เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิของ Microsoft Stream สำหรับ iOSMicrosoft Stream for iOS License Terms

ข้อสำคัญ

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ ("EULA") ฉบับแปลจะมีอยู่ในหน้านี้ด้านล่างTranslated versions of the End User License Agreement ("EULA") are available further down this page. เลือกภาษาจากสารบัญและเข้าถึงได้โดยตรงSelect a language from the Table of Contents and be taken directly to it.

สารบัญสำหรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามภาษาTABLE OF CONTENTS for LICENSE TERMS by LANGUAGE

อังกฤษ อาหรับ (ซาอุดีอาระเบีย) บาสก์ บัลแกเรีย คาตาลัน จีนประยุกต์ จีนดั้งเดิม โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ดัตช์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กาลิเซีย เยอรมัน กรีก ฮิบรู ฮินดี ฮังการี อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น คาซัค เกาหลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มลายู นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส (บราซิล) โปรตุเกส (โปรตุเกส) โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย (ซิริลลิก) เซอร์เบีย (ละติน) สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน ไทย ตุรกี ยูเครน เวียดนามEnglish Arabic Saudi Arabia Basque Bulgarian Catalan Chinese Simplified Chinese Traditional Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish French Galician German Greek Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Kazakh Korean Latvian Lithuanian Malay Norwegian Polish Portuguese Brazilian Portuguese Portugal Romanian Russian Serbian Cyrillic Serbian Latin Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese

ข้อตกลงการให้บริการ Business Applications สำหรับ Microsoft Stream จะมีอยู่ใน เพจทางการตลาด ของเราThe Business Applications Service Agreement for Microsoft Stream is available on our marketing page.

EnglishEnglish

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMSMICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS

MICROSOFT STREAM MOBILE APP IOSMICROSOFT STREAM MOBILE APP IOS

IF YOU LIVE IN (OR ARE A BUSINESS WITH A PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN) THE UNITED STATES, PLEASE READ THE “BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER” SECTION BELOW. IT AFFECTS HOW DISPUTES ARE RESOLVED.IF YOU LIVE IN (OR ARE A BUSINESS WITH A PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN) THE UNITED STATES, PLEASE READ THE “BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER” SECTION BELOW. IT AFFECTS HOW DISPUTES ARE RESOLVED.

These license terms are an agreement between you and Microsoft Corporation (or one of its affiliates).These license terms are an agreement between you and Microsoft Corporation (or one of its affiliates). They apply to the software named above and any Microsoft services or software updates (except to the extent such services or updates are accompanied by new or additional terms, in which case those different terms apply prospectively and do not alter your or Microsoft’s rights relating to pre-updated software or services).They apply to the software named above and any Microsoft services or software updates (except to the extent such services or updates are accompanied by new or additional terms, in which case those different terms apply prospectively and do not alter your or Microsoft’s rights relating to pre-updated software or services). IF YOU COMPLY WITH THESE LICENSE TERMS, YOU HAVE THE RIGHTS BELOW.IF YOU COMPLY WITH THESE LICENSE TERMS, YOU HAVE THE RIGHTS BELOW. BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS.BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS. IF YOU DO NOT ACCEPT THEM, DO NOT USE THE SOFTWARE.IF YOU DO NOT ACCEPT THEM, DO NOT USE THE SOFTWARE.  INSTEAD, RETURN IT TO APPLE INC.  INSTEAD, RETURN IT TO APPLE INC. ("APPLE") FOR A REFUND OR CREDIT IF APPLICABLE.("APPLE") FOR A REFUND OR CREDIT IF APPLICABLE.

 1. INSTALLATION AND USE RIGHTS.INSTALLATION AND USE RIGHTS. You may install and use one copy of the software on an iOS-based device as permitted by Apple’s app store usage rules.You may install and use one copy of the software on an iOS-based device as permitted by Apple’s app store usage rules.

  1. Included Microsoft Applications.Included Microsoft Applications. This software includes components from Microsoft Azure Media Player.This software includes components from Microsoft Azure Media Player. These components are governed by separate agreements and their own product support policies, as described in the license terms found in the installation directory for that component or in the “Licenses” folder accompanying the software.These components are governed by separate agreements and their own product support policies, as described in the license terms found in the installation directory for that component or in the “Licenses” folder accompanying the software.

  2. Third Party Software.Third Party Software. The software may include third party applications that are licensed to you under this agreement or under their own terms.The software may include third party applications that are licensed to you under this agreement or under their own terms. License terms, notices, and acknowledgements, if any, for the third party applications may be accessible online at https://aka.ms/thirdpartynotices or in an accompanying notices file.License terms, notices, and acknowledgements, if any, for the third party applications may be accessible online at https://aka.ms/thirdpartynotices or in an accompanying notices file. Even if such applications are governed by other agreements, the disclaimer, limitations on, and exclusions of damages below also apply to the extent allowed by applicable law.Even if such applications are governed by other agreements, the disclaimer, limitations on, and exclusions of damages below also apply to the extent allowed by applicable law.

 2. FEEDBACK.FEEDBACK. If you give feedback about the software to Microsoft, you give to Microsoft, without charge, the right to use, share and commercialize your feedback in any way and for any purpose.If you give feedback about the software to Microsoft, you give to Microsoft, without charge, the right to use, share and commercialize your feedback in any way and for any purpose. You will not give feedback that is subject to a license that requires Microsoft to license its software or documentation to third parties because Microsoft includes your feedback in them.You will not give feedback that is subject to a license that requires Microsoft to license its software or documentation to third parties because Microsoft includes your feedback in them. These rights survive this agreement.These rights survive this agreement.

 3. DATA COLLECTION.DATA COLLECTION. This software transmits data to Microsoft, including about your device and computing environment, usage and performance data, and crash dumps you chose to send.This software transmits data to Microsoft, including about your device and computing environment, usage and performance data, and crash dumps you chose to send. Microsoft uses a variety of security technologies and procedures to help protect data from unauthorized access, use or disclosure.Microsoft uses a variety of security technologies and procedures to help protect data from unauthorized access, use or disclosure. Microsoft deletes this data annually.Microsoft deletes this data annually. To learn more about how Microsoft processes personal data we collect, please see the Microsoft Privacy Statement at https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.To learn more about how Microsoft processes personal data we collect, please see the Microsoft Privacy Statement at https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 4. WORK OR SCHOOL ACCOUNTS.WORK OR SCHOOL ACCOUNTS. You can sign into the software with a work or school email address.You can sign into the software with a work or school email address. If you do, you agree that the owner of the domain associated with your email address may control and administer your account, and access and process your data, including the contents of your communications and files.If you do, you agree that the owner of the domain associated with your email address may control and administer your account, and access and process your data, including the contents of your communications and files. You further agree that your use of the software may be subject to a) your organization’s guidelines and policies regarding the use of the software, and b) the agreements Microsoft has with you or your organization, and in such case these terms may not apply.You further agree that your use of the software may be subject to a) your organization’s guidelines and policies regarding the use of the software, and b) the agreements Microsoft has with you or your organization, and in such case these terms may not apply. If you already have a Microsoft account and you use a separate work or school email address to access the software, you may be prompted to update the email address associated with your Microsoft account to continue accessing the software.If you already have a Microsoft account and you use a separate work or school email address to access the software, you may be prompted to update the email address associated with your Microsoft account to continue accessing the software.

 5. SCOPE OF LICENSE.SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold.The software is licensed, not sold. Microsoft reserves all other rights.Microsoft reserves all other rights. Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, you will not (and have no right to):Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, you will not (and have no right to):

  1. work around any technical limitations in the software that only allow you to use it in certain ways;work around any technical limitations in the software that only allow you to use it in certain ways;

  2. reverse engineer, decompile or disassemble the software;reverse engineer, decompile or disassemble the software;

  3. remove, minimize, block, or modify any notices of Microsoft or its suppliers in the software;remove, minimize, block, or modify any notices of Microsoft or its suppliers in the software;

  4. use the software for commercial, non-profit, or revenue-generating activities unless you have commercial use rights under a separate agreement;use the software for commercial, non-profit, or revenue-generating activities unless you have commercial use rights under a separate agreement;

  5. use the software in any way that is against the law or to create or propagate malware; oruse the software in any way that is against the law or to create or propagate malware; or

  6. share, publish, distribute, or lend the software, provide the software as a stand-alone hosted solution for others to use, or transfer the software or this agreement to any third party.share, publish, distribute, or lend the software, provide the software as a stand-alone hosted solution for others to use, or transfer the software or this agreement to any third party.

 6. TRANSFER TO ANOTHER DEVICE.TRANSFER TO ANOTHER DEVICE. You may uninstall the software and install it on another device for your use.You may uninstall the software and install it on another device for your use. You may not share this license on multiple devices.You may not share this license on multiple devices.

 7. EXPORT RESTRICTIONS.EXPORT RESTRICTIONS. You must comply with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software, which include restrictions on destinations, end users, and end use.You must comply with all domestic and international export laws and regulations that apply to the software, which include restrictions on destinations, end users, and end use. For further information on export restrictions, visit https://aka.ms/exporting.For further information on export restrictions, visit https://aka.ms/exporting.

 8. SUPPORT SERVICES.SUPPORT SERVICES. Microsoft is not obligated under this agreement to provide any support services for the software.Microsoft is not obligated under this agreement to provide any support services for the software. Any support provided is “as is”, “with all faults”, and without warranty of any kind.Any support provided is “as is”, “with all faults”, and without warranty of any kind.

 9. UPDATES.UPDATES. The software may periodically check for updates, and download and install them for you.The software may periodically check for updates, and download and install them for you. You may obtain updates only from Microsoft or authorized sources.You may obtain updates only from Microsoft or authorized sources. Microsoft may need to update your system to provide you with updates.Microsoft may need to update your system to provide you with updates. You agree to receive these automatic updates without any additional notice.You agree to receive these automatic updates without any additional notice. Updates may not include or support all existing software features, services, or peripheral devices.Updates may not include or support all existing software features, services, or peripheral devices.

 10. BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER. This Section applies if you live in (or, if a business, your principal place of business is in) the United States.BINDING ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER. This Section applies if you live in (or, if a business, your principal place of business is in) the United States. If you and Microsoft have a dispute, you and Microsoft agree to try for 60 days to resolve it informally.If you and Microsoft have a dispute, you and Microsoft agree to try for 60 days to resolve it informally. If you and Microsoft can’t, you and Microsoft agree to binding individual arbitration before the American Arbitration Association under the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not to sue in court in front of a judge or jury.If you and Microsoft can’t, you and Microsoft agree to binding individual arbitration before the American Arbitration Association under the Federal Arbitration Act (“FAA”), and not to sue in court in front of a judge or jury. Instead, a neutral arbitrator will decide.Instead, a neutral arbitrator will decide. Class action lawsuits, class-wide arbitrations, private attorney-general actions, and any other proceeding where someone acts in a representative capacity are not allowed; nor is combining individual proceedings without the consent of all parties.Class action lawsuits, class-wide arbitrations, private attorney-general actions, and any other proceeding where someone acts in a representative capacity are not allowed; nor is combining individual proceedings without the consent of all parties. The complete Arbitration Agreement contains more terms and is at https://aka.ms/arb-agreement-1.The complete Arbitration Agreement contains more terms and is at https://aka.ms/arb-agreement-1. You and Microsoft agree to these terms.You and Microsoft agree to these terms.

 11. TERMINATION.TERMINATION. Without prejudice to any other rights, Microsoft may terminate this agreement if you fail to comply with any of its terms or conditions.Without prejudice to any other rights, Microsoft may terminate this agreement if you fail to comply with any of its terms or conditions. In such event, you must destroy all copies of the software and all of its component parts.In such event, you must destroy all copies of the software and all of its component parts.

 12. ENTIRE AGREEMENT.ENTIRE AGREEMENT. This agreement, and any other terms Microsoft may provide for supplements, updates, or third-party applications, is the entire agreement for the software.This agreement, and any other terms Microsoft may provide for supplements, updates, or third-party applications, is the entire agreement for the software.

 13. APPLICABLE LAW AND PLACE TO RESOLVE DISPUTES.APPLICABLE LAW AND PLACE TO RESOLVE DISPUTES. If you acquired the software in the United States or Canada, the laws of the state or province where you live (or, if a business, where your principal place of business is located) govern the interpretation of this agreement, claims for its breach, and all other claims (including consumer protection, unfair competition, and tort claims), regardless of conflict of laws principles, except that the FAA governs everything related to arbitration.If you acquired the software in the United States or Canada, the laws of the state or province where you live (or, if a business, where your principal place of business is located) govern the interpretation of this agreement, claims for its breach, and all other claims (including consumer protection, unfair competition, and tort claims), regardless of conflict of laws principles, except that the FAA governs everything related to arbitration. If you acquired the software in any other country, its laws apply, except that the FAA governs everything related to arbitration.If you acquired the software in any other country, its laws apply, except that the FAA governs everything related to arbitration. If U.S. federal jurisdiction exists, you and Microsoft consent to exclusive jurisdiction and venue in the federal court in King County, Washington for all disputes heard in court (excluding arbitration).If U.S. federal jurisdiction exists, you and Microsoft consent to exclusive jurisdiction and venue in the federal court in King County, Washington for all disputes heard in court (excluding arbitration). If not, you and Microsoft consent to exclusive jurisdiction and venue in the Superior Court of King County, Washington for all disputes heard in court (excluding arbitration).If not, you and Microsoft consent to exclusive jurisdiction and venue in the Superior Court of King County, Washington for all disputes heard in court (excluding arbitration).

 14. THIRD PARTY BENEFICIARY.THIRD PARTY BENEFICIARY. You agree that Apple and its subsidiaries are third party beneficiaries of this agreement, and Apple has the right to enforce this agreement.You agree that Apple and its subsidiaries are third party beneficiaries of this agreement, and Apple has the right to enforce this agreement.

 15. CONSUMER RIGHTS; REGIONAL VARIATIONS.CONSUMER RIGHTS; REGIONAL VARIATIONS. This agreement describes certain legal rights.This agreement describes certain legal rights. You may have other rights, including consumer rights, under the laws of your state, province, or country.You may have other rights, including consumer rights, under the laws of your state, province, or country. Separate and apart from your relationship with Microsoft, you may also have rights with respect to the party from which you acquired the software.Separate and apart from your relationship with Microsoft, you may also have rights with respect to the party from which you acquired the software. This agreement does not change those other rights if the laws of your state, province, or country do not permit it to do so.This agreement does not change those other rights if the laws of your state, province, or country do not permit it to do so. For example, if you acquired the software in one of the below regions, or mandatory country law applies, then the following provisions apply to you:For example, if you acquired the software in one of the below regions, or mandatory country law applies, then the following provisions apply to you:

  1. Australia.Australia. You have statutory guarantees under the Australian Consumer Law and nothing in this agreement is intended to affect those rights.You have statutory guarantees under the Australian Consumer Law and nothing in this agreement is intended to affect those rights.

  2. Canada.Canada. If you acquired this software in Canada, you may stop receiving updates by turning off the automatic update feature, disconnecting your device from the Internet (if and when you re-connect to the Internet, however, the software will resume checking for and installing updates), or uninstalling the software.If you acquired this software in Canada, you may stop receiving updates by turning off the automatic update feature, disconnecting your device from the Internet (if and when you re-connect to the Internet, however, the software will resume checking for and installing updates), or uninstalling the software. The product documentation, if any, may also specify how to turn off updates for your specific device or software.The product documentation, if any, may also specify how to turn off updates for your specific device or software.

  3. Germany and Austria.Germany and Austria.

i.i. Warranty.Warranty. The properly licensed software will perform substantially as described in any Microsoft materials that accompany the software.The properly licensed software will perform substantially as described in any Microsoft materials that accompany the software. However, Microsoft gives no contractual guarantee in relation to the licensed software.However, Microsoft gives no contractual guarantee in relation to the licensed software.

ii.ii. Limitation of Liability.Limitation of Liability. In case of intentional conduct, gross negligence, claims based on the Product Liability Act, as well as, in case of death or personal or physical injury, Microsoft is liable according to the statutory law.In case of intentional conduct, gross negligence, claims based on the Product Liability Act, as well as, in case of death or personal or physical injury, Microsoft is liable according to the statutory law.

Subject to the foregoing clause ii., Microsoft will only be liable for slight negligence if Microsoft is in breach of such material contractual obligations, the fulfillment of which facilitate the due performance of this agreement, the breach of which would endanger the purpose of this agreement and the compliance with which a party may constantly trust in (so-called "cardinal obligations").Subject to the foregoing clause ii., Microsoft will only be liable for slight negligence if Microsoft is in breach of such material contractual obligations, the fulfillment of which facilitate the due performance of this agreement, the breach of which would endanger the purpose of this agreement and the compliance with which a party may constantly trust in (so-called "cardinal obligations"). In other cases of slight negligence, Microsoft will not be liable for slight negligence.In other cases of slight negligence, Microsoft will not be liable for slight negligence.


 1. DISCLAIMER OF WARRANTY. THE SOFTWARE IS LICENSED “AS IS.” YOU BEAR THE RISK OF USING IT. IF DESIRED, YOU MAY NOTIFY APPLE FOR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE.DISCLAIMER OF WARRANTY. THE SOFTWARE IS LICENSED “AS IS.” YOU BEAR THE RISK OF USING IT. IF DESIRED, YOU MAY NOTIFY APPLE FOR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, APPLE WILL HAVE NO OTHER WARRANTY OBLIGATION WHATSOEVER. MICROSOFT GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES, OR CONDITIONS.TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, APPLE WILL HAVE NO OTHER WARRANTY OBLIGATION WHATSOEVER. MICROSOFT GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES, OR CONDITIONS. YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR STATUTORY GUARANTEES UNDER YOUR LOCAL LAWS THAT THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE.YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR STATUTORY GUARANTEES UNDER YOUR LOCAL LAWS THAT THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. TO THE EXTENT PERMITTED UNDER YOUR LOCAL LAWS, MICROSOFT EXCLUDES ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.TO THE EXTENT PERMITTED UNDER YOUR LOCAL LAWS, MICROSOFT EXCLUDES ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT.

 2. LIMITATION ON AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES. IF YOU HAVE ANY BASIS FOR RECOVERING DAMAGES DESPITE THE PRECEDING DISCLAIMER OF WARRANTY, YOU CAN RECOVER FROM APPLE, MICROSOFT, AND MICROSOFT’S SUPPLIERS ONLY DIRECT DAMAGES UP TO THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SOFTWARE.LIMITATION ON AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES. IF YOU HAVE ANY BASIS FOR RECOVERING DAMAGES DESPITE THE PRECEDING DISCLAIMER OF WARRANTY, YOU CAN RECOVER FROM APPLE, MICROSOFT, AND MICROSOFT’S SUPPLIERS ONLY DIRECT DAMAGES UP TO THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SOFTWARE. YOU CANNOT RECOVER ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, LOST PROFITS, SPECIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES.YOU CANNOT RECOVER ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, LOST PROFITS, SPECIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES.

This limitation applies to (a) anything related to the software, services, content (including code) on third party Internet sites, or third-party applications; and (b) claims for breach of contract, warranty, guarantee, or condition; strict liability, negligence, or other tort; or any other claim; in each case to the extent permitted by applicable law. It also applies even if Microsoft or Apple knew or should have known about the possibility of the damages.This limitation applies to (a) anything related to the software, services, content (including code) on third party Internet sites, or third-party applications; and (b) claims for breach of contract, warranty, guarantee, or condition; strict liability, negligence, or other tort; or any other claim; in each case to the extent permitted by applicable law. It also applies even if Microsoft or Apple knew or should have known about the possibility of the damages. The above limitation or exclusion may not apply to you because your state, province, or country may not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential, or other damages.The above limitation or exclusion may not apply to you because your state, province, or country may not allow the exclusion or limitation of incidental, consequential, or other damages.

Please note: As this software is distributed in Canada, some of the clauses in this agreement are provided below in French.Please note: As this software is distributed in Canada, some of the clauses in this agreement are provided below in French.

Remarque: Ce logiciel étant distribué au Canada, certaines des clauses dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.Remarque: Ce logiciel étant distribué au Canada, certaines des clauses dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE.EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ».Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril.Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Microsoft n’accorde aucune autre garantie expresse.Microsoft n’accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection des consommateurs, que ce contrat ne peut modifier.Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection des consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues.La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon sont exclues.

LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES.LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US.Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne:Cette limitation concerne:

• tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers; et• tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers; et

• les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.• les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l’éventualité d’un tel dommage.Elle s’applique également, même si Microsoft connaissait ou devrait connaître l’éventualité d’un tel dommage. Si votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquera pas à votre égard.Si votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l’exclusion ci-dessus ne s’appliquera pas à votre égard.

EFFET JURIDIQUE.EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques.Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays.Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.

Arabic Saudi ArabiaArabic Saudi Arabia

شروط ترخيص برنامج MICROSOFTشروط ترخيص برنامج MICROSOFT

MICROSOFT STREAM MOBILE APP IOSMICROSOFT STREAM MOBILE APP IOS

إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة (أو إذا كان المكان الرئيسي لشركتك بها)، فيرجى قراءة بند "التحكيم الملزم والتنازل عن الدعوى الجماعية" أدناه. فهي تؤثر في كيفية حل النزاعات.إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة (أو إذا كان المكان الرئيسي لشركتك بها)، فيرجى قراءة بند "التحكيم الملزم والتنازل عن الدعوى الجماعية" أدناه. فهي تؤثر في كيفية حل النزاعات.

تعتبر شروط الترخيص هذه اتفاقية بينك وبين شركة Microsoft Corporation (أو إحدى الشركات التابعة لها).تعتبر شروط الترخيص هذه اتفاقية بينك وبين شركة Microsoft Corporation (أو إحدى الشركات التابعة لها). وتنطبق على البرنامج المذكور أعلاه وأي خدمات خاصة بشركة Microsoft أو تحديثات للبرنامج (إلا وفقًا للحد الذي تكون فيه هذه الخدمات أو التحديثات مصحوبة بشروط جديدة أو إضافية، حيث تنطبق في هذه الحالة تلك الشروط المختلفة بأثر رجعي ولا تؤدي إلى تغيير حقوق Microsoft فيما يتعلق بالخدمات أو البرامج المحدثة مسبقًا).وتنطبق على البرنامج المذكور أعلاه وأي خدمات خاصة بشركة Microsoft أو تحديثات للبرنامج (إلا وفقًا للحد الذي تكون فيه هذه الخدمات أو التحديثات مصحوبة بشروط جديدة أو إضافية، حيث تنطبق في هذه الحالة تلك الشروط المختلفة بأثر رجعي ولا تؤدي إلى تغيير حقوق Microsoft فيما يتعلق بالخدمات أو البرامج المحدثة مسبقًا). في حالة الالتزام بشروط الترخيص هذه، ستحصل على الحقوق أدناه.في حالة الالتزام بشروط الترخيص هذه، ستحصل على الحقوق أدناه. يعتبر استخدامك للبرنامج موافقة منك على هذه الشروط.يعتبر استخدامك للبرنامج موافقة منك على هذه الشروط. وفي حالة عدم موافقتك على الشروط، يجب عدم استخدام البرنامج.وفي حالة عدم موافقتك على الشروط، يجب عدم استخدام البرنامج. بدلاً من ذلك، أعِده إلى شركة APPLE.بدلاً من ذلك، أعِده إلى شركة APPLE. ("APPLE") لإسترداد النقود أو الرصيد إن أمكن.("APPLE") لإسترداد النقود أو الرصيد إن أمكن.

 1. حقوق التثبيت والاستخدام.حقوق التثبيت والاستخدام. يجوز لك تثبيت نسخة واحدة من البرنامج واستخدامها على جهاز يعتمد على نظام iOS حسبما تسمح قوانين الاستخدام في متجر التطبيقات التابع لشركة Apple.يجوز لك تثبيت نسخة واحدة من البرنامج واستخدامها على جهاز يعتمد على نظام iOS حسبما تسمح قوانين الاستخدام في متجر التطبيقات التابع لشركة Apple.

أ) تطبيقات Microsoft المضمنة.أ) تطبيقات Microsoft المضمنة. يتضمن هذا البرنامج مكونات من مشغّل الوسائط Microsoft Azure.يتضمن هذا البرنامج مكونات من مشغّل الوسائط Microsoft Azure. تخضع هذه المكونات لاتفاقيات منفصلة وسياسات دعم المنتج الخاصة بها، على النحو الموضح في شروط الترخيص الموجودة في دليل التثبيت الخاص بهذا المكون أو في مجلد "التراخيص" المرفق بالبرنامج.تخضع هذه المكونات لاتفاقيات منفصلة وسياسات دعم المنتج الخاصة بها، على النحو الموضح في شروط الترخيص الموجودة في دليل التثبيت الخاص بهذا المكون أو في مجلد "التراخيص" المرفق بالبرنامج.

ب) برنامج تابع لطرف ثالث.ب) برنامج تابع لطرف ثالث. ربما يشتمل البرنامج على تطبيقات خاصة بجهات خارجية، يتم ترخيصها لك بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب شروطها الخاصة.ربما يشتمل البرنامج على تطبيقات خاصة بجهات خارجية، يتم ترخيصها لك بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب شروطها الخاصة. ويمكن الوصول إلى شروط الترخيص والإشعارات والإقرارات، إن وُجدت، الخاصة بتطبيقات الجهات الخارجية على الإنترنت على https://aka.ms/thirdpartynotices أو في ملف إشعارات مرفق.ويمكن الوصول إلى شروط الترخيص والإشعارات والإقرارات، إن وُجدت، الخاصة بتطبيقات الجهات الخارجية على الإنترنت على https://aka.ms/thirdpartynotices أو في ملف إشعارات مرفق. وحتى في حالة خضوع هذه التطبيقات إلى اتفاقيات أخرى، فإنه تطبق أيضًا بيانات إخلاء المسؤولية والقيود والاستثناءات المتعلقة بالأضرار والواردة أدناه إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به.وحتى في حالة خضوع هذه التطبيقات إلى اتفاقيات أخرى، فإنه تطبق أيضًا بيانات إخلاء المسؤولية والقيود والاستثناءات المتعلقة بالأضرار والواردة أدناه إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به.

 1. الملاحظات.الملاحظات. في حالة تقديمك ملاحظات إلى Microsoft حول البرنامج، فإنك تمنح Microsoft، دون مقابل، الحق في استخدام ملاحظاتك ومشاركتها واستغلالها تجاريًا بأية طريقة ولأي غرض.في حالة تقديمك ملاحظات إلى Microsoft حول البرنامج، فإنك تمنح Microsoft، دون مقابل، الحق في استخدام ملاحظاتك ومشاركتها واستغلالها تجاريًا بأية طريقة ولأي غرض. يتعين عليك عدم تقديم ملاحظات خاضعة لترخيص يتطلب قيام Microsoft بترخيص برامجها أو وثائقها لجهات خارجية نتيجة لأن Microsoft تدرج ملاحظاتك فيها.يتعين عليك عدم تقديم ملاحظات خاضعة لترخيص يتطلب قيام Microsoft بترخيص برامجها أو وثائقها لجهات خارجية نتيجة لأن Microsoft تدرج ملاحظاتك فيها. تظل هذه الحقوق سارية بعد انتهاء هذه الاتفاقية.تظل هذه الحقوق سارية بعد انتهاء هذه الاتفاقية.

 2. جمع البيانات.جمع البيانات. ينقل هذا البرنامج بيانات إلى Microsoft، بما في ذلك البيانات الخاصة بجهازك وبيئة الحوسبة، وبيانات الاستخدام والأداء، وتفريغ الأعطال التي تختار إرسالها.ينقل هذا البرنامج بيانات إلى Microsoft، بما في ذلك البيانات الخاصة بجهازك وبيئة الحوسبة، وبيانات الاستخدام والأداء، وتفريغ الأعطال التي تختار إرسالها. تستخدم Microsoft مجموعة من تقنيات وإجراءات الأمان المختلفة للمساعدة في حماية البيانات من أي وصول أو استخدام أو إفشاء غير مصرح به.تستخدم Microsoft مجموعة من تقنيات وإجراءات الأمان المختلفة للمساعدة في حماية البيانات من أي وصول أو استخدام أو إفشاء غير مصرح به. تقوم Microsoft بحذف هذه البيانات سنويًا.تقوم Microsoft بحذف هذه البيانات سنويًا. لمعرفة المزيد عن الطريقة التي تتبعها Microsoft لمعالجة البيانات الشخصية التي نجمعها، يرجى الرجوع إلى بيان خصوصية Microsoft على https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.لمعرفة المزيد عن الطريقة التي تتبعها Microsoft لمعالجة البيانات الشخصية التي نجمعها، يرجى الرجوع إلى بيان خصوصية Microsoft على https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. حسابات العمل أو المؤسسة التعليمية.حسابات العمل أو المؤسسة التعليمية. يمكنك تسجيل الدخول إلى البرنامج باستخدام عنوان بريد إلكتروني خاص بالعمل أو المدرسة.يمكنك تسجيل الدخول إلى البرنامج باستخدام عنوان بريد إلكتروني خاص بالعمل أو المدرسة. وفي هذه الحالة، فأنت توافق على أن يتحكم مالك المجال المقترن بعنوان بريدك الإلكتروني في حسابك ويديره، ويصل إلى بياناتك، بما في ذلك محتويات الاتصالات والملفات لديك، ويعالجها.وفي هذه الحالة، فأنت توافق على أن يتحكم مالك المجال المقترن بعنوان بريدك الإلكتروني في حسابك ويديره، ويصل إلى بياناتك، بما في ذلك محتويات الاتصالات والملفات لديك، ويعالجها. وتوافق أيضًا على أنّ استخدامك للبرنامج قد يخضع لـ أ) إرشادات مؤسستك وسياساتها فيما يتعلق باستخدام البرنامج، ب) الاتفاقيات التي أبرمتها شركة Microsoft معك أو مع مؤسستك، وفي هذه الحالة قد لا تسري هذه الشروط.وتوافق أيضًا على أنّ استخدامك للبرنامج قد يخضع لـ أ) إرشادات مؤسستك وسياساتها فيما يتعلق باستخدام البرنامج، ب) الاتفاقيات التي أبرمتها شركة Microsoft معك أو مع مؤسستك، وفي هذه الحالة قد لا تسري هذه الشروط. إذا كنت تمتلك بالفعل حساب Microsoft وكنت تستخدم عنوان بريد إلكتروني منفصلاً خاصًّا بالعمل أو المدرسة للوصول إلى البرنامج، فقد يتعين عليك تحديث عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحساب Microsoft الخاص بك لمتابعة الوصول إلى البرنامج.إذا كنت تمتلك بالفعل حساب Microsoft وكنت تستخدم عنوان بريد إلكتروني منفصلاً خاصًّا بالعمل أو المدرسة للوصول إلى البرنامج، فقد يتعين عليك تحديث عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحساب Microsoft الخاص بك لمتابعة الوصول إلى البرنامج.

 4. نطاق الترخيص.نطاق الترخيص. هذا البرنامج مرخص وليس مبيعًا.هذا البرنامج مرخص وليس مبيعًا. تحتفظ Microsoft بجميع الحقوق الأخرى.تحتفظ Microsoft بجميع الحقوق الأخرى. وما لم يمنحك القانون المعمول به مزيدًا من الحقوق مع عدم الإخلال بهذا التقييد، فلا يجوز لك (وليس لك الحق في): أ) التحايل على أية قيود فنية في البرنامج والتي لا تسمح لك باستخدام البرنامج إلا بطرق معينة؛ ب) أو إجراء هندسة عكسية للبرنامج أو إلغاء التحويل البرمجي له أو تفكيكه؛ ج) إزالة أو تقليل أو حظر أو تعديل أي إشعارات في البرنامج من Microsoft أو من أحد مورديها؛ د) استخدام البرنامج في أية أنشطة أعمال تجارية أو غير ربحية أو تهدف إلى تحقيق إيرادات ما لم يتوفر لديك حقوق استخدام تجارية بموجب اتفاقية منفصلة؛ ه) أو استخدام البرنامج بأي طريقة تتنافى مع القانون أو لإنشاء برامج ضارة أو نشرها؛ و) مشاركة البرنامج أو نشره أو توزيعه أو إعارته، أو تقديم البرنامج باعتباره حلاً مستضافًا مستقلاً للآخرين لاستخدامه، أو نقل البرنامج أو هذه الاتفاقية إلى أي طرف ثالث.وما لم يمنحك القانون المعمول به مزيدًا من الحقوق مع عدم الإخلال بهذا التقييد، فلا يجوز لك (وليس لك الحق في): أ) التحايل على أية قيود فنية في البرنامج والتي لا تسمح لك باستخدام البرنامج إلا بطرق معينة؛ ب) أو إجراء هندسة عكسية للبرنامج أو إلغاء التحويل البرمجي له أو تفكيكه؛ ج) إزالة أو تقليل أو حظر أو تعديل أي إشعارات في البرنامج من Microsoft أو من أحد مورديها؛ د) استخدام البرنامج في أية أنشطة أعمال تجارية أو غير ربحية أو تهدف إلى تحقيق إيرادات ما لم يتوفر لديك حقوق استخدام تجارية بموجب اتفاقية منفصلة؛ ه) أو استخدام البرنامج بأي طريقة تتنافى مع القانون أو لإنشاء برامج ضارة أو نشرها؛ و) مشاركة البرنامج أو نشره أو توزيعه أو إعارته، أو تقديم البرنامج باعتباره حلاً مستضافًا مستقلاً للآخرين لاستخدامه، أو نقل البرنامج أو هذه الاتفاقية إلى أي طرف ثالث.

 5. النقل إلى جهاز آخر.النقل إلى جهاز آخر. يجوز لك إزالة تثبيت البرنامج وتثبيته على جهاز آخر لاستخدامك الخاص.يجوز لك إزالة تثبيت البرنامج وتثبيته على جهاز آخر لاستخدامك الخاص. ولا يجوز لك مشاركة هذا الترخيص بين العديد من الأجهزة.ولا يجوز لك مشاركة هذا الترخيص بين العديد من الأجهزة.

 6. قيود التصدير.قيود التصدير. يتعين عليك الامتثال لجميع قوانين ولوائح التصدير المحلية والدولية المعمول بها على البرنامج، والتي تتضمن قيودًا على الوجهات والمستخدمين والاستخدام النهائي.يتعين عليك الامتثال لجميع قوانين ولوائح التصدير المحلية والدولية المعمول بها على البرنامج، والتي تتضمن قيودًا على الوجهات والمستخدمين والاستخدام النهائي. لمزيد من المعلومات حول قيود التصدير، تفضل بزيارة https://aka.ms/exporting.لمزيد من المعلومات حول قيود التصدير، تفضل بزيارة https://aka.ms/exporting.

 7. خدمات الدعم.خدمات الدعم. شركة Microsoft ليست ملزمة بتقديم أي خدمات دعم للبرنامج بموجب هذه الاتفاقية.شركة Microsoft ليست ملزمة بتقديم أي خدمات دعم للبرنامج بموجب هذه الاتفاقية. يتم توفير أي دعم "بالحالة التي عليها" و"على علاته" ودون تقديم أي ضمانات من أي نوع.يتم توفير أي دعم "بالحالة التي عليها" و"على علاته" ودون تقديم أي ضمانات من أي نوع.

 8. التحديثات.التحديثات. قد يقوم البرنامج، بصفة دورية، بالبحث عن تحديثات وتنزيلها وتثبيتها لك.قد يقوم البرنامج، بصفة دورية، بالبحث عن تحديثات وتنزيلها وتثبيتها لك. يمكنك الحصول على التحديثات فقط من Microsoft أو من مصادرها المعتمدة.يمكنك الحصول على التحديثات فقط من Microsoft أو من مصادرها المعتمدة. قد تحتاج Microsoft إلى تحديث نظامك لإمدادك بالتحديثات.قد تحتاج Microsoft إلى تحديث نظامك لإمدادك بالتحديثات. توافق على تلقي هذه التحديثات التلقائية دون أي إشعار إضافي.توافق على تلقي هذه التحديثات التلقائية دون أي إشعار إضافي. قد لا تتضمن التحديثات أو تدعم جميع ميزات البرنامج أو الخدمات أو الأجهزة الطرفية الحالية.قد لا تتضمن التحديثات أو تدعم جميع ميزات البرنامج أو الخدمات أو الأجهزة الطرفية الحالية.

 9. التحكيم الملزم والتنازل عن الدعاوى الجماعية.التحكيم الملزم والتنازل عن الدعاوى الجماعية. ينطبق هذا البند إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة (أو إذا كان الحديث عن شركة، فيكون مقرّها الرئيسي في الولايات المتحدة).ينطبق هذا البند إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة (أو إذا كان الحديث عن شركة، فيكون مقرّها الرئيسي في الولايات المتحدة). إذا حدث نزاع بينك وبين شركة Microsoft، نوافق نحن وأنت على محاولة تسوية الأمر خلال مدة 60 يومًا بشكل غير رسمي.إذا حدث نزاع بينك وبين شركة Microsoft، نوافق نحن وأنت على محاولة تسوية الأمر خلال مدة 60 يومًا بشكل غير رسمي. وإذا لم تستطع أنت وشركة Microsoft ذلك، فإنك وشركة Microsoft توافقان على اللجوء إلى التحكيم الفردي الملزم قبل اللجوء إلى رابطة التحكيم الأمريكية بموجب قانون التحكيم الفيدرالي ("FAA")، وليس لرفع دعوى في المحكمة أمام القاضي أو هيئة التحكيم.وإذا لم تستطع أنت وشركة Microsoft ذلك، فإنك وشركة Microsoft توافقان على اللجوء إلى التحكيم الفردي الملزم قبل اللجوء إلى رابطة التحكيم الأمريكية بموجب قانون التحكيم الفيدرالي ("FAA")، وليس لرفع دعوى في المحكمة أمام القاضي أو هيئة التحكيم. وإلا يتخذ المحكِّم المحايد قراره.وإلا يتخذ المحكِّم المحايد قراره. غير مسموح بقضايا الدعاوى الجماعية والتحكيمات الجماعية والدعاوى الخاصة أمام نائب عام، أو في صورة أي إجراء آخر يتصرف فيه شخص ما بصفة تمثيلية؛ ‏‫كما أنه ليس مسموحًا بضم الدعاوى الفردية دون موافقة كل الأطراف.غير مسموح بقضايا الدعاوى الجماعية والتحكيمات الجماعية والدعاوى الخاصة أمام نائب عام، أو في صورة أي إجراء آخر يتصرف فيه شخص ما بصفة تمثيلية؛ ‏‫كما أنه ليس مسموحًا بضم الدعاوى الفردية دون موافقة كل الأطراف. تشتمل اتفاقية التحكيم الكاملة على مزيد من الشروط وهي متاحة على https://aka.ms/arb-agreement-1.تشتمل اتفاقية التحكيم الكاملة على مزيد من الشروط وهي متاحة على https://aka.ms/arb-agreement-1. وتوافق أنت وشركة Microsoft على هذه الشروط.‬‬‬‬‬‬‬‬‬وتوافق أنت وشركة Microsoft على هذه الشروط.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 10. الإنهاء.الإنهاء. مع عدم الإخلال بأي حقوق أخرى، يجوز لشركة Microsoft إنهاء هذه الاتفاقية في حالة عدم امتثالك لأي من البنود والشروط الواردة فيها.مع عدم الإخلال بأي حقوق أخرى، يجوز لشركة Microsoft إنهاء هذه الاتفاقية في حالة عدم امتثالك لأي من البنود والشروط الواردة فيها. وفي هذه الحالة، يجب عليك إتلاف كافة نسخ منتج البرنامج وكافة أجزاء مكوناته.وفي هذه الحالة، يجب عليك إتلاف كافة نسخ منتج البرنامج وكافة أجزاء مكوناته.

 11. الاتفاقية بالكامل.الاتفاقية بالكامل. تمثل هذه الاتفاقية وأي شروط أخرى قد توفرها شركة Microsoft للبرامج الملحقة أو التحديثات أو تطبيقات الأطراف الثالثة مجمل الاتفاقية الخاصة بالبرنامج.تمثل هذه الاتفاقية وأي شروط أخرى قد توفرها شركة Microsoft للبرامج الملحقة أو التحديثات أو تطبيقات الأطراف الثالثة مجمل الاتفاقية الخاصة بالبرنامج.

 12. القانون المعمول به ومكان حل النزاعات.القانون المعمول به ومكان حل النزاعات. إذا حصلت على البرنامج في الولايات المتحدة أو كندا، فتسري قوانين الولاية أو المقاطعة التي تعيش فيها (أو إذا كان الحديث عن شركة، ففي مكان المقر الرئيسي للشركة) على تفسير هذه الاتفاقية والمطالبات المتعلقة بخرق العقد وكل الدعاوى الأخرى (بما في ذلك المطالبات بموجب قوانين حماية المستهلك والمنافسة غير العادلة والمسؤولية التقصيرية)، بصرف النظر عن تعارض مبادئ القوانين، باستثناء خضوع جميع الأحكام المتعلقة بالتحكيم لقانون التحكيم الفيدرالي.إذا حصلت على البرنامج في الولايات المتحدة أو كندا، فتسري قوانين الولاية أو المقاطعة التي تعيش فيها (أو إذا كان الحديث عن شركة، ففي مكان المقر الرئيسي للشركة) على تفسير هذه الاتفاقية والمطالبات المتعلقة بخرق العقد وكل الدعاوى الأخرى (بما في ذلك المطالبات بموجب قوانين حماية المستهلك والمنافسة غير العادلة والمسؤولية التقصيرية)، بصرف النظر عن تعارض مبادئ القوانين، باستثناء خضوع جميع الأحكام المتعلقة بالتحكيم لقانون التحكيم الفيدرالي. في حالة الحصول على البرنامج في أي بلد آخر، فإن قوانين ذلك البلد تسري، باستثناء خضوع جميع الأحكام التي تتعلق بالتحكيم لقانون التحكيم الفيدرالي.في حالة الحصول على البرنامج في أي بلد آخر، فإن قوانين ذلك البلد تسري، باستثناء خضوع جميع الأحكام التي تتعلق بالتحكيم لقانون التحكيم الفيدرالي. في حالة وجود اختصاص قضائي فيدرالي أمريكي، فتوافق أنت وشركة Microsoft على أن تكون دائرة الاختصاص القضائي ومكان إقامة الدعوى بصورة حصرية في المحكمة الفيدرالية بمقاطعة كينج في واشنطن لكل النزاعات التي يتم نظرها في المحكمة (باستثناء التحكيم).في حالة وجود اختصاص قضائي فيدرالي أمريكي، فتوافق أنت وشركة Microsoft على أن تكون دائرة الاختصاص القضائي ومكان إقامة الدعوى بصورة حصرية في المحكمة الفيدرالية بمقاطعة كينج في واشنطن لكل النزاعات التي يتم نظرها في المحكمة (باستثناء التحكيم). فيما عدا ذلك، فتوافق أنت وشركة Microsoft على أن تكون دائرة الاختصاص القضائي ومكان إقامة الدعوى بصورة حصرية في المحكمة العليا لمقاطعة كينج في واشنطن وذلك لكل النزاعات التي يتم نظرها في المحكمة (باستثناء التحكيم).فيما عدا ذلك، فتوافق أنت وشركة Microsoft على أن تكون دائرة الاختصاص القضائي ومكان إقامة الدعوى بصورة حصرية في المحكمة العليا لمقاطعة كينج في واشنطن وذلك لكل النزاعات التي يتم نظرها في المحكمة (باستثناء التحكيم).

