกลุ่มและช่องFor practical examples of ways to organize your videos, see Group and channel examples.

กลุ่มGroups

กลุ่มใน Microsoft Stream เป็นวิธีจัดระเบียบวิดีโอและเพื่อควบคุมการเข้าถึงวิดีโอGroups in Microsoft Stream are both a way to organize videos and to control access to videos. กลุ่มมีทั้งเจ้าของและสมาชิกGroups have both owners and members.

 • แต่ละกลุ่มได้รับพอร์ทัลวิดีโอขนาดเล็กของตัวเองโดยมีหน้าไฮไลท์แสดงเนื้อหาใหม่ที่กําลังเป็นที่นิยมและใหม่ภายในกลุ่มEach group gets its own mini video portal, with a highlights page showing trending and new content within the group.

 • จัดระเบียบวิดีโอของกลุ่มของคุณต่อไปด้วยการสร้างช่องภายในกลุ่มFurther organize your group's videos by creating channels within the group.

 • ใส่วิดีโอลงในกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มเพื่อช่วยให้ผู้ชมค้นหาวิดีโอได้ง่ายขึ้นPut a video into one or several groups to help viewers find it more easily.

กลุ่มไมโครซอฟท์ 365Microsoft 365 Groups

กลุ่มในกระแสข้อมูลถูกสร้างโดยใช้กลุ่ม Microsoft 365Groups in Stream are built using Microsoft 365 Groups. เมื่อคุณสร้างกลุ่มในกระแสข้อมูล Microsoft จะสร้างกลุ่ม Microsoft 365 ใหม่ที่สามารถนําไปใช้ใน Microsoft 365 ให้กลุ่มที่อยู่อีเมล ปฏิทิน ไซต์ ฯลฯ ถ้าคุณใช้กลุ่ม Microsoft 365 ในองค์กรของคุณอยู่แล้วWhen you make a group in Microsoft Stream, it creates a new Microsoft 365 Group that can be used across Microsoft 365, giving the group an email address, calendar, site, etc. If you already use Microsoft 365 Groups in your organization, you can start using those groups in Microsoft Stream right away.

คำเตือน

การลบกลุ่มในสตรีมจะลบกลุ่ม Microsoft 365 และลบการเชื่อมต่อกับวิดีโอใดๆ ในกลุ่ม แต่วิดีโอจะยังคงอยู่ใน Microsoft StreamDeleting a group in Stream will delete the Microsoft 365 group and remove connections to any videos in the group, but the videos will remain on Microsoft Stream. เนื่องจากกลุ่มในสตรีมยังเป็นกลุ่ม Microsoft 365 ก็จะลบข้อมูลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจาก Microsoft Teams, SharePoint, Outlook และโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ รวมถึงแฟ้มกลุ่มข้อความและงานฯลฯSince a group in Stream is also an Microsoft 365 group, it will also delete all information and data related to the group from Microsoft Teams, SharePoint, Outlook and other applications, including group files, messages and tasks, etc.

หมายเหตุ

ถ้ากลุ่ม Microsoft 365 ถูกสร้างขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในบริการ Microsoft 365 อื่น ๆ อาจมีการหน่วงเวลา 1-2 ชั่วโมงก่อนที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะแสดงขึ้นในกระแสข้อมูลIf Microsoft 365 Groups are created or changed in other Microsoft 365 services, there could be a 1-2 hour delay before those changes show up in Stream. กลุ่มที่สร้างขึ้นในสตรีมอาจใช้เวลานานก่อนที่กลุ่มเหล่านั้นจะแสดงสถานที่อื่นใน Microsoft 365 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์อื่นLikewise, Groups created in Stream could take sometime before they show up other places in Microsoft 365, depending on the other application.

เข้า ถึงAccess

เมื่อคุณสร้างกลุ่มในกระแสข้อมูลหรือส่วนที่เหลือของ Microsoft 365 คุณตั้งค่ากลุ่มเป็นกลุ่มสาธารณะหรือกลุ่มส่วนตัวWhen you create a group in Stream or the rest of Microsoft 365, you set up the group as a Public group or a Private group. วิธีนี้กําหนดว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อดูเนื้อหาภายในกลุ่มThis determines who has access to see content inside the group.

