ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Microsoft ๓๖๕ Live เหตุการณ์ความช่วยเหลือในการนำร่องMicrosoft 365 Live Events Assistance Pilot Terms and Conditions

ขอบคุณสำหรับความสนใจในการแสดงตัวอย่างสาธารณะ ("นำร่อง") ของการสนับสนุนเหตุการณ์สดบริการสนับสนุน ("บริการ") ที่เสนอโดย Microsoft Corporation ("microsoft," "เรา" "****เรา" หรือ "ของเรา")Thank you for interest in the public preview (“Pilot”) of the Live Events support services (the “Services”) offered by Microsoft Corporation (“Microsoft,” “us,” “we,” or “our”). ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") จะนำไปใช้กับการใช้บริการของคุณThese Terms and Conditions (“Terms”) apply to your use of the Services. การใช้บริการนี้ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดอย่าใช้บริการของเราBy utilizing the Services, you agree to these Terms. If you do not agree to these Terms, do not use our Services.

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการของเราโปรดติดต่อเราที่LiveEventsAssistance@microsoft.comIf you have any questions about these Terms or our Services, please contact us at LiveEventsAssistance@microsoft.com. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมใช้แชร์และดำเนินการข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคุณโปรดดู คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราFor information about how we collect, use, share and otherwise process information about you, please see our Privacy Statement.

1. คำอธิบายของบริการ กิจกรรมที่อยู่นอกขอบเขต1. Description of Services; Out-of-Scope Activities

บริการนี้มีไว้เพื่อช่วยคุณในการตั้งค่าและการใช้งานเหตุการณ์สดโดยใช้ Microsoft Stream, Microsoft team หรือ Yammer ("เหตุการณ์สด") และรวมถึงการให้บริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนระยะไกลที่พร้อมใช้งานโดยตรงระหว่างเหตุการณ์สดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้The Services are intended to help familiarize you with setting up and running a live event using Microsoft Stream, Microsoft Teams or Yammer (“Live Events”) and include providing remote support personnel who will be directly available during a Live Event to help troubleshoot any technical questions or issues that may arise.

ต่อไปนี้คือรายการของกิจกรรมที่ไม่ได้รวมทั้งหมดที่ ไม่ได้ รวมอยู่ในบริการดังต่อไปนี้The following is a non-exhaustive list of activities that are not included in the Services:

  • การเรียกใช้การเผยแพร่เหตุการณ์สดในนามของคุณRunning the Live Events broadcast on your behalf.

  • การให้ความช่วยเหลือในสถานที่Providing on-site assistance.

  • การให้การสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีการกระจายเสียงของบริษัทอื่นProviding support for other third-party broadcasting technologies.

  • การแก้ไขปัญหาชั่วคราวหรือการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่ใช่แบบสดเช่นปัญหาเกี่ยวกับแป้นกดหมายเลขของทีมไซต์ SharePoint ปัญหากล่องจดหมาย Exchange เป็นต้น การร้องขอการสนับสนุนสำหรับปัญหาเหล่านี้สามารถทำได้โดยไปที่พอร์ทัลการดูแลระบบของ Microsoft Office ที่เกี่ยวข้องและการสร้างการร้องขอการสนับสนุนที่แยกต่างหากTroubleshooting or resolving non-Live Events related issues such as a Teams dial pad issue, SharePoint site issue, Exchange mailbox issue, etc. Support requests for such issues can be made by going to the applicable Microsoft Office admin portal and creating a separate support request.

  • การแก้ไขหลังการผลิตของวิดีโอที่บันทึกไว้Post-production editing of recorded videos.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสามารถพบได้บนหน้า live เหตุการณ์ของ Microsoft ๓๖๕More information about Live Events can be found on this Live events Microsoft 365 page.

2. ราคา2. Pricing

บริการนี้สามารถใช้งานได้ฟรีภายใต้ตัวนำร่องThe Services are available free of charge under the Pilot.

3ขอบเขตของการบริการ3. Scope of Services

บริการนี้มีไว้สำหรับการเชื่อมต่อกับเหตุการณ์สดที่โฮสต์โดยใช้ Microsoft Stream, ทีม Microsoft หรือ YammerThe Services are provided in connection with Live Events hosted using Microsoft Stream, Microsoft Teams or Yammer. คุณจำเป็นต้องมี SKU ที่มีสิทธิ์ในการร้องขอการบริการและการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างคุณและ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวYou need to have an eligible SKU in order to request Services and your use of such products are subject to any agreements between you and Microsoft related to such products.