 13. الطرف الثالث المستفيد.الطرف الثالث المستفيد. توافق على أن شركة Apple وشركاتها الفرعية هي الطرف الثالث المستفيد من هذه الاتفاقية، ولشركة Apple الحق في تنفيذ هذه الاتفاقية.توافق على أن شركة Apple وشركاتها الفرعية هي الطرف الثالث المستفيد من هذه الاتفاقية، ولشركة Apple الحق في تنفيذ هذه الاتفاقية.

 14. حقوق المستهلك؛ الاختلافات الإقليمية.حقوق المستهلك؛ الاختلافات الإقليمية. توضح هذه الاتفاقية بعض الحقوق القانونية.توضح هذه الاتفاقية بعض الحقوق القانونية. قد تكون لك حقوق أخرى، بما في ذلك حقوق المستهلك، بموجب قوانين الولاية أو المحافظة أو الدولة التي تقيم فيها.قد تكون لك حقوق أخرى، بما في ذلك حقوق المستهلك، بموجب قوانين الولاية أو المحافظة أو الدولة التي تقيم فيها. وقد تكون لك حقوق تتعلق بالجهة التي حصلت منها على البرنامج، بشكل مستقل ومنفصل عن علاقتك بشركة Microsoft.وقد تكون لك حقوق تتعلق بالجهة التي حصلت منها على البرنامج، بشكل مستقل ومنفصل عن علاقتك بشركة Microsoft. لا تغيّر هذه الاتفاقية تلك الحقوق الأخرى إذا كانت قوانين تلك الولاية أو المحافظة أو الدولة لا تسمح لها بذلك.لا تغيّر هذه الاتفاقية تلك الحقوق الأخرى إذا كانت قوانين تلك الولاية أو المحافظة أو الدولة لا تسمح لها بذلك. على سبيل المثال، إذا حصلت على البرنامج من أحد البلدان التالية، فسيسري قانون البلد الإلزامي، ثم تسري عليك الشروط التالية:على سبيل المثال، إذا حصلت على البرنامج من أحد البلدان التالية، فسيسري قانون البلد الإلزامي، ثم تسري عليك الشروط التالية:

أ‌) أستراليا.أ‌) أستراليا. ستكون لديك ضمانات قانونية بموجب قانون حماية المستهلك الأسترالي، ولا يوجد أي شيء في هذه الاتفاقية غرضه التأثير على تلك الحقوق على الإطلاق.ستكون لديك ضمانات قانونية بموجب قانون حماية المستهلك الأسترالي، ولا يوجد أي شيء في هذه الاتفاقية غرضه التأثير على تلك الحقوق على الإطلاق. ب‌) كندا.ب‌) كندا. ‏‫إذا كنت قد حصلت على هذا البرنامج في كندا، فيمكنك التوقف عن تلقي التحديثات من خلال إيقاف تشغيل ميزة التحديث التلقائي، أو فصل الجهاز عن الإنترنت (ولكن عندما تعيد توصيله بالإنترنت، فإن البرنامج سيستأنف البحث عن التحديثات ويثبتها)، أو إزالة تثبيت البرنامج.‬ قد تحدد وثائق المنتج، إن وجدت، أيضًا كيفية إيقاف تشغيل التحديثات لبرنامج أو جهاز معين تستخدمه.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫إذا كنت قد حصلت على هذا البرنامج في كندا، فيمكنك التوقف عن تلقي التحديثات من خلال إيقاف تشغيل ميزة التحديث التلقائي، أو فصل الجهاز عن الإنترنت (ولكن عندما تعيد توصيله بالإنترنت، فإن البرنامج سيستأنف البحث عن التحديثات ويثبتها)، أو إزالة تثبيت البرنامج.‬ قد تحدد وثائق المنتج، إن وجدت، أيضًا كيفية إيقاف تشغيل التحديثات لبرنامج أو جهاز معين تستخدمه.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ج‌) ألمانيا والنمسا.ج‌) ألمانيا والنمسا.

 1. الضمان.الضمان. سوف تقوم البرامج المرخّصة بشكل سليم بوظائفها فعليًا كما هو موضح في أي مواد لـ Microsoft مرفقة مع البرنامج.سوف تقوم البرامج المرخّصة بشكل سليم بوظائفها فعليًا كما هو موضح في أي مواد لـ Microsoft مرفقة مع البرنامج. ومع ذلك، لا تقدم Microsoft أية ضمانات تعاقدية فيما يتعلق بالبرنامج المرخص.ومع ذلك، لا تقدم Microsoft أية ضمانات تعاقدية فيما يتعلق بالبرنامج المرخص.

‏‫2.‬ تحديد المسؤولية.‏‫2.‬ تحديد المسؤولية. في حالة السلوك المتعمد أو الإهمال الجسيم أو المطالبات القائمة على قانون المسؤولية عن المنتجات، علاوة على أنه في حالة الوفاة أو الإصابات الشخصية أو الجسدية، تتحمل شركة Microsoft المسؤولية وفقًا للقانون التشريعي.‬‬‬‬‬‬‬‬في حالة السلوك المتعمد أو الإهمال الجسيم أو المطالبات القائمة على قانون المسؤولية عن المنتجات، علاوة على أنه في حالة الوفاة أو الإصابات الشخصية أو الجسدية، تتحمل شركة Microsoft المسؤولية وفقًا للقانون التشريعي.‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫بموجب الفقرة السابقة، 2.‏‫بموجب الفقرة السابقة، 2. تتحمل شركة Microsoft المسؤولية فقط عن الإهمال البسيط إذا أخلت شركة Microsoft بمثل هذه الالتزامات التعاقدية المادية، والتي يؤدي استيفاؤها إلى تسهيل التنفيذ الواجب لهذه الاتفاقية ويؤدي خرقها إلى تعريض غرض هذه الاتفاقية للخطر ويؤدي الامتثال لها إلى ثقة الطرف الدائم بها (ويشار إليها باسم "الالتزامات الأساسية").تتحمل شركة Microsoft المسؤولية فقط عن الإهمال البسيط إذا أخلت شركة Microsoft بمثل هذه الالتزامات التعاقدية المادية، والتي يؤدي استيفاؤها إلى تسهيل التنفيذ الواجب لهذه الاتفاقية ويؤدي خرقها إلى تعريض غرض هذه الاتفاقية للخطر ويؤدي الامتثال لها إلى ثقة الطرف الدائم بها (ويشار إليها باسم "الالتزامات الأساسية"). وفي الحالات الأخرى للإهمال البسيط، لن تتحمل Microsoft المسؤولية عن الإهمال البسيط.‬‬‬‬‬‬‬‬‬وفي الحالات الأخرى للإهمال البسيط، لن تتحمل Microsoft المسؤولية عن الإهمال البسيط.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 1. إخلاء المسؤولية.إخلاء المسؤولية. البرنامج مرخّص "بحالته التي هو عليها".البرنامج مرخّص "بحالته التي هو عليها". وبالتالي فإنّك تتحمل مسؤولية استخدامه.وبالتالي فإنّك تتحمل مسؤولية استخدامه. يجوز لك إخطار شركة Apple للحصول على المبلغ المدفوع لسعر الشراء، عند الرغبة في ذلك.يجوز لك إخطار شركة Apple للحصول على المبلغ المدفوع لسعر الشراء، عند الرغبة في ذلك. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن توفر شركة APPLE أي ضمان أو التزام آخر من أي نوع.إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن توفر شركة APPLE أي ضمان أو التزام آخر من أي نوع. ولا تُقدّم Microsoft أيّة ضمانات، أو تعهدات، أو شروطًا صريحة.ولا تُقدّم Microsoft أيّة ضمانات، أو تعهدات، أو شروطًا صريحة. قد تكون لك حقوق مستهلك أو ضمانات قانونية إضافية بموجب القوانين المحلية الخاصة بك والتي لا يمكن لهذه الاتفاقية تغييرها.قد تكون لك حقوق مستهلك أو ضمانات قانونية إضافية بموجب القوانين المحلية الخاصة بك والتي لا يمكن لهذه الاتفاقية تغييرها. وإلى الحد الذي تسمح به القوانين المحلية في بلدك، تنفي MICROSOFT عن نفسها كل الضمانات الضمنية ويشمل ذلك القابلية للتسويق، والملاءمة لغرض معين، وعدم الانتهاك.وإلى الحد الذي تسمح به القوانين المحلية في بلدك، تنفي MICROSOFT عن نفسها كل الضمانات الضمنية ويشمل ذلك القابلية للتسويق، والملاءمة لغرض معين، وعدم الانتهاك.

 2. تحديد المسؤولية واستثناءات التعويضات والأضرار.تحديد المسؤولية واستثناءات التعويضات والأضرار. إذا كانت لديك أي حجة للحصول على تعويضات بالرغم من إخلاء المسؤولية السابق، فيحق لك الحصول على تعويضات من شركة APPLE، وشركة MICROSOFT، والمورّدين التابعين لشركة MICROSOFT مقابل الأضرار المباشرة فقط بحيث لا تزيد قيمتها عن المبلغ الذي دفعته للحصول على البرنامج.إذا كانت لديك أي حجة للحصول على تعويضات بالرغم من إخلاء المسؤولية السابق، فيحق لك الحصول على تعويضات من شركة APPLE، وشركة MICROSOFT، والمورّدين التابعين لشركة MICROSOFT مقابل الأضرار المباشرة فقط بحيث لا تزيد قيمتها عن المبلغ الذي دفعته للحصول على البرنامج. لا يمكنك الحصول على أي تعويض يتعلق بأي أضرار أخرى بما في ذلك الأضرار اللاحقة، أو خسارة الأرباح، أو الأضرار الخاصة، أو غير المباشرة أو العارضة.لا يمكنك الحصول على أي تعويض يتعلق بأي أضرار أخرى بما في ذلك الأضرار اللاحقة، أو خسارة الأرباح، أو الأضرار الخاصة، أو غير المباشرة أو العارضة.

يسري هذا القيد على (أ) أيّة أمور ذات صلة بالبرنامج، أو الخدمات، أو المحتوى (بما في ذلك التعليمات البرمجية) على مواقع الإنترنت الخاصة بالطرف الثالث أو تطبيقات الطرف الثالث و(ب) دعاوى خرق العقد، أو انتهاك الضمان، أو التعهد، أو الشرط؛ أو المسؤولية المحدودة، أو الإهمال، أو المسؤوليات الأخرى عن التقصير؛ إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به.يسري هذا القيد على (أ) أيّة أمور ذات صلة بالبرنامج، أو الخدمات، أو المحتوى (بما في ذلك التعليمات البرمجية) على مواقع الإنترنت الخاصة بالطرف الثالث أو تطبيقات الطرف الثالث و(ب) دعاوى خرق العقد، أو انتهاك الضمان، أو التعهد، أو الشرط؛ أو المسؤولية المحدودة، أو الإهمال، أو المسؤوليات الأخرى عن التقصير؛ إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. تسري هذه القيود أيضًا حتى في حالة معرفة Microsoft أو Apple أو وجوب معرفتها باحتمالية حدوث هذه الأضرار.تسري هذه القيود أيضًا حتى في حالة معرفة Microsoft أو Apple أو وجوب معرفتها باحتمالية حدوث هذه الأضرار. ولا يسري عليك تحديد المسئولية أو الاستثناءات الواردة أعلاه إذا كانت الولاية أو المحافظة أو الدولة التي تقيم فيها لا تسمح باستثناء أو تحديد مسؤولية الأضرار العارضة أو اللاحقة أو الأضرار الأخرى.ولا يسري عليك تحديد المسئولية أو الاستثناءات الواردة أعلاه إذا كانت الولاية أو المحافظة أو الدولة التي تقيم فيها لا تسمح باستثناء أو تحديد مسؤولية الأضرار العارضة أو اللاحقة أو الأضرار الأخرى.

BasqueBasque

MICROSOFT-EN SOFTWARE-LIZENTZIAREN BALDINTZAKMICROSOFT-EN SOFTWARE-LIZENTZIAREN BALDINTZAK

MICROSOFT STREAM ANDROID APLIKAZIO MUGIKORRAMICROSOFT STREAM ANDROID APLIKAZIO MUGIKORRA

ESTATU BATUETAN BIZI BAZARA EDO ZURE ENPRESAREN EGOITZA NAGUSIA ESTATU BATUETAN BADAGO, IRAKURRI JARRAIAN DUZUN “ARBITRAJE LOTESLEA ETA AUZI KOLEKTIBOAREN EZEZPENA” SEKZIOA. GATAZKAK EBAZTEKO MODUAN DU ERAGINA.ESTATU BATUETAN BIZI BAZARA EDO ZURE ENPRESAREN EGOITZA NAGUSIA ESTATU BATUETAN BADAGO, IRAKURRI JARRAIAN DUZUN “ARBITRAJE LOTESLEA ETA AUZI KOLEKTIBOAREN EZEZPENA” SEKZIOA. GATAZKAK EBAZTEKO MODUAN DU ERAGINA.

Lizentziaren baldintza hauek Microsoft Corporation-en (edo haren filialak) eta zure arteko hitzarmena osatzen dute.Lizentziaren baldintza hauek Microsoft Corporation-en (edo haren filialak) eta zure arteko hitzarmena osatzen dute. Gainera, baldintza horiek lehen aipatutako softwareari eta Microsoft-en edozein zerbitzuri edo zerbitzu-eguneratzeri dagozkio (salbu eta zerbitzu edo eguneratze horiek baldintza gehigarri edo berriak baldin badituzte; horrela bada, beste baldintza horiek aplikatuko dira, eta ez dituzte aurrez eguneratutako zerbitzuei edo softwareari dagozkien Microsoft-en edo zure eskubideak aldatuko).Gainera, baldintza horiek lehen aipatutako softwareari eta Microsoft-en edozein zerbitzuri edo zerbitzu-eguneratzeri dagozkio (salbu eta zerbitzu edo eguneratze horiek baldintza gehigarri edo berriak baldin badituzte; horrela bada, beste baldintza horiek aplikatuko dira, eta ez dituzte aurrez eguneratutako zerbitzuei edo softwareari dagozkien Microsoft-en edo zure eskubideak aldatuko). LIZENTZIAREN BALDINTZA HAUEK BETETZEN BADITUZU, JARRAIAN AZALTZEN DIREN ESKUBIDEAK IZANGO DITUZU.LIZENTZIAREN BALDINTZA HAUEK BETETZEN BADITUZU, JARRAIAN AZALTZEN DIREN ESKUBIDEAK IZANGO DITUZU. SOFTWAREA ERABILIZ GERO, BALDINTZA HAUEK ONARTUKO DITUZU.SOFTWAREA ERABILIZ GERO, BALDINTZA HAUEK ONARTUKO DITUZU.

 1. INSTALATZEKO ETA ERABILTZEKO ESKUBIDEAK.INSTALATZEKO ETA ERABILTZEKO ESKUBIDEAK.

a) Orokorra.a) Orokorra. Softwarearen hainbat kopia instala eta erabil ditzakezu gailuan.Softwarearen hainbat kopia instala eta erabil ditzakezu gailuan.

b) Barne hartzen diren Microsoft-en aplikazioak.b) Barne hartzen diren Microsoft-en aplikazioak. Software honek Microsoft Azure Media Playeren zenbait osagai ditu.Software honek Microsoft Azure Media Playeren zenbait osagai ditu. Osagai horien instalazio-direktorioan edo softwarearekin batera datorren “Lizentziak” karpetan aurkitzen diren lizentziaren baldintzen arabera, beste hitzarmen batzuek eta beren produktuaren laguntza-gidalerroek arautzen dituzte osagai horiek.Osagai horien instalazio-direktorioan edo softwarearekin batera datorren “Lizentziak” karpetan aurkitzen diren lizentziaren baldintzen arabera, beste hitzarmen batzuek eta beren produktuaren laguntza-gidalerroek arautzen dituzte osagai horiek.

c) Hirugarren baten softwarea.c) Hirugarren baten softwarea. Softwareak hirugarren baten aplikazioak eduki ditzake, hitzarmen honen bidez edota beren baldintzen bidez lizentzian ematen dizkizugunak.Softwareak hirugarren baten aplikazioak eduki ditzake, hitzarmen honen bidez edota beren baldintzen bidez lizentzian ematen dizkizugunak. Hirugarrenen aplikazioen lizentziaren baldintzak, oharrak eta jakinarazpenak (baldin badaude) https://aka.ms/thirdpartynotices helbidean edo aplikazioekin batera datorren ohar-fitxategian dituzu erabilgarri.Hirugarrenen aplikazioen lizentziaren baldintzak, oharrak eta jakinarazpenak (baldin badaude) https://aka.ms/thirdpartynotices helbidean edo aplikazioekin batera datorren ohar-fitxategian dituzu erabilgarri. Halaber, aplikazio horiek beste hitzarmen batzuen arabera araututa egon arren, kalteei dagozkien hurrengo erantzukizun-ukatzeak, murriztapenak eta salbuespenak ere aplikatzen zaizkie aplikazioei, indarrean dagoen legeak agintzen duen heinean.Halaber, aplikazio horiek beste hitzarmen batzuen arabera araututa egon arren, kalteei dagozkien hurrengo erantzukizun-ukatzeak, murriztapenak eta salbuespenak ere aplikatzen zaizkie aplikazioei, indarrean dagoen legeak agintzen duen heinean.

 1. OHARRAK.OHARRAK. Microsoft-era softwareari buruzko oharrak bidaltzen badituzu, ohar horiek edozein modutan eta edozein helbururekin doan erabiltzeko, partekatzeko edo merkaturatzeko eskubidea ematen diozu Microsoft-i.Microsoft-era softwareari buruzko oharrak bidaltzen badituzu, ohar horiek edozein modutan eta edozein helbururekin doan erabiltzeko, partekatzeko edo merkaturatzeko eskubidea ematen diozu Microsoft-i. Microsoft-ek zure oharrak sartzen dituenez softwarean edo dokumentazioan, ez duzu lizentziapean dagoen oharrik idatziko Microsoft-ek, lizentzia horren arabera, lizentzia eman behar badie hirugarrenei bere softwarea edo dokumentazioa erabil dezaten.Microsoft-ek zure oharrak sartzen dituenez softwarean edo dokumentazioan, ez duzu lizentziapean dagoen oharrik idatziko Microsoft-ek, lizentzia horren arabera, lizentzia eman behar badie hirugarrenei bere softwarea edo dokumentazioa erabil dezaten. Eskubide horiek indarrean jarraituko dute kontratua iraungi ondoren ere.Eskubide horiek indarrean jarraituko dute kontratua iraungi ondoren ere.

 2. DATUEN BILKETA.DATUEN BILKETA. Software honek datuak bidaltzen dizkio Microsoft-i, besteak beste, zure gailuari eta informatika-inguruneari buruzkoak, eta bidali nahi dituzun erabilerari eta performantziei buruzkoak eta kraskadura-iraulketei buruzkoak.Software honek datuak bidaltzen dizkio Microsoft-i, besteak beste, zure gailuari eta informatika-inguruneari buruzkoak, eta bidali nahi dituzun erabilerari eta performantziei buruzkoak eta kraskadura-iraulketei buruzkoak. Microsoft-ek hainbat segurtasun-teknologia eta -prozedura erabiltzen ditu datuak baimenik gabeko sarbide, erabilera edo ezagutarazteetatik babesten laguntzeko.Microsoft-ek hainbat segurtasun-teknologia eta -prozedura erabiltzen ditu datuak baimenik gabeko sarbide, erabilera edo ezagutarazteetatik babesten laguntzeko. Microsoft-ek datu horiek urtean behin ezabatzen ditu.Microsoft-ek datu horiek urtean behin ezabatzen ditu. Microsoft-ek biltzen ditugun datuak nola prozesatzen dituen hobeto ulertzeko, Microsoft-en pribatutasun-adierazpena irakur dezakezu hemen: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.Microsoft-ek biltzen ditugun datuak nola prozesatzen dituen hobeto ulertzeko, Microsoft-en pribatutasun-adierazpena irakur dezakezu hemen: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. LANEKO EDO ESKOLAKO KONTUAK.LANEKO EDO ESKOLAKO KONTUAK. Laneko edo eskolako helbide elektroniko bat erabiliz has dezakezu saioa softwarean.Laneko edo eskolako helbide elektroniko bat erabiliz has dezakezu saioa softwarean. Kontu horrekin saioa hasten baduzu, onartu egiten duzu zure helbide elektronikoarekin erlazionatutako domeinuaren jabeak kontua kontrola eta administra dezakeela, bai eta zure datuak atzitu eta prozesatu ditzakeela ere (komunikazio-edukia eta fitxategiak barne).Kontu horrekin saioa hasten baduzu, onartu egiten duzu zure helbide elektronikoarekin erlazionatutako domeinuaren jabeak kontua kontrola eta administra dezakeela, bai eta zure datuak atzitu eta prozesatu ditzakeela ere (komunikazio-edukia eta fitxategiak barne). Halaber, onartzen duzu balitekeela softwarearen erabilera a) zure erakundeak softwarearen erabilerari buruz ematen dituen jarraibideen eta gidalerroen mende eta b) Microsoft-ek zurekin edo erakundearekin dituen hitzarmenen mende egotea eta, hortaz, balitekeela baldintza hauek ez aplikatzea.Halaber, onartzen duzu balitekeela softwarearen erabilera a) zure erakundeak softwarearen erabilerari buruz ematen dituen jarraibideen eta gidalerroen mende eta b) Microsoft-ek zurekin edo erakundearekin dituen hitzarmenen mende egotea eta, hortaz, balitekeela baldintza hauek ez aplikatzea. Microsoft kontu bat badaukazu dagoeneko eta laneko edo eskolako beste helbide elektroniko bat erabiltzen baduzu softwarean sartzeko, baliteke Microsoft kontuarekin erlazionatutako helbide elektronikoa eguneratu behar izatea jarraitu ahal izateko.Microsoft kontu bat badaukazu dagoeneko eta laneko edo eskolako beste helbide elektroniko bat erabiltzen baduzu softwarean sartzeko, baliteke Microsoft kontuarekin erlazionatutako helbide elektronikoa eguneratu behar izatea jarraitu ahal izateko.

 4. LIZENTZIAREN IRISMENA.LIZENTZIAREN IRISMENA. Softwarea erabiltzeko lizentzia ematen da, baina ez da saltzen.Softwarea erabiltzeko lizentzia ematen da, baina ez da saltzen. Microsoft-ek beretzat gordetzen ditu gainerako eskubide guztiak.Microsoft-ek beretzat gordetzen ditu gainerako eskubide guztiak. Salbu eta, aipatutako murrizketak gorabehera, indarrean dauden legeek eskubide gehiago ematen badizkizute, ezingo dituzu hauek egin:Salbu eta, aipatutako murrizketak gorabehera, indarrean dauden legeek eskubide gehiago ematen badizkizute, ezingo dituzu hauek egin:

a) ezingo duzu inola ere softwarearen muga teknikorik saihestu, softwarean aipatzen ez den beste moduan erabiltzeko;a) ezingo duzu inola ere softwarearen muga teknikorik saihestu, softwarean aipatzen ez den beste moduan erabiltzeko;

b) softwarea alderantzikatu, deskonpilatu edo desmuntatu;b) softwarea alderantzikatu, deskonpilatu edo desmuntatu;

c) Microsoft-ek edo bere hornitzaileek softwarean gehitutako jakinarazpenak kendu, ikonotu edo aldatu;c) Microsoft-ek edo bere hornitzaileek softwarean gehitutako jakinarazpenak kendu, ikonotu edo aldatu;

d) softwarea erabili xede komertzialetarako, irabazi-asmorik gabeko jardueretarako edo dirua irabazteko jardueretarako, salbu eta horiek erabiltzeko eskubide komertzialak badituzu beste hitzarmen baten arabera;d) softwarea erabili xede komertzialetarako, irabazi-asmorik gabeko jardueretarako edo dirua irabazteko jardueretarako, salbu eta horiek erabiltzeko eskubide komertzialak badituzu beste hitzarmen baten arabera;

e) softwarea legez kontra edo malwarea sortzeko edo hedatzeko erabili; edoe) softwarea legez kontra edo malwarea sortzeko edo hedatzeko erabili; edo

f) softwarea partekatu, argitaratu edo alokatu, softwarea beste erabiltzaile batzuei banatu soluzio autonomo gisa edo softwarea edota hitzarmen hau hirugarrenei banatu.f) softwarea partekatu, argitaratu edo alokatu, softwarea beste erabiltzaile batzuei banatu soluzio autonomo gisa edo softwarea edota hitzarmen hau hirugarrenei banatu.

 1. ESPORTATZEKO MUGAK.ESPORTATZEKO MUGAK. Softwareari aplika dakizkiokeen lege eta araudi nazional zein nazioarteko guztiak bete behar dituzu; horien barne daude helmugen, azken erabiltzaileen eta azken erabileraren inguruko murrizketak.Softwareari aplika dakizkiokeen lege eta araudi nazional zein nazioarteko guztiak bete behar dituzu; horien barne daude helmugen, azken erabiltzaileen eta azken erabileraren inguruko murrizketak. Esportazio-mugei buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi https://aka.ms/exporting helbidea.Esportazio-mugei buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi https://aka.ms/exporting helbidea.

 2. LAGUNTZA-ZERBITZUAK.LAGUNTZA-ZERBITZUAK. Hitzarmen honen arabera, Microsoft-ek ez du softwarearen laguntza-zerbitzurik hornitzeko betebeharrik.Hitzarmen honen arabera, Microsoft-ek ez du softwarearen laguntza-zerbitzurik hornitzeko betebeharrik. Hornitutako edozein laguntza “bere horretan”, “falta guztiekin” eta bermerik gabe emango da.Hornitutako edozein laguntza “bere horretan”, “falta guztiekin” eta bermerik gabe emango da.

 3. EGUNERATZEAK.EGUNERATZEAK. Softwareak eguneratzeak bila, deskarga eta instala ditzake noizean behin.Softwareak eguneratzeak bila, deskarga eta instala ditzake noizean behin. Eguneratze horiek Microsoft-ek edo baimendutako iturburuek soilik hornituko dituzte.Eguneratze horiek Microsoft-ek edo baimendutako iturburuek soilik hornituko dituzte. Halaber, baliteke Microsoft-ek zure sistema eguneratu behar izatea eguneratzeak eman ahal izateko.Halaber, baliteke Microsoft-ek zure sistema eguneratu behar izatea eguneratzeak eman ahal izateko. Eguneratze automatiko horiek inolako jakinarazpen gehigarririk gabe jasotzea onartzen duzu.Eguneratze automatiko horiek inolako jakinarazpen gehigarririk gabe jasotzea onartzen duzu. Baliteke eguneratzeek ez edukitzea edo ez onartzea softwarearen eginbide, zerbitzu edo gailu periferikorik.Baliteke eguneratzeek ez edukitzea edo ez onartzea softwarearen eginbide, zerbitzu edo gailu periferikorik.

 4. ARBITRAJE LOTESLEA ETA AUZI KOLEKTIBOAREN EZESPENA.ARBITRAJE LOTESLEA ETA AUZI KOLEKTIBOAREN EZESPENA. Sekzio hau dagokizu baldin eta Estatu Batuetan bizi bazara, edo zure enpresaren egoitza nagusia Estatu Batuetan badago.Sekzio hau dagokizu baldin eta Estatu Batuetan bizi bazara, edo zure enpresaren egoitza nagusia Estatu Batuetan badago. Zure eta Microsoft-en arteko gatazkarik badago, zuk eta Microsoft-ek onartzen duzue 60 egunetan modu informalean konpontzen saiatuko zaretela.Zure eta Microsoft-en arteko gatazkarik badago, zuk eta Microsoft-ek onartzen duzue 60 egunetan modu informalean konpontzen saiatuko zaretela. Ezin baduzue konpondu gatazka hori, zuk eta Microsoft-ek berariaz onartzen duzue banakako arbitraje loteslea gauzatzea American Arbitration Association (“AAA”) elkartearen aurrean eta Federal Arbitration Act (“FAA”) aktari jarraiki, eta uko egiten diozue gatazkak epaileen edo epaimahaien bidez ebazteko eskubideari.Ezin baduzue konpondu gatazka hori, zuk eta Microsoft-ek berariaz onartzen duzue banakako arbitraje loteslea gauzatzea American Arbitration Association (“AAA”) elkartearen aurrean eta Federal Arbitration Act (“FAA”) aktari jarraiki, eta uko egiten diozue gatazkak epaileen edo epaimahaien bidez ebazteko eskubideari. Horren ordez, arbitro neutral batek hartuko du erabakia.Horren ordez, arbitro neutral batek hartuko du erabakia. Ez da onartzen auzi kolektiborik, klase arteko arbitrajerik, fiskalaren ekintza pribatuko auzirik edo bestelako ekintzarik non norbaitek ordezkari-ahalmenarekin jarduten duen.Ez da onartzen auzi kolektiborik, klase arteko arbitrajerik, fiskalaren ekintza pribatuko auzirik edo bestelako ekintzarik non norbaitek ordezkari-ahalmenarekin jarduten duen. Halaber, ez da onartzen hainbat banako prozedura konbinatzea alderdi guztien baimenik gabe.Halaber, ez da onartzen hainbat banako prozedura konbinatzea alderdi guztien baimenik gabe. Arbitraje-hitzarmen osoak baldintza gehiago ditu eta hemen aurki daiteke: https://aka.ms/arb-agreement-1.Arbitraje-hitzarmen osoak baldintza gehiago ditu eta hemen aurki daiteke: https://aka.ms/arb-agreement-1. Zuk eta Microsoft-ek baldintza horiek onartzen dituzue.Zuk eta Microsoft-ek baldintza horiek onartzen dituzue.

 5. AMAIERA.AMAIERA. Beste eskubideei kalterik egin gabe, Microsoft-ek hitzarmena amaitutzat emango du ez badituzu baldintzak edo terminoak betetzean.Beste eskubideei kalterik egin gabe, Microsoft-ek hitzarmena amaitutzat emango du ez badituzu baldintzak edo terminoak betetzean. Horrela balitz, softwarearen kopia eta osagai guztiak deuseztatu beharko dituzu.Horrela balitz, softwarearen kopia eta osagai guztiak deuseztatu beharko dituzu.

 6. HITZARMEN OSOA.HITZARMEN OSOA. Hitzarmenak berak eta Microsoft-ek osagarrietarako, eguneratzeetarako edo hirugarrenen aplikazioetarako eman ditzakeen bestelako baldintzek osatzen dute softwarearen hitzarmen osoa.Hitzarmenak berak eta Microsoft-ek osagarrietarako, eguneratzeetarako edo hirugarrenen aplikazioetarako eman ditzakeen bestelako baldintzek osatzen dute softwarearen hitzarmen osoa.

 7. LEGE APLIKAGARRIA ETA GATAZKAK EBAZTEKO LEKUAK.LEGE APLIKAGARRIA ETA GATAZKAK EBAZTEKO LEKUAK. Softwarea Estatu Batuetan edo Kanadan erosi baduzu, bizi zaren edo zure enpresaren egoitza nagusia dagoen estatuko edo probintziako legeen arabera arautuko dira hitzarmenaren interpretazioa, hitzarmena urratzeagatik egindako erreklamazioak eta gainerako erreklamazioak (besteak beste, kontsumitzailea babesteko erreklamazioak, bidegabeko lehiaketagatik egindako erreklamazioak eta kalteengatik egindako erreklamazioak), alde batera utzita legeen gatazken oinarriak, salbu eta FAAk arbitrajearekin lotutako xedapen guztiak arautzen dituenean.Softwarea Estatu Batuetan edo Kanadan erosi baduzu, bizi zaren edo zure enpresaren egoitza nagusia dagoen estatuko edo probintziako legeen arabera arautuko dira hitzarmenaren interpretazioa, hitzarmena urratzeagatik egindako erreklamazioak eta gainerako erreklamazioak (besteak beste, kontsumitzailea babesteko erreklamazioak, bidegabeko lehiaketagatik egindako erreklamazioak eta kalteengatik egindako erreklamazioak), alde batera utzita legeen gatazken oinarriak, salbu eta FAAk arbitrajearekin lotutako xedapen guztiak arautzen dituenean. Softwarea beste herrialde batean eskuratu baduzu, tokian tokiko legeen arabera arautuko da hitzarmenaren interpretazioa, salbu eta FAAk arautzen baditu arbitrajearekin erlazionatutako ekintza guztiak.Softwarea beste herrialde batean eskuratu baduzu, tokian tokiko legeen arabera arautuko da hitzarmenaren interpretazioa, salbu eta FAAk arautzen baditu arbitrajearekin erlazionatutako ekintza guztiak. Estatu Batuetako jurisdikzio federala baldin badago, zuk eta Microsoft-ek onartzen duzue King County-ko (Washington, AEB) auzitegi federalak direla toki eta eskumendun bakarrak gatazkak ebazteko (arbitrajeak izan ezik).Estatu Batuetako jurisdikzio federala baldin badago, zuk eta Microsoft-ek onartzen duzue King County-ko (Washington, AEB) auzitegi federalak direla toki eta eskumendun bakarrak gatazkak ebazteko (arbitrajeak izan ezik). Ez bada jurisdikzio federala aplikatzen, zuk eta Microsoft-ek onartzen duzue King County-ko (Washington, AEB) Auzitegi Gorena dela toki eta eskumendun bakarra gatazkak ebazteko (arbitrajeak izan ezik).Ez bada jurisdikzio federala aplikatzen, zuk eta Microsoft-ek onartzen duzue King County-ko (Washington, AEB) Auzitegi Gorena dela toki eta eskumendun bakarra gatazkak ebazteko (arbitrajeak izan ezik).

 8. KONTSUMITZAILEEN ESKUBIDEAK; ALDAKETAK ESKUALDEAREN ARABERA.KONTSUMITZAILEEN ESKUBIDEAK; ALDAKETAK ESKUALDEAREN ARABERA. Hitzarmen honek zenbait lege-eskubide azaltzen ditu.Hitzarmen honek zenbait lege-eskubide azaltzen ditu. Baliteke bestelako eskubideak izatea, kontsumitzaile-legeak kasu, zure estatuko, herrialdeko edo probintziako legeen arabera.Baliteke bestelako eskubideak izatea, kontsumitzaile-legeak kasu, zure estatuko, herrialdeko edo probintziako legeen arabera. Halaber, baliteke softwarea erosi zenuen aldearekiko eskubideak izatea, Microsoft-ekin duzun erlazioaz harago eta bereiz.Halaber, baliteke softwarea erosi zenuen aldearekiko eskubideak izatea, Microsoft-ekin duzun erlazioaz harago eta bereiz. Hitzarmen honek ez ditu eskubide horiek aldatzen, zure estatuko, probintziako edo herrialdeko legeek hori onartzen ez badute.Hitzarmen honek ez ditu eskubide horiek aldatzen, zure estatuko, probintziako edo herrialdeko legeek hori onartzen ez badute. Adibidez, softwarea ondoko eskualdeetako batean eskuratu baduzu edo derrigorrezko legeak badaude, xedapen hauek aplikatuko zaizkizu:Adibidez, softwarea ondoko eskualdeetako batean eskuratu baduzu edo derrigorrezko legeak badaude, xedapen hauek aplikatuko zaizkizu:

a) Australia.a) Australia. Legezko bermeak dituzu Australiako Kontsumitzaileen Legeari jarraiki eta hitzarmen honetako ezerk ez du eskubide horietan eraginik izateko asmorik.Legezko bermeak dituzu Australiako Kontsumitzaileen Legeari jarraiki eta hitzarmen honetako ezerk ez du eskubide horietan eraginik izateko asmorik.

b) Kanada.b) Kanada. Softwarea Kanadan erosi baduzu, eguneratzeak jasotzeari utz diezaiokezu eguneratzeen eginbide automatikoa desaktibatuz.Softwarea Kanadan erosi baduzu, eguneratzeak jasotzeari utz diezaiokezu eguneratzeen eginbide automatikoa desaktibatuz. Horretarako, deskonektatu gailua Internetetik (Internetera berriro konektatzen bazara, eguneratzeak bilatzen eta instalatzen jarraituko du softwareak) edo desinstalatu softwarea.Horretarako, deskonektatu gailua Internetetik (Internetera berriro konektatzen bazara, eguneratzeak bilatzen eta instalatzen jarraituko du softwareak) edo desinstalatu softwarea. Gailu edo software zehatz baterako eguneratzeak desaktibatzeko moduari buruzko informazioa produktuaren dokumentazioan aurkituko duzu (baldin badago).Gailu edo software zehatz baterako eguneratzeak desaktibatzeko moduari buruzko informazioa produktuaren dokumentazioan aurkituko duzu (baldin badago).

c) Alemania eta Austria.c) Alemania eta Austria.

i.i. Bermea.Bermea. Softwarearen lizentzia egokia bada, softwarearekin batera jasotako Microsoft materialetan azaldu bezala funtzionatuko du softwareak.Softwarearen lizentzia egokia bada, softwarearekin batera jasotako Microsoft materialetan azaldu bezala funtzionatuko du softwareak. Nolanahi ere, Microsoft-ek ez du beste kontratuzko garantiarik ematen lizentziadun softwareari dagokionez.Nolanahi ere, Microsoft-ek ez du beste kontratuzko garantiarik ematen lizentziadun softwareari dagokionez.

ii.ii. Erantzukizunaren muga.Erantzukizunaren muga. Nahitako jokabidea edo axolagabekeria larria ematen deneko produktuaren erantzukizun-agirian (Product Liability Act) oinarritutako erreklamazioetan edota norbait hiltzen edo zauritzen denean, Microsoft da erantzule, legeari jarraiki.Nahitako jokabidea edo axolagabekeria larria ematen deneko produktuaren erantzukizun-agirian (Product Liability Act) oinarritutako erreklamazioetan edota norbait hiltzen edo zauritzen denean, Microsoft da erantzule, legeari jarraiki.

Aurreko ii.Aurreko ii. klausularen harira, Microsoft-i axolagabekeria arina soilik egotziko zaio kontratuzko betekizun materialak apurtzen baditu.klausularen harira, Microsoft-i axolagabekeria arina soilik egotziko zaio kontratuzko betekizun materialak apurtzen baditu. Hala, betekizun horiek hitzarmen honen funtzionamendu egokia errazten dute, eta horiek urratzeak hitzarmenaren helburua eta alderdiaren esana nahiz fidagarritasuna (“betebehar kardinalak”) arriskuan jarriko lituzke.Hala, betekizun horiek hitzarmen honen funtzionamendu egokia errazten dute, eta horiek urratzeak hitzarmenaren helburua eta alderdiaren esana nahiz fidagarritasuna (“betebehar kardinalak”) arriskuan jarriko lituzke. Axolagabekeria arina beste kausa baten ondorio bada, Microsoft ez dira erantzule izango.Axolagabekeria arina beste kausa baten ondorio bada, Microsoft ez dira erantzule izango.

 1. BERMEAREN EZEZTAPENA. SOFTWAREA “BERE HORRETAN” DAGO BAIMENDUA. HURA ERABILTZEKO ARRISKUA ZEURE GAIN HARTZEN DUZU. MICROSOFT-EK EZ DU BERARIAZKO BERMERIK, GARANTIARIK EDO BALDINTZARIK EMATEN. ZURE HERRIALDEAN INDARREAN DAUDEN LEGEEK ONARTZEN DUTEN NEURRIAN, MICROSOFT-EK KANPOAN UZTEN DITU, BESTEAK BESTE, MERKATURAGARRI IZATEAREN, XEDE JAKIN BATERAKO EGOKITASUNAREN ETA ARAURIK EZ URRATZEAREN BERME INPLIZITU GUZTIAK.BERMEAREN EZEZTAPENA. SOFTWAREA “BERE HORRETAN” DAGO BAIMENDUA. HURA ERABILTZEKO ARRISKUA ZEURE GAIN HARTZEN DUZU. MICROSOFT-EK EZ DU BERARIAZKO BERMERIK, GARANTIARIK EDO BALDINTZARIK EMATEN. ZURE HERRIALDEAN INDARREAN DAUDEN LEGEEK ONARTZEN DUTEN NEURRIAN, MICROSOFT-EK KANPOAN UZTEN DITU, BESTEAK BESTE, MERKATURAGARRI IZATEAREN, XEDE JAKIN BATERAKO EGOKITASUNAREN ETA ARAURIK EZ URRATZEAREN BERME INPLIZITU GUZTIAK.

 2. KALTEAK MUGATU EDO KANPO UTZI. KALTE-ORDAINAK JASOTZEKO ARRAZOIRIK BADUZU LEHEN AZALDUTAKO BERME-UKATZEA INDARREAN EGON ARREN, MICROSOFT-EK ETA BERE HORNITZAILEEK 5,00 USD ORDAINDUKO DIZKIZUTE, GEHIENEZ, ZUZENEKO KALTEENGATIK. EZIN DUZU BERRESKURATU BESTELAKO KALTERIK, BESTEAK BESTE, ONDORIOZKO KALTEAK, ETEKINAK GALTZEAGATIKO KALTEAK, KALTE BEREZIAK ETA ZEHARKAKO ETA EZBEHARREZKO KALTEAK.KALTEAK MUGATU EDO KANPO UTZI. KALTE-ORDAINAK JASOTZEKO ARRAZOIRIK BADUZU LEHEN AZALDUTAKO BERME-UKATZEA INDARREAN EGON ARREN, MICROSOFT-EK ETA BERE HORNITZAILEEK 5,00 USD ORDAINDUKO DIZKIZUTE, GEHIENEZ, ZUZENEKO KALTEENGATIK. EZIN DUZU BERRESKURATU BESTELAKO KALTERIK, BESTEAK BESTE, ONDORIOZKO KALTEAK, ETEKINAK GALTZEAGATIKO KALTEAK, KALTE BEREZIAK ETA ZEHARKAKO ETA EZBEHARREZKO KALTEAK.

Murriztapen hau honako hauei aplikatzen zaie: (a) softwarearekin, zerbitzuekin, hirugarrenen Interneteko guneen edukiarekin (kodea barne) edo hirugarrenen aplikazioekin erlazionatutako edozein edukiri eta (b) hitzarmena hausteagatik edo bermeak, garantiak edo baldintzak ez betetzeagatik egindako erreklamazioei edota erantzunbehar hertsia, axolagabekeria edo lege aplikagarriaren araberako beste edozein erruzko kalte dela kausa egindako erreklamazioei.Murriztapen hau honako hauei aplikatzen zaie: (a) softwarearekin, zerbitzuekin, hirugarrenen Interneteko guneen edukiarekin (kodea barne) edo hirugarrenen aplikazioekin erlazionatutako edozein edukiri eta (b) hitzarmena hausteagatik edo bermeak, garantiak edo baldintzak ez betetzeagatik egindako erreklamazioei edota erantzunbehar hertsia, axolagabekeria edo lege aplikagarriaren araberako beste edozein erruzko kalte dela kausa egindako erreklamazioei.

Halaber, muga hori aplikatuko da nahiz eta Microsoft-ek kalteak gerta zitezkeela jakin edo jakiteko betebeharra izan. Baliteke goiko murrizketa edo baztertzea zure kasuan ez aplikatzea, gerta daitekeelako zure estatuak, probintziak edo herrialdeak ezbeharrezko, ondoriozko edo bestelako kalteak kanpo uztea edo mugatzea ez onartzea.Halaber, muga hori aplikatuko da nahiz eta Microsoft-ek kalteak gerta zitezkeela jakin edo jakiteko betebeharra izan. Baliteke goiko murrizketa edo baztertzea zure kasuan ez aplikatzea, gerta daitekeelako zure estatuak, probintziak edo herrialdeak ezbeharrezko, ondoriozko edo bestelako kalteak kanpo uztea edo mugatzea ez onartzea.