รายการแบบเลื่อนลงการเข้าถึงสําหรับกลุ่ม

กลุ่มสาธารณะPublic group

เมื่อกลุ่มสาธารณะถูกตั้งค่า กลุ่มจะเป็นสาธารณะภายในองค์กรWhen Public group is set, the group is public inside the organization. ใช้กลุ่มชนิดนี้เมื่อคุณต้องการกระจายข้อมูลไปยังบริษัทของคุณส่วนใหญ่Use this type of group when you want to broadcast out information to most of your company.

ลักษณะของกลุ่มสาธารณะ:Characteristics of a public groups:

 • ทุกคนในบริษัทของคุณสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเพิ่มโดยเจ้าของกลุ่มAnyone in your company can join without being added by a group owner.

 • ทุกคนในองค์กรจะสามารถดูวิดีโอและแชแนลภายในกลุ่มเหล่านี้ได้Everyone in the organization will be able to see the videos and channels within these groups.

กลุ่มส่วนตัวPrivate group

เมื่อตั้งค่ากลุ่มส่วนตัวกลุ่มจะเป็นแบบส่วนตัวWhen Private group is set, the group is private. ใช้กลุ่มประเภทนี้เมื่อคุณต้องการจํากัดการเข้าถึงผู้ที่สามารถดูวิดีโอภายในกลุ่มได้Use this type of group when you want to limit access to who can view videos within the group.

ลักษณะของกลุ่มส่วนตัว:Characteristics of private groups:

 • เจ้าของกลุ่มจะต้องเพิ่มหรืออนุมัติสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มAn owner of the group will have to add or approve members who want to join the group.

 • เฉพาะสมาชิกกลุ่มเท่านั้นที่จะสามารถดูวิดีโอและแชแนลภายในกลุ่มได้Only group members will be able to see videos and channels within the group.

เจ้าของและสมาชิกOwners and Members

เจ้าของ เจ้าของกลุ่มจะสามารถควบคุมกลุ่มช่องภายในกลุ่มและวิดีโอใดๆ ที่กลุ่มเป็นเจ้าของได้Owners Owners of the group will get full control over the group, channels within the group, and any videos owned by the group. พวกเขาสามารถแก้ไขการตั้งค่าของกลุ่ม สร้าง/ลบแชแนล และลบกลุ่มเองได้They can edit the settings of the group, create/delete channels, and delete the group itself.

สมาชิก ในกระแสข้อมูล Microsoft เรามีการตั้งค่าสตรีมเท่านั้นที่ควบคุมถ้าสมาชิกเป็นผู้ให้ข้อมูลไปยังกลุ่มหรือพวกเขาเป็นผู้ชมเท่านั้นMembers In Microsoft Stream, we have a Stream only setting that controls if members are contributors to the group or they are viewers only. ซึ่งควบคุมโดยการตั้งค่าอนุญาตให้สมาชิกทั้งหมดมีส่วนร่วมThis is controlled by the Allow all members to contribute setting.

 • ถ้าอนุญาตให้สมาชิกทั้งหมดมีส่วนร่วมอยู่ในสมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลกับกลุ่มIf Allow all members to contribute is on, the members of the group will be contributors to the group. พวกเขาจะสามารถสร้าง / ลบช่องและเพิ่มวิดีโอลงในกลุ่มและแก้ไขวิดีโอที่เป็นกลุ่มThey will be able to create/delete channels, and add video to the group, and modify videos owned by the group.

 • หากอนุญาตให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมปิดอยู่If Allow all members to contribute is off, the members of the group will be viewers of the group. พวกเขาจะดูวิดีโอกับกลุ่มนี้เท่านั้นThey will only be able to view videos with this group.

  อนุญาตให้สมาชิกทั้งหมดมีส่วนร่วมในการตั้งค่าเปิด/ปิดกลุ่ม

ช่องChannels

ช่องเป็นวิธีองค์กรสําหรับวิดีโอ แต่ไม่ใช่วิธีการอนุญาตChannels are an organization method for videos, but not a permission method. ช่องไม่มีสิทธิ์ใดๆ ด้วยตัวเองChannels don’t have any permissions on their own. หากผู้ดูติดตามช่อง จะได้รับการอัปเดตในวิดีโอใหม่ที่เพิ่มเข้าไปIf viewers follow your channel, they can get updates on new videos added to it. คุณสามารถใส่วิดีโอลงในช่องหนึ่งหรือหลายช่องเพื่อช่วยให้ผู้ชมค้นหาได้ง่ายขึ้นYou can put a video into one or several channels to help viewers find it more easily.