บริการนี้มีไว้สำหรับการใช้งานตามลำดับก่อนใครเนื่องจากมีความจุจำกัดภายใต้ตัวนำร่องเท่านั้นThe Services are provided solely on a first-come, first-serve basis due to limited capacity under the Pilot. ทีมสนับสนุนจะยืนยันว่าสามารถให้บริการในวันและเวลาที่ร้องขอหลังจากที่ได้รับคำขอการสนับสนุนของคุณหรือไม่The support team will confirm whether it is able to provide Services on the requested day and time after receiving your support request. การร้องขอสำหรับบริการอาจทำได้โดยไปที่aka.ms/LiveEventAssistRequests for the Services may be made by going to aka.ms/LiveEventAssist. เราไม่รับประกันว่าบริการจะพร้อมใช้งานในวันที่และเวลาที่คุณร้องขอWe make no guarantee that the Services will be available on the date and time you request. จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสองสัปดาห์ในการจัดกำหนดการบริการA minimum of two weeks’ notice is required to schedule the Services. คุณสามารถส่งคำขอได้ไกลสุดสี่สัปดาห์ล่วงหน้าของเหตุการณ์สดที่คุณต้องใช้บริการYou may submit the request as far as four weeks in advance of the Live Event for which you require Services. บริการจะพร้อมใช้งานวันจันทร์ 09: 00am PDT to 11: 59pm PDT, วันอังคารถึงวันพฤหัสบดี 12: 00am PDT to 11: 59pm PDT และวันศุกร์ 12: 00am ถึง 06: 00pm PDTThe Services are available Monday 09:00am PDT to 11:59pm PDT, Tuesday through Thursday 12:00am PDT to 11:59pm PDT, and Friday 12:00am to 06:00pm PDT. บริการนี้จะมีให้ใช้งานในภาษาอังกฤษThe Services will be provided in the English language.

เมื่อได้รับการยืนยันแล้วบริการจะได้รับการสนับสนุนระยะไกลแบบออนไลน์สี่ชั่วโมงสำหรับเหตุการณ์ Live หนึ่งเหตุการณ์Once confirmed, the Services entitle you to four hours of remote online support for one Live Events. สี่ชั่วโมงเหล่านี้สามารถใช้งานได้ในการสนับสนุนการตั้งค่าการเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งค่าและการทำงานแบบแห้งและเหตุการณ์These four hours can be broken up into support for set-up, prep/dry-run and the event itself. นอกจากนี้พวกเขายังสามารถใช้ทั้งหมดสำหรับการตั้งค่าอีเวนท์ล่วงหน้าหรือทั้งหมดสำหรับเหตุการณ์ (เช่นการออกอากาศแบบสี่ชั่วโมง)They can also be used entirely for pre-event set-up or entirely for the event (e.g., a four-hour broadcast). การช่วยเหลือจะจำกัดหนึ่งเหตุการณ์แบบสด (ที่กำหนดให้เป็นการออกอากาศแบบต่อเนื่องเดียวกับผู้เข้าร่วมประชุม) ต่อคำขอการสนับสนุน (เช่นคุณไม่สามารถกระจายสี่ชั่วโมงในหลายเหตุการณ์สด)Assistance is limited to one Live Events (defined as a single uninterrupted broadcast with attendees) per support request (i.e., you cannot spread the four hours across multiple Live Events). สำหรับหลายเหตุการณ์โปรดส่งการร้องขอการสนับสนุนหลายรายการFor multiple events, please submit multiple support requests.

ระหว่างการนำร่องการใช้บริการจะถูกจำกัดสูงสุดสี่เหตุการณ์ต่อเดือนต่อลูกค้าหนึ่งรายDuring the Pilot, use of the Services is limited to a maximum of four events per month per customer. ถ้าคุณต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมภายใต้ตัวนำร่องนี้โปรดติดต่อ LiveEventsAssistance@microsoft.com และ microsoft จะพยายามที่จะตอบสนองคำขอของคุณพร้อมใช้งานของทีมสนับสนุนที่รอดำเนินการIf you require additional support under this Pilot, please contact LiveEventsAssistance@microsoft.com and Microsoft will try to accommodate your request, pending support team availability.