BulgarianBulgarian

ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА СОФТУЕР ОТ MICROSOFTЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА СОФТУЕР ОТ MICROSOFT

MICROSOFT STREAM MOBILE APP IOSMICROSOFT STREAM MOBILE APP IOS

АКО ЖИВЕЕТЕ В (ИЛИ АКО СЕДАЛИЩЕТО НА ФИРМАТА ВИ СЕ НАМИРА В) СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ КЛАУЗАТА ЗА „ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУПОВИ ИСКОВЕ“ В РАЗДЕЛА ПО-ДОЛУ. ТЯ ЗАСЯГА НАЧИНА НА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.АКО ЖИВЕЕТЕ В (ИЛИ АКО СЕДАЛИЩЕТО НА ФИРМАТА ВИ СЕ НАМИРА В) СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ КЛАУЗАТА ЗА „ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУПОВИ ИСКОВЕ“ В РАЗДЕЛА ПО-ДОЛУ. ТЯ ЗАСЯГА НАЧИНА НА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.

Настоящите лицензионни условия представляват споразумение между Вас и Microsoft Corporation (или съответния ѝ филиал във Вашия регион).Настоящите лицензионни условия представляват споразумение между Вас и Microsoft Corporation (или съответния ѝ филиал във Вашия регион). Те са приложими за гореспоменатия софтуер и услуги на Microsoft или софтуерни актуализации (освен до степента, в която такива услуги или актуализации не са придружени от нови или допълнителни условия, в който случай тези различни условия са приложими в бъдеще и не променят Вашите права или тези на Microsoft по отношение на предварително актуализиран софтуер или услуги).Те са приложими за гореспоменатия софтуер и услуги на Microsoft или софтуерни актуализации (освен до степента, в която такива услуги или актуализации не са придружени от нови или допълнителни условия, в който случай тези различни условия са приложими в бъдеще и не променят Вашите права или тези на Microsoft по отношение на предварително актуализиран софтуер или услуги). АКО СПАЗВАТЕ ТЕЗИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ, РАЗПОЛАГАТЕ С ПРАВАТА ПО-ДОЛУ.АКО СПАЗВАТЕ ТЕЗИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ, РАЗПОЛАГАТЕ С ПРАВАТА ПО-ДОЛУ. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ СОФТУЕР, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ СОФТУЕР, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ГИ ПРИЕМАТЕ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СОФТУЕРА.АКО НЕ ГИ ПРИЕМАТЕ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СОФТУЕРА. ВМЕСТО ТОВА ГО ВЪРНЕТЕ НА APPLE INC.ВМЕСТО ТОВА ГО ВЪРНЕТЕ НА APPLE INC. ("APPLE") ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ КРЕДИТИРАНЕ НА ЦЕНАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО.("APPLE") ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ КРЕДИТИРАНЕ НА ЦЕНАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО.

 1. ПРАВА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ.ПРАВА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ. Имате право да инсталирате и използвате едно копие на софтуера на устройствo с операционна система iOS в съответствие с правилата за използване на App Store на Apple.Имате право да инсталирате и използвате едно копие на софтуера на устройствo с операционна система iOS в съответствие с правилата за използване на App Store на Apple.

a) Включени приложения на Microsoft.a) Включени приложения на Microsoft. Този софтуер включва компоненти от Microsoft Azure Media Player.Този софтуер включва компоненти от Microsoft Azure Media Player. Тези компоненти се уреждат от отделни споразумения и собствените им правила за продуктова поддръжка, както е описано в лицензионните условия, намиращи се в инсталационната директория за този компонент или в папка „Лицензи”, придружаваща софтуера.Тези компоненти се уреждат от отделни споразумения и собствените им правила за продуктова поддръжка, както е описано в лицензионните условия, намиращи се в инсталационната директория за този компонент или в папка „Лицензи”, придружаваща софтуера.

b) Софтуер на трети лица.b) Софтуер на трети лица. Софтуерът може да включва приложения на трети лица, които се лицензират за Вас според това споразумение или според техните собствени условия.Софтуерът може да включва приложения на трети лица, които се лицензират за Вас според това споразумение или според техните собствени условия. Лицензионни условия, бележки и потвърждения, ако има такива, за приложения на трети лица можете да намерите онлайн на https://aka.ms/thirdpartynotices или в придружаващ файл с предупреждения.Лицензионни условия, бележки и потвърждения, ако има такива, за приложения на трети лица можете да намерите онлайн на https://aka.ms/thirdpartynotices или в придружаващ файл с предупреждения. Дори ако такива приложения се регулират от други споразумения, отказът от отговорност, ограниченията и изключенията за щети по-долу също важат в рамките на позволеното от приложимите закони.Дори ако такива приложения се регулират от други споразумения, отказът от отговорност, ограниченията и изключенията за щети по-долу също важат в рамките на позволеното от приложимите закони.

 1. ОБРАТНА ВРЪЗКА.ОБРАТНА ВРЪЗКА. Ако изпратите на Microsoft обратна връзка за софтуера, вие предоставяте на Microsoft безвъзмездното право да употребява предоставеното от Вас мнение, да го споделя и да го използва с търговска и всякаква друга цел и по всякакъв начин.Ако изпратите на Microsoft обратна връзка за софтуера, вие предоставяте на Microsoft безвъзмездното право да употребява предоставеното от Вас мнение, да го споделя и да го използва с търговска и всякаква друга цел и по всякакъв начин. Вие се задължавате да не изпращате обратна връзка, която е предмет на лиценз, изискващ от Microsoft да предостави лиценз за своя софтуер, документация на трети лица, тъй като Microsoft включва в тях Вашата обратна връзка.Вие се задължавате да не изпращате обратна връзка, която е предмет на лиценз, изискващ от Microsoft да предостави лиценз за своя софтуер, документация на трети лица, тъй като Microsoft включва в тях Вашата обратна връзка. Тези права продължават да действат и след това споразумение.Тези права продължават да действат и след това споразумение.

 2. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ.СЪБИРАНЕ НА ДАННИ. Този софтуер предава данни към Microsoft, включително данни за Вашето устройство и компютърната среда, данни за използване и производителност и данни за неизправности, които избирате да изпратите.Този софтуер предава данни към Microsoft, включително данни за Вашето устройство и компютърната среда, данни за използване и производителност и данни за неизправности, които избирате да изпратите. Microsoft използва различни технологии и процедури за защита с цел предпазване на данните от неупълномощен достъп, използване или разкриване.Microsoft използва различни технологии и процедури за защита с цел предпазване на данните от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Microsoft изтрива тези данни ежегодно.Microsoft изтрива тези данни ежегодно. За да научите повече за начина, по който Microsoft обработва личните данни, които събираме, вижте Декларацията за поверителност на Microsoft на https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.За да научите повече за начина, по който Microsoft обработва личните данни, които събираме, вижте Декларацията за поверителност на Microsoft на https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. СЛУЖЕБНИ ИЛИ УЧЕБНИ АКАУНТИ.СЛУЖЕБНИ ИЛИ УЧЕБНИ АКАУНТИ. Можете да влезете в софтуера със служебен или учебен имейл адрес.Можете да влезете в софтуера със служебен или учебен имейл адрес. Ако го направите, Вие се съгласявате, че собственикът на домейна, свързан с имейл адреса Ви, може да контролира и управлява акаунта Ви, както и да осъществява достъп до Вашите данни и да ги обработва, включително съдържанието на комуникациите и файловете Ви.Ако го направите, Вие се съгласявате, че собственикът на домейна, свързан с имейл адреса Ви, може да контролира и управлява акаунта Ви, както и да осъществява достъп до Вашите данни и да ги обработва, включително съдържанието на комуникациите и файловете Ви. Освен това се съгласявате, че използването на софтуера от Ваша страна може да е предмет на: a) насоките и правилата на Вашата организация относно употребата на софтуера и б) споразуменията между Microsoft и Вас или Вашата организация, като в такъв случай настоящите условия може да не са приложими.Освен това се съгласявате, че използването на софтуера от Ваша страна може да е предмет на: a) насоките и правилата на Вашата организация относно употребата на софтуера и б) споразуменията между Microsoft и Вас или Вашата организация, като в такъв случай настоящите условия може да не са приложими. Ако вече имате акаунт в Microsoft и използвате отделен служебен или учебен имейл адрес за достъп до софтуера, може да бъдете подканени да актуализирате имейл адреса, свързан с Вашия акаунт в Microsoft, за да продължите да имате достъп до софтуера.Ако вече имате акаунт в Microsoft и използвате отделен служебен или учебен имейл адрес за достъп до софтуера, може да бъдете подканени да актуализирате имейл адреса, свързан с Вашия акаунт в Microsoft, за да продължите да имате достъп до софтуера.

 4. ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗА.ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗА. Софтуерът се лицензира, не се продава.Софтуерът се лицензира, не се продава. Microsoft си запазва всички останали права.Microsoft си запазва всички останали права. Освен ако не притежавате допълнителни права според съответното законодателство, независимо от това ограничение, Вие няма (и нямате право) да:Освен ако не притежавате допълнителни права според съответното законодателство, независимо от това ограничение, Вие няма (и нямате право) да:

a) да заобикаляте технически ограничения в софтуера, които Ви позволяват да го използвате само по определени начини;a) да заобикаляте технически ограничения в софтуера, които Ви позволяват да го използвате само по определени начини;

b) да подлагате на обратно инженерство, декомпилиране или деасемблиране софтуера;b) да подлагате на обратно инженерство, декомпилиране или деасемблиране софтуера;

c) да премахвате, омаловажавате, блокирате или променяте предупреждения на Microsoft или нейните доставчици в софтуера;c) да премахвате, омаловажавате, блокирате или променяте предупреждения на Microsoft или нейните доставчици в софтуера;

d) използвaте софтуера за комерсиална или нестопанска цел, или за придобиване на приходи, освен ако не разполагате с права за търговско използване по силата на отделно споразумение;d) използвaте софтуера за комерсиална или нестопанска цел, или за придобиване на приходи, освен ако не разполагате с права за търговско използване по силата на отделно споразумение;

e) да използвате софтуера по начин, противоречащ на закона, или за създаването или разпространението на злонамерен софтуер; илиe) да използвате софтуера по начин, противоречащ на закона, или за създаването или разпространението на злонамерен софтуер; или

f) да споделяте, публикувате, разпространявате или отдавате под наем софтуера, да предоставяте софтуера като самостоятелно хоствано решение за използване от други лица или да прехвърляте софтуера или това споразумение на трети лица.f) да споделяте, публикувате, разпространявате или отдавате под наем софтуера, да предоставяте софтуера като самостоятелно хоствано решение за използване от други лица или да прехвърляте софтуера или това споразумение на трети лица.

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУГО УСТРОЙСТВО.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУГО УСТРОЙСТВО. Имате право да деинсталирате софтуера и да го инсталирате на друго устройство за Ваша употреба.Имате право да деинсталирате софтуера и да го инсталирате на друго устройство за Ваша употреба. Нямате право да споделяте този лиценз на няколко устройства.Нямате право да споделяте този лиценз на няколко устройства.

 2. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС.ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС. Освен това трябва да се съобразявате с изискванията на националното и международно законодателство за износ, приложимо за софтуера, което включва ограничения за местоназначението, крайните потребители и употреба.Освен това трябва да се съобразявате с изискванията на националното и международно законодателство за износ, приложимо за софтуера, което включва ограничения за местоназначението, крайните потребители и употреба. За допълнителна информация относно ограничения на износа, посетете https://aka.ms/exporting.За допълнителна информация относно ограничения на износа, посетете https://aka.ms/exporting.

 3. УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА.УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА. Това споразумение не представлява задължение за Microsoft да предоставя услуги за поддръжка на софтуера.Това споразумение не представлява задължение за Microsoft да предоставя услуги за поддръжка на софтуера. Всякаква поддръжка се предоставя „както е”, „с всички недостатъци” и без никакви гаранции.Всякаква поддръжка се предоставя „както е”, „с всички недостатъци” и без никакви гаранции.

 4. АКТУАЛИЗАЦИИ.АКТУАЛИЗАЦИИ. Софтуерът може периодично да проверява за актуализации и да ги изтегля и инсталира вместо Вас.Софтуерът може периодично да проверява за актуализации и да ги изтегля и инсталира вместо Вас. Имате право да получавате актуализации единствено от Microsoft или упълномощени източници.Имате право да получавате актуализации единствено от Microsoft или упълномощени източници. Може да се наложи Microsoft да актуализира системата Ви, за да Ви предостави актуализации.Може да се наложи Microsoft да актуализира системата Ви, за да Ви предостави актуализации. Вие се съгласявате да получавате тези автоматични актуализации, без да бъдете допълнително информирани.Вие се съгласявате да получавате тези автоматични актуализации, без да бъдете допълнително информирани. Актуализациите може да не включват или поддържат всички съществуващи функции на софтуера, услуги или периферни устройства.Актуализациите може да не включват или поддържат всички съществуващи функции на софтуера, услуги или периферни устройства.

 5. ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУПОВИ ИСКОВЕ.ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУПОВИ ИСКОВЕ. Този раздел се прилага, ако живеете в (или, ако сте фирма и седалището Ви се намира в) Съединените щати.Този раздел се прилага, ако живеете в (или, ако сте фирма и седалището Ви се намира в) Съединените щати. Ако между Вас и Microsoft възникне спор, Вие и Microsoft се съгласявате да се опитате да го решите по неофициален път в срок от 60 дни.Ако между Вас и Microsoft възникне спор, Вие и Microsoft се съгласявате да се опитате да го решите по неофициален път в срок от 60 дни. Ако не успеем, Вие и Microsoft се съгласявате на обвързващ индивидуален арбитраж пред Американската арбитражна асоциация съгласно Закона за федерален арбитраж („FAA“) и да не водите дело в граждански или наказателен съд.Ако не успеем, Вие и Microsoft се съгласявате на обвързващ индивидуален арбитраж пред Американската арбитражна асоциация съгласно Закона за федерален арбитраж („FAA“) и да не водите дело в граждански или наказателен съд. Вместо това решението ще вземе неутрален арбитър.Вместо това решението ще вземе неутрален арбитър. Не се допускат съдебни дела за групови искове, арбитражи за групови искове, граждански искове от обществен интерес или каквото и да е друго процесуално действие, в което страна действа в качеството на представител; не се допуска и комбинирането на индивидуални процесуални действия без съгласието на всички страни.Не се допускат съдебни дела за групови искове, арбитражи за групови искове, граждански искове от обществен интерес или каквото и да е друго процесуално действие, в което страна действа в качеството на представител; не се допуска и комбинирането на индивидуални процесуални действия без съгласието на всички страни. Пълното Споразумение за арбитраж съдържа още условия и може да се намери на https://aka.ms/arb-agreement-1.Пълното Споразумение за арбитраж съдържа още условия и може да се намери на https://aka.ms/arb-agreement-1. Вие и Microsoft се съгласявате с тези условия.Вие и Microsoft се съгласявате с тези условия.

 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ.ПРЕКРАТЯВАНЕ. Без ущърб на други права, Microsoft има право да прекрати това споразумение, ако не изпълнявате правилата или условията в него.Без ущърб на други права, Microsoft има право да прекрати това споразумение, ако не изпълнявате правилата или условията в него. В такъв случай Вие следва да унищожите всички копия на софтуера и всички негови съставни части.В такъв случай Вие следва да унищожите всички копия на софтуера и всички негови съставни части.

 7. ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. Това споразумение и всички други условия, които може да предостави Microsoft за допълненията, актуализациите или приложенията на трети лица, представляват цялостното споразумение за софтуера.Това споразумение и всички други условия, които може да предостави Microsoft за допълненията, актуализациите или приложенията на трети лица, представляват цялостното споразумение за софтуера.

 8. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И МЯСТО ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И МЯСТО ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. Ако сте придобили софтуера в САЩ или Канада, тълкуването на това споразумение, исковете във връзка с неговото нарушаване и всички останали искове (включително исковете за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция и нарушения) се подчиняват на законите на щата или провинцията, в която живеете (или ако сте фирма, където се намира седалището Ви), независимо от конфликти на законови принципи, като се изключи това, че всичко, свързано с арбитраж, се извършва съгласно FAA.Ако сте придобили софтуера в САЩ или Канада, тълкуването на това споразумение, исковете във връзка с неговото нарушаване и всички останали искове (включително исковете за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция и нарушения) се подчиняват на законите на щата или провинцията, в която живеете (или ако сте фирма, където се намира седалището Ви), независимо от конфликти на законови принципи, като се изключи това, че всичко, свързано с арбитраж, се извършва съгласно FAA. Ако сте придобили софтуера в друга държава, се прилагат законите на тази държава, като се изключи това, че всичко, свързано с арбитраж, се урежда съгласно FAA.Ако сте придобили софтуера в друга държава, се прилагат законите на тази държава, като се изключи това, че всичко, свързано с арбитраж, се урежда съгласно FAA. Ако съществува щатска юрисдикция, Вие и Microsoft приемате изключителната юрисдикция и място на федералния съд в окръг Кинг, Вашингтон, за всички спорове, изслушвани в съда (с изключение на арбитраж).Ако съществува щатска юрисдикция, Вие и Microsoft приемате изключителната юрисдикция и място на федералния съд в окръг Кинг, Вашингтон, за всички спорове, изслушвани в съда (с изключение на арбитраж). В противен случай, Вие и Microsoft приемате изключителната юрисдикция и място на Върховния съд в окръг Кинг, Вашингтон, за всички спорове, изслушвани в съда (с изключение на арбитраж).В противен случай, Вие и Microsoft приемате изключителната юрисдикция и място на Върховния съд в окръг Кинг, Вашингтон, за всички спорове, изслушвани в съда (с изключение на арбитраж).

 9. ТРЕТО ЛИЦЕ (БЕНЕФИЦИЕР). Съгласявате се, че според настоящото споразумение Apple и филиалите на Apple са трети лица (бенефициери) и Apple разполага с правото да приведе настоящото споразумение в сила.ТРЕТО ЛИЦЕ (БЕНЕФИЦИЕР). Съгласявате се, че според настоящото споразумение Apple и филиалите на Apple са трети лица (бенефициери) и Apple разполага с правото да приведе настоящото споразумение в сила.

 10. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА; РЕГИОНАЛНИ ВАРИАЦИИ. В това споразумение са описани някои юридически права. Вие може да имате други права, включително права на потребител, според законите на Вашия щат, провинция или държава. Отделно и освен взаимоотношението Ви с Microsoft, може да имате права и по отношение на държавата, от която сте придобили софтуера. Настоящото споразумение не променя тези други права, ако законодателството на Вашия щат, провинция или държава не го позволяват. Ако например сте придобили софтуера в един от посочените по-долу региони или се прилагат задължителни закони на съответната държава, следните разпоредби са приложими за Вас:ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА; РЕГИОНАЛНИ ВАРИАЦИИ. В това споразумение са описани някои юридически права. Вие може да имате други права, включително права на потребител, според законите на Вашия щат, провинция или държава. Отделно и освен взаимоотношението Ви с Microsoft, може да имате права и по отношение на държавата, от която сте придобили софтуера. Настоящото споразумение не променя тези други права, ако законодателството на Вашия щат, провинция или държава не го позволяват. Ако например сте придобили софтуера в един от посочените по-долу региони или се прилагат задължителни закони на съответната държава, следните разпоредби са приложими за Вас:

a) Австралия.a) Австралия. Разполагате със законови гаранции съгласно австралийския Закон за потребителите (Australian Consumer Law) и никоя част от настоящото споразумение не засяга тези права.Разполагате със законови гаранции съгласно австралийския Закон за потребителите (Australian Consumer Law) и никоя част от настоящото споразумение не засяга тези права.

b) Канада.b) Канада. Ако сте придобили този софтуер в Канада, може да спрете да получавате актуализации, като изключите функцията за автоматично актуализиране, изключите устройството си от интернет (но ако и когато отново го свържете към интернет, софтуерът ще възобнови проверката и инсталацията на актуализации) или като деинсталирате софтуера.Ако сте придобили този софтуер в Канада, може да спрете да получавате актуализации, като изключите функцията за автоматично актуализиране, изключите устройството си от интернет (но ако и когато отново го свържете към интернет, софтуерът ще възобнови проверката и инсталацията на актуализации) или като деинсталирате софтуера. Продуктовата документация, ако има такава, може също да указва как да изключите актуализациите за конкретното устройство или софтуер.Продуктовата документация, ако има такава, може също да указва как да изключите актуализациите за конкретното устройство или софтуер.

c) Германия и Австрия.c) Германия и Австрия.

i.i. Гаранция.Гаранция. Надлежно лицензираният софтуер ще функционира в максимална степен, както е описано в материалите на Microsoft, които съпровождат софтуера.Надлежно лицензираният софтуер ще функционира в максимална степен, както е описано в материалите на Microsoft, които съпровождат софтуера. Въпреки това Microsoft не предоставя никакви договорни гаранции във връзка с лицензирания софтуер.Въпреки това Microsoft не предоставя никакви договорни гаранции във връзка с лицензирания софтуер.

ii.ii. Ограничения на отговорността.Ограничения на отговорността. В случай на умишлено поведение, груба небрежност, искове, основани на Закона за продуктовата отговорност, както и в случай на смърт, телесна повреда или нараняване, Microsoft носи отговорност съгласно приложимите закони.В случай на умишлено поведение, груба небрежност, искове, основани на Закона за продуктовата отговорност, както и в случай на смърт, телесна повреда или нараняване, Microsoft носи отговорност съгласно приложимите закони.

По силата на предходната клауза ii., Microsoft ще носи отговорност само за лека небрежност, ако Microsoft е в нарушение на съществени договорни задължения, чието изпълнение улеснява надлежното изпълнение на настоящото споразумение, нарушението на които би застрашило целта на настоящото споразумение и в спазването на които дадена страна може постоянно да се довери (т.нар.По силата на предходната клауза ii., Microsoft ще носи отговорност само за лека небрежност, ако Microsoft е в нарушение на съществени договорни задължения, чието изпълнение улеснява надлежното изпълнение на настоящото споразумение, нарушението на които би застрашило целта на настоящото споразумение и в спазването на които дадена страна може постоянно да се довери (т.нар. „основни задължения“).„основни задължения“). В останалите случаи на лека небрежност Microsoft не носи отговорност за лека небрежност.В останалите случаи на лека небрежност Microsoft не носи отговорност за лека небрежност.

 1. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ. СОФТУЕРЪТ СЕ ЛИЦЕНЗИРА „КАКТО Е”. ВИЕ НОСИТЕ РИСКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ. МОЖЕТЕ ДА УВЕДОМИТЕ APPLE, В СЛУЧАЙ ЧЕ ЖЕЛАЕТЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, APPLE НЕ НОСИ НИКАКВА ДРУГА ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ. MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ. МОЖЕ ДА РАЗПОЛАГАТЕ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА ИЛИ ЗАКОНОВИ ГАРАНЦИИ СПОРЕД ВАШИТЕ МЕСТНИ ЗАКОНИ, КОИТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ ЧРЕЗ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, MICROSOFT ИЗКЛЮЧВА ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЗА НЕНАРУШЕНИЕ.ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ. СОФТУЕРЪТ СЕ ЛИЦЕНЗИРА „КАКТО Е”. ВИЕ НОСИТЕ РИСКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ. МОЖЕТЕ ДА УВЕДОМИТЕ APPLE, В СЛУЧАЙ ЧЕ ЖЕЛАЕТЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, APPLE НЕ НОСИ НИКАКВА ДРУГА ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ. MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ. МОЖЕ ДА РАЗПОЛАГАТЕ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА ИЛИ ЗАКОНОВИ ГАРАНЦИИ СПОРЕД ВАШИТЕ МЕСТНИ ЗАКОНИ, КОИТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ ЧРЕЗ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, MICROSOFT ИЗКЛЮЧВА ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЗА НЕНАРУШЕНИЕ.

 2. ОГРАНИЧАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА КОМПЕНСАЦИИ И ЩЕТИ. АКО РАЗПОЛАГАТЕ С ОСНОВАНИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪПРЕКИ ПРЕДХОДНИЯ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ, МОЖЕ ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ОТ APPLE, MICROSOFT И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА MICROSOFT САМО ПРЕКИ ЩЕТИ ДО СТОЙНОСТТА, ЗАПЛАТЕНА ЗА СОФТУЕРА. НЯМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗСТАНОВЯВАТЕ ДРУГИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОСВЕНИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ.ОГРАНИЧАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА КОМПЕНСАЦИИ И ЩЕТИ. АКО РАЗПОЛАГАТЕ С ОСНОВАНИЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪПРЕКИ ПРЕДХОДНИЯ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ, МОЖЕ ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ОТ APPLE, MICROSOFT И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА MICROSOFT САМО ПРЕКИ ЩЕТИ ДО СТОЙНОСТТА, ЗАПЛАТЕНА ЗА СОФТУЕРА. НЯМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗСТАНОВЯВАТЕ ДРУГИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОСВЕНИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ.

Това ограничение е приложимо за (а) всичко, свързано със софтуера, услугите и съдържанието (вкл.Това ограничение е приложимо за (а) всичко, свързано със софтуера, услугите и съдържанието (вкл. кода) на интернет сайтовете или приложения на трети страни, както и (б) претенции за нарушения по договора или гаранцията или по ангажиментите и условията в тях, обективна отговорност, небрежност или друго закононарушение; или всеки друг иск; при всички случаи в рамките на позволеното от съответното законодателство.кода) на интернет сайтовете или приложения на трети страни, както и (б) претенции за нарушения по договора или гаранцията или по ангажиментите и условията в тях, обективна отговорност, небрежност или друго закононарушение; или всеки друг иск; при всички случаи в рамките на позволеното от съответното законодателство. То също важи и когато Microsoft или Apple е знаела или е трябвало да знае за възможността от такива щети.То също важи и когато Microsoft или Apple е знаела или е трябвало да знае за възможността от такива щети. По-горното ограничение или изключване може да не се отнася за Вас, ако щатът, провинцията или страната Ви не разрешават изключването или ограничаването на случайни, косвени или други щети.По-горното ограничение или изключване може да не се отнася за Вас, ако щатът, провинцията или страната Ви не разрешават изключването или ограничаването на случайни, косвени или други щети.

CatalanCatalan

MICROSOFT-EN SOFTWARE-LIZENTZIAREN BALDINTZAKMICROSOFT-EN SOFTWARE-LIZENTZIAREN BALDINTZAK

MICROSOFT STREAM ANDROID APLIKAZIO MUGIKORRAMICROSOFT STREAM ANDROID APLIKAZIO MUGIKORRA

ESTATU BATUETAN BIZI BAZARA EDO ZURE ENPRESAREN EGOITZA NAGUSIA ESTATU BATUETAN BADAGO, IRAKURRI JARRAIAN DUZUN “ARBITRAJE LOTESLEA ETA AUZI KOLEKTIBOAREN EZEZPENA” SEKZIOA. GATAZKAK EBAZTEKO MODUAN DU ERAGINA.ESTATU BATUETAN BIZI BAZARA EDO ZURE ENPRESAREN EGOITZA NAGUSIA ESTATU BATUETAN BADAGO, IRAKURRI JARRAIAN DUZUN “ARBITRAJE LOTESLEA ETA AUZI KOLEKTIBOAREN EZEZPENA” SEKZIOA. GATAZKAK EBAZTEKO MODUAN DU ERAGINA.

Lizentziaren baldintza hauek Microsoft Corporation-en (edo haren filialak) eta zure arteko hitzarmena osatzen dute.Lizentziaren baldintza hauek Microsoft Corporation-en (edo haren filialak) eta zure arteko hitzarmena osatzen dute. Gainera, baldintza horiek lehen aipatutako softwareari eta Microsoft-en edozein zerbitzuri edo zerbitzu-eguneratzeri dagozkio (salbu eta zerbitzu edo eguneratze horiek baldintza gehigarri edo berriak baldin badituzte; horrela bada, beste baldintza horiek aplikatuko dira, eta ez dituzte aurrez eguneratutako zerbitzuei edo softwareari dagozkien Microsoft-en edo zure eskubideak aldatuko).Gainera, baldintza horiek lehen aipatutako softwareari eta Microsoft-en edozein zerbitzuri edo zerbitzu-eguneratzeri dagozkio (salbu eta zerbitzu edo eguneratze horiek baldintza gehigarri edo berriak baldin badituzte; horrela bada, beste baldintza horiek aplikatuko dira, eta ez dituzte aurrez eguneratutako zerbitzuei edo softwareari dagozkien Microsoft-en edo zure eskubideak aldatuko). LIZENTZIAREN BALDINTZA HAUEK BETETZEN BADITUZU, JARRAIAN AZALTZEN DIREN ESKUBIDEAK IZANGO DITUZU.LIZENTZIAREN BALDINTZA HAUEK BETETZEN BADITUZU, JARRAIAN AZALTZEN DIREN ESKUBIDEAK IZANGO DITUZU. SOFTWAREA ERABILIZ GERO, BALDINTZA HAUEK ONARTUKO DITUZU.SOFTWAREA ERABILIZ GERO, BALDINTZA HAUEK ONARTUKO DITUZU.

 1. INSTALATZEKO ETA ERABILTZEKO ESKUBIDEAK.INSTALATZEKO ETA ERABILTZEKO ESKUBIDEAK.

a) Orokorra.a) Orokorra. Softwarearen hainbat kopia instala eta erabil ditzakezu gailuan.Softwarearen hainbat kopia instala eta erabil ditzakezu gailuan.

b) Barne hartzen diren Microsoft-en aplikazioak.b) Barne hartzen diren Microsoft-en aplikazioak. Software honek Microsoft Azure Media Playeren zenbait osagai ditu.Software honek Microsoft Azure Media Playeren zenbait osagai ditu. Osagai horien instalazio-direktorioan edo softwarearekin batera datorren “Lizentziak” karpetan aurkitzen diren lizentziaren baldintzen arabera, beste hitzarmen batzuek eta beren produktuaren laguntza-gidalerroek arautzen dituzte osagai horiek.Osagai horien instalazio-direktorioan edo softwarearekin batera datorren “Lizentziak” karpetan aurkitzen diren lizentziaren baldintzen arabera, beste hitzarmen batzuek eta beren produktuaren laguntza-gidalerroek arautzen dituzte osagai horiek.

c) Hirugarren baten softwarea.c) Hirugarren baten softwarea. Softwareak hirugarren baten aplikazioak eduki ditzake, hitzarmen honen bidez edota beren baldintzen bidez lizentzian ematen dizkizugunak.Softwareak hirugarren baten aplikazioak eduki ditzake, hitzarmen honen bidez edota beren baldintzen bidez lizentzian ematen dizkizugunak. Hirugarrenen aplikazioen lizentziaren baldintzak, oharrak eta jakinarazpenak (baldin badaude) https://aka.ms/thirdpartynotices helbidean edo aplikazioekin batera datorren ohar-fitxategian dituzu erabilgarri.Hirugarrenen aplikazioen lizentziaren baldintzak, oharrak eta jakinarazpenak (baldin badaude) https://aka.ms/thirdpartynotices helbidean edo aplikazioekin batera datorren ohar-fitxategian dituzu erabilgarri. Halaber, aplikazio horiek beste hitzarmen batzuen arabera araututa egon arren, kalteei dagozkien hurrengo erantzukizun-ukatzeak, murriztapenak eta salbuespenak ere aplikatzen zaizkie aplikazioei, indarrean dagoen legeak agintzen duen heinean.Halaber, aplikazio horiek beste hitzarmen batzuen arabera araututa egon arren, kalteei dagozkien hurrengo erantzukizun-ukatzeak, murriztapenak eta salbuespenak ere aplikatzen zaizkie aplikazioei, indarrean dagoen legeak agintzen duen heinean.

 1. OHARRAK.OHARRAK. Microsoft-era softwareari buruzko oharrak bidaltzen badituzu, ohar horiek edozein modutan eta edozein helbururekin doan erabiltzeko, partekatzeko edo merkaturatzeko eskubidea ematen diozu Microsoft-i.Microsoft-era softwareari buruzko oharrak bidaltzen badituzu, ohar horiek edozein modutan eta edozein helbururekin doan erabiltzeko, partekatzeko edo merkaturatzeko eskubidea ematen diozu Microsoft-i. Microsoft-ek zure oharrak sartzen dituenez softwarean edo dokumentazioan, ez duzu lizentziapean dagoen oharrik idatziko Microsoft-ek, lizentzia horren arabera, lizentzia eman behar badie hirugarrenei bere softwarea edo dokumentazioa erabil dezaten.Microsoft-ek zure oharrak sartzen dituenez softwarean edo dokumentazioan, ez duzu lizentziapean dagoen oharrik idatziko Microsoft-ek, lizentzia horren arabera, lizentzia eman behar badie hirugarrenei bere softwarea edo dokumentazioa erabil dezaten. Eskubide horiek indarrean jarraituko dute kontratua iraungi ondoren ere.Eskubide horiek indarrean jarraituko dute kontratua iraungi ondoren ere.

 2. DATUEN BILKETA.DATUEN BILKETA. Software honek datuak bidaltzen dizkio Microsoft-i, besteak beste, zure gailuari eta informatika-inguruneari buruzkoak, eta bidali nahi dituzun erabilerari eta performantziei buruzkoak eta kraskadura-iraulketei buruzkoak.Software honek datuak bidaltzen dizkio Microsoft-i, besteak beste, zure gailuari eta informatika-inguruneari buruzkoak, eta bidali nahi dituzun erabilerari eta performantziei buruzkoak eta kraskadura-iraulketei buruzkoak. Microsoft-ek hainbat segurtasun-teknologia eta -prozedura erabiltzen ditu datuak baimenik gabeko sarbide, erabilera edo ezagutarazteetatik babesten laguntzeko.Microsoft-ek hainbat segurtasun-teknologia eta -prozedura erabiltzen ditu datuak baimenik gabeko sarbide, erabilera edo ezagutarazteetatik babesten laguntzeko. Microsoft-ek datu horiek urtean behin ezabatzen ditu.Microsoft-ek datu horiek urtean behin ezabatzen ditu. Microsoft-ek biltzen ditugun datuak nola prozesatzen dituen hobeto ulertzeko, Microsoft-en pribatutasun-adierazpena irakur dezakezu hemen: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.Microsoft-ek biltzen ditugun datuak nola prozesatzen dituen hobeto ulertzeko, Microsoft-en pribatutasun-adierazpena irakur dezakezu hemen: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. LANEKO EDO ESKOLAKO KONTUAK.LANEKO EDO ESKOLAKO KONTUAK. Laneko edo eskolako helbide elektroniko bat erabiliz has dezakezu saioa softwarean.Laneko edo eskolako helbide elektroniko bat erabiliz has dezakezu saioa softwarean. Kontu horrekin saioa hasten baduzu, onartu egiten duzu zure helbide elektronikoarekin erlazionatutako domeinuaren jabeak kontua kontrola eta administra dezakeela, bai eta zure datuak atzitu eta prozesatu ditzakeela ere (komunikazio-edukia eta fitxategiak barne).Kontu horrekin saioa hasten baduzu, onartu egiten duzu zure helbide elektronikoarekin erlazionatutako domeinuaren jabeak kontua kontrola eta administra dezakeela, bai eta zure datuak atzitu eta prozesatu ditzakeela ere (komunikazio-edukia eta fitxategiak barne). Halaber, onartzen duzu balitekeela softwarearen erabilera a) zure erakundeak softwarearen erabilerari buruz ematen dituen jarraibideen eta gidalerroen mende eta b) Microsoft-ek zurekin edo erakundearekin dituen hitzarmenen mende egotea eta, hortaz, balitekeela baldintza hauek ez aplikatzea.Halaber, onartzen duzu balitekeela softwarearen erabilera a) zure erakundeak softwarearen erabilerari buruz ematen dituen jarraibideen eta gidalerroen mende eta b) Microsoft-ek zurekin edo erakundearekin dituen hitzarmenen mende egotea eta, hortaz, balitekeela baldintza hauek ez aplikatzea. Microsoft kontu bat badaukazu dagoeneko eta laneko edo eskolako beste helbide elektroniko bat erabiltzen baduzu softwarean sartzeko, baliteke Microsoft kontuarekin erlazionatutako helbide elektronikoa eguneratu behar izatea jarraitu ahal izateko.Microsoft kontu bat badaukazu dagoeneko eta laneko edo eskolako beste helbide elektroniko bat erabiltzen baduzu softwarean sartzeko, baliteke Microsoft kontuarekin erlazionatutako helbide elektronikoa eguneratu behar izatea jarraitu ahal izateko.

 4. LIZENTZIAREN IRISMENA.LIZENTZIAREN IRISMENA. Softwarea erabiltzeko lizentzia ematen da, baina ez da saltzen.Softwarea erabiltzeko lizentzia ematen da, baina ez da saltzen. Microsoft-ek beretzat gordetzen ditu gainerako eskubide guztiak.Microsoft-ek beretzat gordetzen ditu gainerako eskubide guztiak. Salbu eta, aipatutako murrizketak gorabehera, indarrean dauden legeek eskubide gehiago ematen badizkizute, ezingo dituzu hauek egin:Salbu eta, aipatutako murrizketak gorabehera, indarrean dauden legeek eskubide gehiago ematen badizkizute, ezingo dituzu hauek egin:

a) ezingo duzu inola ere softwarearen muga teknikorik saihestu, softwarean aipatzen ez den beste moduan erabiltzeko;a) ezingo duzu inola ere softwarearen muga teknikorik saihestu, softwarean aipatzen ez den beste moduan erabiltzeko;

b) softwarea alderantzikatu, deskonpilatu edo desmuntatu;b) softwarea alderantzikatu, deskonpilatu edo desmuntatu;

c) Microsoft-ek edo bere hornitzaileek softwarean gehitutako jakinarazpenak kendu, ikonotu edo aldatu;c) Microsoft-ek edo bere hornitzaileek softwarean gehitutako jakinarazpenak kendu, ikonotu edo aldatu;

d) softwarea erabili xede komertzialetarako, irabazi-asmorik gabeko jardueretarako edo dirua irabazteko jardueretarako, salbu eta horiek erabiltzeko eskubide komertzialak badituzu beste hitzarmen baten arabera;d) softwarea erabili xede komertzialetarako, irabazi-asmorik gabeko jardueretarako edo dirua irabazteko jardueretarako, salbu eta horiek erabiltzeko eskubide komertzialak badituzu beste hitzarmen baten arabera;

e) softwarea legez kontra edo malwarea sortzeko edo hedatzeko erabili; edoe) softwarea legez kontra edo malwarea sortzeko edo hedatzeko erabili; edo

f) softwarea partekatu, argitaratu edo alokatu, softwarea beste erabiltzaile batzuei banatu soluzio autonomo gisa edo softwarea edota hitzarmen hau hirugarrenei banatu.f) softwarea partekatu, argitaratu edo alokatu, softwarea beste erabiltzaile batzuei banatu soluzio autonomo gisa edo softwarea edota hitzarmen hau hirugarrenei banatu.

 1. ESPORTATZEKO MUGAK.ESPORTATZEKO MUGAK. Softwareari aplika dakizkiokeen lege eta araudi nazional zein nazioarteko guztiak bete behar dituzu; horien barne daude helmugen, azken erabiltzaileen eta azken erabileraren inguruko murrizketak.Softwareari aplika dakizkiokeen lege eta araudi nazional zein nazioarteko guztiak bete behar dituzu; horien barne daude helmugen, azken erabiltzaileen eta azken erabileraren inguruko murrizketak. Esportazio-mugei buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi https://aka.ms/exporting helbidea.Esportazio-mugei buruzko informazio gehiago lortzeko, ikusi https://aka.ms/exporting helbidea.

 2. LAGUNTZA-ZERBITZUAK.LAGUNTZA-ZERBITZUAK. Hitzarmen honen arabera, Microsoft-ek ez du softwarearen laguntza-zerbitzurik hornitzeko betebeharrik.Hitzarmen honen arabera, Microsoft-ek ez du softwarearen laguntza-zerbitzurik hornitzeko betebeharrik. Hornitutako edozein laguntza “bere horretan”, “falta guztiekin” eta bermerik gabe emango da.Hornitutako edozein laguntza “bere horretan”, “falta guztiekin” eta bermerik gabe emango da.

 3. EGUNERATZEAK.EGUNERATZEAK. Softwareak eguneratzeak bila, deskarga eta instala ditzake noizean behin.Softwareak eguneratzeak bila, deskarga eta instala ditzake noizean behin. Eguneratze horiek Microsoft-ek edo baimendutako iturburuek soilik hornituko dituzte.Eguneratze horiek Microsoft-ek edo baimendutako iturburuek soilik hornituko dituzte. Halaber, baliteke Microsoft-ek zure sistema eguneratu behar izatea eguneratzeak eman ahal izateko.Halaber, baliteke Microsoft-ek zure sistema eguneratu behar izatea eguneratzeak eman ahal izateko. Eguneratze automatiko horiek inolako jakinarazpen gehigarririk gabe jasotzea onartzen duzu.Eguneratze automatiko horiek inolako jakinarazpen gehigarririk gabe jasotzea onartzen duzu. Baliteke eguneratzeek ez edukitzea edo ez onartzea softwarearen eginbide, zerbitzu edo gailu periferikorik.Baliteke eguneratzeek ez edukitzea edo ez onartzea softwarearen eginbide, zerbitzu edo gailu periferikorik.

 4. ARBITRAJE LOTESLEA ETA AUZI KOLEKTIBOAREN EZESPENA.ARBITRAJE LOTESLEA ETA AUZI KOLEKTIBOAREN EZESPENA. Sekzio hau dagokizu baldin eta Estatu Batuetan bizi bazara, edo zure enpresaren egoitza nagusia Estatu Batuetan badago.Sekzio hau dagokizu baldin eta Estatu Batuetan bizi bazara, edo zure enpresaren egoitza nagusia Estatu Batuetan badago. Zure eta Microsoft-en arteko gatazkarik badago, zuk eta Microsoft-ek onartzen duzue 60 egunetan modu informalean konpontzen saiatuko zaretela.Zure eta Microsoft-en arteko gatazkarik badago, zuk eta Microsoft-ek onartzen duzue 60 egunetan modu informalean konpontzen saiatuko zaretela. Ezin baduzue konpondu gatazka hori, zuk eta Microsoft-ek berariaz onartzen duzue banakako arbitraje loteslea gauzatzea American Arbitration Association (“AAA”) elkartearen aurrean eta Federal Arbitration Act (“FAA”) aktari jarraiki, eta uko egiten diozue gatazkak epaileen edo epaimahaien bidez ebazteko eskubideari.Ezin baduzue konpondu gatazka hori, zuk eta Microsoft-ek berariaz onartzen duzue banakako arbitraje loteslea gauzatzea American Arbitration Association (“AAA”) elkartearen aurrean eta Federal Arbitration Act (“FAA”) aktari jarraiki, eta uko egiten diozue gatazkak epaileen edo epaimahaien bidez ebazteko eskubideari. Horren ordez, arbitro neutral batek hartuko du erabakia.Horren ordez, arbitro neutral batek hartuko du erabakia. Ez da onartzen auzi kolektiborik, klase arteko arbitrajerik, fiskalaren ekintza pribatuko auzirik edo bestelako ekintzarik non norbaitek ordezkari-ahalmenarekin jarduten duen.Ez da onartzen auzi kolektiborik, klase arteko arbitrajerik, fiskalaren ekintza pribatuko auzirik edo bestelako ekintzarik non norbaitek ordezkari-ahalmenarekin jarduten duen. Halaber, ez da onartzen hainbat banako prozedura konbinatzea alderdi guztien baimenik gabe.Halaber, ez da onartzen hainbat banako prozedura konbinatzea alderdi guztien baimenik gabe. Arbitraje-hitzarmen osoak baldintza gehiago ditu eta hemen aurki daiteke: https://aka.ms/arb-agreement-1.Arbitraje-hitzarmen osoak baldintza gehiago ditu eta hemen aurki daiteke: https://aka.ms/arb-agreement-1. Zuk eta Microsoft-ek baldintza horiek onartzen dituzue.Zuk eta Microsoft-ek baldintza horiek onartzen dituzue.