เมื่อคุณสร้างช่อง คุณตัดสินใจว่าจะเป็นช่องของบริษัททั่วทั้งองค์กรที่ทุกคนในองค์กรสามารถเพิ่มและนําวิดีโอออกจากหรือเป็นช่องกลุ่มที่คุณสามารถจํากัดผู้ร่วมให้ข้อมูลได้When you create a channel, you decide whether it’s a companywide channel that anyone in your organization can add and remove videos from, or if it’s a group channel where you can limit contributors.

ช่องทางของบริษัทCompanywide channels

ช่องทางของบริษัทเป็นช่องทางที่ดีสําหรับการจัดระเบียบวิดีโอตามหัวข้อและจัดให้มีวิธีการดูแลเนื้อหาชุมชนCompanywide channels are great for organizing videos by topics and providing a way for community-driven content curation.

ภาพหน้าจอการตั้งค่าช่องทางของบริษัท

ลักษณะของช่องทางของบริษัท:Characteristics of companywide channels:

 • ทุกคนในบริษัทของคุณสามารถมองเห็นได้Can be seen by everyone within your company.

 • ทุกคนในบริษัทของคุณสามารถเพิ่มวิดีโอหรือนําวิดีโอออกจากวิดีโอได้Everyone within your company can add videos or remove videos from them.

 • เฉพาะผู้สร้างช่อง (และผู้ดูแลระบบสตรีม) เท่านั้นที่สามารถแก้ไขช่องได้Only the creator of the channel (and Stream admin) can edit the channel itself.

 • เฉพาะวิดีโอที่อนุญาตให้ทุกคนในบริษัทของคุณดูวิดีโอนี้ที่ทําเครื่องหมายเท่านั้นที่สามารถเพิ่มไปยังช่องของบริษัทได้Only videos that have Allow everyone in your company to view this video checked can be added to companywide channels.

กลุ่มช่องGroup channels

ช่องกลุ่มเหมาะสําหรับการเพิ่มองค์กรวิดีโอในกลุ่มต่อไป และเมื่อคุณต้องการจะกําหนดว่าใครสามารถดูและใครสามารถอัปโหลดวิดีโอไปยังช่องได้Groups channels are great for adding further organization of videos within a group and when you want to determine who can see and who can upload videos to a channel.

ภาพหน้าจอการตั้งค่าแชนเนลกลุ่ม

ลักษณะของช่องกลุ่ม:Characteristics of group channels:

 • สืบทอดสิทธิ์จากกลุ่มที่มีอยู่Inherits the permissions from the group they are contained in.

 • ผู้มีส่วนร่วมทุกคนในกลุ่มสามารถสร้างแชแนล เพิ่มวิดีโอไปยังพวกเขา เอาวิดีโอออกจากพวกเขา และแก้ไขการตั้งค่าเกี่ยวกับช่องได้All contributors to a group can create channels, add videos to them, remove videos from them, and edit settings about the channel.

มีหลายวิธีในการให้สิทธิ์และจัดระเบียบวิดีโอใน Microsoft StreamThere are lots of ways to grant permissions and organize videos in Microsoft Stream. ด้วยการรวมช่องของบริษัท กลุ่ม และช่องภายในกลุ่ม คุณจึงสามารถกําหนด Microsoft Stream ให้เหมาะสมสําหรับการแชร์วิดีโอของคุณWith the combination of companywide channels, groups, and channels within groups, you can customize Microsoft Stream to be just right for sharing your videos.

ดูSee also

ตัวอย่างกลุ่มและช่องGroup and channel examples

สร้างกลุ่มCreate groups

สร้างช่องCreate channels

การจัดการกลุ่มสําหรับผู้ดูแลระบบGroup management for admins

สิทธิ์Permissions