4. คำติชม4. Feedback

คุณอาจสมัครใจที่จะส่งหรือติดต่อสื่อสารให้เราทราบข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะแนวคิดต้นฉบับหรือเอกสารที่สร้างสรรค์หรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับ Microsoft หรือบริการ (รวมถึง "คำติชม")You may voluntarily submit or otherwise communicate to us any questions, comments, suggestions, ideas, original or creative materials or other information about Microsoft or the Services (collectively, “Feedback”). คุณเข้าใจว่าเราอาจใช้คำติชมดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรืออื่นๆโดยไม่ได้รับการยอมรับหรือค่าตอบแทนของคุณรวมถึงการพัฒนาคัดลอกประกาศหรือปรับปรุงคำติชมในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวYou understand that we may use such Feedback for any purpose, commercial or otherwise, without acknowledgement or compensation to you, including to develop, copy, publish or improve the Feedback in our sole discretion. คุณเข้าใจว่าเราอาจถือว่าคำติชมเป็น nonconfidentialYou understand that we may treat Feedback as nonconfidential.

5. การปฏิเสธ5. Disclaimers

การใช้บริการของคุณคือความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียวYour use of the Services is at your sole risk. ยกเว้นตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในการเขียนโดยเราบริการนี้จะได้รับการจัดหา "ตามที่เป็น" และ "เป็น" โดยไม่มีการรับประกันชนิดใดก็ได้โดยไม่ต้องมีการรับประกันโดยนัยหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันโดยนัยของเชิงพาณิชย์การออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อและการละเมิดที่ไม่ใช่การละเมิดExcept as otherwise provided in a writing by us, the Services are provided “as is” and “as available” without warranties of any kind, either express or implied, including implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, and non-infringement. นอกจากนี้ Microsoft ไม่ได้แสดงหรือรับประกันว่าบริการนั้นถูกต้องเสร็จสมบูรณ์เชื่อถือได้และไม่มีข้อผิดพลาดIn addition, Microsoft does not represent or warrant that the Services are accurate, complete, reliable, current or error-free. คุณถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดเป็นไปตามคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบริการYou assume the entire risk as to the quality and performance of the Services.

ในขณะที่ Microsoft จะพยายามใช้ความพยายามที่เหมาะสมเชิงพาณิชย์เพื่อให้บริการรวมถึงการช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง Microsoft ไม่สามารถรับประกันความสำเร็จในการออกอากาศการแข่งขันสดหรือบริการWhile Microsoft will endeavor to use commercially reasonable efforts to provide the Services, including assisting with technical issues that arise during a Live Events, Microsoft cannot and does not guarantee the success of any Live Events broadcast or the Services.

เอ็นที่แสดงอยู่ ที่นี่ ได้รับการทดสอบโดยไมโครซอฟท์The encoders listed here have been tested by Microsoft. คุณยังสามารถขอรับบริการได้แม้ว่าคุณจะใช้ตัวเข้ารหัสที่แตกต่างกันแต่ Microsoft จะไม่รับประกันว่าบริการใดที่สามารถให้บริการได้โดยใช้ตัวเข้ารหัสที่ไม่ได้รับการทดสอบโดยไมโครซอฟท์You can still request the Services even if you are using a different encoder, but Microsoft makes no guarantee that the Services can be provided with an encoder that has not been tested by Microsoft.

6. การจำกัดความรับผิด6. Limitation of Liability

เมื่อต้องการจำกัดขอบเขตสูงสุดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องการรับผิดชอบทั้งหมดของไมโครซอฟท์ (และผู้รับเหมาของไมโครซอฟท์) สำหรับความเสียหายโดยตรงจะถูกจำกัดไว้ที่ค่ามากที่สุด (a) $๑๐๐หรือ (b) จำนวนเงินที่คุณชำระสำหรับบริการTo the maximum extent permitted by applicable law, Microsoft’s total liability (and that of Microsoft’s contractors) for direct damages is limited to the greater of (a) $100 or (b) the amount paid by you for the Services. ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่มีสิ่งใดก็ตามที่มีการขัดแย้งกันในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและผู้รับมอบสิทธิ์ของพวกเขาจะต้องรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียกำไรหรือรายได้การหยุดชะงักทางธุรกิจหรือการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ , การแก้ไข, ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุหรือข้อมูลอื่นๆ, แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือถ้าความเป็นไปได้ที่คาดการณ์ได้อย่างมีเหตุผลTo the maximum extent permitted by applicable law and notwithstanding anything to the contrary contained in these Terms, neither party nor their contractors will be liable for any indirect, consequential, special, or incidental damages or damages for loss of profits or revenues, business interruption, or loss of business information arising in connection with these Terms, any statement of Services, Services, service deliverables, fixes, products, or any other materials or information, even if advised of the possibility of such damages or if such possibility was reasonably foreseeable.