 5. AMAIERA.AMAIERA. Beste eskubideei kalterik egin gabe, Microsoft-ek hitzarmena amaitutzat emango du ez badituzu baldintzak edo terminoak betetzean.Beste eskubideei kalterik egin gabe, Microsoft-ek hitzarmena amaitutzat emango du ez badituzu baldintzak edo terminoak betetzean. Horrela balitz, softwarearen kopia eta osagai guztiak deuseztatu beharko dituzu.Horrela balitz, softwarearen kopia eta osagai guztiak deuseztatu beharko dituzu.

 6. HITZARMEN OSOA.HITZARMEN OSOA. Hitzarmenak berak eta Microsoft-ek osagarrietarako, eguneratzeetarako edo hirugarrenen aplikazioetarako eman ditzakeen bestelako baldintzek osatzen dute softwarearen hitzarmen osoa.Hitzarmenak berak eta Microsoft-ek osagarrietarako, eguneratzeetarako edo hirugarrenen aplikazioetarako eman ditzakeen bestelako baldintzek osatzen dute softwarearen hitzarmen osoa.

 7. LEGE APLIKAGARRIA ETA GATAZKAK EBAZTEKO LEKUAK.LEGE APLIKAGARRIA ETA GATAZKAK EBAZTEKO LEKUAK. Softwarea Estatu Batuetan edo Kanadan erosi baduzu, bizi zaren edo zure enpresaren egoitza nagusia dagoen estatuko edo probintziako legeen arabera arautuko dira hitzarmenaren interpretazioa, hitzarmena urratzeagatik egindako erreklamazioak eta gainerako erreklamazioak (besteak beste, kontsumitzailea babesteko erreklamazioak, bidegabeko lehiaketagatik egindako erreklamazioak eta kalteengatik egindako erreklamazioak), alde batera utzita legeen gatazken oinarriak, salbu eta FAAk arbitrajearekin lotutako xedapen guztiak arautzen dituenean.Softwarea Estatu Batuetan edo Kanadan erosi baduzu, bizi zaren edo zure enpresaren egoitza nagusia dagoen estatuko edo probintziako legeen arabera arautuko dira hitzarmenaren interpretazioa, hitzarmena urratzeagatik egindako erreklamazioak eta gainerako erreklamazioak (besteak beste, kontsumitzailea babesteko erreklamazioak, bidegabeko lehiaketagatik egindako erreklamazioak eta kalteengatik egindako erreklamazioak), alde batera utzita legeen gatazken oinarriak, salbu eta FAAk arbitrajearekin lotutako xedapen guztiak arautzen dituenean. Softwarea beste herrialde batean eskuratu baduzu, tokian tokiko legeen arabera arautuko da hitzarmenaren interpretazioa, salbu eta FAAk arautzen baditu arbitrajearekin erlazionatutako ekintza guztiak.Softwarea beste herrialde batean eskuratu baduzu, tokian tokiko legeen arabera arautuko da hitzarmenaren interpretazioa, salbu eta FAAk arautzen baditu arbitrajearekin erlazionatutako ekintza guztiak. Estatu Batuetako jurisdikzio federala baldin badago, zuk eta Microsoft-ek onartzen duzue King County-ko (Washington, AEB) auzitegi federalak direla toki eta eskumendun bakarrak gatazkak ebazteko (arbitrajeak izan ezik).Estatu Batuetako jurisdikzio federala baldin badago, zuk eta Microsoft-ek onartzen duzue King County-ko (Washington, AEB) auzitegi federalak direla toki eta eskumendun bakarrak gatazkak ebazteko (arbitrajeak izan ezik). Ez bada jurisdikzio federala aplikatzen, zuk eta Microsoft-ek onartzen duzue King County-ko (Washington, AEB) Auzitegi Gorena dela toki eta eskumendun bakarra gatazkak ebazteko (arbitrajeak izan ezik).Ez bada jurisdikzio federala aplikatzen, zuk eta Microsoft-ek onartzen duzue King County-ko (Washington, AEB) Auzitegi Gorena dela toki eta eskumendun bakarra gatazkak ebazteko (arbitrajeak izan ezik).

 8. KONTSUMITZAILEEN ESKUBIDEAK; ALDAKETAK ESKUALDEAREN ARABERA.KONTSUMITZAILEEN ESKUBIDEAK; ALDAKETAK ESKUALDEAREN ARABERA. Hitzarmen honek zenbait lege-eskubide azaltzen ditu.Hitzarmen honek zenbait lege-eskubide azaltzen ditu. Baliteke bestelako eskubideak izatea, kontsumitzaile-legeak kasu, zure estatuko, herrialdeko edo probintziako legeen arabera.Baliteke bestelako eskubideak izatea, kontsumitzaile-legeak kasu, zure estatuko, herrialdeko edo probintziako legeen arabera. Halaber, baliteke softwarea erosi zenuen aldearekiko eskubideak izatea, Microsoft-ekin duzun erlazioaz harago eta bereiz.Halaber, baliteke softwarea erosi zenuen aldearekiko eskubideak izatea, Microsoft-ekin duzun erlazioaz harago eta bereiz. Hitzarmen honek ez ditu eskubide horiek aldatzen, zure estatuko, probintziako edo herrialdeko legeek hori onartzen ez badute.Hitzarmen honek ez ditu eskubide horiek aldatzen, zure estatuko, probintziako edo herrialdeko legeek hori onartzen ez badute. Adibidez, softwarea ondoko eskualdeetako batean eskuratu baduzu edo derrigorrezko legeak badaude, xedapen hauek aplikatuko zaizkizu:Adibidez, softwarea ondoko eskualdeetako batean eskuratu baduzu edo derrigorrezko legeak badaude, xedapen hauek aplikatuko zaizkizu:

a) Australia.a) Australia. Legezko bermeak dituzu Australiako Kontsumitzaileen Legeari jarraiki eta hitzarmen honetako ezerk ez du eskubide horietan eraginik izateko asmorik.Legezko bermeak dituzu Australiako Kontsumitzaileen Legeari jarraiki eta hitzarmen honetako ezerk ez du eskubide horietan eraginik izateko asmorik.

b) Kanada.b) Kanada. Softwarea Kanadan erosi baduzu, eguneratzeak jasotzeari utz diezaiokezu eguneratzeen eginbide automatikoa desaktibatuz.Softwarea Kanadan erosi baduzu, eguneratzeak jasotzeari utz diezaiokezu eguneratzeen eginbide automatikoa desaktibatuz. Horretarako, deskonektatu gailua Internetetik (Internetera berriro konektatzen bazara, eguneratzeak bilatzen eta instalatzen jarraituko du softwareak) edo desinstalatu softwarea.Horretarako, deskonektatu gailua Internetetik (Internetera berriro konektatzen bazara, eguneratzeak bilatzen eta instalatzen jarraituko du softwareak) edo desinstalatu softwarea. Gailu edo software zehatz baterako eguneratzeak desaktibatzeko moduari buruzko informazioa produktuaren dokumentazioan aurkituko duzu (baldin badago).Gailu edo software zehatz baterako eguneratzeak desaktibatzeko moduari buruzko informazioa produktuaren dokumentazioan aurkituko duzu (baldin badago).

c) Alemania eta Austria.c) Alemania eta Austria.

i.i. Bermea.Bermea. Softwarearen lizentzia egokia bada, softwarearekin batera jasotako Microsoft materialetan azaldu bezala funtzionatuko du softwareak.Softwarearen lizentzia egokia bada, softwarearekin batera jasotako Microsoft materialetan azaldu bezala funtzionatuko du softwareak. Nolanahi ere, Microsoft-ek ez du beste kontratuzko garantiarik ematen lizentziadun softwareari dagokionez.Nolanahi ere, Microsoft-ek ez du beste kontratuzko garantiarik ematen lizentziadun softwareari dagokionez.

ii.ii. Erantzukizunaren muga.Erantzukizunaren muga. Nahitako jokabidea edo axolagabekeria larria ematen deneko produktuaren erantzukizun-agirian (Product Liability Act) oinarritutako erreklamazioetan edota norbait hiltzen edo zauritzen denean, Microsoft da erantzule, legeari jarraiki.Nahitako jokabidea edo axolagabekeria larria ematen deneko produktuaren erantzukizun-agirian (Product Liability Act) oinarritutako erreklamazioetan edota norbait hiltzen edo zauritzen denean, Microsoft da erantzule, legeari jarraiki.

Aurreko ii.Aurreko ii. klausularen harira, Microsoft-i axolagabekeria arina soilik egotziko zaio kontratuzko betekizun materialak apurtzen baditu.klausularen harira, Microsoft-i axolagabekeria arina soilik egotziko zaio kontratuzko betekizun materialak apurtzen baditu. Hala, betekizun horiek hitzarmen honen funtzionamendu egokia errazten dute, eta horiek urratzeak hitzarmenaren helburua eta alderdiaren esana nahiz fidagarritasuna (“betebehar kardinalak”) arriskuan jarriko lituzke.Hala, betekizun horiek hitzarmen honen funtzionamendu egokia errazten dute, eta horiek urratzeak hitzarmenaren helburua eta alderdiaren esana nahiz fidagarritasuna (“betebehar kardinalak”) arriskuan jarriko lituzke. Axolagabekeria arina beste kausa baten ondorio bada, Microsoft ez dira erantzule izango.Axolagabekeria arina beste kausa baten ondorio bada, Microsoft ez dira erantzule izango.

 1. BERMEAREN EZEZTAPENA. SOFTWAREA “BERE HORRETAN” DAGO BAIMENDUA. HURA ERABILTZEKO ARRISKUA ZEURE GAIN HARTZEN DUZU. MICROSOFT-EK EZ DU BERARIAZKO BERMERIK, GARANTIARIK EDO BALDINTZARIK EMATEN. ZURE HERRIALDEAN INDARREAN DAUDEN LEGEEK ONARTZEN DUTEN NEURRIAN, MICROSOFT-EK KANPOAN UZTEN DITU, BESTEAK BESTE, MERKATURAGARRI IZATEAREN, XEDE JAKIN BATERAKO EGOKITASUNAREN ETA ARAURIK EZ URRATZEAREN BERME INPLIZITU GUZTIAK.BERMEAREN EZEZTAPENA. SOFTWAREA “BERE HORRETAN” DAGO BAIMENDUA. HURA ERABILTZEKO ARRISKUA ZEURE GAIN HARTZEN DUZU. MICROSOFT-EK EZ DU BERARIAZKO BERMERIK, GARANTIARIK EDO BALDINTZARIK EMATEN. ZURE HERRIALDEAN INDARREAN DAUDEN LEGEEK ONARTZEN DUTEN NEURRIAN, MICROSOFT-EK KANPOAN UZTEN DITU, BESTEAK BESTE, MERKATURAGARRI IZATEAREN, XEDE JAKIN BATERAKO EGOKITASUNAREN ETA ARAURIK EZ URRATZEAREN BERME INPLIZITU GUZTIAK.

 2. KALTEAK MUGATU EDO KANPO UTZI. KALTE-ORDAINAK JASOTZEKO ARRAZOIRIK BADUZU LEHEN AZALDUTAKO BERME-UKATZEA INDARREAN EGON ARREN, MICROSOFT-EK ETA BERE HORNITZAILEEK 5,00 USD ORDAINDUKO DIZKIZUTE, GEHIENEZ, ZUZENEKO KALTEENGATIK. EZIN DUZU BERRESKURATU BESTELAKO KALTERIK, BESTEAK BESTE, ONDORIOZKO KALTEAK, ETEKINAK GALTZEAGATIKO KALTEAK, KALTE BEREZIAK ETA ZEHARKAKO ETA EZBEHARREZKO KALTEAK.KALTEAK MUGATU EDO KANPO UTZI. KALTE-ORDAINAK JASOTZEKO ARRAZOIRIK BADUZU LEHEN AZALDUTAKO BERME-UKATZEA INDARREAN EGON ARREN, MICROSOFT-EK ETA BERE HORNITZAILEEK 5,00 USD ORDAINDUKO DIZKIZUTE, GEHIENEZ, ZUZENEKO KALTEENGATIK. EZIN DUZU BERRESKURATU BESTELAKO KALTERIK, BESTEAK BESTE, ONDORIOZKO KALTEAK, ETEKINAK GALTZEAGATIKO KALTEAK, KALTE BEREZIAK ETA ZEHARKAKO ETA EZBEHARREZKO KALTEAK.

Murriztapen hau honako hauei aplikatzen zaie: (a) softwarearekin, zerbitzuekin, hirugarrenen Interneteko guneen edukiarekin (kodea barne) edo hirugarrenen aplikazioekin erlazionatutako edozein edukiri eta (b) hitzarmena hausteagatik edo bermeak, garantiak edo baldintzak ez betetzeagatik egindako erreklamazioei edota erantzunbehar hertsia, axolagabekeria edo lege aplikagarriaren araberako beste edozein erruzko kalte dela kausa egindako erreklamazioei.Murriztapen hau honako hauei aplikatzen zaie: (a) softwarearekin, zerbitzuekin, hirugarrenen Interneteko guneen edukiarekin (kodea barne) edo hirugarrenen aplikazioekin erlazionatutako edozein edukiri eta (b) hitzarmena hausteagatik edo bermeak, garantiak edo baldintzak ez betetzeagatik egindako erreklamazioei edota erantzunbehar hertsia, axolagabekeria edo lege aplikagarriaren araberako beste edozein erruzko kalte dela kausa egindako erreklamazioei.

Halaber, muga hori aplikatuko da nahiz eta Microsoft-ek kalteak gerta zitezkeela jakin edo jakiteko betebeharra izan. Baliteke goiko murrizketa edo baztertzea zure kasuan ez aplikatzea, gerta daitekeelako zure estatuak, probintziak edo herrialdeak ezbeharrezko, ondoriozko edo bestelako kalteak kanpo uztea edo mugatzea ez onartzea.Halaber, muga hori aplikatuko da nahiz eta Microsoft-ek kalteak gerta zitezkeela jakin edo jakiteko betebeharra izan. Baliteke goiko murrizketa edo baztertzea zure kasuan ez aplikatzea, gerta daitekeelako zure estatuak, probintziak edo herrialdeak ezbeharrezko, ondoriozko edo bestelako kalteak kanpo uztea edo mugatzea ez onartzea.

Chinese SimplifiedChinese Simplified

MICROSOFT 软件许可条款MICROSOFT 软件许可条款

MICROSOFT STREAM MOBILE APP IOSMICROSOFT STREAM MOBILE APP IOS

如果您居住(或者您的业务所在地,这里指业务主营地)在美国,请阅读下文“具有约束力的仲裁和共同起诉弃权”一节。它会影响争议的解决方式。如果您居住(或者您的业务所在地,这里指业务主营地)在美国,请阅读下文“具有约束力的仲裁和共同起诉弃权”一节。它会影响争议的解决方式。

这些许可条款是您与微软公司(或其关联公司)之间达成的协议。这些条款适用于上述软件和任何微软服务或软件更新(但该等服务或更新附有新的或额外条款的情况除外,在这种情况下,那些不同的条款预期会适用,并且不会改变您或微软的有关预更新的软件或服务的权利)。如果您遵守这些许可条款,您将拥有以下权利。使用该软件,即表示您接受这些条款。如果您不接受这些条款,请不要使用该软件,而要将其退还给 APPLE, INC.这些许可条款是您与微软公司(或其关联公司)之间达成的协议。这些条款适用于上述软件和任何微软服务或软件更新(但该等服务或更新附有新的或额外条款的情况除外,在这种情况下,那些不同的条款预期会适用,并且不会改变您或微软的有关预更新的软件或服务的权利)。如果您遵守这些许可条款,您将拥有以下权利。使用该软件,即表示您接受这些条款。如果您不接受这些条款,请不要使用该软件,而要将其退还给 APPLE, INC. (以下简称“APPLE”)并获得退款(如果适用)。(以下简称“APPLE”)并获得退款(如果适用)。

 1. 安装和使用权利。根据 Apple 应用商店使用规则,您可以在 iOS 设备上安装和使用本软件的一个副本。安装和使用权利。根据 Apple 应用商店使用规则,您可以在 iOS 设备上安装和使用本软件的一个副本。

a) 包含的 Microsoft 应用程序。本软件包括 Microsoft Azure Media Player 的组件。这些组件受不同的协议以及各自的产品支持策略的约束,如位于相应组件的安装目录中或该软件随附的“Licenses”文件夹中的许可条款所述。a) 包含的 Microsoft 应用程序。本软件包括 Microsoft Azure Media Player 的组件。这些组件受不同的协议以及各自的产品支持策略的约束,如位于相应组件的安装目录中或该软件随附的“Licenses”文件夹中的许可条款所述。

b) 第三方软件。该软件可能包含根据本协议或其各自的条款许可给您使用的第三方应用程序。您可在 https://aka.ms/thirdpartynotices 在线访问适用于第三方应用程序的许可条款、通知和确认(如有),或者在随附的“通知”文件中进行查看。即使此类应用程序受其他协议的约束,在适用法律允许的范围内,下面的免责声明以及损害限制和除外情况仍然适用。b) 第三方软件。该软件可能包含根据本协议或其各自的条款许可给您使用的第三方应用程序。您可在 https://aka.ms/thirdpartynotices 在线访问适用于第三方应用程序的许可条款、通知和确认(如有),或者在随附的“通知”文件中进行查看。即使此类应用程序受其他协议的约束,在适用法律允许的范围内,下面的免责声明以及损害限制和除外情况仍然适用。

 1. 反馈。如果您向微软提供有关该软件的反馈,则意味着您向微软无偿提供以任何方式、出于任何目的使用和分享您的反馈并将其商业化的权利。如果根据某项许可的规定,微软由于在其软件或文档中包含了您的反馈而不得不向第三方授予该软件或文档的许可,请不要提供这样的反馈。这些权利在本协议终止后继续有效。反馈。如果您向微软提供有关该软件的反馈,则意味着您向微软无偿提供以任何方式、出于任何目的使用和分享您的反馈并将其商业化的权利。如果根据某项许可的规定,微软由于在其软件或文档中包含了您的反馈而不得不向第三方授予该软件或文档的许可,请不要提供这样的反馈。这些权利在本协议终止后继续有效。

 2. 数据收集。该软件向微软传输数据,包括您选择发送的有关您的设备和计算环境的数据、使用情况和性能数据以及故障转储。Microsoft 采用各种安全技术和程序,以防止数据遭到未经授权的访问、使用或披露。Microsoft 每年删除此数据。若要详细了解微软如何处理所收集的个人数据,请查看 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681 上的微软隐私声明。数据收集。该软件向微软传输数据,包括您选择发送的有关您的设备和计算环境的数据、使用情况和性能数据以及故障转储。Microsoft 采用各种安全技术和程序,以防止数据遭到未经授权的访问、使用或披露。Microsoft 每年删除此数据。若要详细了解微软如何处理所收集的个人数据,请查看 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681 上的微软隐私声明。

 3. 工作或学校帐户。您可使用工作或学校电子邮件地址登录该软件。如果您登录该软件,则表示您同意您的电子邮件地址的关联域所有者可以控制和管理您的帐户,并可访问和处理您的数据,其中包括您的通信内容和文件内容;您还进一步同意,您对该软件的使用可能受以下条款约束:a) 您的组织有关该软件之使用的准则和政策;b) 微软与您或您的组织所签订的协议(在此种情况下,本协议可能不适用)。如果您已经拥有微软帐户,但使用另外的单位或学校的电子邮件地址来访问该软件,系统可能会提示您更新与微软帐户关联的电子邮件地址以继续访问该软件。工作或学校帐户。您可使用工作或学校电子邮件地址登录该软件。如果您登录该软件,则表示您同意您的电子邮件地址的关联域所有者可以控制和管理您的帐户,并可访问和处理您的数据,其中包括您的通信内容和文件内容;您还进一步同意,您对该软件的使用可能受以下条款约束:a) 您的组织有关该软件之使用的准则和政策;b) 微软与您或您的组织所签订的协议(在此种情况下,本协议可能不适用)。如果您已经拥有微软帐户,但使用另外的单位或学校的电子邮件地址来访问该软件,系统可能会提示您更新与微软帐户关联的电子邮件地址以继续访问该软件。

 4. 许可范围。软件只授予使用许可,而非出售。微软保留所有其他权利。除非适用的法律赋予您此项限制之外的权利,否则您不得(且无权):许可范围。软件只授予使用许可,而非出售。微软保留所有其他权利。除非适用的法律赋予您此项限制之外的权利,否则您不得(且无权):

a) 绕过该软件中的任何技术限制,这些限制只允许您以特定的方式使用软件;a) 绕过该软件中的任何技术限制,这些限制只允许您以特定的方式使用软件;

b) 对该软件进行反向工程、反向编译或反汇编;b) 对该软件进行反向工程、反向编译或反汇编;

c) 删除、尽量减少、阻止或修改该软件中的 Microsoft 或其供应商的任何声明;c) 删除、尽量减少、阻止或修改该软件中的 Microsoft 或其供应商的任何声明;

d) 将软件用于商业、非营利或营利活动,除非依据单独协议您具有商业使用权利;d) 将软件用于商业、非营利或营利活动,除非依据单独协议您具有商业使用权利;

e) 以违反法律或创建或传播恶意软件的任何方式使用软件;或者e) 以违反法律或创建或传播恶意软件的任何方式使用软件;或者

f) 共享、发布、分发或出借该软件,或将其作为独立托管解决方案提供给他人使用,或将该软件或本协议转让给任何第三方。f) 共享、发布、分发或出借该软件,或将其作为独立托管解决方案提供给他人使用,或将该软件或本协议转让给任何第三方。

 1. 转移到另一设备。您可以卸载该软件,然后安装到另一台设备上进行使用,您不得在多台设备上共享此许可。转移到另一设备。您可以卸载该软件,然后安装到另一台设备上进行使用,您不得在多台设备上共享此许可。

 2. 出口限制。您必须遵守适用于该软件的所有国内和国际出口法律和法规(其中包含对目的地、最终用户和最终用途的限制)。有关出口限制的详细信息,请访问 https://aka.ms/exporting。出口限制。您必须遵守适用于该软件的所有国内和国际出口法律和法规(其中包含对目的地、最终用户和最终用途的限制)。有关出口限制的详细信息,请访问 https://aka.ms/exporting。

 3. 支持服务。根据本协议,微软没有为软件提供任何支持服务的义务。提供的任何支持均“按现状”提供,“可能存在各种缺陷”,且不包含任何形式的保证。支持服务。根据本协议,微软没有为软件提供任何支持服务的义务。提供的任何支持均“按现状”提供,“可能存在各种缺陷”,且不包含任何形式的保证。

 4. 更新。该软件会定期检查软件更新,并为您下载和安装这些更新。您只能从微软或授权来源处获得软件更新。微软可能需要更新您的系统来为您提供更新资讯。您同意在无需任何额外通知的情况下接收这些自动更新。更新信息可能不涵盖或支持所有的现有软件功能、服务或外围设备。更新。该软件会定期检查软件更新,并为您下载和安装这些更新。您只能从微软或授权来源处获得软件更新。微软可能需要更新您的系统来为您提供更新资讯。您同意在无需任何额外通知的情况下接收这些自动更新。更新信息可能不涵盖或支持所有的现有软件功能、服务或外围设备。

 5. 有约束力的仲裁和共同起诉弃权。如果您的居住地(或者您的业务所在地,这里指业务主营地)在美国,则须遵守本节规定。如果您和微软产生争议,您和微软同意尝试在六十 (60) 天内对争议进行非正式解决。如果您和 Microsoft 无法解决争议,您和 Microsoft 同意将争议诉诸美国仲裁协会,由其按照《联邦仲裁法》(以下简称“FAA”)进行约束性个人仲裁;而不是向法院提起诉讼,由法官或陪审团进行审理。中立的仲裁员将作出裁决。不得进行集体诉讼、集体仲裁、私人检察总长诉讼,以及其他需要代表人进行的诉讼;未经各方一致同意,不得将各个单独的诉讼进行合并审理。完整的《仲裁协议》包含更全面的条款规定,详见 https://aka.ms/arb-agreement-1。您和 Microsoft 同意这些条款。有约束力的仲裁和共同起诉弃权。如果您的居住地(或者您的业务所在地,这里指业务主营地)在美国,则须遵守本节规定。如果您和微软产生争议,您和微软同意尝试在六十 (60) 天内对争议进行非正式解决。如果您和 Microsoft 无法解决争议,您和 Microsoft 同意将争议诉诸美国仲裁协会,由其按照《联邦仲裁法》(以下简称“FAA”)进行约束性个人仲裁;而不是向法院提起诉讼,由法官或陪审团进行审理。中立的仲裁员将作出裁决。不得进行集体诉讼、集体仲裁、私人检察总长诉讼,以及其他需要代表人进行的诉讼;未经各方一致同意,不得将各个单独的诉讼进行合并审理。完整的《仲裁协议》包含更全面的条款规定,详见 https://aka.ms/arb-agreement-1。您和 Microsoft 同意这些条款。

 6. 终止。如果您未能遵守本协议的任何条款和条件,微软可能会终止本协议,但任何其他权利不受影响。在此情况下,您必须销毁该软件的所有副本及其所有组成部分。终止。如果您未能遵守本协议的任何条款和条件,微软可能会终止本协议,但任何其他权利不受影响。在此情况下,您必须销毁该软件的所有副本及其所有组成部分。

 7. 完整协议。本协议,以及 Microsoft 可能针对补充、更新或第三方应用程序提供的任何其他条款,共同构成了该软件的完整协议。完整协议。本协议,以及 Microsoft 可能针对补充、更新或第三方应用程序提供的任何其他条款,共同构成了该软件的完整协议。

 8. 适用的法律和争议解决地点。如果您在美国或加拿大购买该软件,则您所居住的州或省(或者您的业务所在地,这里指业务主营地)的法律管辖本协议的解释、违约索赔和其他所有索赔(包括消费者保护、不正当竞争和侵权索赔),而不考虑冲突法原则,但是 FAA 将制约所有与仲裁相关的事宜。如果您在其他任何国家/地区购买该软件,则应遵守该国家/地区的法律,但 FAA 将制约与仲裁相关的一切事宜。如果存在美国联邦管辖权地,您和微软同意将美国华盛顿州金县的联邦法院作为在法院听证的所有争议的唯一管辖权地和审判地(仲裁除外)。如果不存在美国联邦管辖权地,您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的高级法院作为在法院听证的所有争议的唯一管辖权地和审判地(仲裁除外)。适用的法律和争议解决地点。如果您在美国或加拿大购买该软件,则您所居住的州或省(或者您的业务所在地,这里指业务主营地)的法律管辖本协议的解释、违约索赔和其他所有索赔(包括消费者保护、不正当竞争和侵权索赔),而不考虑冲突法原则,但是 FAA 将制约所有与仲裁相关的事宜。如果您在其他任何国家/地区购买该软件,则应遵守该国家/地区的法律,但 FAA 将制约与仲裁相关的一切事宜。如果存在美国联邦管辖权地,您和微软同意将美国华盛顿州金县的联邦法院作为在法院听证的所有争议的唯一管辖权地和审判地(仲裁除外)。如果不存在美国联邦管辖权地,您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的高级法院作为在法院听证的所有争议的唯一管辖权地和审判地(仲裁除外)。

 9. 第三方受益人。您同意 Apple 及其子公司是本协议的第三方受益人,并且 Apple 有权执行本协议第三方受益人。您同意 Apple 及其子公司是本协议的第三方受益人,并且 Apple 有权执行本协议

 10. 消费者权利;地区差异。本协议阐述了某些法定权利。根据您所在的州、省或国家/地区的法律规定,您可能享有其他权利(包括消费者权利)。除了您与 Microsoft 的关系之外,您还可能单独享有与软件销售方相关的权利。如果您所在的州、省或国家/地区的法律不允许,本协议不会改变这些其他权利。例如,如果您从下列地区之一购买软件,或应适用强制性国家/地区法律,则下列条款对您适用消费者权利;地区差异。本协议阐述了某些法定权利。根据您所在的州、省或国家/地区的法律规定,您可能享有其他权利(包括消费者权利)。除了您与 Microsoft 的关系之外,您还可能单独享有与软件销售方相关的权利。如果您所在的州、省或国家/地区的法律不允许,本协议不会改变这些其他权利。例如,如果您从下列地区之一购买软件,或应适用强制性国家/地区法律,则下列条款对您适用

a) 澳大利亚。您享有《澳大利亚消费者法》规定的法定保障,本协议中的任何规定均无意影响这些权利a) 澳大利亚。您享有《澳大利亚消费者法》规定的法定保障,本协议中的任何规定均无意影响这些权利

b) 加拿大。如果您在加拿大购买该软件,您可以关闭自动更新功能、断开您的设备与 Internet 的连接(但是,如果重新连接到 Internet,软件将继续检查并安装更新)或卸载该软件,从而停止接收更新。产品文档(如有)也可能指明了为特定设备或软件关闭更新的方法b) 加拿大。如果您在加拿大购买该软件,您可以关闭自动更新功能、断开您的设备与 Internet 的连接(但是,如果重新连接到 Internet,软件将继续检查并安装更新)或卸载该软件,从而停止接收更新。产品文档(如有)也可能指明了为特定设备或软件关闭更新的方法

c) 德国和奥地利c) 德国和奥地利

i.i. 保证。获得适当许可的软件会基本上按照该软件附带的任何微软材料说明的方式运行。但是,微软未提供任何与许可软件相关的合同保障保证。获得适当许可的软件会基本上按照该软件附带的任何微软材料说明的方式运行。但是,微软未提供任何与许可软件相关的合同保障

ii.ii. 责任限制。如果出现基于产品责任法的故意行为、重大过失、索赔以及出现死亡或人身伤害的情况,微软将依据成文法负责责任限制。如果出现基于产品责任法的故意行为、重大过失、索赔以及出现死亡或人身伤害的情况,微软将依据成文法负责

根据上述条款 ii. 的规定,只有违反下列实质性合同义务时,微软才会对轻微过失负责:促使本协议正常执行的义务、如有违反即会危及本协议之目的的义务以及一方存有信赖利益的义务(即“基本义务”)。在其他轻微过失情况下,Microsoft 不对轻微过失负责根据上述条款 ii. 的规定,只有违反下列实质性合同义务时,微软才会对轻微过失负责:促使本协议正常执行的义务、如有违反即会危及本协议之目的的义务以及一方存有信赖利益的义务(即“基本义务”)。在其他轻微过失情况下,Microsoft 不对轻微过失负责

 1. 保证免责条款。该软件按“现状”授予许可。使用风险由您自行承担。如果需要,可以向 APPLE 发出以购买价格退款的通知。在适用法律所允许的最大范围内,APPLE 将无任何其他保证义务。Microsoft 不提供任何明示的保证、保障或条件。根据您当地的法律,您可能享有本协议无法改变的其他消费者权利或法定保障。在您当地法律允许的范围内,MICROSOFT 排除所有默示保证,包括有关适销性、针对特定目的的适用性和不侵权的默示保证。保证免责条款。该软件按“现状”授予许可。使用风险由您自行承担。如果需要,可以向 APPLE 发出以购买价格退款的通知。在适用法律所允许的最大范围内,APPLE 将无任何其他保证义务。Microsoft 不提供任何明示的保证、保障或条件。根据您当地的法律,您可能享有本协议无法改变的其他消费者权利或法定保障。在您当地法律允许的范围内,MICROSOFT 排除所有默示保证,包括有关适销性、针对特定目的的适用性和不侵权的默示保证。

 2. 损害赔偿责任的限制和排除条款。尽管有前述免责声明,但如果您有充足的依据索取损害补偿,您只能因直接损害从 APPLE、MICROSOFT 和 MICROSOFT 的供应商获得退款,且退款金额以您购买该软件时支付的金额为上限。您不能因其他任何损害获得退款,包括后果性损害、利润损失、特殊损害、间接损害或附带损害。损害赔偿责任的限制和排除条款。尽管有前述免责声明,但如果您有充足的依据索取损害补偿,您只能因直接损害从 APPLE、MICROSOFT 和 MICROSOFT 的供应商获得退款,且退款金额以您购买该软件时支付的金额为上限。您不能因其他任何损害获得退款,包括后果性损害、利润损失、特殊损害、间接损害或附带损害。

本限制适用于:(a) 与第三方 Internet 站点上的软件、服务、内容(包括代码)或第三方应用程序相关的任何情况;以及 (b) 在适用的法律允许的范围内,因违约、违反保证、保障或条件、严格责任、过失或其他侵权行为引起的索赔;或任何其他索赔。即使 Microsoft 或 Apple 知道或应该知道可能会出现损害,此项限制也同样适用。由于您所在州、省或国家/地区可能不允许排除或限制附带性损害、后果性损害或其他损害的赔偿责任,因此上述限制或排除条款可能对您不适用。本限制适用于:(a) 与第三方 Internet 站点上的软件、服务、内容(包括代码)或第三方应用程序相关的任何情况;以及 (b) 在适用的法律允许的范围内,因违约、违反保证、保障或条件、严格责任、过失或其他侵权行为引起的索赔;或任何其他索赔。即使 Microsoft 或 Apple 知道或应该知道可能会出现损害,此项限制也同样适用。由于您所在州、省或国家/地区可能不允许排除或限制附带性损害、后果性损害或其他损害的赔偿责任,因此上述限制或排除条款可能对您不适用。

Chinese TraditionalChinese Traditional

MICROSOFT 軟體授權條款MICROSOFT 軟體授權條款

MICROSOFT STREAM MOBILE APP IOSMICROSOFT STREAM MOBILE APP IOS

若貴用戶居住 (或若貴公司之主要營業地點) 在美國,請詳讀以下「具有拘束力的仲裁條款以及集體訴訟權利之拋棄」一節。相關條款將影響爭議之解決方式。若貴用戶居住 (或若貴公司之主要營業地點) 在美國,請詳讀以下「具有拘束力的仲裁條款以及集體訴訟權利之拋棄」一節。相關條款將影響爭議之解決方式。

本授權條款是貴用戶與 Microsoft Corporation (或其關係企業) 之間成立的協議。本條款適用於上述軟體及任何 Microsoft 服務或軟體更新 (但若此等服務或更新隨附新的或額外的條款則除外,這類情況下該等不同條款預期適用,不更改貴用戶或 Microsoft 對預先更新之軟體或服務的相關權利)。若貴用戶遵守本授權條款,則可享有以下各項權利。軟體一經使用,即表示 貴用戶同意接受這些授權條款。若貴用戶不同意這些授權條款,請勿使用本軟體。 在此情況下,請將軟體退還給 APPLE INC.本授權條款是貴用戶與 Microsoft Corporation (或其關係企業) 之間成立的協議。本條款適用於上述軟體及任何 Microsoft 服務或軟體更新 (但若此等服務或更新隨附新的或額外的條款則除外,這類情況下該等不同條款預期適用,不更改貴用戶或 Microsoft 對預先更新之軟體或服務的相關權利)。若貴用戶遵守本授權條款,則可享有以下各項權利。軟體一經使用,即表示 貴用戶同意接受這些授權條款。若貴用戶不同意這些授權條款,請勿使用本軟體。 在此情況下,請將軟體退還給 APPLE INC. (以下稱「APPLE」) 以取得退款或折讓 (若適用)。(以下稱「APPLE」) 以取得退款或折讓 (若適用)。

 1. 安裝與使用權利。貴用戶得於 Apple 的 App Store 使用條款許可內,在 iOS 作業系統裝置上安裝及使用一份軟體拷貝。安裝與使用權利。貴用戶得於 Apple 的 App Store 使用條款許可內,在 iOS 作業系統裝置上安裝及使用一份軟體拷貝。

a) 包含之 Microsoft 應用程式。本軟體包含 Microsoft Azure Media Player 元件。這些元件皆受到個別合約及其各自的產品支援原則所拘束,其說明位於元件安裝目錄下之授權條款或本軟體隨附之「授權」資料夾。a) 包含之 Microsoft 應用程式。本軟體包含 Microsoft Azure Media Player 元件。這些元件皆受到個別合約及其各自的產品支援原則所拘束,其說明位於元件安裝目錄下之授權條款或本軟體隨附之「授權」資料夾。

b) 第三方廠商軟體。軟體可能包含第三方應用程式,這些應用程式是根據本合約或其條款授權給貴用戶。第三方應用程式的授權條款、聲明及認知 (如果有的話) 可於 https://aka.ms/thirdpartynotices 或隨附的聲明檔中存取。即使此等應用程式受其他合約所拘束,在相關法律所允許的範圍內,亦適用下述免責聲明和損害賠償之限制及排除。b) 第三方廠商軟體。軟體可能包含第三方應用程式,這些應用程式是根據本合約或其條款授權給貴用戶。第三方應用程式的授權條款、聲明及認知 (如果有的話) 可於 https://aka.ms/thirdpartynotices 或隨附的聲明檔中存取。即使此等應用程式受其他合約所拘束,在相關法律所允許的範圍內,亦適用下述免責聲明和損害賠償之限制及排除。

 1. 回饋意見。若貴用戶向 Microsoft 提供回饋意見,則貴用戶授予 Microsoft 權利,得以任何方式及基於各種目的免費使用、散佈與商業化貴用戶的回饋意見。若因 Microsoft 納入貴用戶的回饋意見,導致軟體或文件必須授權給第三方,則貴用戶不得提供該等回饋意見給 Microsoft。這些權利於本合約終止解除失效或屆滿皆繼續有效。回饋意見。若貴用戶向 Microsoft 提供回饋意見,則貴用戶授予 Microsoft 權利,得以任何方式及基於各種目的免費使用、散佈與商業化貴用戶的回饋意見。若因 Microsoft 納入貴用戶的回饋意見,導致軟體或文件必須授權給第三方,則貴用戶不得提供該等回饋意見給 Microsoft。這些權利於本合約終止解除失效或屆滿皆繼續有效。

 2. 資料蒐集。本軟體會向 Microsoft 傳送資料,包括貴用戶的裝置及計算環境的相關資料、使用及效能相關資料以及您選擇傳送的當機紀錄。Microsoft 使用各種安全性技術和程序,有助於保護貴用戶的資料免於受到未經授權存取、使用或揭露。Microsoft 每年刪除此類資料。若要進一步了解 Microsoft 對所蒐集資料的使用方式,請參閱下列網址之 Microsoft 隱私權聲明:https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681。資料蒐集。本軟體會向 Microsoft 傳送資料,包括貴用戶的裝置及計算環境的相關資料、使用及效能相關資料以及您選擇傳送的當機紀錄。Microsoft 使用各種安全性技術和程序,有助於保護貴用戶的資料免於受到未經授權存取、使用或揭露。Microsoft 每年刪除此類資料。若要進一步了解 Microsoft 對所蒐集資料的使用方式,請參閱下列網址之 Microsoft 隱私權聲明:https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681。

 3. 工作或學校帳戶。貴用戶可以使用工作或學校電子郵件地址登入軟體。如果貴用戶這麼做,表示貴用戶同意與電子郵件地址相關聯的網域擁有者得控制及管理貴用戶之帳戶、存取和處理貴用戶的資料,包括貴用戶之通訊和檔案的內容。貴用戶進一步同意貴用戶對軟體之使用,得受下列兩項所拘束:a) 貴組織有關軟體之使用的指南及政策;b) Microsoft 與貴用戶或貴組織間所簽訂之合約 (在此情形下,本協議不適用)。若貴用戶已擁有 Microsoft 帳戶且使用單獨的工作或學校電子郵件地址來存取軟體,則為了繼續存取此軟體,系統可能會提示貴用戶更新與貴用戶之 Microsoft 帳戶關聯的電子郵件地址。工作或學校帳戶。貴用戶可以使用工作或學校電子郵件地址登入軟體。如果貴用戶這麼做,表示貴用戶同意與電子郵件地址相關聯的網域擁有者得控制及管理貴用戶之帳戶、存取和處理貴用戶的資料,包括貴用戶之通訊和檔案的內容。貴用戶進一步同意貴用戶對軟體之使用,得受下列兩項所拘束:a) 貴組織有關軟體之使用的指南及政策;b) Microsoft 與貴用戶或貴組織間所簽訂之合約 (在此情形下,本協議不適用)。若貴用戶已擁有 Microsoft 帳戶且使用單獨的工作或學校電子郵件地址來存取軟體,則為了繼續存取此軟體,系統可能會提示貴用戶更新與貴用戶之 Microsoft 帳戶關聯的電子郵件地址。

 4. 授權範圍。軟體係授權使用,而非出售賣斷。Microsoft 保留所有其他權利。除非有其他相關法律賦予貴用戶超出本合約限制的其他權利,否則貴用戶不得 (且沒有權利):授權範圍。軟體係授權使用,而非出售賣斷。Microsoft 保留所有其他權利。除非有其他相關法律賦予貴用戶超出本合約限制的其他權利,否則貴用戶不得 (且沒有權利):

a) 規避僅允許貴用戶以特定方式使用軟體之任何技術限制;a) 規避僅允許貴用戶以特定方式使用軟體之任何技術限制;

b) 還原工程、解編與反向組譯軟體;b) 還原工程、解編與反向組譯軟體;

c) 於軟體內移除、最小化、封鎖或修改任何 Microsoft 或其供應商之聲明;c) 於軟體內移除、最小化、封鎖或修改任何 Microsoft 或其供應商之聲明;

d) 將軟體用來進行商業、非營利或創造收益的活動,除非貴用戶經其他合約取得商業使用權利,則不在此限;d) 將軟體用來進行商業、非營利或創造收益的活動,除非貴用戶經其他合約取得商業使用權利,則不在此限;

e) 以任何違法或會建立或傳播惡意軟體的方式使用軟體;或e) 以任何違法或會建立或傳播惡意軟體的方式使用軟體;或

f) 共用、發佈、散布或出借本軟體,或將本軟體做為獨立之託管式解決方案供他人之用,或將本軟體或本合約移轉予任何第三方。f) 共用、發佈、散布或出借本軟體,或將本軟體做為獨立之託管式解決方案供他人之用,或將本軟體或本合約移轉予任何第三方。

 1. 移轉至其他裝置。貴用戶得將軟體解除安裝,再安裝至其他裝置上供貴用戶使用。貴用戶不得於多個裝置間共用此授權。移轉至其他裝置。貴用戶得將軟體解除安裝,再安裝至其他裝置上供貴用戶使用。貴用戶不得於多個裝置間共用此授權。

 2. 出口限制。貴用戶必須遵守適用於軟體的一切本國及國際出口法令規定,包括目的地限制、最終使用者限制和最終使用用途限制。如需有關出口限制的詳細資訊,請參閱 https://aka.ms/exporting。出口限制。貴用戶必須遵守適用於軟體的一切本國及國際出口法令規定,包括目的地限制、最終使用者限制和最終使用用途限制。如需有關出口限制的詳細資訊,請參閱 https://aka.ms/exporting。

 3. 支援服務。Microsoft 根據本合約並無義務針對軟體提供任何支援服務。任何支援係依「現況」、「連同其本身具有之一切瑕疵」提供,不含任何形式之瑕疵擔保。支援服務。Microsoft 根據本合約並無義務針對軟體提供任何支援服務。任何支援係依「現況」、「連同其本身具有之一切瑕疵」提供,不含任何形式之瑕疵擔保。

