จัดการเนื้อหาในนามของผู้ใช้ที่มีโหมดผู้ดูแลระบบสตรีมManage content on behalf of users with Stream admin mode

เมื่อโหมดผู้ดูแลระบบเปิดอยู่ผู้ดูแลระบบ Microsoft Stream จะสามารถจัดการเนื้อหาในนามของผู้ใช้รวมถึงเนื้อหาส่วนตัวหรือเนื้อหาที่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขได้โดยปกติWhen the Admin mode is switched ON, Microsoft Stream admins can manage content on behalf of users, including private content or content they don't normally have permissions to edit.

สตรีม-ผู้ดูแลระบบ-โหมดสลับ

โหมดผู้ดูแลระบบสำหรับวิดีโอAdmin mode for videos

เมื่อผู้ดูแลระบบสตรีมเข้าสู่โหมดผู้ดูแลระบบสำหรับวิดีโอจะสามารถดำเนินการได้มากที่สุดเช่นเดียวกับที่เป็นเจ้าของหรือบรรณาธิการของเนื้อหานั้น:When a Stream admin enters admin mode for a video, they can take most actions, just as if they were an owner or editor of that content:

จัดการข้อมูลเมตาวิดีโอสิทธิ์ดาวน์โหลดลบฯลฯManage video metadata, permissions, download, delete, etc

 1. ค้นหาวิดีโอในกระแสข้อมูลFind a video in Stream
 2. เลือก ... > แก้ไขSelect ... > Edit

จัดการความคิดเห็นวิดีโอ, บันทึกรูปแบบManage video comments, transcript, Forms

 1. ไปที่เพจของโปรแกรมเล่นสำหรับวิดีโอGo to the player page for a video
 2. เลือกOnเพื่อป้อนสตรีม-ผู้ดูแลระบบSelect On to enter stream-admin
 3. คุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อคิดเห็นแก้ไขคำบรรยายหรือเปลี่ยนข้อมูลฟอร์มที่โต้ตอบได้You can now edit or delete comments, edit the transcript, or change interactivity Forms information

โหมดผู้ดูแลระบบสำหรับช่องสัญญาณAdmin mode for channels

เมื่อผู้ดูแลสตรีมเข้าสู่โหมดผู้ดูแลระบบสำหรับช่องทางจะสามารถดำเนินการได้มากที่สุดเช่นเดียวกับที่เป็นเจ้าของหรือตัวแก้ไขของเนื้อหาดังกล่าวWhen a Stream admin enters admin mode for a channel, they can take most actions just as if they were an owner or editor of that content:

 • เปลี่ยนชื่อสถานี, คำอธิบาย, ภาพสถานีChange channel name, description, channel image
 • ลบสถานีDelete channel

จัดการข้อมูลเมตาของช่องการตั้งค่าลบฯลฯManage channel metadata, settings, delete, etc

 1. ไปที่หน้าสถานีGo to a channel page
 2. เลือก ... (ปุ่มเพิ่มเติม) >แก้ไขSelect ... (More button) > Edit

โหมดผู้ดูแลระบบสำหรับกลุ่มAdmin mode for groups

สำหรับกลุ่มในกระแสข้อมูลมีเตือนบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในฐานะผู้ดูแลกระแสข้อมูลFor groups in Stream there are some caveats to what can be changed as a Stream admin.

สำหรับกลุ่มในกระแสข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับ Office ๓๖๕กลุ่มผู้ดูแลกระแสข้อมูลสามารถทำการดำเนินการต่อไปนี้ในโหมดผู้ดูแลระบบเท่านั้นเนื่องจากการตั้งค่าเหล่านั้นกระแสข้อมูลการตั้งค่าเฉพาะ:For a group in Stream that is based on an Office 365 Group a Stream admin can only perform the following actions in admin mode because those settings are Stream specific settings:

 • เปลี่ยนการตั้งค่า "อนุญาตให้สมาชิกทั้งหมดเข้าร่วม"Change the "Allow all members to contribute" setting
 • เปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับช่องภายในกลุ่มChange settings about channels inside the group

การตั้งค่าต่อไปนี้เกี่ยวกับกลุ่ม Office ๓๖๕ตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในกระแสข้อมูลถ้าคุณเป็นทั้งผู้ดูแลของกระแสข้อมูลและ Office ๓๖๕ส่วนกลางผู้ดูแลระบบ:The following settings about the Office 365 group itself can only be changed in Stream if you are both a Stream admin and an Office 365 global admin:

 • ชื่อกลุ่มGroup name
 • ระดับการเข้าถึงกลุ่มGroup access level
 • การจัดประเภทกลุ่ม/ความไวแสงGroup classification/sensitivity
 • ลบกลุ่มDelete group
 • สมาชิกของกลุ่มGroup membership

สำหรับสตรีมเท่านั้นกลุ่ม (ซึ่งไม่มีแท็ก O365 บนพวกเขา) การตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวกับสตรีมเท่านั้นสามารถเปลี่ยนเป็นผู้ดูแลของกระแสข้อมูล:For Stream only groups (which don't have the O365 tag on them) all settings about the Stream only group can be changed as a Stream admin:

 • ชื่อกลุ่มGroup name
 • คำอธิบายกลุ่มGroup description
 • เข้าถึงกลุ่มGroup access
 • สมาชิกของกลุ่มGroup membership

จัดการข้อมูลเมตาของกลุ่มการตั้งค่าลบฯลฯManage group metadata, settings, delete, etc.

 1. ไปที่หน้ากลุ่มGo to a group page
 2. เลือกOnเพื่อป้อนสตรีม-ผู้ดูแลระบบSelect On to enter stream-admin

ดูเพิ่มเติมSee also