ข้อจำกัดที่กล่าวถึงและข้อยกเว้นของความรับผิดจะนำไปใช้โดยไม่คำนึงว่าความรับผิดของการละเมิดสัญญาละเมิด (รวมถึงการประมาท) ความรับผิดที่เข้มงวดการละเมิดการรับประกันหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆThe foregoing limitations and exclusions of liability apply regardless of whether the liability is based on breach of contract, tort (including negligence), strict liability, breach of warranties, or any other legal theory. ข้อจำกัดและการยกเว้นความรับผิดสำหรับค่าเสียหายในส่วนนี้5จะไม่นำไปใช้กับ (i) การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายอื่น (ii) ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อรวมหรือการกระทำผิดที่ค่าหรือของพนักงานหรือตัวแทนของบริษัทและได้รับรางวัลจากศาลของ adjudication ขั้นสุดท้ายหรือ (iii) สำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการเสียชีวิตที่เกิดจากความประมาทของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือพนักงานหรือตัวแทนของการฉ้อโกงThe limitations and exclusions of liability for damages in this section 5 do not apply to (i) a party’s violation of the other party’s intellectual property rights, (ii) liability for damages caused by either party’s gross negligence or willful misconduct, or that of its employees or its agents, and awarded by a court of final adjudication, or (iii) liability for personal injury or death caused by either party’s negligence or that of its employees or agents or for fraudulent misrepresentation.

7. การปรับเปลี่ยนและการสิ้นสุดการบริการของเรา7. Modifying and Terminating our Services

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนบริการหรือระงับหรือหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนของเรารวมถึงผู้นำร่องเมื่อใดก็ได้We reserve the right to modify the Services or to suspend or stop providing all or portions of our Services, including the Pilot, at any time. คุณยังมีสิทธิ์หยุดใช้บริการเมื่อใดก็ได้You also have the right to stop using the Services at any time. เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรืออันตรายที่เกี่ยวข้องกับความไม่เข้าถึงของคุณในการเข้าถึงหรือใช้บริการWe are not responsible for any loss or harm related to your inability to access or use the Services.

8. ข้อกำหนดและการแก้ไขเพิ่มเติม8. Additional Terms and Amendments

เราอาจจัดหาข้อตกลงที่แตกต่างกันหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริการบางอย่างของเราและข้อกำหนดที่แตกต่างกันหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของคุณกับเราถ้าคุณใช้บริการเหล่านั้นWe may supply different or additional terms in relation to some of our services, and those different or additional terms become part of your agreement with us if you use those services. ถ้ามีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมข้อกำหนดเพิ่มเติมจะควบคุมความขัดแย้งนั้นIf there is a conflict between these Terms and the additional terms, the additional terms will control for that conflict. โดยเฉพาะคุณรับทราบว่าคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่คุณใช้ในการโฮสต์เหตุการณ์ LiveSpecifically, you acknowledge that you are subject to the applicable terms and conditions for the Microsoft product(s) that you use to host Live Events.

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวWe may make changes to these Terms from time to time. ถ้าเราทำการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นโดยการส่งอีเมลให้แจ้งให้ทราบผ่านทางบริการของเราหรือการอัปเดตวันที่ด้านบนของข้อกำหนดเหล่านี้If we make changes, we will provide you with notice of such changes, such as by sending an email, providing a notice through our Services or updating the date at the top of these Terms. เว้นแต่ว่าเราจะพูดอย่างอื่นในข้อความแจ้งให้ทราบของเราข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขจะมีผลทันทีและการใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่เราให้การแจ้งเตือนดังกล่าวจะยืนยันการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของคุณUnless we say otherwise in our notice, the amended Terms will be effective immediately, and your continued use of our Services after we provide such notice will confirm your acceptance of the changes. ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วคุณต้องหยุดการใช้บริการของเราIf you do not agree to the amended Terms, you must stop using our Services.