 4. 更新程式。本軟體會定期檢查更新,同時為貴用戶下載及安裝更新。貴用戶只應從 Microsoft 或授權來源取得更新。Microsoft 可能需要更新貴用戶之系統或提供更新予貴用戶。貴用戶同意在沒有任何其他通知的情況下接受這些自動更新。更新可能並不包含或支援所有現有的功能、服務或週邊裝置。更新程式。本軟體會定期檢查更新,同時為貴用戶下載及安裝更新。貴用戶只應從 Microsoft 或授權來源取得更新。Microsoft 可能需要更新貴用戶之系統或提供更新予貴用戶。貴用戶同意在沒有任何其他通知的情況下接受這些自動更新。更新可能並不包含或支援所有現有的功能、服務或週邊裝置。

 5. 具有約束力的仲裁以及集體訴訟權利之拋棄。若貴用戶居住 (或若貴公司之主要營業地點) 在美國,則適用本節之規定。若貴用戶及 Microsoft 出現爭議,貴用戶與 Microsoft 同意試著在 60 天內以正式管道解決爭議。若貴用戶及 Microsoft 無法於此時間內解決,貴用戶與 Microsoft 同意透過聯邦仲裁法 (Federal Arbitration Act,以下稱「FAA」) 由美國仲裁協會 (American Arbitration Association) 具有個別拘束力的仲裁予以解決,而非提交法院訴訟,由法官或陪審團解決。將由一名中立仲裁人裁決。不得展開集體訴訟、集體仲裁、私人律師之通常訴訟 (General Action),或是由任一人擔任代表人的任何其他訴訟程序;任何個別訴訟程序均不得合併進行,除非經所有當事人書面同意。完整的仲裁協議包含更多條款,其位於 https://aka.ms/arb-agreement-1。貴用戶及 Microsoft 同意這些條款。具有約束力的仲裁以及集體訴訟權利之拋棄。若貴用戶居住 (或若貴公司之主要營業地點) 在美國,則適用本節之規定。若貴用戶及 Microsoft 出現爭議,貴用戶與 Microsoft 同意試著在 60 天內以正式管道解決爭議。若貴用戶及 Microsoft 無法於此時間內解決,貴用戶與 Microsoft 同意透過聯邦仲裁法 (Federal Arbitration Act,以下稱「FAA」) 由美國仲裁協會 (American Arbitration Association) 具有個別拘束力的仲裁予以解決,而非提交法院訴訟,由法官或陪審團解決。將由一名中立仲裁人裁決。不得展開集體訴訟、集體仲裁、私人律師之通常訴訟 (General Action),或是由任一人擔任代表人的任何其他訴訟程序;任何個別訴訟程序均不得合併進行,除非經所有當事人書面同意。完整的仲裁協議包含更多條款,其位於 https://aka.ms/arb-agreement-1。貴用戶及 Microsoft 同意這些條款。

 6. 終止。若貴用戶未能遵守本合約之任何條款或條件,則在不影響任何其他權利之前提下,Microsoft 得終止本合約。屆時貴用戶必須銷毀軟體之全部拷貝及其所有元件部分。終止。若貴用戶未能遵守本合約之任何條款或條件,則在不影響任何其他權利之前提下,Microsoft 得終止本合約。屆時貴用戶必須銷毀軟體之全部拷貝及其所有元件部分。

 7. 整份合約。本合約以及 Microsoft 得為增補程式、更新程式或第三方應用程式提供之任何其他條款構成本軟體之整份合約。整份合約。本合約以及 Microsoft 得為增補程式、更新程式或第三方應用程式提供之任何其他條款構成本軟體之整份合約。

 8. 解決爭議之相關法律及地點。若貴用戶在美國或加拿大取得軟體,本合約之解釋或任何違反本合約所衍生的索賠及所有其他索賠 (包括消費者保護法、不公平競爭法和侵權行為之索賠),無論是否有法規牴觸產生,均應以貴用戶所居住之州/省 (或貴公司之主要營業所在地點) 的法律為準據法,但與仲裁相關的所有條款均依 FAA 規範之。若貴用戶在任何其他國家/地區取得軟體,則應以該國家/地區的法律為準據法,但若 FAA 規範與仲裁相關的所有條款則不在此限。若在美國聯邦管轄範圍之內,貴用戶及 Microsoft 同意法院審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (King County) 之聯邦法院為專屬管轄權及法庭地。若未規範,貴用戶及 Microsoft 同意法院審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (King County) 之初審法院 (Superior Court) 為專屬管轄權及法庭地。解決爭議之相關法律及地點。若貴用戶在美國或加拿大取得軟體,本合約之解釋或任何違反本合約所衍生的索賠及所有其他索賠 (包括消費者保護法、不公平競爭法和侵權行為之索賠),無論是否有法規牴觸產生,均應以貴用戶所居住之州/省 (或貴公司之主要營業所在地點) 的法律為準據法,但與仲裁相關的所有條款均依 FAA 規範之。若貴用戶在任何其他國家/地區取得軟體,則應以該國家/地區的法律為準據法,但若 FAA 規範與仲裁相關的所有條款則不在此限。若在美國聯邦管轄範圍之內,貴用戶及 Microsoft 同意法院審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (King County) 之聯邦法院為專屬管轄權及法庭地。若未規範,貴用戶及 Microsoft 同意法院審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (King County) 之初審法院 (Superior Court) 為專屬管轄權及法庭地。

 9. 第三方受益人。貴用戶同意 Apple 及其子公司為本合約之第三方受益人,且 Apple 有權執行本合約第三方受益人。貴用戶同意 Apple 及其子公司為本合約之第三方受益人,且 Apple 有權執行本合約

 10. 消費者權利;各地區差異。本合約敘述了特定的法律權利。貴用戶所在州/省或國家/地區的法律可能會賦予貴用戶其他權利,包括消費者權利。除貴用戶與 Microsoft 之關係外,貴用戶取得軟體的單位可能也會提供相關的權利。若貴用戶所在州/省或國家/地區的法律不允許,則本合約無法改變貴用戶的上述其他權利。例如,若貴用戶在下列其中一個國家/地區取得軟體,或具強制性之國家/地區法律適用,則亦適用下列條款消費者權利;各地區差異。本合約敘述了特定的法律權利。貴用戶所在州/省或國家/地區的法律可能會賦予貴用戶其他權利,包括消費者權利。除貴用戶與 Microsoft 之關係外,貴用戶取得軟體的單位可能也會提供相關的權利。若貴用戶所在州/省或國家/地區的法律不允許,則本合約無法改變貴用戶的上述其他權利。例如,若貴用戶在下列其中一個國家/地區取得軟體,或具強制性之國家/地區法律適用,則亦適用下列條款

a) 澳洲。貴用戶依據澳洲消費者法律 (Australian Consumer Law) 享有法定保證,本合約並不意圖影響這些權利a) 澳洲。貴用戶依據澳洲消費者法律 (Australian Consumer Law) 享有法定保證,本合約並不意圖影響這些權利

b) 加拿大。若貴用戶是在加拿大境內取得本軟體,得關閉自動更新功能、中斷裝置之網路連線 (當重新連接網路時,軟體將繼續檢查並安裝更新),或解除安裝本軟體,以停止接收更新。若有產品文件,當中可能詳述如何關閉特定裝置或軟體之更新b) 加拿大。若貴用戶是在加拿大境內取得本軟體,得關閉自動更新功能、中斷裝置之網路連線 (當重新連接網路時,軟體將繼續檢查並安裝更新),或解除安裝本軟體,以停止接收更新。若有產品文件,當中可能詳述如何關閉特定裝置或軟體之更新

c) 德國及奧地利c) 德國及奧地利

i.i. 瑕疵擔保。取得正確授權的軟體將會大致依照軟體隨附的 Microsoft 說明手冊執行。但 Microsoft 不為授權軟體提供契約保證瑕疵擔保。取得正確授權的軟體將會大致依照軟體隨附的 Microsoft 說明手冊執行。但 Microsoft 不為授權軟體提供契約保證

ii.ii. 賠償責任限制。若為蓄意行為、重大過失、依產品責任法提出之索賠,或造成個人傷亡或實體傷害,Microsoft 將依成文法賠償賠償責任限制。若為蓄意行為、重大過失、依產品責任法提出之索賠,或造成個人傷亡或實體傷害,Microsoft 將依成文法賠償

根據前述第 ii 款,只有在 Microsoft 違反重大合約義務、違反可助本合約實現之履約、違反行為危及本合約之目的,以及違反任何當事人持續信賴之合約遵循 (亦稱為「基本義務」) 的情況下,Microsoft 方得擔負輕過失賠償責任。至於其他的輕微過失,Microsoft 概不擔負相關過失賠償責任根據前述第 ii 款,只有在 Microsoft 違反重大合約義務、違反可助本合約實現之履約、違反行為危及本合約之目的,以及違反任何當事人持續信賴之合約遵循 (亦稱為「基本義務」) 的情況下,Microsoft 方得擔負輕過失賠償責任。至於其他的輕微過失,Microsoft 概不擔負相關過失賠償責任

 1. 無瑕疵擔保責任。軟體係依「現況」授權予貴用戶,貴用戶須自行承擔使用風險。如有需要,貴用戶得通知 APPLE 以便依原購買價格取得退款。在相關法律允許之最大範圍內,APPLE 將不具有其他任何瑕疵擔保義務。MICROSOFT 不提供任何明示擔保、保證或條件。貴用戶所在地區的法律可能會提供本合約無法改變的額外消費者權利或法律保證。在貴用戶所在地區法律允許的範圍內,MICROSOFT 排除包括適售性、符合特定目的或未侵權之所有默示擔保無瑕疵擔保責任。軟體係依「現況」授權予貴用戶,貴用戶須自行承擔使用風險。如有需要,貴用戶得通知 APPLE 以便依原購買價格取得退款。在相關法律允許之最大範圍內,APPLE 將不具有其他任何瑕疵擔保義務。MICROSOFT 不提供任何明示擔保、保證或條件。貴用戶所在地區的法律可能會提供本合約無法改變的額外消費者權利或法律保證。在貴用戶所在地區法律允許的範圍內,MICROSOFT 排除包括適售性、符合特定目的或未侵權之所有默示擔保

 2. 救濟與損害賠償責任之限制與排除。無論上述無瑕疵擔保責任如何規定,若貴用戶符合向 APPLE、MICROSOFT 及 MICROSOFT 之供應商請求損害賠償之資格,貴用戶僅得就直接損害請求賠償,且其金額不得超過貴用戶就軟體所支付之金額。貴用戶無法就其他損害 (包括衍生性損害、利潤損失、特殊損害、間接損害或附隨性損害) 請求損害賠償救濟與損害賠償責任之限制與排除。無論上述無瑕疵擔保責任如何規定,若貴用戶符合向 APPLE、MICROSOFT 及 MICROSOFT 之供應商請求損害賠償之資格,貴用戶僅得就直接損害請求賠償,且其金額不得超過貴用戶就軟體所支付之金額。貴用戶無法就其他損害 (包括衍生性損害、利潤損失、特殊損害、間接損害或附隨性損害) 請求損害賠償

本項限制適用於 (a) 與本軟體、服務、第三方網站上的內容 (包括程式碼) 或第三方應用程式相關的任何事項;以及 (b) 因為違約、瑕疵擔保、保證或條件;無過失責任、過失或其他侵權行為所衍生之索賠;或任何其他索賠;每項情況均係在相關法律許可的範圍之內。即使 Microsoft 或 Apple 已知悉或應知悉該等損害發生之可能性,此項限制仍然適用。此外,貴用戶所在之州省或國家/地區也可能不允許對附隨性損害、衍生性損害或其他損害加以排除或限制,這種情況也可能造成上述限制或排除規定並不適用於貴用戶本項限制適用於 (a) 與本軟體、服務、第三方網站上的內容 (包括程式碼) 或第三方應用程式相關的任何事項;以及 (b) 因為違約、瑕疵擔保、保證或條件;無過失責任、過失或其他侵權行為所衍生之索賠;或任何其他索賠;每項情況均係在相關法律許可的範圍之內。即使 Microsoft 或 Apple 已知悉或應知悉該等損害發生之可能性,此項限制仍然適用。此外,貴用戶所在之州省或國家/地區也可能不允許對附隨性損害、衍生性損害或其他損害加以排除或限制,這種情況也可能造成上述限制或排除規定並不適用於貴用戶

CroatianCroatian

LICENCNE ODREDBE ZA MICROSOFTOV SOFTVERLICENCNE ODREDBE ZA MICROSOFTOV SOFTVER

APLIKACIJA MICROSOFT STREAM MOBILE IOSAPLIKACIJA MICROSOFT STREAM MOBILE IOS

AKO ŽIVITE (ILI AKO JE VAŠE MJESTO POSLOVANJA) U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, PROČITAJTE ČLANAK „OBVEZUJUĆA KLAUZULA O ARBITRAŽI I ODRICANJE OD PRAVA NA ZAJEDNIČKU TUŽBU” U NASTAVKU. TO UTJEČE NA RJEŠAVANJE SPOROVA.AKO ŽIVITE (ILI AKO JE VAŠE MJESTO POSLOVANJA) U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, PROČITAJTE ČLANAK „OBVEZUJUĆA KLAUZULA O ARBITRAŽI I ODRICANJE OD PRAVA NA ZAJEDNIČKU TUŽBU” U NASTAVKU. TO UTJEČE NA RJEŠAVANJE SPOROVA.

Ove licencne odredbe predstavljaju ugovor između vas i tvrtke Microsoft Corporation (ili nekog od njezinih povezanih društava).Ove licencne odredbe predstavljaju ugovor između vas i tvrtke Microsoft Corporation (ili nekog od njezinih povezanih društava). Odnose se na prethodno navedeni softver i sve Microsoftove usluge ili ažuriranja softvera (osim u mjeri u kojoj su uz te usluge ili ažuriranja priložene nove ili dodatne odredbe.Odnose se na prethodno navedeni softver i sve Microsoftove usluge ili ažuriranja softvera (osim u mjeri u kojoj su uz te usluge ili ažuriranja priložene nove ili dodatne odredbe. U tom se slučaju Ubuduće primjenjuju te druge odredbe i ne mijenjaju vaša ili Microsoftova prava u vezi sa softverom prije ažuriranja ili uslugama).U tom se slučaju Ubuduće primjenjuju te druge odredbe i ne mijenjaju vaša ili Microsoftova prava u vezi sa softverom prije ažuriranja ili uslugama). AKO POSTUPATE U SKLADU S OVIM LICENCNIM ODREDBAMA, IMATE PRAVA NAVEDENA U NASTAVKU.AKO POSTUPATE U SKLADU S OVIM LICENCNIM ODREDBAMA, IMATE PRAVA NAVEDENA U NASTAVKU. KORIŠTENJEM SOFTVERA PRIHVAĆATE OVE ODREDBE.KORIŠTENJEM SOFTVERA PRIHVAĆATE OVE ODREDBE. AKO IH NE PRIHVAĆATE, NEMOJTE KORISTITI SOFTVER.AKO IH NE PRIHVAĆATE, NEMOJTE KORISTITI SOFTVER. VRATITE GA TVRTKI APPLE INC.VRATITE GA TVRTKI APPLE INC. („APPLE”) KAKO BISTE DOBILI POVRAT PLAĆENOG IZNOSA ILI VAUČER U VISINI TOG IZNOSA, AKO JE PRIMJENJIVO.(„APPLE”) KAKO BISTE DOBILI POVRAT PLAĆENOG IZNOSA ILI VAUČER U VISINI TOG IZNOSA, AKO JE PRIMJENJIVO.

 1. PRAVA ZA INSTALACIJU I KORIŠTENJE.PRAVA ZA INSTALACIJU I KORIŠTENJE. Imate pravo instalirati i koristiti jednu kopiju softvera na uređaju sa sustavom iOS, kako je dopušteno pravilima korištenja trgovine aplikacija tvrtke Apple.Imate pravo instalirati i koristiti jednu kopiju softvera na uređaju sa sustavom iOS, kako je dopušteno pravilima korištenja trgovine aplikacija tvrtke Apple.

a) Obuhvaćene Microsoftove aplikacije.a) Obuhvaćene Microsoftove aplikacije. Ovaj softver sadrži komponente Microsoft Azure Media Playera.Ovaj softver sadrži komponente Microsoft Azure Media Playera. Te su komponente regulirane zasebnim ugovorima i vlastitim pravilima o podršci za proizvode, kao što je opisano u licencnim odredbama koje se nalaze u instalacijskom direktoriju dotične komponente ili u mapi „Licence” priloženoj uz softver.Te su komponente regulirane zasebnim ugovorima i vlastitim pravilima o podršci za proizvode, kao što je opisano u licencnim odredbama koje se nalaze u instalacijskom direktoriju dotične komponente ili u mapi „Licence” priloženoj uz softver.

b) Softver trećih osoba.b) Softver trećih osoba. Softver može sadržavati aplikacije trećih osoba licencirane prema ovom Ugovoru ili prema vlastitim odredbama trećih osoba.Softver može sadržavati aplikacije trećih osoba licencirane prema ovom Ugovoru ili prema vlastitim odredbama trećih osoba. Licencne odredbe, obavijesti i potvrde u vezi s aplikacijama trećih osoba mogu biti dostupne na mreži na adresi https://aka.ms/thirdpartynotices ili u popratnoj datoteci obavijesti.Licencne odredbe, obavijesti i potvrde u vezi s aplikacijama trećih osoba mogu biti dostupne na mreži na adresi https://aka.ms/thirdpartynotices ili u popratnoj datoteci obavijesti. Ako su takve aplikacije i regulirane drugim ugovorima, na njih se i dalje odnose odricanja odgovornosti, ograničenja i izuzimanja odgovornosti za štetu navedena u nastavku u mjeri dopuštenoj primjenjivim pravom.Ako su takve aplikacije i regulirane drugim ugovorima, na njih se i dalje odnose odricanja odgovornosti, ograničenja i izuzimanja odgovornosti za štetu navedena u nastavku u mjeri dopuštenoj primjenjivim pravom.

 1. POVRATNE INFORMACIJE.POVRATNE INFORMACIJE. Ako tvrtki Microsoft pošaljete povratne informacije o softveru, dajete joj, bez naknade, pravo na korištenje i dijeljenje povratnih informacija te na njihovu komercijalnu upotrebu na bilo koji način i u bilo koju svrhu.Ako tvrtki Microsoft pošaljete povratne informacije o softveru, dajete joj, bez naknade, pravo na korištenje i dijeljenje povratnih informacija te na njihovu komercijalnu upotrebu na bilo koji način i u bilo koju svrhu. Nećete davati povratnu informaciju koja podliježe licenci koja zahtijeva od Microsofta da licencira svoj softver ili dokumentaciju trećim osobama zato što u njima Microsoft uključuje vaše povratne informacije.Nećete davati povratnu informaciju koja podliježe licenci koja zahtijeva od Microsofta da licencira svoj softver ili dokumentaciju trećim osobama zato što u njima Microsoft uključuje vaše povratne informacije. Ta prava vrijede i nakon isteka Ugovora.Ta prava vrijede i nakon isteka Ugovora.

 2. PRIKUPLJANJE PODATAKA.PRIKUPLJANJE PODATAKA. Ovaj softver prenosi podatke Microsoftu, uključujući podatke o vašem uređaju i računalnom okruženju, podatke o uporabi i performansama te izvadke o stanju pri padu sustava.Ovaj softver prenosi podatke Microsoftu, uključujući podatke o vašem uređaju i računalnom okruženju, podatke o uporabi i performansama te izvadke o stanju pri padu sustava. Microsoft koristi razne sigurnosne tehnologije i postupke da bi podatke zaštitili od neovlaštenog pristupa, korištenja ili otkrivanja.Microsoft koristi razne sigurnosne tehnologije i postupke da bi podatke zaštitili od neovlaštenog pristupa, korištenja ili otkrivanja. Microsoft jednom godišnje briše ove podatke.Microsoft jednom godišnje briše ove podatke. Više je informacija o tome kako Microsoft obrađuje osobne podatke koje sakupljamo dostupno u Izjavi o zaštiti privatnosti za Microsoft dostupnoj na adresi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.Više je informacija o tome kako Microsoft obrađuje osobne podatke koje sakupljamo dostupno u Izjavi o zaštiti privatnosti za Microsoft dostupnoj na adresi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. RAČUNI TVRTKE ILI OBRAZOVNE USTANOVE.RAČUNI TVRTKE ILI OBRAZOVNE USTANOVE. U softver se možete prijaviti putem adrese e-pošte tvrtke ili obrazovne ustanove.U softver se možete prijaviti putem adrese e-pošte tvrtke ili obrazovne ustanove. U tom se slučaju slažete da vlasnik domene povezane s vašom adresom e-pošte može upravljati vašim računom te pristupati vašim podacima i obrađivati ih, uključujući sadržaj vaših komunikacija i datoteka.U tom se slučaju slažete da vlasnik domene povezane s vašom adresom e-pošte može upravljati vašim računom te pristupati vašim podacima i obrađivati ih, uključujući sadržaj vaših komunikacija i datoteka. Osim toga prihvaćate i da se na vašu upotrebu softvera mogu primjenjivati a) smjernice i pravila vaše organizacije u vezi s upotrebom softvera i b) ugovori koje Microsoft ima s vama ili vašom organizacijom, a u takvim se slučajevima ti se uvjeti možda neće primjenjivati.Osim toga prihvaćate i da se na vašu upotrebu softvera mogu primjenjivati a) smjernice i pravila vaše organizacije u vezi s upotrebom softvera i b) ugovori koje Microsoft ima s vama ili vašom organizacijom, a u takvim se slučajevima ti se uvjeti možda neće primjenjivati. Ako već imate Microsoftov račun i putem zasebne poslovne ili školske adrese e-pošte pristupate ovom softveru, od vas će se možda tražiti da ažurirate adresu e-pošte povezanu sa svojim Microsoftovim računom kako biste nastavili pristupati softveru.Ako već imate Microsoftov račun i putem zasebne poslovne ili školske adrese e-pošte pristupate ovom softveru, od vas će se možda tražiti da ažurirate adresu e-pošte povezanu sa svojim Microsoftovim računom kako biste nastavili pristupati softveru.

 4. OPSEG LICENCE.OPSEG LICENCE. Mi ne prodajemo naš softver ili vašu kopiju našeg softvera – mi ga samo licenciramo.Mi ne prodajemo naš softver ili vašu kopiju našeg softvera – mi ga samo licenciramo. Microsoft zadržava sva druga prava.Microsoft zadržava sva druga prava. Osim u slučaju da vam unatoč tom ograničenju primjenjivo pravo daje veća prava, ne smijete (i nemate pravo):Osim u slučaju da vam unatoč tom ograničenju primjenjivo pravo daje veća prava, ne smijete (i nemate pravo):

a) zaobilaziti bilo kakva tehnička ograničenja u softveru kojima se dopušta njegovo korištenje samo na točno određene načine;a) zaobilaziti bilo kakva tehnička ograničenja u softveru kojima se dopušta njegovo korištenje samo na točno određene načine;

b) vršiti obrnuti inženjering, dekompiliranje ni deasembliranje softvera;b) vršiti obrnuti inženjering, dekompiliranje ni deasembliranje softvera;

c) uklanjati, smanjivati, blokirati ili preinačavati bilo kakve obavijesti Microsofta ili njegovih dobavljača u softveru;c) uklanjati, smanjivati, blokirati ili preinačavati bilo kakve obavijesti Microsofta ili njegovih dobavljača u softveru;

d) koristiti softver za komercijalne ili neprofitne aktivnosti i aktivnosti koje generiraju prihode, osim ako posjedujete komercijalna prava na korištenje proizvoda prema zasebnom ugovoru;d) koristiti softver za komercijalne ili neprofitne aktivnosti i aktivnosti koje generiraju prihode, osim ako posjedujete komercijalna prava na korištenje proizvoda prema zasebnom ugovoru;

e) koristiti softver na protuzakonit način ili za stvaranje ili širenje zlonamjernog softvera; ilie) koristiti softver na protuzakonit način ili za stvaranje ili širenje zlonamjernog softvera; ili

f) dijeliti, objavljivati, distribuirati ili posuđivati softver, pružati softver kao samostalno hostirano rješenje za korištenje drugih ili prenositi softver ili ovaj ugovor na bilo koju treću osobu.f) dijeliti, objavljivati, distribuirati ili posuđivati softver, pružati softver kao samostalno hostirano rješenje za korištenje drugih ili prenositi softver ili ovaj ugovor na bilo koju treću osobu.

 1. PRIJENOS NA DRUGI UREĐAJ.PRIJENOS NA DRUGI UREĐAJ. Smijete deinstalirati softver i instalirati ga na drugom uređaju na kojem ćete ga koristiti.Smijete deinstalirati softver i instalirati ga na drugom uređaju na kojem ćete ga koristiti. Ovu licencu ne smijete koristiti na više uređaja.Ovu licencu ne smijete koristiti na više uređaja.

 2. OGRANIČENJA IZVOZA.OGRANIČENJA IZVOZA. Morate se i pridržavati svih lokalnih i međunarodnih izvoznih zakona i propisa primjenjivih na softver koji obuhvaćaju odredbe o ograničenjima povezana s odredištima, krajnjim korisnicima i krajnjom namjenom.Morate se i pridržavati svih lokalnih i međunarodnih izvoznih zakona i propisa primjenjivih na softver koji obuhvaćaju odredbe o ograničenjima povezana s odredištima, krajnjim korisnicima i krajnjom namjenom. For further information on export restrictions, visit https://aka.ms/exporting.For further information on export restrictions, visit https://aka.ms/exporting.

 3. USLUGE PODRŠKE.USLUGE PODRŠKE. Microsoft nije obvezan prema ovom ugovoru pružati bilo kakve usluge podrške za softver.Microsoft nije obvezan prema ovom ugovoru pružati bilo kakve usluge podrške za softver. Sva se podrška nudi „kakva jest”, „sa svim nedostacima” i bez bilo kakvih jamstva.Sva se podrška nudi „kakva jest”, „sa svim nedostacima” i bez bilo kakvih jamstva.

 4. AŽURIRANJA.AŽURIRANJA. Softver može povremeno povjeravati postoje li ažuriranja za softver te ih za vas preuzimati i instalirati.Softver može povremeno povjeravati postoje li ažuriranja za softver te ih za vas preuzimati i instalirati. Ažuriranja možete preuzeti samo od Microsofta ili ovlaštenih izvora.Ažuriranja možete preuzeti samo od Microsofta ili ovlaštenih izvora. Microsoft će možda morati ažurirati vaš sustav da bi vam pružao ta ažuriranja.Microsoft će možda morati ažurirati vaš sustav da bi vam pružao ta ažuriranja. Pristajete primati ta automatskih ažuriranja bez dodatnih obavijesti.Pristajete primati ta automatskih ažuriranja bez dodatnih obavijesti. Ažuriranja možda neće uključivati ili podržavati sve postojeće softverske značajke, usluge ili periferijske uređaje.Ažuriranja možda neće uključivati ili podržavati sve postojeće softverske značajke, usluge ili periferijske uređaje.

 5. OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA I ODRICANJE OD PRAVA NA ZAJEDNIČKU TUŽBU.OBVEZUJUĆA ARBITRAŽA I ODRICANJE OD PRAVA NA ZAJEDNIČKU TUŽBU. Ovaj se članak primjenjuje na vas ako živite (ili vam je mjesto poslovanja) u Sjedinjenim Američkim Državama.Ovaj se članak primjenjuje na vas ako živite (ili vam je mjesto poslovanja) u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako dođe do spora između vas i Microsofta, vi i Microsoft pristajete na to da se spor pokuša neformalno riješiti unutar 60 dana.Ako dođe do spora između vas i Microsofta, vi i Microsoft pristajete na to da se spor pokuša neformalno riješiti unutar 60 dana. Ako to nije moguće, vi i Microsoft pristajete na obvezujuću pojedinačnu arbitražu koju će voditi organizacija American Arbitration Association prema Federalnom zakonu o arbitraži („FAA”) te se neće podizati tužbe na sudu pred sucem ili porotom.Ako to nije moguće, vi i Microsoft pristajete na obvezujuću pojedinačnu arbitražu koju će voditi organizacija American Arbitration Association prema Federalnom zakonu o arbitraži („FAA”) te se neće podizati tužbe na sudu pred sucem ili porotom. Umjesto toga, odluku će donijeti neutralni arbitar.Umjesto toga, odluku će donijeti neutralni arbitar. Nije dopušteno pokretanje zajedničkih tužbi, zajedničkih arbitraža, općih tužbi privatnog odvjetnika ni bilo kojih drugih postupaka u kojima netko postupa u funkciji predstavnika, kao ni objedinjavanje pojedinačnih postupaka bez pristanka svih strana.Nije dopušteno pokretanje zajedničkih tužbi, zajedničkih arbitraža, općih tužbi privatnog odvjetnika ni bilo kojih drugih postupaka u kojima netko postupa u funkciji predstavnika, kao ni objedinjavanje pojedinačnih postupaka bez pristanka svih strana. Potpuni Ugovor o arbitraži sadržava dodatne odredbe i nalazi se na adresi https://aka.ms/arb-agreement-1.Potpuni Ugovor o arbitraži sadržava dodatne odredbe i nalazi se na adresi https://aka.ms/arb-agreement-1. Vi i Microsoft pristajte na te odredbe.Vi i Microsoft pristajte na te odredbe.

 6. RASKID UGOVORA.RASKID UGOVORA. Ne dovodeći u pitanje druga prava, Microsoft može raskinuti ovaj ugovor ako se ne pridržavate njegovih odredbi ili uvjeta.Ne dovodeći u pitanje druga prava, Microsoft može raskinuti ovaj ugovor ako se ne pridržavate njegovih odredbi ili uvjeta. U tom ste slučaju obvezni uništiti sve kopije softvera i svih njegovih sastavnih dijelova.U tom ste slučaju obvezni uništiti sve kopije softvera i svih njegovih sastavnih dijelova.

 7. CJELOKUPAN UGOVOR.CJELOKUPAN UGOVOR. Ovaj ugovor i sve druge odredbe koje Microsoft može pružiti za nadopune ažuriranja ili aplikacije trećih osoba čine cjelovit ugovor za softver.Ovaj ugovor i sve druge odredbe koje Microsoft može pružiti za nadopune ažuriranja ili aplikacije trećih osoba čine cjelovit ugovor za softver.

 8. PRIMJENJIVO PRAVO I MJESTO ZA RJEŠAVANJE SPOROVA.PRIMJENJIVO PRAVO I MJESTO ZA RJEŠAVANJE SPOROVA. Ako ste softver nabavili u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanadi, zakoni savezne države ili pokrajine u kojoj živite (ili one u kojoj je vaše mjesto poslovanja) primjenjivat će se na tumačenje ovog ugovora, zahtjeve za njegovu povredu i sve druge zahtjeve (uključujući zahtjeve u vezi sa zakonima o zaštiti potrošača, zakonima o nelojalnoj konkurenciji i izvanugovornoj odgovornosti), bez obzira na sukobe zakonskih načela, osim što FAA uređuje sve u vezi s arbitražom.Ako ste softver nabavili u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanadi, zakoni savezne države ili pokrajine u kojoj živite (ili one u kojoj je vaše mjesto poslovanja) primjenjivat će se na tumačenje ovog ugovora, zahtjeve za njegovu povredu i sve druge zahtjeve (uključujući zahtjeve u vezi sa zakonima o zaštiti potrošača, zakonima o nelojalnoj konkurenciji i izvanugovornoj odgovornosti), bez obzira na sukobe zakonskih načela, osim što FAA uređuje sve u vezi s arbitražom. Ako ste softver kupili u nekoj drugoj državi, primjenjuju se njezini zakoni, osim što FAA uređuje sve u vezi s arbitražom.Ako ste softver kupili u nekoj drugoj državi, primjenjuju se njezini zakoni, osim što FAA uređuje sve u vezi s arbitražom. Ako postoji američka federalna nadležnost, vi i Microsoft pristajete na isključivu nadležnost federalnih sudova Okruga King u Washingtonu za sve sporove koji se iznose pred sudom (osim arbitraže).Ako postoji američka federalna nadležnost, vi i Microsoft pristajete na isključivu nadležnost federalnih sudova Okruga King u Washingtonu za sve sporove koji se iznose pred sudom (osim arbitraže). Ako ne, vi i Microsoft pristajete na isključivu nadležnost Višeg suda Okruga King u Washingtonu za sve sporove koji se iznose pred sudom (osim arbitraže).Ako ne, vi i Microsoft pristajete na isključivu nadležnost Višeg suda Okruga King u Washingtonu za sve sporove koji se iznose pred sudom (osim arbitraže).

 9. KORISNIK-TREĆA OSOBA. Suglasni ste da su Apple i njegove podružnice korisnici-treće osobe ovog ugovora te da Apple ima pravo na provedbu ovog ugovora.KORISNIK-TREĆA OSOBA. Suglasni ste da su Apple i njegove podružnice korisnici-treće osobe ovog ugovora te da Apple ima pravo na provedbu ovog ugovora.

 10. POTROŠAČKA PRAVA, REGIONALNE VARIJACIJE. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Na temelju zakona važećih u vašoj saveznoj državi, pokrajini ili državi možda imate i neka druga prava, uključujući potrošačka prava. Zasebno i odvojeno od vašeg odnosa s Microsoftom, određena prava može vam ustupiti i strana od koje ste kupili softver. Ovim se ugovorom ne mijenjaju ta druga prava ako zakoni vaše savezne države, pokrajine ili države to ne dopuštaju. Na primjer, ako ste softver nabavili u jednoj od ispod navedenih regija, ili ako se primjenjuju obavezni državni zakoni, u tom slučaj na vas se odnose sljedeće odredbe:POTROŠAČKA PRAVA, REGIONALNE VARIJACIJE. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Na temelju zakona važećih u vašoj saveznoj državi, pokrajini ili državi možda imate i neka druga prava, uključujući potrošačka prava. Zasebno i odvojeno od vašeg odnosa s Microsoftom, određena prava može vam ustupiti i strana od koje ste kupili softver. Ovim se ugovorom ne mijenjaju ta druga prava ako zakoni vaše savezne države, pokrajine ili države to ne dopuštaju. Na primjer, ako ste softver nabavili u jednoj od ispod navedenih regija, ili ako se primjenjuju obavezni državni zakoni, u tom slučaj na vas se odnose sljedeće odredbe:

a) Australija.a) Australija. Ništa u ovom ugovoru ne utječe na zakonska prava koja su vam zajamčena australskim Zakonom o zaštiti potrošača.Ništa u ovom ugovoru ne utječe na zakonska prava koja su vam zajamčena australskim Zakonom o zaštiti potrošača.

b) Kanada.b) Kanada. Ako ste nabavili softver u Kanadi, možete zaustaviti primanje ažuriranja isključivanjem značajke automatskog ažuriranja, prekidom veze uređaja s internetom (no ako i kada se ponovno povežete s internetom, softver će nastaviti provjeravati ima li ažuriranja i instalirati ih) ili deinstaliranjem softvera.Ako ste nabavili softver u Kanadi, možete zaustaviti primanje ažuriranja isključivanjem značajke automatskog ažuriranja, prekidom veze uređaja s internetom (no ako i kada se ponovno povežete s internetom, softver će nastaviti provjeravati ima li ažuriranja i instalirati ih) ili deinstaliranjem softvera. U dokumentaciji proizvoda, ako postoji, možda se navodi kako isključiti ažuriranja za određeni uređaj ili softver.U dokumentaciji proizvoda, ako postoji, možda se navodi kako isključiti ažuriranja za određeni uređaj ili softver.

c) Njemačka i Austrija.c) Njemačka i Austrija.

i.i. Jamstvo.Jamstvo. Ispravno licencirani softver funkcionirat će kao što je opisano u Microsoftovoj dokumentaciji koju ste dobili uz softver.Ispravno licencirani softver funkcionirat će kao što je opisano u Microsoftovoj dokumentaciji koju ste dobili uz softver. Međutim, Microsoft ne daje nikakva ugovorna jamstva povezana s licenciranim softverom.Međutim, Microsoft ne daje nikakva ugovorna jamstva povezana s licenciranim softverom.

ii.ii. Ograničenje odgovornosti.Ograničenje odgovornosti. U slučaju namjere, krajnje nepažnje, potraživanja temeljenih na Zakonu o odgovornosti proizvoda, kao i u slučaju smrti ili tjelesne ili fizičke ozljede, Microsoft je odgovoran prema zakonskim propisima.U slučaju namjere, krajnje nepažnje, potraživanja temeljenih na Zakonu o odgovornosti proizvoda, kao i u slučaju smrti ili tjelesne ili fizičke ozljede, Microsoft je odgovoran prema zakonskim propisima.

Temeljem prethodne odredbe ii., tvrtka Microsoft odgovorna je samo za nepažnju ako Microsoft krši takve bitne ugovorne obveze, ispunjavanje kojih omogućuje očekivanu izvedbu ovog ugovora, čija povreda bi ugrozila svrhu ovog ugovora i sukladnost s njime u koju strana može imati stalno povjerenje („kardinalne obveze”).Temeljem prethodne odredbe ii., tvrtka Microsoft odgovorna je samo za nepažnju ako Microsoft krši takve bitne ugovorne obveze, ispunjavanje kojih omogućuje očekivanu izvedbu ovog ugovora, čija povreda bi ugrozila svrhu ovog ugovora i sukladnost s njime u koju strana može imati stalno povjerenje („kardinalne obveze”). U drugim slučajevima nemara, tvrtka Microsoft neće biti odgovorna za nepažnju.U drugim slučajevima nemara, tvrtka Microsoft neće biti odgovorna za nepažnju.

 1. IZJAVA O ODRICANJU OD JAMSTAVA. SOFTVER SE LICENCIRA „KAKAV JEST”. SAMI SNOSITE RIZIK NJIHOVE UPORABE. AKO ŽELITE, MOŽETE OBAVIJESTITI APPLE O POVRATU PLAĆENOG IZNOSA U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PREMA MJERODAVNOM PRAVU APPLE NEĆE IMATI NIKAKVIH DRUGIH JAMSTVENIH OBVEZA. MICROSOFT NE DAJE NIKAKVA IZRIČITA JAMSTVA NI PRAVA. PREMA LOKALNIM ZAKONIMA MOŽDA VAM PRIPADAJU JOŠ NEKA DODATNA POTROŠAČKA ILI ZAKONSKA PRAVA. OVAJ IH UGOVOR NE MOŽE OGRANIČITI NI PROMIJENITI. DO MJERE DO KOJE TO DOPUŠTAJU LOKALNI ZAKONI DRUŠTVO MICROSOFT ISKLJUČUJE SVA PREŠUTNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ONA U VEZI S POTREBNIM SVOJSTVIMA ZA REDOVITU UPORABU ILI ZA PROMET, ZA NAROČITU UPORABU TE JAMSTVA DA PRAVA TREĆIH OSOBA NISU POVRIJEĐENA.IZJAVA O ODRICANJU OD JAMSTAVA. SOFTVER SE LICENCIRA „KAKAV JEST”. SAMI SNOSITE RIZIK NJIHOVE UPORABE. AKO ŽELITE, MOŽETE OBAVIJESTITI APPLE O POVRATU PLAĆENOG IZNOSA U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PREMA MJERODAVNOM PRAVU APPLE NEĆE IMATI NIKAKVIH DRUGIH JAMSTVENIH OBVEZA. MICROSOFT NE DAJE NIKAKVA IZRIČITA JAMSTVA NI PRAVA. PREMA LOKALNIM ZAKONIMA MOŽDA VAM PRIPADAJU JOŠ NEKA DODATNA POTROŠAČKA ILI ZAKONSKA PRAVA. OVAJ IH UGOVOR NE MOŽE OGRANIČITI NI PROMIJENITI. DO MJERE DO KOJE TO DOPUŠTAJU LOKALNI ZAKONI DRUŠTVO MICROSOFT ISKLJUČUJE SVA PREŠUTNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ONA U VEZI S POTREBNIM SVOJSTVIMA ZA REDOVITU UPORABU ILI ZA PROMET, ZA NAROČITU UPORABU TE JAMSTVA DA PRAVA TREĆIH OSOBA NISU POVRIJEĐENA.

 2. OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU. AKO POSTOJI BILO KAKVA OSNOVA ZA NAKNADU ŠTETE, USPRKOS PRETHODNO NAVEDENOJ IZJAVI O ODRICANJU ODGOVORNOSTI, APPLE, MICROSOFT I MICROSOFTOVI DOBAVLJAČI NADOKNADIT ĆE VAM SAMO IZRAVNU ŠTETU DO IZNOSA KOJI STE PLATILI ZA SOFTVER. NE MOŽETE DOBITI NAKNADU ZA BILO KAKVU DRUGU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI POSLJEDIČNU ŠTETU, IZGUBLJENU DOBIT, POSEBNU, NEIZRAVNU ILI SLUČAJNU ŠTETU.OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU. AKO POSTOJI BILO KAKVA OSNOVA ZA NAKNADU ŠTETE, USPRKOS PRETHODNO NAVEDENOJ IZJAVI O ODRICANJU ODGOVORNOSTI, APPLE, MICROSOFT I MICROSOFTOVI DOBAVLJAČI NADOKNADIT ĆE VAM SAMO IZRAVNU ŠTETU DO IZNOSA KOJI STE PLATILI ZA SOFTVER. NE MOŽETE DOBITI NAKNADU ZA BILO KAKVU DRUGU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI POSLJEDIČNU ŠTETU, IZGUBLJENU DOBIT, POSEBNU, NEIZRAVNU ILI SLUČAJNU ŠTETU.

To se ograničenje odnosi na (a) sve vezano uz softver, usluge, sadržaj (čemu pripada i kod) na web-mjestima trećih osoba ili u aplikacijama trećih osoba te (b) zahtjeve zbog povrede ugovora, povrede jamstva, povrede uvjeta, objektivne odgovornosti, nepažnje, druge izvanugovorne odgovornosti ili bilo kojeg drugog zahtjeva do mjere dopuštene prema primjenjivom pravu.To se ograničenje primjenjuje čak i ako je Microsoft ili Apple znao ili je morao znati za mogućnost nastanka štete. Gorenavedeno ograničenje ili isključenje možda neće važiti u vašem slučaju zbog toga što vaša država, provincija ili zemlja možda ne dozvoljava isključivanje ili ograničenje slučajnih, posledičnih ili nekih drugih šteta.To se ograničenje odnosi na (a) sve vezano uz softver, usluge, sadržaj (čemu pripada i kod) na web-mjestima trećih osoba ili u aplikacijama trećih osoba te (b) zahtjeve zbog povrede ugovora, povrede jamstva, povrede uvjeta, objektivne odgovornosti, nepažnje, druge izvanugovorne odgovornosti ili bilo kojeg drugog zahtjeva do mjere dopuštene prema primjenjivom pravu.To se ograničenje primjenjuje čak i ako je Microsoft ili Apple znao ili je morao znati za mogućnost nastanka štete. Gorenavedeno ograničenje ili isključenje možda neće važiti u vašem slučaju zbog toga što vaša država, provincija ili zemlja možda ne dozvoljava isključivanje ili ograničenje slučajnih, posledičnih ili nekih drugih šteta.

CzechCzech

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFTLICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

MOBILNÍ APLIKACE PRO SYSTÉM IOS SLUŽBY MICROSOFT STREAMMOBILNÍ APLIKACE PRO SYSTÉM IOS SLUŽBY MICROSOFT STREAM

POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V USA (NEBO JSTE FIRMOU, KTERÁ ZDE MÁ HLAVNÍ SÍDLO), PŘEČTĚTE SI NÍŽE ODDÍL „ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY“. TENTO ODDÍL SE TÝKÁ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ.POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V USA (NEBO JSTE FIRMOU, KTERÁ ZDE MÁ HLAVNÍ SÍDLO), PŘEČTĚTE SI NÍŽE ODDÍL „ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY“. TENTO ODDÍL SE TÝKÁ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ.

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací).Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací). Vztahují se na výše uvedený software a veškeré služby a aktualizace softwaru společnosti Microsoft (s výjimkou v rozsahu, ve kterém jsou takové služby či aktualizace doprovázeny novými nebo doplňujícími podmínkami; v takovém případě platí tyto odlišné podmínky jen pro novou situaci a nemění vaše práva ani práva společnosti Microsoft ve vztahu k softwaru a službám před aktualizací).Vztahují se na výše uvedený software a veškeré služby a aktualizace softwaru společnosti Microsoft (s výjimkou v rozsahu, ve kterém jsou takové služby či aktualizace doprovázeny novými nebo doplňujícími podmínkami; v takovém případě platí tyto odlišné podmínky jen pro novou situaci a nemění vaše práva ani práva společnosti Microsoft ve vztahu k softwaru a službám před aktualizací). DODRŽÍTE-LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA.DODRŽÍTE-LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA. POUŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY.POUŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY. POKUD JE NEPŘIJÍMÁTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE.POKUD JE NEPŘIJÍMÁTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE. MÍSTO TOHO JI VRAŤTE SPOLEČNOSTI APPLE INC.MÍSTO TOHO JI VRAŤTE SPOLEČNOSTI APPLE INC. („APPLE“) A OBDRŽÍTE PŘÍSLUŠNOU NÁHRADU VE FORMĚ PENĚZ NEBO ZBOŽÍ.(„APPLE“) A OBDRŽÍTE PŘÍSLUŠNOU NÁHRADU VE FORMĚ PENĚZ NEBO ZBOŽÍ.

 1. PRÁVA K INSTALACI A UŽÍVÁNÍ.PRÁVA K INSTALACI A UŽÍVÁNÍ. Smíte nainstalovat a používat jednu kopii softwaru na zařízení s operačním systémem iOS tak, jak je to povoleno pravidly užívání obchodu Apple App Store.Smíte nainstalovat a používat jednu kopii softwaru na zařízení s operačním systémem iOS tak, jak je to povoleno pravidly užívání obchodu Apple App Store.

a) Zahrnuté aplikace společnosti Microsoft.a) Zahrnuté aplikace společnosti Microsoft. Tento software obsahuje součásti přehrávače Microsoft Azure Media Player.Tento software obsahuje součásti přehrávače Microsoft Azure Media Player. Na tyto součásti se vztahují samostatné smlouvy a jejich vlastní zásady produktové podpory podle popisu v licenčních podmínkách uvedených v instalačním adresáři pro danou komponentu nebo ve složce „Licence“, která je dodávána se softwarem.Na tyto součásti se vztahují samostatné smlouvy a jejich vlastní zásady produktové podpory podle popisu v licenčních podmínkách uvedených v instalačním adresáři pro danou komponentu nebo ve složce „Licence“, která je dodávána se softwarem.

b) Software třetích stran.b) Software třetích stran. Software může obsahovat aplikace třetích stran, na něž je vám poskytnuta licence v rámci této smlouvy nebo na základě jejich vlastních podmínek.Software může obsahovat aplikace třetích stran, na něž je vám poskytnuta licence v rámci této smlouvy nebo na základě jejich vlastních podmínek. Licenční podmínky, sdělení a uznání týkající se aplikací třetí strany, pokud existují, mohou být dostupné online na adrese https://aka.ms/thirdpartynotices nebo v doprovodném souboru se sděleními.Licenční podmínky, sdělení a uznání týkající se aplikací třetí strany, pokud existují, mohou být dostupné online na adrese https://aka.ms/thirdpartynotices nebo v doprovodném souboru se sděleními. I když se na tyto aplikace vztahují jiné smlouvy, v rozsahu povoleném rozhodným právem platí také omezení záruky, omezení a vyloučení škod uvedené níže.I když se na tyto aplikace vztahují jiné smlouvy, v rozsahu povoleném rozhodným právem platí také omezení záruky, omezení a vyloučení škod uvedené níže.

 1. VAŠE NÁZORY.VAŠE NÁZORY. Pokud sdělíte společnosti Microsoft svoji zpětnou vazbu k softwaru, poskytujete tím společnosti Microsoft bezplatné právo k užívání, sdílení a komerčnímu využití této zpětné vazby jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu.Pokud sdělíte společnosti Microsoft svoji zpětnou vazbu k softwaru, poskytujete tím společnosti Microsoft bezplatné právo k užívání, sdílení a komerčnímu využití této zpětné vazby jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu, která je předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci k softwaru nebo dokumentaci třetím stranám proto, že jsme do nich zahrnuli vaši zpětnou vazbu.Neposkytnete takovou zpětnou vazbu, která je předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci k softwaru nebo dokumentaci třetím stranám proto, že jsme do nich zahrnuli vaši zpětnou vazbu. Tato práva zůstanou v platnosti i po skončení účinnosti této smlouvy.Tato práva zůstanou v platnosti i po skončení účinnosti této smlouvy.

 2. SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT.SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT. Tento software přenáší údaje do společnosti Microsoft, a to včetně údajů o vašem zařízení a výpočetním prostředí, údajů o použití a výkonu a výpisů z paměti při kolizi, které se rozhodnete poslat.Tento software přenáší údaje do společnosti Microsoft, a to včetně údajů o vašem zařízení a výpočetním prostředí, údajů o použití a výkonu a výpisů z paměti při kolizi, které se rozhodnete poslat. K ochraně vašich údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo zpřístupněním používá společnost Microsoft celou řadu zabezpečovacích technologií a postupů.K ochraně vašich údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo zpřístupněním používá společnost Microsoft celou řadu zabezpečovacích technologií a postupů. Tyto údaje společnost Microsoft každoročně vymazává.Tyto údaje společnost Microsoft každoročně vymazává. Další informace o způsobu, jakým společnost Microsoft zpracovává osobní údaje, které shromažďujeme, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.Další informace o způsobu, jakým společnost Microsoft zpracovává osobní údaje, které shromažďujeme, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. PRACOVNÍ NEBO STUDIJNÍ ÚČTY.PRACOVNÍ NEBO STUDIJNÍ ÚČTY. Do softwaru se můžete zaregistrovat pomocí vaší pracovní nebo studijní e-mailové adresy.Do softwaru se můžete zaregistrovat pomocí vaší pracovní nebo studijní e-mailové adresy. Pokud tak učiníte, souhlasíte s tím, že vlastník domény přidružené k vaší e-mailové adrese může kontrolovat nebo spravovat váš účet, získat přístup k vašim datům a zpracovávat je, a to včetně obsahu vašich sdělení a souborů.Pokud tak učiníte, souhlasíte s tím, že vlastník domény přidružené k vaší e-mailové adrese může kontrolovat nebo spravovat váš účet, získat přístup k vašim datům a zpracovávat je, a to včetně obsahu vašich sdělení a souborů. Dále souhlasíte, že využívání softwaru může podléhat a) pokynům a zásadám vaší organizace týkajícím se používání softwaru a b) smlouvám uzavřeným mezi společností Microsoft a vámi nebo vaší organizací a tyto podmínky v takovém případě nemusí platit.Dále souhlasíte, že využívání softwaru může podléhat a) pokynům a zásadám vaší organizace týkajícím se používání softwaru a b) smlouvám uzavřeným mezi společností Microsoft a vámi nebo vaší organizací a tyto podmínky v takovém případě nemusí platit. Pokud již máte účet Microsoft a používáte oddělenou pracovní nebo školní e-mailovou adresu pro přístup k softwaru, můžete být pro pokračování přístupu ke službám vyzváni k aktualizaci e-mailové adresy spojené s vaším účtem Microsoft.Pokud již máte účet Microsoft a používáte oddělenou pracovní nebo školní e-mailovou adresu pro přístup k softwaru, můžete být pro pokračování přístupu ke službám vyzváni k aktualizaci e-mailové adresy spojené s vaším účtem Microsoft.

 4. ROZSAH LICENCE.ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se poskytuje licence k jeho užívání.Software se neprodává, pouze se poskytuje licence k jeho užívání. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft.Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo v rozporu s tímto omezením neposkytuje více práv, nedopustíte se následujícího jednání (a nemáte k němu žádné právo):Pokud vám rozhodné právo v rozporu s tímto omezením neposkytuje více práv, nedopustíte se následujícího jednání (a nemáte k němu žádné právo):

a) obcházení jakýchkoli technických omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby;a) obcházení jakýchkoli technických omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby;

b) zpětná analýza či dekompilace či rozklad softwaru;b) zpětná analýza či dekompilace či rozklad softwaru;

c) odebírání, minimalizace, blokování nebo úpravy sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů, která jsou v softwaru obsažena;c) odebírání, minimalizace, blokování nebo úpravy sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů, která jsou v softwaru obsažena;

d) užívání softwaru ke komerčním účelům, neziskovým aktivitám nebo aktivitám vytvářejícím zisk, nevlastníte-li práva ke komerčnímu užívání na základě samostatné smlouvy;d) užívání softwaru ke komerčním účelům, neziskovým aktivitám nebo aktivitám vytvářejícím zisk, nevlastníte-li práva ke komerčnímu užívání na základě samostatné smlouvy;

e) užívání softwaru jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem, nebo k tvorbě či šíření malwaru;e) užívání softwaru jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem, nebo k tvorbě či šíření malwaru;

f) sdílet, publikovat, distribuovat či půjčovat software, poskytovat jej k používání jiným uživatelům jako samostatné hostitelské řešení ani převádět software či tuto smlouvu na jakoukoli třetí stranu.f) sdílet, publikovat, distribuovat či půjčovat software, poskytovat jej k používání jiným uživatelům jako samostatné hostitelské řešení ani převádět software či tuto smlouvu na jakoukoli třetí stranu.

 1. PŘEVOD NA JINÉ ZAŘÍZENÍ.PŘEVOD NA JINÉ ZAŘÍZENÍ. Smíte odinstalovat software a nainstalovat jej v jiném zařízení.Smíte odinstalovat software a nainstalovat jej v jiném zařízení. Tuto licenci nesmíte sdílet na více zařízeních.Tuto licenci nesmíte sdílet na více zařízeních.

 2. OMEZENÍ EXPORTU.OMEZENÍ EXPORTU. Dále musíte dodržet veškeré místní i mezinárodní zákony a předpisy o exportu, které se na software vztahují, včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů a koncového užívání.Dále musíte dodržet veškeré místní i mezinárodní zákony a předpisy o exportu, které se na software vztahují, včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace o omezeních exportu naleznete na adrese https://aka.ms/exporting.Další informace o omezeních exportu naleznete na adrese https://aka.ms/exporting.

 3. SLUŽBY ODBORNÉ POMOCI.SLUŽBY ODBORNÉ POMOCI. Společnost Microsoft se touto smlouvou nezavazuje k poskytování žádných služeb podpory pro software.Společnost Microsoft se touto smlouvou nezavazuje k poskytování žádných služeb podpory pro software. Veškerá případná podpora je poskytována „tak, jak je“, „se všemi chybami“ a bez jakékoli záruky.Veškerá případná podpora je poskytována „tak, jak je“, „se všemi chybami“ a bez jakékoli záruky.

 4. AKTUALIZACE.AKTUALIZACE. Software může pravidelně kontrolovat, stahovat a instalovat aktualizace.Software může pravidelně kontrolovat, stahovat a instalovat aktualizace. Aktualizace můžete získávat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů.Aktualizace můžete získávat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Poskytnutí aktualizací může vyžadovat aktualizaci vašeho systému společností Microsoft.Poskytnutí aktualizací může vyžadovat aktualizaci vašeho systému společností Microsoft. Souhlasíte s přijímáním těchto automatických aktualizací bez dalších oznámení.Souhlasíte s přijímáním těchto automatických aktualizací bez dalších oznámení. Aktualizace nemusí zahrnovat ani podporovat všechny existující funkce softwaru, služby nebo periferní zařízení.Aktualizace nemusí zahrnovat ani podporovat všechny existující funkce softwaru, služby nebo periferní zařízení.

 5. ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY.ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY. Tento oddíl se na vás vztahuje, pokud máte bydliště v USA (nebo pokud jste firmou s hlavním sídlem v USA).Tento oddíl se na vás vztahuje, pokud máte bydliště v USA (nebo pokud jste firmou s hlavním sídlem v USA). Pokud mezi vámi a společností Microsoft dojde ke sporu, vy i společnost Microsoft souhlasíte s tím, že se jej budete snažit neformálně vyřešit po dobu 60 dní.Pokud mezi vámi a společností Microsoft dojde ke sporu, vy i společnost Microsoft souhlasíte s tím, že se jej budete snažit neformálně vyřešit po dobu 60 dní. Pokud tak vy ani společnost Microsoft nejste schopni učinit, potom vy i společnost Microsoft souhlasíte se závazným individuálním rozhodčím řízením před Americkou arbitrážní asociací za podmínek federálního zákona o arbitrážních řízeních („FAA”) a dále souhlasíte, že se vzdáváte práva vést spor před soudcem nebo porotou.Pokud tak vy ani společnost Microsoft nejste schopni učinit, potom vy i společnost Microsoft souhlasíte se závazným individuálním rozhodčím řízením před Americkou arbitrážní asociací za podmínek federálního zákona o arbitrážních řízeních („FAA”) a dále souhlasíte, že se vzdáváte práva vést spor před soudcem nebo porotou. Namísto toho bude rozhodovat neutrální rozhodce.Namísto toho bude rozhodovat neutrální rozhodce. Nejsou povoleny skupinové žaloby, skupinová rozhodčí řízení, obecná řízení občanského zmocněnce ani žádná další řízení, ve kterých jakákoliv osoba vystupuje jako zastupující strana, ani není povoleno spojování jednotlivých řízení bez souhlasu všech stran.Nejsou povoleny skupinové žaloby, skupinová rozhodčí řízení, obecná řízení občanského zmocněnce ani žádná další řízení, ve kterých jakákoliv osoba vystupuje jako zastupující strana, ani není povoleno spojování jednotlivých řízení bez souhlasu všech stran. Úplná smlouva o rozhodčím řízení obsahuje další podmínky a je k dispozici na adrese https://aka.ms/arb-agreement-1.Úplná smlouva o rozhodčím řízení obsahuje další podmínky a je k dispozici na adrese https://aka.ms/arb-agreement-1. S těmito podmínkami souhlasíte vy i společnost Microsoft.S těmito podmínkami souhlasíte vy i společnost Microsoft.

 6. UKONČENÍ SMLOUVY.UKONČENÍ SMLOUVY. Pokud nedodržíte kteroukoli podmínku této smlouvy, může společnost Microsoft bez omezení dalších práv ukončit účinnost této smlouvy.Pokud nedodržíte kteroukoli podmínku této smlouvy, může společnost Microsoft bez omezení dalších práv ukončit účinnost této smlouvy. V takovém případě musíte zničit všechny kopie softwaru a všechny jeho součásti.V takovém případě musíte zničit všechny kopie softwaru a všechny jeho součásti.

 7. ÚPLNÁ SMLOUVA.ÚPLNÁ SMLOUVA. Úplnou smlouvu o softwaru tvoří tato smlouva spolu se všemi dalšími podmínkami, které může společnost Microsoft předložit pro dodatky, aktualizace a aplikace třetích stran.Úplnou smlouvu o softwaru tvoří tato smlouva spolu se všemi dalšími podmínkami, které může společnost Microsoft předložit pro dodatky, aktualizace a aplikace třetích stran.

 8. ROZHODNÉ PRÁVO A MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ.ROZHODNÉ PRÁVO A MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ. Pokud jste software získali v USA nebo Kanadě, výklad této smlouvy, nároky vznesené na základě jejího porušení a všechny ostatní nároky (včetně nároků vznesených na základě zákonů o ochraně spotřebitele, zákonů o nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů) se řídí zákony státu nebo provincie vašeho pobytu (nebo místa hlavního sídla podnikání vaší firmy) bez uplatnění kolizních ustanovení zákona, avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA.Pokud jste software získali v USA nebo Kanadě, výklad této smlouvy, nároky vznesené na základě jejího porušení a všechny ostatní nároky (včetně nároků vznesených na základě zákonů o ochraně spotřebitele, zákonů o nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů) se řídí zákony státu nebo provincie vašeho pobytu (nebo místa hlavního sídla podnikání vaší firmy) bez uplatnění kolizních ustanovení zákona, avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, platí zákony této země, avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA.Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, platí zákony této země, avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Vztahuje-li se na daný případ federální jurisdikce USA, vy i společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místní příslušností federálního soudu okresu King County, stát Washington, pro všechny soudně řešené spory (s výjimkou rozhodčích řízení).Vztahuje-li se na daný případ federální jurisdikce USA, vy i společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místní příslušností federálního soudu okresu King County, stát Washington, pro všechny soudně řešené spory (s výjimkou rozhodčích řízení). V opačném případě vy i společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místní příslušností vyššího soudu okresu King County, stát Washington, pro všechny soudně řešené spory (s výjimkou rozhodčích řízení).V opačném případě vy i společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místní příslušností vyššího soudu okresu King County, stát Washington, pro všechny soudně řešené spory (s výjimkou rozhodčích řízení).

 9. DALŠÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBY.DALŠÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBY. Souhlasíte s tím, že společnost Apple a její afilace představují oprávněné osoby třetí strany této smlouvy a společnost Apple má právo na vymáhání této smlouvy.Souhlasíte s tím, že společnost Apple a její afilace představují oprávněné osoby třetí strany této smlouvy a společnost Apple má právo na vymáhání této smlouvy.

 10. PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY.PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva.Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu, provincie nebo země vám mohou zaručovat i další práva včetně spotřebitelských.Zákony vašeho státu, provincie nebo země vám mohou zaručovat i další práva včetně spotřebitelských. Mimo váš vztah ke společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od které jste software získali.Mimo váš vztah ke společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od které jste software získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu, provincie či země jejich změnu nepovoluje.Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu, provincie či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste software například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se na vás následující ustanovení:Pokud jste software například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se na vás následující ustanovení:

a) Austrálie.a) Austrálie. Na základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky a záměrem žádného ustanovení této smlouvy není taková práva jakkoli ovlivňovat.Na základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky a záměrem žádného ustanovení této smlouvy není taková práva jakkoli ovlivňovat.

b) Kanada.b) Kanada. Pokud jste tento software pořídili v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od internetu (v případě opětovného připojení k internetu však software obnoví zjišťování a instalaci aktualizací) nebo odinstalováním softwaru.Pokud jste tento software pořídili v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od internetu (v případě opětovného připojení k internetu však software obnoví zjišťování a instalaci aktualizací) nebo odinstalováním softwaru. Dokumentace k produktu, je-li k dispozici, může také uvádět pokyny pro vypnutí aktualizací pro vaše konkrétní zařízení nebo software.Dokumentace k produktu, je-li k dispozici, může také uvádět pokyny pro vypnutí aktualizací pro vaše konkrétní zařízení nebo software.

c) Německo a Rakousko.c) Německo a Rakousko.

i.i. Záruka.Záruka. Řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním.Řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Společnost Microsoft však ve vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.Společnost Microsoft však ve vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.

ii.ii. Omezení odpovědnosti.Omezení odpovědnosti. V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti, nároků na základě zákona o odpovědnosti za produkt a také v případě úmrtí nebo zranění nese společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva.V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti, nároků na základě zákona o odpovědnosti za produkt a také v případě úmrtí nebo zranění nese společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva.

Podle předchozího ujednání ii ponese společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost jen v případě, že společnost Microsoft porušila důležité smluvní závazky, jejichž splnění usnadňuje řádné plnění této smlouvy a jejichž porušení by ohrozilo účel této smlouvy a soulad se smlouvou, ve který může mít smluvní strana trvale důvěru (takzvané podstatné povinnosti).Podle předchozího ujednání ii ponese společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost jen v případě, že společnost Microsoft porušila důležité smluvní závazky, jejichž splnění usnadňuje řádné plnění této smlouvy a jejichž porušení by ohrozilo účel této smlouvy a soulad se smlouvou, ve který může mít smluvní strana trvale důvěru (takzvané podstatné povinnosti). V dalších případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost.V dalších případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost.

 1. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. SOFTWARE JE LICENCOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. RIZIKA SPOJENÁ S JEJÍM UŽÍVÁNÍM NESETE VY. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SMÍTE UPOZORNIT SPOLEČNOST APPLE NA VRÁCENÍ NÁKUPNÍ CENY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST APPLE NEMÁ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUČNÍ POVINNOSTI. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V RÁMCI VAŠICH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA ČI ZÁKONNÉ ZÁRUKY, KTERÉ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE VŠECHNY ODVOZENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁVA.ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. SOFTWARE JE LICENCOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. RIZIKA SPOJENÁ S JEJÍM UŽÍVÁNÍM NESETE VY. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SMÍTE UPOZORNIT SPOLEČNOST APPLE NA VRÁCENÍ NÁKUPNÍ CENY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST APPLE NEMÁ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUČNÍ POVINNOSTI. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V RÁMCI VAŠICH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA ČI ZÁKONNÉ ZÁRUKY, KTERÉ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE VŠECHNY ODVOZENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁVA.

 2. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ MOŽNOSTÍ NÁPRAVY A NÁHRADY ŠKODY. PŘI OPRÁVNĚNÉM (NAVZDORY VÝŠE UVEDENÉMU ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY) POŽADAVKU NA NÁHRADU ŠKODY MŮŽETE OD SPOLEČNOSTÍ APPLE, MICROSOFT A OD DODAVATELŮ SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZÍSKAT POUZE NÁHRADU PŘÍMÝCH ŠKOD DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH A NÁHODNÝCH ŠKOD.OMEZENÍ A VYLOUČENÍ MOŽNOSTÍ NÁPRAVY A NÁHRADY ŠKODY. PŘI OPRÁVNĚNÉM (NAVZDORY VÝŠE UVEDENÉMU ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY) POŽADAVKU NA NÁHRADU ŠKODY MŮŽETE OD SPOLEČNOSTÍ APPLE, MICROSOFT A OD DODAVATELŮ SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZÍSKAT POUZE NÁHRADU PŘÍMÝCH ŠKOD DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH A NÁHODNÝCH ŠKOD.

Toto omezení se vztahuje na (a) veškeré záležitosti související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na webových stránkách třetích stran a v aplikacích třetích stran a na (b) žaloby pro porušení smlouvy, záruky, garance či podmínky, na objektivní odpovědnost, nedbalost a jiné občanskoprávní delikty, stejně jako na jakékoli jiné žaloby, ve všech případech v rozsahu povoleném rozhodným právem.Toto omezení se vztahuje na (a) veškeré záležitosti související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na webových stránkách třetích stran a v aplikacích třetích stran a na (b) žaloby pro porušení smlouvy, záruky, garance či podmínky, na objektivní odpovědnost, nedbalost a jiné občanskoprávní delikty, stejně jako na jakékoli jiné žaloby, ve všech případech v rozsahu povoleném rozhodným právem. Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft nebo Apple věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod.Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft nebo Apple věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že váš stát, provincie nebo země neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, následných či jiných škod.Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že váš stát, provincie nebo země neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, následných či jiných škod.

DanishDanish

VILKÅR FOR BRUG AF MICROSOFT-SOFTWAREVILKÅR FOR BRUG AF MICROSOFT-SOFTWARE

MICROSOFT STREAM MOBILAPP IOSMICROSOFT STREAM MOBILAPP IOS

HVIS DU BOR I (ELLER PRIMÆRT DRIVER FORRETNING I) USA, BEDES DU LÆSE AFSNITTET "KLAUSULEN OM BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL" NEDENFOR. DET PÅVIRKER DEN MÅDE, HVORPÅ TVISTER KAN LØSES.HVIS DU BOR I (ELLER PRIMÆRT DRIVER FORRETNING I) USA, BEDES DU LÆSE AFSNITTET "KLAUSULEN OM BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF KOLLEKTIVT SØGSMÅL" NEDENFOR. DET PÅVIRKER DEN MÅDE, HVORPÅ TVISTER KAN LØSES.

Disse licensvilkår er en aftale mellem dig og Microsoft Corporation (eller et af deres associerede selskaber).Disse licensvilkår er en aftale mellem dig og Microsoft Corporation (eller et af deres associerede selskaber). De gælder for den ovenfor nævnte software og eventuelle Microsoft-tjenester eller softwareopdateringer (undtagen i det omfang, at sådanne tjenester eller opdateringer er underlagt nye eller yderligere vilkår.De gælder for den ovenfor nævnte software og eventuelle Microsoft-tjenester eller softwareopdateringer (undtagen i det omfang, at sådanne tjenester eller opdateringer er underlagt nye eller yderligere vilkår. Hvis det er tilfældet gælder de afvigende vilkår med tilbagevirkende kraft og ændrer ikke dine eller Microsofts rettigheder med hensyn til software, der er opdateret på forhånd, eller tjenester).Hvis det er tilfældet gælder de afvigende vilkår med tilbagevirkende kraft og ændrer ikke dine eller Microsofts rettigheder med hensyn til software, der er opdateret på forhånd, eller tjenester). HVIS DU OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DU NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER.HVIS DU OVERHOLDER DISSE LICENSVILKÅR, HAR DU NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR.VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR. SÅFREMT DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE, HAR DU IKKE RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN.SÅFREMT DU IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE, HAR DU IKKE RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN. DU BEDES I STEDET RETURNERE DEN TIL APPLE INC.DU BEDES I STEDET RETURNERE DEN TIL APPLE INC. ("APPLE") FOR AT FÅ EN REFUSION ELLER EN KREDITNOTA, HVIS RELEVANT.("APPLE") FOR AT FÅ EN REFUSION ELLER EN KREDITNOTA, HVIS RELEVANT.

 1. INSTALLATIONS-OG BRUGERVILKÅR.INSTALLATIONS-OG BRUGERVILKÅR. De må installere og bruge én kopi af softwaren på en iOS-baseret enhed som tilladt ved Apples regler for brug af App Store og denne aftale.De må installere og bruge én kopi af softwaren på en iOS-baseret enhed som tilladt ved Apples regler for brug af App Store og denne aftale.

a) Medfølgende Microsoft-programmer.a) Medfølgende Microsoft-programmer. Denne software omfatter komponenter fra Microsoft Azure Media Player.Denne software omfatter komponenter fra Microsoft Azure Media Player. Disse komponenter reguleres af separate aftaler og deres egne produktsupportpolitikker, sådan som det er beskrevet i licensvilkårene, der ligger i installationsmappen for den pågældende komponent eller i den licensmappe, der medfølger softwaren.Disse komponenter reguleres af separate aftaler og deres egne produktsupportpolitikker, sådan som det er beskrevet i licensvilkårene, der ligger i installationsmappen for den pågældende komponent eller i den licensmappe, der medfølger softwaren.

b) Tredjemandssoftware.b) Tredjemandssoftware. Softwaren kan indeholde applikationer fra tredjemand, som er givet i licens til dig i henhold til nærværende aftale eller i henhold til separate vilkår.Softwaren kan indeholde applikationer fra tredjemand, som er givet i licens til dig i henhold til nærværende aftale eller i henhold til separate vilkår. Licensvilkår, meddelelser og anerkendelse, hvis det er relevant, til applikationer fra tredjemand kan være tilgængelige online på https://aka.ms/thirdpartynotices eller i en medfølgende fil med meddelelser.Licensvilkår, meddelelser og anerkendelse, hvis det er relevant, til applikationer fra tredjemand kan være tilgængelige online på https://aka.ms/thirdpartynotices eller i en medfølgende fil med meddelelser. Hvis andre aftaler regulerer sådanne anvendelser, gælder ansvarsfraskrivelsen, begrænsningerne på og udelukkelse af erstatningskrav herunder også, i det omfang gældende lovgivning tillader det.Hvis andre aftaler regulerer sådanne anvendelser, gælder ansvarsfraskrivelsen, begrænsningerne på og udelukkelse af erstatningskrav herunder også, i det omfang gældende lovgivning tillader det.

 1. FEEDBACK.FEEDBACK. Hvis du giver Microsoft feedback om softwaren, giver du Microsoft ret til uden beregning at dele og kommercialisere din feedback på enhver måde og til ethvert formål.Hvis du giver Microsoft feedback om softwaren, giver du Microsoft ret til uden beregning at dele og kommercialisere din feedback på enhver måde og til ethvert formål. Du må ikke give feedback, der er underlagt en licens, som kræver, at Microsoft giver tredjemand licens til software eller dokumentation, fordi Microsoft har inkluderet din feedback heri.Du må ikke give feedback, der er underlagt en licens, som kræver, at Microsoft giver tredjemand licens til software eller dokumentation, fordi Microsoft har inkluderet din feedback heri. Disse rettigheder fortsætter efter denne aftales udløb.Disse rettigheder fortsætter efter denne aftales udløb.

 2. DATAINDSAMLING.DATAINDSAMLING. Denne software sender data til Microsoft, herunder data om din enhed og dit IT-miljø, brugs-og præstationsdata og sammenbrudsrapporter, du valgte at sende.Denne software sender data til Microsoft, herunder data om din enhed og dit IT-miljø, brugs-og præstationsdata og sammenbrudsrapporter, du valgte at sende. Microsoft bruger mange forskellige sikkerhedsteknologier og-procedurer, der hjælper med at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse.Microsoft bruger mange forskellige sikkerhedsteknologier og-procedurer, der hjælper med at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller offentliggørelse. Microsoft sletter disse data årligt.Microsoft sletter disse data årligt. Hvis du vil vide mere om, hvordan Microsoft behandler de personoplysninger, vi indsamler, kan du se Microsofts fortrolighedserklæring på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.Hvis du vil vide mere om, hvordan Microsoft behandler de personoplysninger, vi indsamler, kan du se Microsofts fortrolighedserklæring på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. ARBEJDS-ELLER SKOLEKONTI.ARBEJDS-ELLER SKOLEKONTI. Du kan logge på softwaren med en arbejds- eller skole-e-mailadresse.Du kan logge på softwaren med en arbejds- eller skole-e-mailadresse. I så fald accepterer du, at ejeren af det domæne, der er forbundet med din e-mailadresse, kan kontrollere og administrere din konto og få adgang til og behandle dine data, herunder indholdet i dine meddelelser og filer.I så fald accepterer du, at ejeren af det domæne, der er forbundet med din e-mailadresse, kan kontrollere og administrere din konto og få adgang til og behandle dine data, herunder indholdet i dine meddelelser og filer. Du accepterer endvidere, at din brug af softwaren kan være underlagt a) din organisations retningslinjer og politikker vedrørende brugen af softwaren og b) de aftaler, Microsoft har med dig eller din organisation, og at disse vilkår muligvis ikke gælder.Du accepterer endvidere, at din brug af softwaren kan være underlagt a) din organisations retningslinjer og politikker vedrørende brugen af softwaren og b) de aftaler, Microsoft har med dig eller din organisation, og at disse vilkår muligvis ikke gælder. Hvis du allerede har en Microsoft-konto, og du bruger en separat arbejds- eller skolemailadresse for at få adgang til softwaren, kan du blive bedt om at opdatere den mailadresse, der er forbundet med din Microsoft-konto, for fortsat at få adgang til softwaren.Hvis du allerede har en Microsoft-konto, og du bruger en separat arbejds- eller skolemailadresse for at få adgang til softwaren, kan du blive bedt om at opdatere den mailadresse, der er forbundet med din Microsoft-konto, for fortsat at få adgang til softwaren.

 4. OMFANGET AF LICENSEN.OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret og ikke solgt.Softwaren er licenseret og ikke solgt. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder.Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lov giver dig flere rettigheder på trods af denne begrænsning, må du ikke (og har ikke ret til at):Medmindre gældende lov giver dig flere rettigheder på trods af denne begrænsning, må du ikke (og har ikke ret til at):

a) at arbejde uden om alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at du kan bruge den på bestemt måder,a) at arbejde uden om alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at du kan bruge den på bestemt måder,

b) foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren,b) foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren,

c) at fjerne, minimere, blokere eller ændre meddelelser fra Microsoft eller deres leverandører, som er inkluderet i softwaren,c) at fjerne, minimere, blokere eller ændre meddelelser fra Microsoft eller deres leverandører, som er inkluderet i softwaren,

d) bruge softwaren til kommercielle, profit- eller indtægtsgenererende forretningsaktiviteter, medmindre du har de kommercielle brugsrettigheder i henhold til en separat aftaled) bruge softwaren til kommercielle, profit- eller indtægtsgenererende forretningsaktiviteter, medmindre du har de kommercielle brugsrettigheder i henhold til en separat aftale

e) at bruge softwaren på en måde, der er i strid med loven, eller at skabe eller sprede malware ellere) at bruge softwaren på en måde, der er i strid med loven, eller at skabe eller sprede malware eller

f) at dele, offentliggøre, distribuere eller udlåne softwaren, stille softwaren til rådighed som en enkeltstående løsning, som andre kan bruge, eller overdrage softwaren eller denne aftale til en tredjemand.f) at dele, offentliggøre, distribuere eller udlåne softwaren, stille softwaren til rådighed som en enkeltstående løsning, som andre kan bruge, eller overdrage softwaren eller denne aftale til en tredjemand.

 1. OVERFØRSEL TIL EN ANDEN ENHED.OVERFØRSEL TIL EN ANDEN ENHED. Du må afinstallere softwaren og installere den på en anden enhed til eget brug.Du må afinstallere softwaren og installere den på en anden enhed til eget brug. Du må ikke dele denne licens på flere enheder.Du må ikke dele denne licens på flere enheder.

 2. EKSPORTRESTRIKTIONER.EKSPORTRESTRIKTIONER. Du skal overholde alle nationale og internationale eksportlove og -forordninger, der gælder for softwaren, hvilket omfatter begrænsninger angående destinationer, slutbrugere og endelig brug.Du skal overholde alle nationale og internationale eksportlove og -forordninger, der gælder for softwaren, hvilket omfatter begrænsninger angående destinationer, slutbrugere og endelig brug. Få yderligere oplysninger om eksportrestriktioner ved at besøge https://aka.ms/exporting.Få yderligere oplysninger om eksportrestriktioner ved at besøge https://aka.ms/exporting.

 3. SUPPORTTJENESTER.SUPPORTTJENESTER. Microsoft er ikke forpligtet i henhold til denne aftale til at levere supporttjenester til softwaren.Microsoft er ikke forpligtet i henhold til denne aftale til at levere supporttjenester til softwaren. En eventuel leveret support er, som den er og forefindes, med alle fejl og uden nogen form for garanti.En eventuel leveret support er, som den er og forefindes, med alle fejl og uden nogen form for garanti.

 4. OPDATERINGER.OPDATERINGER. Softwaren kan med jævne mellemrum kontrollere for opdateringer og downloade og installere dem for dig.Softwaren kan med jævne mellemrum kontrollere for opdateringer og downloade og installere dem for dig. Du må kun hente opdateringer til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder.Du må kun hente opdateringer til softwaren fra Microsoft eller autoriserede kilder. Microsoft har muligvis behov for at opdatere dit system for at kunne give dig opdateringer.Microsoft har muligvis behov for at opdatere dit system for at kunne give dig opdateringer. Du accepterer at modtage denne type automatiske opdateringer uden yderligere varsel.Du accepterer at modtage denne type automatiske opdateringer uden yderligere varsel. Opdateringer omfatter muligvis ikke eller understøtter muligvis ikke alle softwarefunktioner, tjenester eller perifere enheder.Opdateringer omfatter muligvis ikke eller understøtter muligvis ikke alle softwarefunktioner, tjenester eller perifere enheder.

 5. BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF GRUPPESØGSMÅL.BINDENDE VOLDGIFT OG AFSTÅELSE AF ANLÆGGELSE AF GRUPPESØGSMÅL. Dette afsnit gælder, hvis du bor i (eller hvis du har en virksomhed, og virksomhedens primære forretningsområde er i) USA.Dette afsnit gælder, hvis du bor i (eller hvis du har en virksomhed, og virksomhedens primære forretningsområde er i) USA. Hvis du og Microsoft har en tvist, indgår du og Microsoft en aftale om, at I vil forsøge at løse den på uformel vis inden for 60 dage.Hvis du og Microsoft har en tvist, indgår du og Microsoft en aftale om, at I vil forsøge at løse den på uformel vis inden for 60 dage. Hvis dette ikke er muligt for dig og Microsoft, indgår du og Microsoft en aftale om at indgå i en bindende individuel voldgift foran American Arbitration Association under Federal Arbitration Act ("FAA") og ikke at anlægge sag hos en domstol foran en dommer eller jury.Hvis dette ikke er muligt for dig og Microsoft, indgår du og Microsoft en aftale om at indgå i en bindende individuel voldgift foran American Arbitration Association under Federal Arbitration Act ("FAA") og ikke at anlægge sag hos en domstol foran en dommer eller jury. I stedet afgøre en neutral voldgiftsmand sagen.I stedet afgøre en neutral voldgiftsmand sagen. Kollektive søgsmål, kollektive voldgifter, generelt søgsmål via privat advokat og en hvilken som helst anden proces, hvor en person fungerer som repræsentant, er ikke tilladt, og det er heller ikke tilladt at samle individuelle søgsmål uden alle parters samtykke.Kollektive søgsmål, kollektive voldgifter, generelt søgsmål via privat advokat og en hvilken som helst anden proces, hvor en person fungerer som repræsentant, er ikke tilladt, og det er heller ikke tilladt at samle individuelle søgsmål uden alle parters samtykke. Den fuldstændige voldgiftsaftale indeholder flere vilkår og kan læses på https://aka.ms/arb-agreement-1.Den fuldstændige voldgiftsaftale indeholder flere vilkår og kan læses på https://aka.ms/arb-agreement-1. Du og Microsoft accepterer disse vilkår.Du og Microsoft accepterer disse vilkår.

 6. OPSIGELSE.OPSIGELSE. Microsoft har uden præjudice for eventuelle andre rettigheder ret til at ophæve nærværende aftale, såfremt du misligholder nogen som helst af vilkårene og betingelserne i den.Microsoft har uden præjudice for eventuelle andre rettigheder ret til at ophæve nærværende aftale, såfremt du misligholder nogen som helst af vilkårene og betingelserne i den. I sådanne tilfælde skal du destruere alle kopier af softwaren og alle dens komponentdele.I sådanne tilfælde skal du destruere alle kopier af softwaren og alle dens komponentdele.

 7. HELE AFTALEN.HELE AFTALEN. Denne aftale og andre vilkår, Microsoft leverer i forbindelse med supplementer, opdateringer eller tredjemandsapplikationer, er den fuldstændige aftale for softwaren.Denne aftale og andre vilkår, Microsoft leverer i forbindelse med supplementer, opdateringer eller tredjemandsapplikationer, er den fuldstændige aftale for softwaren.

 8. GÆLDENDE LOVGIVNING OG STED FOR LØSNING AF TVISTER.GÆLDENDE LOVGIVNING OG STED FOR LØSNING AF TVISTER. Såfremt du har erhvervet softwaren i USA eller Canada, er denne aftale, alle krav vedrørende overtrædelse af den og alle andre krav (inklusive forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og erstatningskrav i forbindelse med skadegørende handling) underlagt lovgivningen i den stat eller provins, hvor du bor (eller, hvis det drejer sig om en virksomhed, i virksomhedens primære forretningsområde), uanset principperne for lovkonflikter, med den undtagelse at FAA styrer alt med hensyn til voldgift.Såfremt du har erhvervet softwaren i USA eller Canada, er denne aftale, alle krav vedrørende overtrædelse af den og alle andre krav (inklusive forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence og erstatningskrav i forbindelse med skadegørende handling) underlagt lovgivningen i den stat eller provins, hvor du bor (eller, hvis det drejer sig om en virksomhed, i virksomhedens primære forretningsområde), uanset principperne for lovkonflikter, med den undtagelse at FAA styrer alt med hensyn til voldgift. Hvis du har erhvervet softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands lovgivning, med den undtagelse at FAA styrer alt med hensyn til voldgift.Hvis du har erhvervet softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands lovgivning, med den undtagelse at FAA styrer alt med hensyn til voldgift. Hvis der findes en føderal jurisdiktion, accepterer du og Microsoft den eksklusive jurisdiktion og værneting i forbundsdomstolen i King County i Washington i forbindelse med alle tvister, der behandles af domstolen (ikke voldgift).Hvis der findes en føderal jurisdiktion, accepterer du og Microsoft den eksklusive jurisdiktion og værneting i forbundsdomstolen i King County i Washington i forbindelse med alle tvister, der behandles af domstolen (ikke voldgift). Hvis ikke, accepterer du og Microsoft den eksklusive jurisdiktion og værneting i den øverste domstol i King County i Washington i forbindelse med alle tvister, der behandles af domstolen (ikke voldgift).Hvis ikke, accepterer du og Microsoft den eksklusive jurisdiktion og værneting i den øverste domstol i King County i Washington i forbindelse med alle tvister, der behandles af domstolen (ikke voldgift).

 9. BEGUNSTIGET TREDJEMAND. Du accepterer, at Apple og Apples datterselskaber er begunstigede tredjemænd af denne aftale, og at Apple har ret til at håndhæve denne aftale.BEGUNSTIGET TREDJEMAND. Du accepterer, at Apple og Apples datterselskaber er begunstigede tredjemænd af denne aftale, og at Apple har ret til at håndhæve denne aftale.

 10. FORBRUGERRETTIGHEDER, REGIONALE FORSKELLE. I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. Du har muligvis andre rettigheder, herunder forbrugerrettigheder, i henhold til gældende dansk lovgivning. Du kan også have øvrige rettigheder foruden dit juridiske forhold til Microsoft i forhold til den part, hvorfra du har købt abonnementet til den licenserede software og onlinetjenesten. Denne aftale tilsidesætter ikke disse øvrige rettigheder, hvis gældende dansk lovgivning ikke tillader en sådan tilsidesættelse. Hvis du f.eks. har købt softwaren i en af nedenstående regioner, eller hvis obligatorisk landelovgivning gælder, gælder følgende bestemmelser for dig:FORBRUGERRETTIGHEDER, REGIONALE FORSKELLE. I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. Du har muligvis andre rettigheder, herunder forbrugerrettigheder, i henhold til gældende dansk lovgivning. Du kan også have øvrige rettigheder foruden dit juridiske forhold til Microsoft i forhold til den part, hvorfra du har købt abonnementet til den licenserede software og onlinetjenesten. Denne aftale tilsidesætter ikke disse øvrige rettigheder, hvis gældende dansk lovgivning ikke tillader en sådan tilsidesættelse. Hvis du f.eks. har købt softwaren i en af nedenstående regioner, eller hvis obligatorisk landelovgivning gælder, gælder følgende bestemmelser for dig:

a) Australien.a) Australien. Du har lovbestemte garantier i henhold til den australske forbrugerlovgivning, og intet i denne aftale er påtænkt at skulle påvirke disse rettigheder.Du har lovbestemte garantier i henhold til den australske forbrugerlovgivning, og intet i denne aftale er påtænkt at skulle påvirke disse rettigheder.

b) Canada.b) Canada. Hvis du har erhvervet denne software i Canada, kan du stoppe med at modtage automatiske opdateringer ved at deaktivere internetadgang (hvis og når du aktiverer internetadgangen igen, fortsætter softwaren med at kontrollere for og installere opdateringer) eller afinstallere softwaren.Hvis du har erhvervet denne software i Canada, kan du stoppe med at modtage automatiske opdateringer ved at deaktivere internetadgang (hvis og når du aktiverer internetadgangen igen, fortsætter softwaren med at kontrollere for og installere opdateringer) eller afinstallere softwaren. Produktdokumentationen, såfremt denne foreligger, kan også angive, hvordan du slår opdateringer fra for din specifikke enhed eller software.Produktdokumentationen, såfremt denne foreligger, kan også angive, hvordan du slår opdateringer fra for din specifikke enhed eller software.

c) Tyskland og Østrig.c) Tyskland og Østrig.

i.i. Garanti.Garanti. Den korrekt licenserede software vil fungere som den skal som beskrevet i det Microsoft-materiale, der medfølger softwaren.Den korrekt licenserede software vil fungere som den skal som beskrevet i det Microsoft-materiale, der medfølger softwaren. Microsoft yder ingen kontraktmæssig garanti i forbindelse med den licenserede software.Microsoft yder ingen kontraktmæssig garanti i forbindelse med den licenserede software.

ii.ii. Begrænsning af ansvar.Begrænsning af ansvar. I forbindelse med forsætlig adfærd, grov uagtsomhed, krav baseret på Product Liability Act samt tilfælde af dødsfald eller personskade eller fysisk skade er Microsoft ansvarlig i henhold til almindelig lov.I forbindelse med forsætlig adfærd, grov uagtsomhed, krav baseret på Product Liability Act samt tilfælde af dødsfald eller personskade eller fysisk skade er Microsoft ansvarlig i henhold til almindelig lov.