9. เบ็ดเตล็ด9. Miscellaneous

ถ้าคุณเป็นบุคคลที่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของเอนทิตีคุณจะแสดงให้คุณทราบว่าคุณมีสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของเอนทิตีนั้นIf you are an individual accepting these terms on behalf of an entity, you represent that you have the legal authority to accept these Terms on that entity’s behalf. คุณไม่สามารถกำหนดข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้You may not assign these Terms either in whole or in part. ถ้าข้อกำหนดหรือส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายยกเลิกหรือการบังคับใช้ข้อกำหนดหรือส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ถือว่าแบ่งแยกจากข้อกำหนดเหล่านี้และไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องและบังคับของบทบัญญัติใดๆที่เหลืออยู่If any provision or part of a provision of these Terms is unlawful, void or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms and does not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. ความล้มเหลวในการบังคับใช้ข้อบัญญัติใดๆของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์Failure to enforce any provision of these Terms will not constitute a waiver. การสละสิทธิ์ใดก็ตามจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยฝ่ายสละAny waiver must be in writing and signed by the waiving party. ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐวอชิงตันและกฎหมายของรัฐของสหรัฐอเมริกาThese Terms will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Washington and federal laws of the United States. ชุดหรือการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือการเชื่อมต่อกับข้อตกลงนี้หรือการละเมิดใดๆที่เกี่ยวข้องจะถูกนำมาและรักษาไว้ในศาลรัฐหรือรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตคิงวอชิงตันAny suit or action arising out of or in connection with this Agreement, or any breach hereof, will be brought and maintained in the federal or state courts located in King County, Washington. ฝ่าย irrevocably ส่งไปยังเขตอำนาจศาลและสถานที่ของศาลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้สิทธิ์การใช้งานดังกล่าวหรือการดำเนินการดังกล่าวและการยกเว้นการ irrevocably ให้เป็นไปตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายหรือการดำเนินการใดๆในศาลดังกล่าวและการอ้างสิทธิ์ใดๆที่เหมาะสมหรือการดำเนินการดังกล่าวในศาลที่ไม่สะดวกThe parties irrevocably submit to the jurisdiction and venue of such courts for the purpose of such suit or action and expressly and irrevocably waive, to the fullest extent permitted by law, any objection they may now or hereafter have to the venue of any such suit or action in any such court and any claim that any such suit or action has been brought in an inconvenient forum. Microsoft อาจใช้ผู้รับเหมาในการดำเนินการบริการแต่จะรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาตามข้อกำหนดเหล่านี้Microsoft may use contractors to perform the Services but will be responsible for their performance subject to these Terms. Microsoft จะไม่ถ่ายโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของใดๆในผลิตภัณฑ์ใดๆรวมถึงไม่มีข้อจำกัดของ Microsoft Stream, microsoft team หรือ YammerMicrosoft does not transfer any ownership rights in any product, including without limitation, Microsoft Stream, Microsoft Teams or Yammer. ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายว่าด้วยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆและสนธิสัญญาระหว่างประเทศSuch products are protected by copyright and other intellectual property rights laws and international treaties. สิทธิ์ทั้งหมดในและไปยังผลิตภัณฑ์จะถูกจองโดยเราหรือผู้ให้สิทธิ์ของเราAll rights in and to the products are reserved by us or our licensors. ชื่อส่วนในข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลกระทบทางกฎหมายหรือสัญญาThe section titles in these Terms are for convenience only and have no legal or contractual effect. การใช้คำว่า "รวมถึง" จะถูกแปลงเป็นหมายความว่า "รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด"Use of the word “including” will be interpreted to mean “including without limitation.” ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีไว้สำหรับสิทธิประโยชน์ของภาคีเท่านั้นและไม่ได้มีไว้เพื่อมอบสิทธิ์ผู้รับผลประโยชน์ของบริษัทอื่นให้กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นใดก็ตามExcept as otherwise provided herein, these Terms are intended solely for the benefit of the parties and are not intended to confer third-party beneficiary rights upon any other person or entity. คุณยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารและธุรกรรมระหว่างเราอาจถูกดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์You agree that communications and transactions between us may be conducted electronically.

ดูเพิ่มเติมSee also

การช่วยเหลือเหตุการณ์สดLive events assistance

เหตุการณสดใน Microsoft 365Live events in Microsoft 365

เหตุการณ์ที่ถ่ายทอดสดใน Microsoft StreamLive events in Microsoft Stream