I henhold til den foregående klausul (ii) er Microsoft kun ansvarlige for simpel uagtsomhed, hvis Microsoft bryder væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis overholdelse er påkrævet for korrekt udførelse af aftalen, og hvor et brud ville kompromittere aftalens formål og overholdelsen, som en tredjemand beror på (såkaldte "primære forpligtelser").I henhold til den foregående klausul (ii) er Microsoft kun ansvarlige for simpel uagtsomhed, hvis Microsoft bryder væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis overholdelse er påkrævet for korrekt udførelse af aftalen, og hvor et brud ville kompromittere aftalens formål og overholdelsen, som en tredjemand beror på (såkaldte "primære forpligtelser"). I andre tilfælde af simpel uagtsomhed kan Microsoft ikke holdes ansvarlig for simpel uagtsomhed.I andre tilfælde af simpel uagtsomhed kan Microsoft ikke holdes ansvarlig for simpel uagtsomhed.

 1. FRASKRIVELSE AF GARANTI. SOFTWAREN ER GIVET I LICENS SOM DEN ER OG FOREFINDES. DU BÆRER SELV ANSVARET FOR BRUG AF DEN. HVIS DU ØNSKER DET, KAN DU KONTAKTE APPLE FOR AT BEDE OM EN REFUSION AF KØBSPRISEN. I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DER ER TILLADT AF GÆLDENDE LOV, VIL APPLE IKKE HAVE NOGEN ANDRE GARANTIFORPLIGTELSER. MICROSOFT GIVER INGEN UDTRYKKELIGE INDESTÅELSER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DU KAN HAVE YDERLIGERE FORBRUGERRETTIGHEDER ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKAL LOV, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOKAL LOV, UDELUKKER MICROSOFT ALLE UUDTALTE GARANTIER, HERUNDER SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.FRASKRIVELSE AF GARANTI. SOFTWAREN ER GIVET I LICENS SOM DEN ER OG FOREFINDES. DU BÆRER SELV ANSVARET FOR BRUG AF DEN. HVIS DU ØNSKER DET, KAN DU KONTAKTE APPLE FOR AT BEDE OM EN REFUSION AF KØBSPRISEN. I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DER ER TILLADT AF GÆLDENDE LOV, VIL APPLE IKKE HAVE NOGEN ANDRE GARANTIFORPLIGTELSER. MICROSOFT GIVER INGEN UDTRYKKELIGE INDESTÅELSER, GARANTIER ELLER BETINGELSER. DU KAN HAVE YDERLIGERE FORBRUGERRETTIGHEDER ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOKAL LOV, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL LOKAL LOV, UDELUKKER MICROSOFT ALLE UUDTALTE GARANTIER, HERUNDER SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE.

 2. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. HVIS DU HAR GRUNDLAG FOR AT FÅ DÆKKET TAB PÅ TRODS AF FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE, KAN DU FRA APPLE, MICROSOFT OG MICROSOFTS LEVERANDØRER KUN OPNÅ DIREKTE ERSTATNINGSBELØB PÅ OP TIL DET BELØB, DU BETALTE FOR SOFTWAREN. DU KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING FOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE ELLER SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER.BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. HVIS DU HAR GRUNDLAG FOR AT FÅ DÆKKET TAB PÅ TRODS AF FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE, KAN DU FRA APPLE, MICROSOFT OG MICROSOFTS LEVERANDØRER KUN OPNÅ DIREKTE ERSTATNINGSBELØB PÅ OP TIL DET BELØB, DU BETALTE FOR SOFTWAREN. DU KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING FOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE ELLER SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER.

Denne begrænsning gælder for (a) ethvert forhold vedrørende software, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller applikationer og (b) erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller skadegørende handling eller andre krav, og i ethvert tilfælde kun i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov. Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft eller Apple havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for dig, fordi der i din stat, provins eller land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.Denne begrænsning gælder for (a) ethvert forhold vedrørende software, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller applikationer og (b) erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller skadegørende handling eller andre krav, og i ethvert tilfælde kun i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov. Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft eller Apple havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for dig, fordi der i din stat, provins eller land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

DutchDutch

LICENTIEBEPALINGEN VOOR MICROSOFT SOFTWARELICENTIEBEPALINGEN VOOR MICROSOFT SOFTWARE

MICROSOFT STREAM MOBIELE APP IOSMICROSOFT STREAM MOBIELE APP IOS

LEES INDIEN U WOONT IN (OF EEN BEDRIJF BENT MET EEN HOOFDVESTIGING IN) DE VERENIGDE STATEN, HET ARTIKEL “BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN” HIERONDER. DIT HEEFT GEVOLGEN VOOR DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.LEES INDIEN U WOONT IN (OF EEN BEDRIJF BENT MET EEN HOOFDVESTIGING IN) DE VERENIGDE STATEN, HET ARTIKEL “BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN” HIERONDER. DIT HEEFT GEVOLGEN VOOR DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of een van haar gelieerde ondernemingen).Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of een van haar gelieerde ondernemingen). Ze zijn van toepassing op de bovengenoemde software en Microsoft-diensten of software-updates (uitgezonderd voor zover deze diensten of updates vergezeld gaan van nieuwe of aanvullende voorwaarden, in welk geval deze andere voorwaarden vanaf dat moment van toepassing zijn en geen verandering aanbrengen in uw rechten of die van Microsoft met betrekking tot de nog niet bijgewerkte software of diensten).Ze zijn van toepassing op de bovengenoemde software en Microsoft-diensten of software-updates (uitgezonderd voor zover deze diensten of updates vergezeld gaan van nieuwe of aanvullende voorwaarden, in welk geval deze andere voorwaarden vanaf dat moment van toepassing zijn en geen verandering aanbrengen in uw rechten of die van Microsoft met betrekking tot de nog niet bijgewerkte software of diensten). INDIEN U ZICH HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE RECHTEN.INDIEN U ZICH HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE RECHTEN. DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN.DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN, MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN.ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN, MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN. RETOURNEER DE TOEPASSING IN PLAATS DAARVAN AAN NAAR APPLE, INC.RETOURNEER DE TOEPASSING IN PLAATS DAARVAN AAN NAAR APPLE, INC. (“APPLE”) VOOR RESTITUTIE OF EEN TEGOED, INDIEN VAN TOEPASSING.(“APPLE”) VOOR RESTITUTIE OF EEN TEGOED, INDIEN VAN TOEPASSING.

 1. INSTALLATIE-EN GEBRUIKSRECHTEN.INSTALLATIE-EN GEBRUIKSRECHTEN. U mag één exemplaar van de software installeren en gebruiken op een iOS-apparaat, zoals toegestaan op grond van de gebruiksregels van de Apple Store.U mag één exemplaar van de software installeren en gebruiken op een iOS-apparaat, zoals toegestaan op grond van de gebruiksregels van de Apple Store.

a) Inbegrepen Microsoft-toepassingen.a) Inbegrepen Microsoft-toepassingen. Deze software bevat componenten van Microsoft Azure Media Player.Deze software bevat componenten van Microsoft Azure Media Player. Deze componenten zijn onderworpen aan afzonderlijke overeenkomsten en regels voor productondersteuning, zoals beschreven in de licentievoorwaarden die te vinden zijn in de installatiemap van de betreffende componenten of in de map “Licenses” die de software vergezelt.Deze componenten zijn onderworpen aan afzonderlijke overeenkomsten en regels voor productondersteuning, zoals beschreven in de licentievoorwaarden die te vinden zijn in de installatiemap van de betreffende componenten of in de map “Licenses” die de software vergezelt.

b) Software van Derden.b) Software van Derden. In de software kunnen toepassingen van een derde partij zijn opgenomen die aan u in licentie worden gegeven op grond van deze overeenkomst, of op grond van eigen voorwaarden.In de software kunnen toepassingen van een derde partij zijn opgenomen die aan u in licentie worden gegeven op grond van deze overeenkomst, of op grond van eigen voorwaarden. Licentievoorwaarden, kennisgevingen en eventuele bevestigingen voor toepassingen van derden kunnen online toegankelijk zijn op https://aka.ms/thirdpartynotices of in een bijbehorend kennisgevingsdossier.Licentievoorwaarden, kennisgevingen en eventuele bevestigingen voor toepassingen van derden kunnen online toegankelijk zijn op https://aka.ms/thirdpartynotices of in een bijbehorend kennisgevingsdossier. Zelfs indien andere overeenkomsten van toepassing zijn op dergelijke toepassingen, gelden ook de onderstaande afwijzing, beperkingen en uitsluitingen van schadevergoedingen, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht.Zelfs indien andere overeenkomsten van toepassing zijn op dergelijke toepassingen, gelden ook de onderstaande afwijzing, beperkingen en uitsluitingen van schadevergoedingen, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht.

 1. FEEDBACK.FEEDBACK. Als u Microsoft feedback geeft over de software, geeft u Microsoft kosteloos het recht om uw feedback te gebruiken, te delen en voor commerciële doeleinden te gebruiken op elke manier en voor elk doeleinde.Als u Microsoft feedback geeft over de software, geeft u Microsoft kosteloos het recht om uw feedback te gebruiken, te delen en voor commerciële doeleinden te gebruiken op elke manier en voor elk doeleinde. U geeft geen feedback die onderhevig is aan een licentie waarvoor Microsoft eigen software of documentatie in licentie moet geven aan derden omdat Microsoft uw feedback erin opneemt.U geeft geen feedback die onderhevig is aan een licentie waarvoor Microsoft eigen software of documentatie in licentie moet geven aan derden omdat Microsoft uw feedback erin opneemt. Deze rechten blijven gelden nadat deze overeenkomst is beëindigd.Deze rechten blijven gelden nadat deze overeenkomst is beëindigd.

 2. GEGEVENSVERZAMELING.GEGEVENSVERZAMELING. Deze software verzendt gegevens naar Microsoft, waaronder gegevens over uw apparaat en computeromgeving, gebruik en prestatiegegevens en crashrapporten waarvan u hebt gekozen ze te verzenden.Deze software verzendt gegevens naar Microsoft, waaronder gegevens over uw apparaat en computeromgeving, gebruik en prestatiegegevens en crashrapporten waarvan u hebt gekozen ze te verzenden. Microsoft gebruikt verschillende beveiligingstechnieken en -procedures ter bescherming van gegevens tegen onbevoegde toegang, gebruik of bekendmaking.Microsoft gebruikt verschillende beveiligingstechnieken en -procedures ter bescherming van gegevens tegen onbevoegde toegang, gebruik of bekendmaking. Microsoft verwijdert deze gegevens jaarlijks.Microsoft verwijdert deze gegevens jaarlijks. Voor meer informatie over de manier waarop Microsoft persoonsgegevens verwerkt, raadpleegt u de Microsoft-privacyverklaring op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.Voor meer informatie over de manier waarop Microsoft persoonsgegevens verwerkt, raadpleegt u de Microsoft-privacyverklaring op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. WERK-OF SCHOOLACCOUNTS.WERK-OF SCHOOLACCOUNTS. U kunt zich aanmelden bij de software met een e-mailadres van uw werk of school.U kunt zich aanmelden bij de software met een e-mailadres van uw werk of school. Indien u dat doet, stemt u ermee in dat de eigenaar van het domein dat is geassocieerd met uw e-mailadres zeggenschap heeft over uw account en uw account beheert, en toegang kan verkrijgen tot uw gegevens, met inbegrip van uw correspondentie en bestanden, en deze kan verwerken.Indien u dat doet, stemt u ermee in dat de eigenaar van het domein dat is geassocieerd met uw e-mailadres zeggenschap heeft over uw account en uw account beheert, en toegang kan verkrijgen tot uw gegevens, met inbegrip van uw correspondentie en bestanden, en deze kan verwerken. Verder gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de software onderworpen kan zijn aan a) de richtlijnen en het beleid van uw organisatie met betrekking tot het gebruik van de software, en b) de overeenkomsten die Microsoft met u of uw organisatie heeft, en in dergelijke gevallen kan het zijn dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn.Verder gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de software onderworpen kan zijn aan a) de richtlijnen en het beleid van uw organisatie met betrekking tot het gebruik van de software, en b) de overeenkomsten die Microsoft met u of uw organisatie heeft, en in dergelijke gevallen kan het zijn dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Indien u al een Microsoft-account hebt en een apart e-mailadres van werk of school gebruikt om toegang te verkrijgen tot de software, kan het zijn dat u wordt gevraagd het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Microsoft-account bij te werken om de software te kunnen blijven gebruiken.Indien u al een Microsoft-account hebt en een apart e-mailadres van werk of school gebruikt om toegang te verkrijgen tot de software, kan het zijn dat u wordt gevraagd het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Microsoft-account bij te werken om de software te kunnen blijven gebruiken.

 4. REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE.REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor.Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. Tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking, is het u niet toegestaan (en hebt u niet het recht):Tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking, is het u niet toegestaan (en hebt u niet het recht):

a) de technische beperkingen in de software die ervoor zorgen dat u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken te omzeilen;a) de technische beperkingen in de software die ervoor zorgen dat u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken te omzeilen;

b) de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of te disassembleren;b) de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of te disassembleren;

c) mededelingen van Microsoft of haar leveranciers in de software te verwijderen, te verkleinen, te blokkeren of te wijzigen;c) mededelingen van Microsoft of haar leveranciers in de software te verwijderen, te verkleinen, te blokkeren of te wijzigen;

d) de software te gebruiken voor commerciële, non-profit of inkomsten genererende activiteiten, tenzij u beschikt over commerciële gebruiksrechten op grond van een afzonderlijke overeenkomst;d) de software te gebruiken voor commerciële, non-profit of inkomsten genererende activiteiten, tenzij u beschikt over commerciële gebruiksrechten op grond van een afzonderlijke overeenkomst;

e) de software op een onwettige manier te gebruiken of gebruiken om malware te verspreiden; ofe) de software op een onwettige manier te gebruiken of gebruiken om malware te verspreiden; of

f) de software te delen, te publiceren, te distribueren of uit te lenen, de software aan te bieden als zelfstandige gehoste oplossing voor gebruik door anderen, of de software of deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij.f) de software te delen, te publiceren, te distribueren of uit te lenen, de software aan te bieden als zelfstandige gehoste oplossing voor gebruik door anderen, of de software of deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij.

 1. OVERBRENGEN NAAR EEN ANDER APPARAAT.OVERBRENGEN NAAR EEN ANDER APPARAAT. U mag de software verwijderen en installeren op een ander apparaat voor gebruik.U mag de software verwijderen en installeren op een ander apparaat voor gebruik. U mag deze licentie niet delen op meerdere apparaten.U mag deze licentie niet delen op meerdere apparaten.

 2. EXPORTBEPERKINGEN.EXPORTBEPERKINGEN. U dient zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de software, met inbegrip van beperkingen met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik.U dient zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de software, met inbegrip van beperkingen met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie https://aka.ms/exporting voor meer informatie over exportbeperkingen.Zie https://aka.ms/exporting voor meer informatie over exportbeperkingen.

 3. ONDERSTEUNINGSDIENSTEN.ONDERSTEUNINGSDIENSTEN. Microsoft is op grond van deze overeenkomst niet verplicht ondersteunende diensten te leveren voor de software.Microsoft is op grond van deze overeenkomst niet verplicht ondersteunende diensten te leveren voor de software. Eventuele ondersteuning wordt geboden “zoals deze is”, “met alle tekortkomingen” en zonder enige vorm van garantie.Eventuele ondersteuning wordt geboden “zoals deze is”, “met alle tekortkomingen” en zonder enige vorm van garantie.

 4. UPDATES.UPDATES. De software kan zo nu en dan controleren op updates en deze voor u downloaden en installeren.De software kan zo nu en dan controleren op updates en deze voor u downloaden en installeren. U mag updates uitsluitend verkrijgen van Microsoft of van geautoriseerde bronnen.U mag updates uitsluitend verkrijgen van Microsoft of van geautoriseerde bronnen. Het kan nodig zijn dat uw systeem door Microsoft wordt bijgewerkt alvorens deze updates worden verstrekt.Het kan nodig zijn dat uw systeem door Microsoft wordt bijgewerkt alvorens deze updates worden verstrekt. U stemt ermee in deze automatische updates te ontvangen zonder voorafgaande kennisgeving.U stemt ermee in deze automatische updates te ontvangen zonder voorafgaande kennisgeving. In de updates worden mogelijk niet alle bestaande softwarefuncties, diensten of randapparaten ondersteund.In de updates worden mogelijk niet alle bestaande softwarefuncties, diensten of randapparaten ondersteund.

 5. BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN.BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN. Dit artikel is van toepassing indien u woont in (of, in het geval van een bedrijf, indien uw hoofdvestiging zich bevindt in) de Verenigde Staten.Dit artikel is van toepassing indien u woont in (of, in het geval van een bedrijf, indien uw hoofdvestiging zich bevindt in) de Verenigde Staten. Indien u en Microsoft een geschil hebben, stemmen u en Microsoft ermee in 60 dagen te proberen dit informeel te schikken.Indien u en Microsoft een geschil hebben, stemmen u en Microsoft ermee in 60 dagen te proberen dit informeel te schikken. Indien u en Microsoft daarin niet slagen, stemmen u en Microsoft in met bindende individuele arbitrage door de American Arbitration Association op grond van de Federal Arbitration Act (“FAA”), en geen gerechtelijk proces aan te spannen ten overstaan van een rechter of jury.Indien u en Microsoft daarin niet slagen, stemmen u en Microsoft in met bindende individuele arbitrage door de American Arbitration Association op grond van de Federal Arbitration Act (“FAA”), en geen gerechtelijk proces aan te spannen ten overstaan van een rechter of jury. In plaats daarvan wordt de beslissing overgelaten aan een neutrale arbiter.In plaats daarvan wordt de beslissing overgelaten aan een neutrale arbiter. Collectieve processen, collectieve arbitrage, processen in het algemeen belang en andere processen waarbij iemand optreedt in een vertegenwoordigende hoedanigheid zijn niet toegestaan.Collectieve processen, collectieve arbitrage, processen in het algemeen belang en andere processen waarbij iemand optreedt in een vertegenwoordigende hoedanigheid zijn niet toegestaan. Het combineren van afzonderlijke processen zonder de instemming van alle partijen is evenmin toegestaan.Het combineren van afzonderlijke processen zonder de instemming van alle partijen is evenmin toegestaan. De volledige Arbitrageovereenkomst bevat meer bepalingen en is te vinden op https://aka.ms/arb-agreement-1.De volledige Arbitrageovereenkomst bevat meer bepalingen en is te vinden op https://aka.ms/arb-agreement-1. U en Microsoft stemmen in met deze bepalingen.U en Microsoft stemmen in met deze bepalingen.

 6. BEËINDIGING.BEËINDIGING. Onverminderd alle overige rechten kan de Microsoft deze overeenkomst beëindigen indien u een van de voorwaarden niet nakomt.Onverminderd alle overige rechten kan de Microsoft deze overeenkomst beëindigen indien u een van de voorwaarden niet nakomt. Indien dit zich voordoet, dient u alle kopieën van de software en alle onderdelen daarvan te vernietigen.Indien dit zich voordoet, dient u alle kopieën van de software en alle onderdelen daarvan te vernietigen.

 7. GEHELE OVEREENKOMST.GEHELE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en eventuele andere voorwaarden die Microsoft verstrekt voor aanvullingen, updates of toepassingen van derden, vormen de volledige overeenkomst voor de software.Deze overeenkomst en eventuele andere voorwaarden die Microsoft verstrekt voor aanvullingen, updates of toepassingen van derden, vormen de volledige overeenkomst voor de software.

 8. TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS VOOR GESCHILLENBESLECHTING.TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS VOOR GESCHILLENBESLECHTING. Indien de software verkregen werd in de Verenigde Staten of Canada, bepaalt de wetgeving van de staat of provincie waarin u woont (of, in geval van een bedrijf, waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt) de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen op grond van schending ervan, en alle overige vorderingen (met inbegrip van vorderingen inzake consumentenbescherming, mededingingsrecht en onrechtmatige daad), ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht, met dien verstande dat alle zaken met betrekking tot arbitrage zijn onderworpen aan de FAA.Indien de software verkregen werd in de Verenigde Staten of Canada, bepaalt de wetgeving van de staat of provincie waarin u woont (of, in geval van een bedrijf, waar de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt) de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen op grond van schending ervan, en alle overige vorderingen (met inbegrip van vorderingen inzake consumentenbescherming, mededingingsrecht en onrechtmatige daad), ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht, met dien verstande dat alle zaken met betrekking tot arbitrage zijn onderworpen aan de FAA. Indien u de software hebt verkregen in een ander land, is wetgeving van dat land van toepassing, met dien verstande dat de FAA zeggenschap heeft over alle zaken met betrekking tot arbitrage.Indien u de software hebt verkregen in een ander land, is wetgeving van dat land van toepassing, met dien verstande dat de FAA zeggenschap heeft over alle zaken met betrekking tot arbitrage. Indien het Amerikaans federaal recht van toepassing is, stemmen u en Microsoft in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het federale gerechtshof in King County, Washington voor alle geschillen die aan een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd arbitrage).Indien het Amerikaans federaal recht van toepassing is, stemmen u en Microsoft in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het federale gerechtshof in King County, Washington voor alle geschillen die aan een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd arbitrage). Indien dat niet het geval is, stemmen u en Microsoft in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het Superior Court van King County, Washington voor alle geschillen die aan een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd arbitrage).Indien dat niet het geval is, stemmen u en Microsoft in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het Superior Court van King County, Washington voor alle geschillen die aan een rechtbank worden voorgelegd (uitgezonderd arbitrage).

 9. DERDE BEGUNSTIGDE.DERDE BEGUNSTIGDE. U gaat ermee akkoord dat Apple en haar dochterondernemingen begunstigden van derden zijn bij deze overeenkomst, en dat Apple het recht heeft tot het afdwingen van deze overeenkomst.U gaat ermee akkoord dat Apple en haar dochterondernemingen begunstigden van derden zijn bij deze overeenkomst, en dat Apple het recht heeft tot het afdwingen van deze overeenkomst.

 10. CONSUMENTENRECHTEN, REGIONALE VERSCHILLEN. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten, waaronder consumentenrechten, in uw staat, provincie of land. Los van uw relatie met Microsoft beschikt u mogelijk ook over rechten met betrekking tot de partij waarvan u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst wijzigt deze overige rechten niet indien de wetten in uw staat, provincie of land dit niet toestaan. Indien u de software bijvoorbeeld hebt verkregen in een van de onderstaande regio's, of wanneer nationale wetgeving van toepassing is, gelden de volgende bepalingen voor u:CONSUMENTENRECHTEN, REGIONALE VERSCHILLEN. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten, waaronder consumentenrechten, in uw staat, provincie of land. Los van uw relatie met Microsoft beschikt u mogelijk ook over rechten met betrekking tot de partij waarvan u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst wijzigt deze overige rechten niet indien de wetten in uw staat, provincie of land dit niet toestaan. Indien u de software bijvoorbeeld hebt verkregen in een van de onderstaande regio's, of wanneer nationale wetgeving van toepassing is, gelden de volgende bepalingen voor u:

a) Australië.a) Australië. U beschikt over wettelijke garanties in het kader van de Australian Consumer Law en niets in deze overeenkomst heeft de bedoeling afbreuk te doen aan deze rechten.U beschikt over wettelijke garanties in het kader van de Australian Consumer Law en niets in deze overeenkomst heeft de bedoeling afbreuk te doen aan deze rechten.

b) Canada.b) Canada. Indien u deze software hebt verkregen in Canada, kunt u de ontvangst van updates uitschakelen door de functie Automatische updates uit te schakelen, de verbinding van uw apparaat met internet te verbreken (indien en wanneer u de verbinding met internet herstelt, zal de software het zoeken naar en installeren van updates echter hervatten) of de software te verwijderen.Indien u deze software hebt verkregen in Canada, kunt u de ontvangst van updates uitschakelen door de functie Automatische updates uit te schakelen, de verbinding van uw apparaat met internet te verbreken (indien en wanneer u de verbinding met internet herstelt, zal de software het zoeken naar en installeren van updates echter hervatten) of de software te verwijderen. De productdocumentatie, indien van toepassing, bevat mogelijk ook meer informatie over het uitschakelen van updates voor uw specifieke apparaat of software.De productdocumentatie, indien van toepassing, bevat mogelijk ook meer informatie over het uitschakelen van updates voor uw specifieke apparaat of software.

c) Duitsland en Oostenrijk.c) Duitsland en Oostenrijk.

i.i. Garantie.Garantie. De naar behoren gelicentieerde software werkt in grote lijnen overeenkomstig hetgeen is beschreven in alle Microsoft-materiaal dat bij de software wordt geleverd.De naar behoren gelicentieerde software werkt in grote lijnen overeenkomstig hetgeen is beschreven in alle Microsoft-materiaal dat bij de software wordt geleverd. Microsoft geeft echter geen contractuele garantie met betrekking tot de gelicentieerde software.Microsoft geeft echter geen contractuele garantie met betrekking tot de gelicentieerde software.

ii.ii. Aansprakelijkheidsbeperking.Aansprakelijkheidsbeperking. In geval van opzettelijk handelen, grove nalatigheid, vorderingen op basis van de wet Productaansprakelijkheid, alsmede in geval van overlijden of persoonlijk of lichamelijk letsel, is Microsoft aansprakelijk overeenkomstig de wetgeving.In geval van opzettelijk handelen, grove nalatigheid, vorderingen op basis van de wet Productaansprakelijkheid, alsmede in geval van overlijden of persoonlijk of lichamelijk letsel, is Microsoft aansprakelijk overeenkomstig de wetgeving.

Onderworpen aan de voorgaande bepaling ii, is Microsoft uitsluitend aansprakelijk voor geringe nalatigheid indien Microsoft contractuele verplichtingen schendt, waarvan de vervulling de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk maken, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst en de naleving waarop een partij voortdurend zou moeten kunnen vertrouwen in gevaar zou brengen (zogeheten “kardinale plichten”). In andere gevallen van geringe nalatigheid, is Microsoft niet aansprakelijk.Onderworpen aan de voorgaande bepaling ii, is Microsoft uitsluitend aansprakelijk voor geringe nalatigheid indien Microsoft contractuele verplichtingen schendt, waarvan de vervulling de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk maken, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst en de naleving waarop een partij voortdurend zou moeten kunnen vertrouwen in gevaar zou brengen (zogeheten “kardinale plichten”). In andere gevallen van geringe nalatigheid, is Microsoft niet aansprakelijk.

 1. GEEN GARANTIE. DE SOFTWARE WORDT “IN DE HUIDIGE STAAT” IN LICENTIE GEGEVEN. U GEBRUIKT DEZE OP EIGEN RISICO. INDIEN GEWENST KUNT U APPLE OP DE HOOGTE STELLEN VOOR TERUGBETALING VAN HET AANKOOPBEDRAG. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT, HEEFT APPLE GEEN ENKELE ANDERE GARANTIEVERPLICHTINGEN. MICROSOFT WIJST ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN DE HAND. HET IS MOGELIJK DAT U OVER AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN OF WETTELIJKE GARANTIES BESCHIKT OP GROND VAN UW PLAATSELIJKE WETGEVING, WAARIN DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN UW LOKALE RECHT, WIJST MICROSOFT ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE HAND.GEEN GARANTIE. DE SOFTWARE WORDT “IN DE HUIDIGE STAAT” IN LICENTIE GEGEVEN. U GEBRUIKT DEZE OP EIGEN RISICO. INDIEN GEWENST KUNT U APPLE OP DE HOOGTE STELLEN VOOR TERUGBETALING VAN HET AANKOOPBEDRAG. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT, HEEFT APPLE GEEN ENKELE ANDERE GARANTIEVERPLICHTINGEN. MICROSOFT WIJST ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN DE HAND. HET IS MOGELIJK DAT U OVER AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN OF WETTELIJKE GARANTIES BESCHIKT OP GROND VAN UW PLAATSELIJKE WETGEVING, WAARIN DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN UW LOKALE RECHT, WIJST MICROSOFT ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE HAND.

 2. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN VERHAAL EN SCHADEVERGOEDING. INDIEN U NIETTEGENSTAANDE DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN GARANTIE GROND HEBT OM SCHADE TE VERHALEN, KUNT U SLECHTS DIRECTE SCHADE VERHALEN OP APPLE, MICROSOFT EN DE LEVERANCIERS VAN MICROSOFT TOT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE. U KUNT GEEN ANDERE SCHADE VERHALEN, MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, SCHADE DOOR WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE.BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN VERHAAL EN SCHADEVERGOEDING. INDIEN U NIETTEGENSTAANDE DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN GARANTIE GROND HEBT OM SCHADE TE VERHALEN, KUNT U SLECHTS DIRECTE SCHADE VERHALEN OP APPLE, MICROSOFT EN DE LEVERANCIERS VAN MICROSOFT TOT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE. U KUNT GEEN ANDERE SCHADE VERHALEN, MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, SCHADE DOOR WINSTDERVING, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE.

Deze beperking geldt voor (a) alles met betrekking tot de software, diensten, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of toepassingen van derden; en (b) vorderingen in verband met wanprestatie, garantie of voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, of enig andere vordering, in elk geval voor zover is toegestaan op grond van het toepasselijk recht. De beperking geldt zelfs als Microsoft of Apple op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw land of regio de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.Deze beperking geldt voor (a) alles met betrekking tot de software, diensten, inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of toepassingen van derden; en (b) vorderingen in verband met wanprestatie, garantie of voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, of enig andere vordering, in elk geval voor zover is toegestaan op grond van het toepasselijk recht. De beperking geldt zelfs als Microsoft of Apple op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet omdat in uw land of regio de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.

EstonianEstonian

MICROSOFTI TARKVARA LITSENTSITINGIMUSEDMICROSOFTI TARKVARA LITSENTSITINGIMUSED

MICROSOFT STREAM MOBIILIRAKENDUS IOS PLATVORMILEMICROSOFT STREAM MOBIILIRAKENDUS IOS PLATVORMILE

KUI TEIE ELUKOHT (VÕI ETTEVÕTTE PEAMINE TEGEVUSKOHT) ON AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, LUGEGE ALLTOODUD SIDUVA VAHEKOHTU JA ÜHISHAGIST LOOBUMISE JAOTIST. SEE MÕJUTAB VAIDLUSTE LAHENDAMIST.KUI TEIE ELUKOHT (VÕI ETTEVÕTTE PEAMINE TEGEVUSKOHT) ON AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, LUGEGE ALLTOODUD SIDUVA VAHEKOHTU JA ÜHISHAGIST LOOBUMISE JAOTIST. SEE MÕJUTAB VAIDLUSTE LAHENDAMIST.

Need litsentsitingimused on teie ja Microsoft Corporationi (või mõne tema sidusettevõtte) vaheline leping.Need litsentsitingimused on teie ja Microsoft Corporationi (või mõne tema sidusettevõtte) vaheline leping. Need kehtivad ülalmainitud tarkvarale ja Microsofti mis tahes teenustele või tarkvaravärskendustele (v.a juhul, kui nende teenuste või värskendustega on kaasas uued või eraldi tingimused, millisel puhul need muud tingimused rakenduvad edaspidi ega mõjuta teie ega Microsofti õigusi seoses värskenduse-eelse tarkvara või teenustega).Need kehtivad ülalmainitud tarkvarale ja Microsofti mis tahes teenustele või tarkvaravärskendustele (v.a juhul, kui nende teenuste või värskendustega on kaasas uued või eraldi tingimused, millisel puhul need muud tingimused rakenduvad edaspidi ega mõjuta teie ega Microsofti õigusi seoses värskenduse-eelse tarkvara või teenustega). KUI NÕUSTUTE KÄESOLEVATE LITSENTSITINGIMUSTEGA, ON TEIL ALLJÄRGNEVAD ÕIGUSED.KUI NÕUSTUTE KÄESOLEVATE LITSENTSITINGIMUSTEGA, ON TEIL ALLJÄRGNEVAD ÕIGUSED. TARKVARA KASUTADES NÕUSTUTE NENDE TINGIMUSTEGA.TARKVARA KASUTADES NÕUSTUTE NENDE TINGIMUSTEGA. KUI TE NENDEGA EI NÕUSTU, ÄRGE TARKVARA KASUTAGE.KUI TE NENDEGA EI NÕUSTU, ÄRGE TARKVARA KASUTAGE. SELLE ASEMEL TAGASTAGE SEE ETTEVÕTTELE APPLE INC.SELLE ASEMEL TAGASTAGE SEE ETTEVÕTTELE APPLE INC. („APPLE“) TAGASIMAKSEKS VÕI KREDIIDI SAAMISEKS (KUI ON KOHALDATAV).(„APPLE“) TAGASIMAKSEKS VÕI KREDIIDI SAAMISEKS (KUI ON KOHALDATAV).

1.INSTALLIMIS-JA KASUTUSÕIGUSED.1.INSTALLIMIS-JA KASUTUSÕIGUSED. Võite operatsioonisüsteemiga iOS seadmesse installida tarkvara ühe koopia ja seda seal kasutada Apple’i App Store’i kasutusreeglite kohaselt.Võite operatsioonisüsteemiga iOS seadmesse installida tarkvara ühe koopia ja seda seal kasutada Apple’i App Store’i kasutusreeglite kohaselt.

a) Sisalduvad Microsofti rakendused.a) Sisalduvad Microsofti rakendused. See tarkvara sisaldab komponente meediumipleierilt Microsoft Azure.See tarkvara sisaldab komponente meediumipleierilt Microsoft Azure. Neile komponentidele kehtivad eraldi lepingud ja tootetoepoliitikad, mida on kirjeldatud litsentsitingimustes, mis asuvad selle komponendi installikaustas, või kaustas Litsentsid, mis on tarkvaraga kaasas.Neile komponentidele kehtivad eraldi lepingud ja tootetoepoliitikad, mida on kirjeldatud litsentsitingimustes, mis asuvad selle komponendi installikaustas, või kaustas Litsentsid, mis on tarkvaraga kaasas.

b) Muu tootja tarkvara.b) Muu tootja tarkvara. Tarkvara võib sisaldada muude osapoolte rakendusi, mida teile litsentsitakse selle lepingu või nende endi tingimuste alusel.Tarkvara võib sisaldada muude osapoolte rakendusi, mida teile litsentsitakse selle lepingu või nende endi tingimuste alusel. Muude osapoolte rakenduste litsentsitingimused, teated ja kinnitused (kui neid on) leiate veebilehelt https://aka.ms/thirdpartynotices või kaasasolevast teatisefailist.Muude osapoolte rakenduste litsentsitingimused, teated ja kinnitused (kui neid on) leiate veebilehelt https://aka.ms/thirdpartynotices või kaasasolevast teatisefailist. Isegi kui sellistele rakendustele kehtivad muud lepingud, kehtivad siiski ka alltoodud lahtiütlus, kahjude piirangud ja välistamised kohalduva seadusega lubatud määral.Isegi kui sellistele rakendustele kehtivad muud lepingud, kehtivad siiski ka alltoodud lahtiütlus, kahjude piirangud ja välistamised kohalduva seadusega lubatud määral.

 1. TAGASISIDE.TAGASISIDE. Kui annate Microsoftile tarkvara kohta tagasisidet, annate Microsoftile õiguse seda tagasisidet tasuta mis tahes viisil ja mis tahes eesmärgil kasutada, jagada ning kommertsotstarbel levitada.Kui annate Microsoftile tarkvara kohta tagasisidet, annate Microsoftile õiguse seda tagasisidet tasuta mis tahes viisil ja mis tahes eesmärgil kasutada, jagada ning kommertsotstarbel levitada. Te ei tohi anda sellist tagasisidet, mille jaoks peaks Microsoft muule osapoolele oma tarkvara või dokumentatsiooni litsentsima, kuna Microsoft lisab nendesse teie tagasiside.Te ei tohi anda sellist tagasisidet, mille jaoks peaks Microsoft muule osapoolele oma tarkvara või dokumentatsiooni litsentsima, kuna Microsoft lisab nendesse teie tagasiside. Ülaltoodud õigused kehtivad edasi ka pärast käesoleva lepingu lõppu.Ülaltoodud õigused kehtivad edasi ka pärast käesoleva lepingu lõppu.

 2. ANDMETE KOGUMINE.ANDMETE KOGUMINE. See tarkvara edastab Microsoftile andmeid, muu hulgas andmeid teie seadme ja arvutikeskkonna, kasutamise ja jõudluse kohta, ning krahhtõmmiseid, mida soovite saata.See tarkvara edastab Microsoftile andmeid, muu hulgas andmeid teie seadme ja arvutikeskkonna, kasutamise ja jõudluse kohta, ning krahhtõmmiseid, mida soovite saata. Microsoft kasutab andmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest mitmesuguseid turbetehnoloogiaid ja -protseduure.Microsoft kasutab andmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest mitmesuguseid turbetehnoloogiaid ja -protseduure. Microsoft kustutab need andmed igal aastal.Microsoft kustutab need andmed igal aastal. Kui soovite saada lisateavet saadetava teabe ja selle mõju kohta privaatsusele, vaadake Microsofti privaatsusavaldust aadressil https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.Kui soovite saada lisateavet saadetava teabe ja selle mõju kohta privaatsusele, vaadake Microsofti privaatsusavaldust aadressil https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. TÖÖ-VÕI KOOLIKONTOD.TÖÖ-VÕI KOOLIKONTOD. Saate tarkvarasse sisse logida töökoha või kooli meiliaadressiga.Saate tarkvarasse sisse logida töökoha või kooli meiliaadressiga. Kui seda teete, nõustute, et teie meiliaadressiga seotud domeeni omanik võib teie kontot kontrollida ja hallata ning saada juurdepääsu teie andmetele ning neid töödelda, kaasa arvatud teie suhtluse ja failide sisu.Kui seda teete, nõustute, et teie meiliaadressiga seotud domeeni omanik võib teie kontot kontrollida ja hallata ning saada juurdepääsu teie andmetele ning neid töödelda, kaasa arvatud teie suhtluse ja failide sisu. Nõustute ka sellega, et tarkvara teiepoolsele kasutamisele võivad kohalduda a) teie organisatsiooni tarkvara kasutamist käsitlevad suunised ja põhimõtted ning b) lepingud, mille Microsoft on sõlminud teie või teie organisatsiooniga, ning neil juhtudel ei pruugi siinsed tingimused olla kohaldatavad.Nõustute ka sellega, et tarkvara teiepoolsele kasutamisele võivad kohalduda a) teie organisatsiooni tarkvara kasutamist käsitlevad suunised ja põhimõtted ning b) lepingud, mille Microsoft on sõlminud teie või teie organisatsiooniga, ning neil juhtudel ei pruugi siinsed tingimused olla kohaldatavad. Kui teil on juba Microsofti konto ja kasutate tarkvarale juurdepääsu saamiseks eraldi töökoha või kooli meiliaadressi, võidakse teilt tarkvara kasutamise jätkamiseks paluda värskendada teie Microsofti kontoga seotud meiliaadressi.Kui teil on juba Microsofti konto ja kasutate tarkvarale juurdepääsu saamiseks eraldi töökoha või kooli meiliaadressi, võidakse teilt tarkvara kasutamise jätkamiseks paluda värskendada teie Microsofti kontoga seotud meiliaadressi.

 4. LITSENTSI ULATUS.LITSENTSI ULATUS. Tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda.Tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda. Microsoft jätab endale kõik õigused.Microsoft jätab endale kõik õigused. Välja arvatud juhul, kui kohalduvate seadustega antakse teile sellest piirangust hoolimata rohkem õigusi, ei ole teil õigustVälja arvatud juhul, kui kohalduvate seadustega antakse teile sellest piirangust hoolimata rohkem õigusi, ei ole teil õigust

a) muuta ühtki tarkvara tehnilist piirangut, mis lubab teil tarkvara ainult kindlal viisil kasutada;a) muuta ühtki tarkvara tehnilist piirangut, mis lubab teil tarkvara ainult kindlal viisil kasutada;

b) tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks lahutada; c) eemaldada, minimeerida, blokeerida ega muuta tarkvaras Microsofti või selle tarnijate teatisi;b) tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks lahutada; c) eemaldada, minimeerida, blokeerida ega muuta tarkvaras Microsofti või selle tarnijate teatisi;

d) kasutada tarkvara äri-, mittetulundus- või tulundustegevusteks, v.a juhul, kui teil on eraldi lepingu alusel selleks ärikasutusõigused;d) kasutada tarkvara äri-, mittetulundus- või tulundustegevusteks, v.a juhul, kui teil on eraldi lepingu alusel selleks ärikasutusõigused;

e) kasutada tarkvara mis tahes viisil, mis on seadustega vastuolus, ega luua või levitada ründevara ninge) kasutada tarkvara mis tahes viisil, mis on seadustega vastuolus, ega luua või levitada ründevara ning

f) tarkvara ühiskasutusse anda, avaldada, levitada ega laenata, pakkuda seda eraldiseisvana majutatud lahendusena teistele kasutamiseks ega edastada tarkvara ega seda lepingut mis tahes muule osapoolele.f) tarkvara ühiskasutusse anda, avaldada, levitada ega laenata, pakkuda seda eraldiseisvana majutatud lahendusena teistele kasutamiseks ega edastada tarkvara ega seda lepingut mis tahes muule osapoolele.

 1. TEISE SEADMESSE ÜLEKANDMINE.TEISE SEADMESSE ÜLEKANDMINE. Võite tarkvara desinstallida ja installida selle oma kasutuseks mõnda teise seadmesse.Võite tarkvara desinstallida ja installida selle oma kasutuseks mõnda teise seadmesse. Te ei tohi seda litsentsi kasutada mitmes seadmes.Te ei tohi seda litsentsi kasutada mitmes seadmes.

 2. EKSPORDIPIIRANGUD.EKSPORDIPIIRANGUD. Peate täitma kõiki tarkvara suhtes kohaldatavaid riiklikke ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ja-määrusi,, mis hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja -kasutuse kohta.Peate täitma kõiki tarkvara suhtes kohaldatavaid riiklikke ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ja-määrusi,, mis hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja -kasutuse kohta. Lisateavet ekspordipiirangute kohta vaadake veebilehelt https://aka.ms/exporting.Lisateavet ekspordipiirangute kohta vaadake veebilehelt https://aka.ms/exporting.

 3. TUGITEENUSED.TUGITEENUSED. Microsoft pole kohustatud selle lepingu alusel pakkuma tarkvarale mingeid tugiteenuseid.Microsoft pole kohustatud selle lepingu alusel pakkuma tarkvarale mingeid tugiteenuseid. Mis tahes tuge pakutakse olemasoleval kujul, kõigi vigadega ja igasuguse garantiita.Mis tahes tuge pakutakse olemasoleval kujul, kõigi vigadega ja igasuguse garantiita.

 4. VÄRSKENDUSED.VÄRSKENDUSED. Tarkvara võib regulaarselt otsida tarkvaravärskendusi ning neid teie eest alla laadida ja installida.Tarkvara võib regulaarselt otsida tarkvaravärskendusi ning neid teie eest alla laadida ja installida. Võite hankida värskendusi ainult Microsoftilt või volitatud allikatest.Võite hankida värskendusi ainult Microsoftilt või volitatud allikatest. Microsoftil võib olla vaja teie süsteemi värskenduste pakkumiseks värskendada.Microsoftil võib olla vaja teie süsteemi värskenduste pakkumiseks värskendada. Nõustute neid automaatseid värskendusi vastu võtma täiendava teatamiseta.Nõustute neid automaatseid värskendusi vastu võtma täiendava teatamiseta. Värskendused ei pruugi sisaldada ega toetada kõiki olemasolevaid tarkvarafunktsioone, teenuseid ega välisseadmeid.Värskendused ei pruugi sisaldada ega toetada kõiki olemasolevaid tarkvarafunktsioone, teenuseid ega välisseadmeid.

 5. SIDUV VAHEKOHUS JA KOLLEKTIIVSEST HAGIST LOOBUMINE.SIDUV VAHEKOHUS JA KOLLEKTIIVSEST HAGIST LOOBUMINE. See jaotis on kohaldatav, kui teie elukoht (või ettevõtte puhul peamine tegevuskoht) on Ameerika Ühendriikides.Kui teie ja Microsofti vahel tekib vaidlus, nõustute püüdma selle lahendada 60 päeva jooksul mitteametlikult.See jaotis on kohaldatav, kui teie elukoht (või ettevõtte puhul peamine tegevuskoht) on Ameerika Ühendriikides.Kui teie ja Microsofti vahel tekib vaidlus, nõustute püüdma selle lahendada 60 päeva jooksul mitteametlikult. Kui see teil ja Microsoftil ei õnnestu, siis nõustute siduva eraldi vahekohtuga Ameerika Vahekohtu Assotsiatsiooni (AVA) ees föderaalse vahekohtu seaduse (FAA) alusel ja mitte esitama hagi kohtusse kohtuniku või vandekohtunike ees lahendamiseks.Kui see teil ja Microsoftil ei õnnestu, siis nõustute siduva eraldi vahekohtuga Ameerika Vahekohtu Assotsiatsiooni (AVA) ees föderaalse vahekohtu seaduse (FAA) alusel ja mitte esitama hagi kohtusse kohtuniku või vandekohtunike ees lahendamiseks. Selle asemel teeb otsuse neutraalne vahekohtunik.Selle asemel teeb otsuse neutraalne vahekohtunik. Ühishagid, vahekohtu ühishagid, eraadvokaadi üldhagid ja muud menetlused, kus keegi tegutseb esindajana, pole lubatud.Ühishagid, vahekohtu ühishagid, eraadvokaadi üldhagid ja muud menetlused, kus keegi tegutseb esindajana, pole lubatud. Samuti pole lubatud eraldi menetluste kombineerimine kõigi osapoolte nõusolekuta.Samuti pole lubatud eraldi menetluste kombineerimine kõigi osapoolte nõusolekuta. Täielik vahekohtuleping sisaldab rohkem tingimusi ja on saadav veebilehel https://aka.ms/arb-agreement-1.Täielik vahekohtuleping sisaldab rohkem tingimusi ja on saadav veebilehel https://aka.ms/arb-agreement-1. Teie ja Microsoft nõustute nende tingimustega.Teie ja Microsoft nõustute nende tingimustega.

 6. LÕPETAMINE.LÕPETAMINE. Ilma et see piiraks muid õigusi, võib Microsoft selle lepingu lõpetada, kui te selle mis tahes sätteid või tingimusi ei järgi.Ilma et see piiraks muid õigusi, võib Microsoft selle lepingu lõpetada, kui te selle mis tahes sätteid või tingimusi ei järgi. Sellisel juhul peate hävitama kõik tarkvara koopiad ja kõik selle osad.Sellisel juhul peate hävitama kõik tarkvara koopiad ja kõik selle osad.

 7. KOGU LEPING.KOGU LEPING. See leping ja mis tahes muud tingimused, mida Microsoft võib täienduste, värskenduste või muu osapoole rakenduste jaoks pakkuda, moodustavad tarkvara terviklepingu.See leping ja mis tahes muud tingimused, mida Microsoft võib täienduste, värskenduste või muu osapoole rakenduste jaoks pakkuda, moodustavad tarkvara terviklepingu.

 8. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KOHT.KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KOHT. Kui omandasite tarkvara Ameerika Ühendriikides või Kanadas, kehtivad selle lepingu tõlgendamisele, selle rikkumisega seotud nõuetele ja kõigile muudele nõuetele (sh tarbijakaitse, ebaõiglase konkurentsi ja muud kahjude nõuetele) teie elukoha (või ettevõtte peamise tegevuskoha) osariigi või provintsi seadused olenemata kollisioonipõhimõtetest, v.a tingimus, et kõike vahekohtuga seonduvat käsitletakse FAA alusel.Kui omandasite tarkvara Ameerika Ühendriikides või Kanadas, kehtivad selle lepingu tõlgendamisele, selle rikkumisega seotud nõuetele ja kõigile muudele nõuetele (sh tarbijakaitse, ebaõiglase konkurentsi ja muud kahjude nõuetele) teie elukoha (või ettevõtte peamise tegevuskoha) osariigi või provintsi seadused olenemata kollisioonipõhimõtetest, v.a tingimus, et kõike vahekohtuga seonduvat käsitletakse FAA alusel. Kui omandasite selle tarkvara mõnes muus riigis, kehtivad selle riigi seadused, v.a tingimus, et kõike vahekohtuga seonduvat käsitletakse FAA alusel.Kui omandasite selle tarkvara mõnes muus riigis, kehtivad selle riigi seadused, v.a tingimus, et kõike vahekohtuga seonduvat käsitletakse FAA alusel. USA föderaalse kohtualluvuse korral nõustute teie ja Microsoft, et kohtule teadaolevad vaidlused (v.a vahekohus) lahendatakse Washingtoni osariigi King County föderaalkohtu erandliku kohtualluvusega ja seal asuvates kohtutes.USA föderaalse kohtualluvuse korral nõustute teie ja Microsoft, et kohtule teadaolevad vaidlused (v.a vahekohus) lahendatakse Washingtoni osariigi King County föderaalkohtu erandliku kohtualluvusega ja seal asuvates kohtutes. Muul juhul nõustute teie ja Microsoft, et kohtule teadaolevad vaidlused (v.a vahekohus) lahendatakse Washingtoni osariigi King County ülemkohtu erandliku kohtualluvusega ja seal asuvates kohtutes.Muul juhul nõustute teie ja Microsoft, et kohtule teadaolevad vaidlused (v.a vahekohus) lahendatakse Washingtoni osariigi King County ülemkohtu erandliku kohtualluvusega ja seal asuvates kohtutes.

 9. MUU KASUSAAJA.MUU KASUSAAJA. Nõustute, et Apple ja selle sidusettevõtted on selle lepingu tõttu muud kasusaajad, samuti et Apple’il on õigus selle lepingu jõustamiseks**.Nõustute, et Apple ja selle sidusettevõtted on selle lepingu tõttu muud kasusaajad, samuti et Apple’il on õigus selle lepingu jõustamiseks**.

 10. TARBIJAÕIGUSED; PIIRKONDLIKUD ERINEVUSED. Käesolevas lepingus kirjeldatakse teatud juriidilisi õigusi. Teil võib olla muid õigusi, sh tarbijaõigusi, oma osariigi, provintsi või riigi seaduste järgi. Eraldi ja sõltumatult teie suhtest Microsoftiga võib teil olla õigusi ka lepingupoole suhtes, kellelt tarkvara hankisite. See leping ei muuda neid teisi õigusi, kui teie osariigi, provintsi või riigi seadused ei luba neid õigusi muuta. Näiteks kui ostsite tarkvara mõnest allolevast piirkonnast või kui kehtib kohustuslik riigi seadus, siis kehtivad teile järgmised sätted.TARBIJAÕIGUSED; PIIRKONDLIKUD ERINEVUSED. Käesolevas lepingus kirjeldatakse teatud juriidilisi õigusi. Teil võib olla muid õigusi, sh tarbijaõigusi, oma osariigi, provintsi või riigi seaduste järgi. Eraldi ja sõltumatult teie suhtest Microsoftiga võib teil olla õigusi ka lepingupoole suhtes, kellelt tarkvara hankisite. See leping ei muuda neid teisi õigusi, kui teie osariigi, provintsi või riigi seadused ei luba neid õigusi muuta. Näiteks kui ostsite tarkvara mõnest allolevast piirkonnast või kui kehtib kohustuslik riigi seadus, siis kehtivad teile järgmised sätted.

a) Austraalia.a) Austraalia. Teile kehtivad Austraalia tarbijaõigusest tulenevad garantiid ja selle lepingu sätted ei mõjuta neid õigusi.Teile kehtivad Austraalia tarbijaõigusest tulenevad garantiid ja selle lepingu sätted ei mõjuta neid õigusi.

b) Kanada.b) Kanada. Kui omandasite selle tarkvara Kanadas, saate värskenduste saamise peatada, lülitades automaatse värskenduse funktsiooni välja, lahutades seadme Internetist (kui olete Internetiga ühendatud, kuid tarkvara jätkab sel juhul endiselt värskenduste otsimist ja installimist) või desinstallides tarkvara.Kui omandasite selle tarkvara Kanadas, saate värskenduste saamise peatada, lülitades automaatse värskenduse funktsiooni välja, lahutades seadme Internetist (kui olete Internetiga ühendatud, kuid tarkvara jätkab sel juhul endiselt värskenduste otsimist ja installimist) või desinstallides tarkvara. Toote dokumentatsioon (kui see on olemas) võib samuti sisaldada juhiseid teie konkreetse seadme või tarkvara värskenduste väljalülitamiseks.Toote dokumentatsioon (kui see on olemas) võib samuti sisaldada juhiseid teie konkreetse seadme või tarkvara värskenduste väljalülitamiseks.

c) Saksamaa ja Austria.c) Saksamaa ja Austria.

i.i. Garantii.Garantii. Õigesti litsentsitud tarkvara töötab olulises ulatuses nii, nagu on tarkvaraga kaasnevates Microsofti materjalides kirjeldatud.Õigesti litsentsitud tarkvara töötab olulises ulatuses nii, nagu on tarkvaraga kaasnevates Microsofti materjalides kirjeldatud. Microsoft ei anna teile litsentsitud tarkvaraga seoses siiski mingit lepingujärgset garantiid.Microsoft ei anna teile litsentsitud tarkvaraga seoses siiski mingit lepingujärgset garantiid. ii.ii. Vastutuse piirangud.Tahtliku käitumise, raske hooletuse, toote vastutuse seadusel põhinevate nõuete ja surma või inimvigastuse korral vastutab seaduste järgi Microsoft.Vastutuse piirangud.Tahtliku käitumise, raske hooletuse, toote vastutuse seadusel põhinevate nõuete ja surma või inimvigastuse korral vastutab seaduste järgi Microsoft.

Eelmise punkti ii alusel vastutab Microsoft kerge hooletuse eest ainult siis, kui rikub olulisi lepingulisi kohustusi, mille täitmine aitab kaasa lepingu nõuetekohasele järgimisele, mille rikkumine ohustab selle lepingu eesmärki ja mille järgimises võib osapool püsivalt kindel olla (nn peamised kohustused).Eelmise punkti ii alusel vastutab Microsoft kerge hooletuse eest ainult siis, kui rikub olulisi lepingulisi kohustusi, mille täitmine aitab kaasa lepingu nõuetekohasele järgimisele, mille rikkumine ohustab selle lepingu eesmärki ja mille järgimises võib osapool püsivalt kindel olla (nn peamised kohustused). Muudel kerge hooletuse juhtudel Microsoft kerge hooletuse eest ei vastuta.Muudel kerge hooletuse juhtudel Microsoft kerge hooletuse eest ei vastuta.

 1. GARANTIIDEST LAHTIÜTLUS. TARKVARA LITSENTSITAKSE OLEMASOLEVAL KUJUL. TEIE VASTUTATE SELLE KASUTAMISEGA KAASNEVATE RISKIDE EEST. SOOVI KORRAL VÕITE APPLE’ILT TAOTLEDA OSTUHINNA TAGASTAMIST. SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES EI OLE APPLE’IL MITTE MINGEID MUID GARANTIIGA SEOTUD KOHUSTUSI. MICROSOFT EI ANNA ÜHTKI SÕNASELGET GARANTIID, TAGATIST EGA TINGIMUST. TEIL VÕIB KOHALIKE SEADUSTE JÄRGI OLLA MUID TARBIJAÕIGUSI VÕI NENDEST TULENEVAID GARANTIISID, MIDA SEE LEPING EI SAA MUUTA. KOHALIKE SEADUSTEGA LUBATUD MÄÄRAL VÄLISTAB MICROSOFT KÕIK KAUDSED GARANTIID, SH KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISEGA SEOTUD GARANTIID.GARANTIIDEST LAHTIÜTLUS. TARKVARA LITSENTSITAKSE OLEMASOLEVAL KUJUL. TEIE VASTUTATE SELLE KASUTAMISEGA KAASNEVATE RISKIDE EEST. SOOVI KORRAL VÕITE APPLE’ILT TAOTLEDA OSTUHINNA TAGASTAMIST. SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES EI OLE APPLE’IL MITTE MINGEID MUID GARANTIIGA SEOTUD KOHUSTUSI. MICROSOFT EI ANNA ÜHTKI SÕNASELGET GARANTIID, TAGATIST EGA TINGIMUST. TEIL VÕIB KOHALIKE SEADUSTE JÄRGI OLLA MUID TARBIJAÕIGUSI VÕI NENDEST TULENEVAID GARANTIISID, MIDA SEE LEPING EI SAA MUUTA. KOHALIKE SEADUSTEGA LUBATUD MÄÄRAL VÄLISTAB MICROSOFT KÕIK KAUDSED GARANTIID, SH KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISEGA SEOTUD GARANTIID.

 2. KAHJUDE JA HÜVITISTE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. KUI TEIL ON VAATAMATA EELNEVALE GARANTIIST LAHTIÜHTLUSELE ALUST KAHJUDE HÜVITAMISEKS, SAATE APPLE’ILT, MICROSOFTILT VÕI MICROSOFTI TARNIJATELT TAGASI NÕUDA AINULT OTSESEID KAHJUSID KUNI TARKVARA EEST TASUTUD SUMMA ULATUSES. TE EI SAA NÕUDA MITTE MINGITE MUUDE KAHJUDE HÜVITAMIST, SEALHULGAS KAUDSETE KAHJUDE, SAAMATAJÄÄNUD KASUMI VÕI SPETSIIFILISTE, ETTENÄGEMATUTE VÕI JUHUSLIKE KAHJUDE HÜVITAMIST.KAHJUDE JA HÜVITISTE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. KUI TEIL ON VAATAMATA EELNEVALE GARANTIIST LAHTIÜHTLUSELE ALUST KAHJUDE HÜVITAMISEKS, SAATE APPLE’ILT, MICROSOFTILT VÕI MICROSOFTI TARNIJATELT TAGASI NÕUDA AINULT OTSESEID KAHJUSID KUNI TARKVARA EEST TASUTUD SUMMA ULATUSES. TE EI SAA NÕUDA MITTE MINGITE MUUDE KAHJUDE HÜVITAMIST, SEALHULGAS KAUDSETE KAHJUDE, SAAMATAJÄÄNUD KASUMI VÕI SPETSIIFILISTE, ETTENÄGEMATUTE VÕI JUHUSLIKE KAHJUDE HÜVITAMIST.

See piirang kehtib a) kõigele, mis on seotud tarkvara, teenuste, sisuga (k.a kood) muude osapoolte Interneti-saitidel või muude osapoolte rakendustega ja b) nõuetega, mis on seotud lepingu, garantii, tagatise või muude tingimuste rikkumise, range vastutuse, hooletuse või muu süüteoga, või muude nõuetega kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses.See kehtib ka siis, kui Microsoft või Apple teadis või pidanuks teadma kahjude võimalikkusest. Ülalnimetatud piirang või välistus ei pruugi teie puhul kehtida, kuna teie osariik, provints või riik ei pruugi lubada juhuslike, kaudsete või muude kahjude välistamist või piiramist.See piirang kehtib a) kõigele, mis on seotud tarkvara, teenuste, sisuga (k.a kood) muude osapoolte Interneti-saitidel või muude osapoolte rakendustega ja b) nõuetega, mis on seotud lepingu, garantii, tagatise või muude tingimuste rikkumise, range vastutuse, hooletuse või muu süüteoga, või muude nõuetega kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses.See kehtib ka siis, kui Microsoft või Apple teadis või pidanuks teadma kahjude võimalikkusest. Ülalnimetatud piirang või välistus ei pruugi teie puhul kehtida, kuna teie osariik, provints või riik ei pruugi lubada juhuslike, kaudsete või muude kahjude välistamist või piiramist.

FinnishFinnish

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOTMICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

MICROSOFT STREAM MOBIILISOVELLUS IOS-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLEMICROSOFT STREAM MOBIILISOVELLUS IOS-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE

JOS ASIAKAS ASUU (TAI YRITYKSEN TAPAUKSESSA ASIAKKAAN PÄÄASIALLINEN TOIMIPAIKKA ON) YHDYSVALLOISSA, HÄNEN TULEE LUKEA JÄLJEMPÄNÄ KOHTA ”SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN”. SE VAIKUTTAA RIITOJEN RATKAISUTAPOIHIN.JOS ASIAKAS ASUU (TAI YRITYKSEN TAPAUKSESSA ASIAKKAAN PÄÄASIALLINEN TOIMIPAIKKA ON) YHDYSVALLOISSA, HÄNEN TULEE LUKEA JÄLJEMPÄNÄ KOHTA ”SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN”. SE VAIKUTTAA RIITOJEN RATKAISUTAPOIHIN.

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai sen konserniyhtiön) välillä.Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai sen konserniyhtiön) välillä. Ne koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa ja kaikkia Microsoftin palveluja tai ohjelmiston päivityksiä (lukuun ottamatta sitä, että kyseisiin palveluihin tai päivityksiin liittyy uusia tai täydentäviä ehtoja, jolloin kyseisiä eri ehtoja sovelletaan ennakoivasti eivätkä ne muuta asiakkaan tai Microsoftin etukäteen päivitettyihin ohjelmistoihin tai palveluihin liittyviä oikeuksia).Ne koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa ja kaikkia Microsoftin palveluja tai ohjelmiston päivityksiä (lukuun ottamatta sitä, että kyseisiin palveluihin tai päivityksiin liittyy uusia tai täydentäviä ehtoja, jolloin kyseisiä eri ehtoja sovelletaan ennakoivasti eivätkä ne muuta asiakkaan tai Microsoftin etukäteen päivitettyihin ohjelmistoihin tai palveluihin liittyviä oikeuksia). JOS ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT, HÄNELLÄ ON ALLA MAINITUT OIKEUDET.JOS ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT, HÄNELLÄ ON ALLA MAINITUT OIKEUDET. KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA ASIAKAS HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT.KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA ASIAKAS HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT. MIKÄLI ASIAKAS EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, EI OHJELMISTOA SAA KÄYTTÄÄ.MIKÄLI ASIAKAS EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, EI OHJELMISTOA SAA KÄYTTÄÄ. TÄLLÖIN SE ON PALAUTETTAVA APPLE, INC:LLE (”APPLE”) MAHDOLLISTA HYVITYSTÄ VARTEN.TÄLLÖIN SE ON PALAUTETTAVA APPLE, INC:LLE (”APPLE”) MAHDOLLISTA HYVITYSTÄ VARTEN.

 1. ASENNUS-JA KÄYTTÖOIKEUDET.ASENNUS-JA KÄYTTÖOIKEUDET. Asiakas saa asentaa ja käyttää yhtä tämän ohjelmiston kopiota iOS-käyttöjärjestelmäpohjaisissa laitteissaan Applen App Storen käyttöehtojen sallimalla tavalla.Asiakas saa asentaa ja käyttää yhtä tämän ohjelmiston kopiota iOS-käyttöjärjestelmäpohjaisissa laitteissaan Applen App Storen käyttöehtojen sallimalla tavalla.

a) Mukana toimitettavat Microsoft-sovellukset.a) Mukana toimitettavat Microsoft-sovellukset. Tämä ohjelmisto sisältää komponentteja Microsoft Azure Media Playeristä.Tämä ohjelmisto sisältää komponentteja Microsoft Azure Media Playeristä. Komponentteja koskevat erilliset sopimukset ja omat tuotetukikäytännöt, jotka esitetään kyseisen komponentin asennushakemistossa sijaitsevissa käyttöoikeusehdoissa tai ohjelmiston mukana toimitetussa ”Licenses” (Käyttöoikeusehdot) -kansiossa.Komponentteja koskevat erilliset sopimukset ja omat tuotetukikäytännöt, jotka esitetään kyseisen komponentin asennushakemistossa sijaitsevissa käyttöoikeusehdoissa tai ohjelmiston mukana toimitetussa ”Licenses” (Käyttöoikeusehdot) -kansiossa.

b) Kolmannen osapuolen ohjelmisto.b) Kolmannen osapuolen ohjelmisto. Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten sovelluksia, joiden käyttöoikeudet myönnetään asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla tai omilla ehdoillaan.Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten sovelluksia, joiden käyttöoikeudet myönnetään asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla tai omilla ehdoillaan. Mahdolliset kolmansien osapuolten sovelluksia koskevat käyttöoikeusehdot, ilmoitukset ja hyväksynnät voivat olla saatavilla osoitteessa https://aka.ms/thirdpartynotices tai mukana toimitetussa ilmoitukset sisältävässä tiedostossa.Mahdolliset kolmansien osapuolten sovelluksia koskevat käyttöoikeusehdot, ilmoitukset ja hyväksynnät voivat olla saatavilla osoitteessa https://aka.ms/thirdpartynotices tai mukana toimitetussa ilmoitukset sisältävässä tiedostossa. Vaikka näitä sovelluksia koskisivatkin muut sopimukset, alla oleva vastuuvapautus sekä vahingonkorvausvastuun rajoitukset sekä poissulkeminen ovat myös voimassa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.Vaikka näitä sovelluksia koskisivatkin muut sopimukset, alla oleva vastuuvapautus sekä vahingonkorvausvastuun rajoitukset sekä poissulkeminen ovat myös voimassa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.

 1. PALAUTE.PALAUTE. Jos asiakas antaa ohjelmistoa koskevaa palautetta Microsoftille, asiakas antaa Microsoftille ilman veloitusta oikeuden käyttää, jakaa ja kaupallistaa asiakaspalautetta haluamallaan tavalla haluamaansa tarkoitukseen.Jos asiakas antaa ohjelmistoa koskevaa palautetta Microsoftille, asiakas antaa Microsoftille ilman veloitusta oikeuden käyttää, jakaa ja kaupallistaa asiakaspalautetta haluamallaan tavalla haluamaansa tarkoitukseen. Asiakas ei anna sellaista tietyn käyttöoikeuden alaisuuteen kuuluvaa palautetta, jonka hyödyntäminen Microsoftin ohjelmistossa tai ohjeissa edellyttää Microsoftia myöntämään ohjelmistonsa tai ohjeensa käyttöoikeuden kolmansille osapuolille.Asiakas ei anna sellaista tietyn käyttöoikeuden alaisuuteen kuuluvaa palautetta, jonka hyödyntäminen Microsoftin ohjelmistossa tai ohjeissa edellyttää Microsoftia myöntämään ohjelmistonsa tai ohjeensa käyttöoikeuden kolmansille osapuolille. Nämä oikeudet pysyvät voimassa tämän sopimuksen päättämisen jälkeen.Nämä oikeudet pysyvät voimassa tämän sopimuksen päättämisen jälkeen.

 2. TIETOJEN KERÄÄMINEN.TIETOJEN KERÄÄMINEN. Tämä ohjelmisto lähettää Microsoftille tietoja, mukaan lukien asiakkaan laitetta ja tietojenkäsittely-ympäristöä koskevat tiedot, käyttö-ja suorituskykytiedot sekä kaatumisvedokset, jotka olet valinnut lähetettäviksi.Tämä ohjelmisto lähettää Microsoftille tietoja, mukaan lukien asiakkaan laitetta ja tietojenkäsittely-ympäristöä koskevat tiedot, käyttö-ja suorituskykytiedot sekä kaatumisvedokset, jotka olet valinnut lähetettäviksi. Microsoft käyttää erilaisia suojaustekniikoita ja-menetelmiä suojatakseen tietoja luvattomalta käytöltä tai luovuttamiselta.Microsoft käyttää erilaisia suojaustekniikoita ja-menetelmiä suojatakseen tietoja luvattomalta käytöltä tai luovuttamiselta. Microsoft poistaa nämä tiedot vuosittain.Microsoft poistaa nämä tiedot vuosittain. Lisätietoja siitä, miten Microsoft käsittelee keräämiään henkilötietoja, saa Microsoftin tietosuojalausekkeesta osoitteesta https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.Lisätietoja siitä, miten Microsoft käsittelee keräämiään henkilötietoja, saa Microsoftin tietosuojalausekkeesta osoitteesta https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. TYÖ-TAI OPPILAITOSTILIT.TYÖ-TAI OPPILAITOSTILIT. Asiakas voi kirjautua ohjelmistoon työpaikan tai oppilaitoksen sähköpostiosoitteella.Asiakas voi kirjautua ohjelmistoon työpaikan tai oppilaitoksen sähköpostiosoitteella. Tällöin asiakas hyväksyy sen, että sähköpostiosoitteen toimialuenimen omistaja saa hallita tiliä ja sillä on pääsy asiakkaan tietoihin, mukaan lukien viestien ja tiedostojen sisältöön.Tällöin asiakas hyväksyy sen, että sähköpostiosoitteen toimialuenimen omistaja saa hallita tiliä ja sillä on pääsy asiakkaan tietoihin, mukaan lukien viestien ja tiedostojen sisältöön. Asiakas hyväksyy lisäksi sen, että ohjelmiston käyttöön sovelletaan a) asiakkaan organisaation ohjeita ja käytäntöjä, jotka koskevat ohjelmiston käyttöä, ja b) sellaisten sopimusten ehtoja, jotka Microsoft on tehnyt asiakkaan tai asiakkaan organisaation kanssa, eikä näitä ehtoja tällöin sovelleta.Asiakas hyväksyy lisäksi sen, että ohjelmiston käyttöön sovelletaan a) asiakkaan organisaation ohjeita ja käytäntöjä, jotka koskevat ohjelmiston käyttöä, ja b) sellaisten sopimusten ehtoja, jotka Microsoft on tehnyt asiakkaan tai asiakkaan organisaation kanssa, eikä näitä ehtoja tällöin sovelleta. Jos asiakkaalla on jo Microsoft-tili ja hän käyttää erillistä työpaikan tai oppilaitoksen sähköpostiosoitetta ohjelmiston käyttämiseen, asiakasta saatetaan kehottaa päivittämään Microsoft-tiliin liitetty sähköpostiosoite, jotta asiakas voisi jatkaa ohjelmiston käyttöä.Jos asiakkaalla on jo Microsoft-tili ja hän käyttää erillistä työpaikan tai oppilaitoksen sähköpostiosoitetta ohjelmiston käyttämiseen, asiakasta saatetaan kehottaa päivittämään Microsoft-tiliin liitetty sähköpostiosoite, jotta asiakas voisi jatkaa ohjelmiston käyttöä.

 4. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS.KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus.Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet.Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Jollei asiakkaalla ole sovellettavan lain perusteella enemmän oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, asiakas ei saa (eikä hänellä ole oikeutta):Jollei asiakkaalla ole sovellettavan lain perusteella enemmän oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, asiakas ei saa (eikä hänellä ole oikeutta):

a) kiertää ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyillä tavoilla;a) kiertää ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa voi käyttää vain tietyillä tavoilla;

b) selvittää ohjelmiston valmistustapaa eikä purkaa tai hajottaa ohjelmistoa;b) selvittää ohjelmiston valmistustapaa eikä purkaa tai hajottaa ohjelmistoa;

c) poistaa, pienentää, estää tai muuttaa Microsoftin tai sen toimittajien ilmoituksia ohjelmistossa;c) poistaa, pienentää, estää tai muuttaa Microsoftin tai sen toimittajien ilmoituksia ohjelmistossa;

d) käyttää ohjelmistoa kaupalliseen, yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin, ellei asiakkaalla ole kaupallisia käyttöoikeuksia erillisellä sopimuksella;d) käyttää ohjelmistoa kaupalliseen, yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin, ellei asiakkaalla ole kaupallisia käyttöoikeuksia erillisellä sopimuksella;

e) käyttää ohjelmistoa millään lainvastaisella tavalla tai luoda tai välittää haittaohjelmistoja; taie) käyttää ohjelmistoa millään lainvastaisella tavalla tai luoda tai välittää haittaohjelmistoja; tai

f) jakaa, julkaista, levittää tai lainata ohjelmistoa, tarjota ohjelmistoa erillisenä isännöitynä ratkaisuna muiden käyttöön tai siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.f) jakaa, julkaista, levittää tai lainata ohjelmistoa, tarjota ohjelmistoa erillisenä isännöitynä ratkaisuna muiden käyttöön tai siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

 1. SIIRTÄMINEN TOISEEN LAITTEESEEN.SIIRTÄMINEN TOISEEN LAITTEESEEN. Ohjelmiston voi poistaa laitteesta ja asentaa sen tämän jälkeen toiseen laitteeseen asiakkaan käyttöä varten.Ohjelmiston voi poistaa laitteesta ja asentaa sen tämän jälkeen toiseen laitteeseen asiakkaan käyttöä varten. Käyttöoikeutta ei saa jakaa useille laitteille.Käyttöoikeutta ei saa jakaa useille laitteille.

 2. VIENTIRAJOITUKSET.VIENTIRAJOITUKSET. Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja säännöksiä, jotka sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia.Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja säännöksiä, jotka sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja vientirajoituksista on osoitteessa https://aka.ms/exporting.Lisätietoja vientirajoituksista on osoitteessa https://aka.ms/exporting.

 3. TUKIPALVELUT.TUKIPALVELUT. Tämä sopimus ei velvoita Microsoftia tarjoamaan ohjelmiston tukipalveluja.Tämä sopimus ei velvoita Microsoftia tarjoamaan ohjelmiston tukipalveluja. Mahdollinen tuki toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”mahdollisine vikoineen” ilman minkäänlaisia takuita.Mahdollinen tuki toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”mahdollisine vikoineen” ilman minkäänlaisia takuita.

 4. PÄIVITYKSET.PÄIVITYKSET. Ohjelmisto voi ajoittain tarkistaa ohjelmistopäivityksien varalta ja ladata ja asentaa ne asiakkaan puolesta.Ohjelmisto voi ajoittain tarkistaa ohjelmistopäivityksien varalta ja ladata ja asentaa ne asiakkaan puolesta. Asiakas voi hankkia nämä päivitykset vain Microsoftilta tai Microsoftin valtuuttamilta lähteiltä.Asiakas voi hankkia nämä päivitykset vain Microsoftilta tai Microsoftin valtuuttamilta lähteiltä. Microsoftin on ehkä päivitettävä asiakkaan järjestelmä, jotta se voi päivittää ominaisuuden.Microsoftin on ehkä päivitettävä asiakkaan järjestelmä, jotta se voi päivittää ominaisuuden. Asiakas suostuu vastaanottamaan nämä automaattiset päivitykset ilman lisäilmoitusta.Asiakas suostuu vastaanottamaan nämä automaattiset päivitykset ilman lisäilmoitusta. Päivitykset eivät ehkä sisällä tai tue kaikkia nykyisiä ohjelmiston ominaisuuksia, palveluita tai oheislaitteita.Päivitykset eivät ehkä sisällä tai tue kaikkia nykyisiä ohjelmiston ominaisuuksia, palveluita tai oheislaitteita.

 5. SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN.SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN. Tätä kohtaa sovelletaan, jos asiakas asuu (tai yrityksen tapauksessa asiakkaan pääasiallinen toimipaikka on) Yhdysvalloissa.Tätä kohtaa sovelletaan, jos asiakas asuu (tai yrityksen tapauksessa asiakkaan pääasiallinen toimipaikka on) Yhdysvalloissa. Jos asiakkaalla ja Microsoftilla on riita, asiakas ja Microsoft yrittävät ratkaista sen 60 päivän aikana vapaamuotoisesti.Jos asiakkaalla ja Microsoftilla on riita, asiakas ja Microsoft yrittävät ratkaista sen 60 päivän aikana vapaamuotoisesti. Jos ratkaisua ei synny, asiakas ja Microsoft suostuvat sitovaan tapauskohtaiseen välimiesmenettelyyn American Arbitration Associationissa Federal Arbitration Act -lain mukaisesti (”FAA”), eikä kumpikaan nosta kannetta tuomioistuimessa.Jos ratkaisua ei synny, asiakas ja Microsoft suostuvat sitovaan tapauskohtaiseen välimiesmenettelyyn American Arbitration Associationissa Federal Arbitration Act -lain mukaisesti (”FAA”), eikä kumpikaan nosta kannetta tuomioistuimessa. Sen sijaan asian ratkaisee puolueeton välimies.Sen sijaan asian ratkaisee puolueeton välimies. Ryhmäkanteet, joukkosovittelut, yksityiset lakimiestoimet yleisen edun nimissä ja muut menettelyt, joissa joku muu toimii edustajana, on kielletty.Ryhmäkanteet, joukkosovittelut, yksityiset lakimiestoimet yleisen edun nimissä ja muut menettelyt, joissa joku muu toimii edustajana, on kielletty. Yksittäisiä menettelyitä ei saa yhdistää ilman kaikkien osapuolten lupaa.Yksittäisiä menettelyitä ei saa yhdistää ilman kaikkien osapuolten lupaa. Täydellinen välityssopimus sisältää enemmän ehtoja ja se on saatavilla osoitteessa https://aka.ms/arb-agreement-1.Täydellinen välityssopimus sisältää enemmän ehtoja ja se on saatavilla osoitteessa https://aka.ms/arb-agreement-1. Asiakas ja Microsoft hyväksyvät nämä ehdot.Asiakas ja Microsoft hyväksyvät nämä ehdot.

 6. IRTISANOMINEN.IRTISANOMINEN. Jos asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, Microsoft voi irtisanoa sopimuksen muihin oikeuksiin vaikuttamatta.Jos asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja ja määräyksiä, Microsoft voi irtisanoa sopimuksen muihin oikeuksiin vaikuttamatta. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaan on hävitettävä kaikki ohjelmiston kopiot ja kaikki ohjelmisto-osat.Tällaisessa tapauksessa Asiakkaan on hävitettävä kaikki ohjelmiston kopiot ja kaikki ohjelmisto-osat.

 7. KOKO SOPIMUS.KOKO SOPIMUS. Ohjelmistoa koskeva koko sopimus muodostuu tästä sopimuksesta ja mahdollisista muista Microsoftin esittämistä täydennysosien, päivitysten tai kolmannen osapuolen sovellusten ehdoista.Ohjelmistoa koskeva koko sopimus muodostuu tästä sopimuksesta ja mahdollisista muista Microsoftin esittämistä täydennysosien, päivitysten tai kolmannen osapuolen sovellusten ehdoista.

 8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISUPAIKKA.SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISUPAIKKA. Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston Yhdysvalloissa tai Kanadassa, asiakkaan asuinosavaltion tai-provinssin (tai yrityksen osalta pääasiallisen toimipaikan) lakeja sovelletaan sopimuksen tulkintaan, sen rikkomista koskeviin vaateisiin ja kaikkiin muihin vaateisiin (mukaan lukien kuluttajansuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenvastaiseen tekoon perustuvat vaateet), lakikollisiota koskevista periaatteista huolimatta, tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA-lakia.Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston Yhdysvalloissa tai Kanadassa, asiakkaan asuinosavaltion tai-provinssin (tai yrityksen osalta pääasiallisen toimipaikan) lakeja sovelletaan sopimuksen tulkintaan, sen rikkomista koskeviin vaateisiin ja kaikkiin muihin vaateisiin (mukaan lukien kuluttajansuojaan, vilpilliseen kilpailuun ja oikeudenvastaiseen tekoon perustuvat vaateet), lakikollisiota koskevista periaatteista huolimatta, tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA-lakia. Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa, sovelletaan kyseisen maan lakeja tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA-lakia.Jos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa, sovelletaan kyseisen maan lakeja tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA-lakia. Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla on asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin Kingin piirikunnassa (King County) sijaitsevalla liittovaltion tuomioistuimella on yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta).Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla on asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin Kingin piirikunnassa (King County) sijaitsevalla liittovaltion tuomioistuimella on yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta). Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla ei ole asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin Kingin piirikunnassa (King County) sijaitsevalla ylioikeudella (Superior Court) on yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta).Jos Yhdysvaltain liittovaltiolla ei ole asiassa toimivaltaa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin Kingin piirikunnassa (King County) sijaitsevalla ylioikeudella (Superior Court) on yksinomainen asiallinen ja alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta).

 9. KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUNSAAJA.KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUNSAAJA. Asiakas hyväksyy, että Apple ja sen tytäryhtiöt ovat tämän sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajia ja että Applella on oikeus toimeenpanna tämä sopimus.Asiakas hyväksyy, että Apple ja sen tytäryhtiöt ovat tämän sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaajia ja että Applella on oikeus toimeenpanna tämä sopimus.

 10. KULUTTAJAN OIKEUDET; ALUEELLISET VARIAATIOT. Tässä sopimuksessa kuvataan tietyt lain suomat oikeudet. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten, alueellisten tai kansallisten lakien mukaisia oikeuksia, mukaan lukien kuluttajansuojaan liittyvät oikeudet. Asiakkaan ja Microsoftin suhteen ulkopuolella asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen kolmanteen osapuoleen. Tämä sopimus ei muuta näitä muita oikeuksia, jos paikallinen, alueellinen tai kansallinen laki ei niin salli. Jos asiakas on esimerkiksi hankkinut ohjelmiston jollakin seuraavista alueista tai jos pakollinen maan laki on voimassa, seuraavat ehdot koskevat asiakasta:KULUTTAJAN OIKEUDET; ALUEELLISET VARIAATIOT. Tässä sopimuksessa kuvataan tietyt lain suomat oikeudet. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten, alueellisten tai kansallisten lakien mukaisia oikeuksia, mukaan lukien kuluttajansuojaan liittyvät oikeudet. Asiakkaan ja Microsoftin suhteen ulkopuolella asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen kolmanteen osapuoleen. Tämä sopimus ei muuta näitä muita oikeuksia, jos paikallinen, alueellinen tai kansallinen laki ei niin salli. Jos asiakas on esimerkiksi hankkinut ohjelmiston jollakin seuraavista alueista tai jos pakollinen maan laki on voimassa, seuraavat ehdot koskevat asiakasta:

a) Australia.a) Australia. Asiakkaalla on Australian kuluttajalaista johtuvia takuita, eikä tätä sopimusta ole tarkoitettu vaikuttamaan kyseisiin oikeuksiin.Asiakkaalla on Australian kuluttajalaista johtuvia takuita, eikä tätä sopimusta ole tarkoitettu vaikuttamaan kyseisiin oikeuksiin.

b) Kanada.b) Kanada. Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston Kanadassa, asiakas voi estää päivitykset asettamalla automaattisen päivitystoiminnon pois päältä, katkaisemalla laitteensa yhteyden Internetiin (jos ja kun asiakas yhdistää laitteen uudelleen Internetiin, ohjelmisto voi kuitenkin jatkaa päivitysten tarkistamista ja asentamista) tai poistamalla ohjelmiston asennuksen.Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston Kanadassa, asiakas voi estää päivitykset asettamalla automaattisen päivitystoiminnon pois päältä, katkaisemalla laitteensa yhteyden Internetiin (jos ja kun asiakas yhdistää laitteen uudelleen Internetiin, ohjelmisto voi kuitenkin jatkaa päivitysten tarkistamista ja asentamista) tai poistamalla ohjelmiston asennuksen. Tuotedokumentaatiossa, mikäli sellainen on, voidaan myös selittää tarkemmin, miten asiakkaan laitteen tai ohjelmiston päivitykset voidaan poistaa käytöstä.Tuotedokumentaatiossa, mikäli sellainen on, voidaan myös selittää tarkemmin, miten asiakkaan laitteen tai ohjelmiston päivitykset voidaan poistaa käytöstä.

c) Saksa ja Itävalta.c) Saksa ja Itävalta.

i.i. Takuu.Takuu. Ohjelmisto, jolla on asianmukainen käyttöoikeus, toimii oleellisesti, kuten ohjelmiston mukana toimitetuissa Microsoftin aineistoissa kuvataan.Ohjelmisto, jolla on asianmukainen käyttöoikeus, toimii oleellisesti, kuten ohjelmiston mukana toimitetuissa Microsoftin aineistoissa kuvataan. Microsoft ei kuitenkaan myönnä sopimuksellista takuuta käyttöoikeuden alaiseen ohjelmistoon.Microsoft ei kuitenkaan myönnä sopimuksellista takuuta käyttöoikeuden alaiseen ohjelmistoon.

ii.ii. Vastuunrajoitus.Vastuunrajoitus. Jos kyseessä on tahallinen toiminta, törkeä huolimattomuus, tuotevastuulakiin perustuvat korvausvaatimukset tai kuolemantapaus, vammautuminen tai fyysinen vaurio, Microsoft on korvausvelvollinen pakottavan lain mukaisesti.Jos kyseessä on tahallinen toiminta, törkeä huolimattomuus, tuotevastuulakiin perustuvat korvausvaatimukset tai kuolemantapaus, vammautuminen tai fyysinen vaurio, Microsoft on korvausvelvollinen pakottavan lain mukaisesti.

Mikäli edellä olevasta ii.Mikäli edellä olevasta ii. kohdasta ei muuta johdu, Microsoft on korvausvelvollinen lievästä laiminlyönnistä vain, jos Microsoft rikkoo sellaisia olennaisia sopimusvelvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan, joiden rikkominen voi vaarantaa tämän sopimuksen tarkoituksen ja joiden noudattamiseen osapuoli voi luottaa (niin kutsutut ”merkittävät velvollisuudet”).kohdasta ei muuta johdu, Microsoft on korvausvelvollinen lievästä laiminlyönnistä vain, jos Microsoft rikkoo sellaisia olennaisia sopimusvelvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan, joiden rikkominen voi vaarantaa tämän sopimuksen tarkoituksen ja joiden noudattamiseen osapuoli voi luottaa (niin kutsutut ”merkittävät velvollisuudet”). Muissa lievän laiminlyönnin tapauksissa Microsoft ei ole korvausvelvollinen lievästä laiminlyönnistä.Muissa lievän laiminlyönnin tapauksissa Microsoft ei ole korvausvelvollinen lievästä laiminlyönnistä.

 1. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE. OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN. ASIAKAS KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. ASIAKAS VOI HALUTESSAAN OTTAA YHTEYTTÄ APPLEEN JA PYYTÄÄ HANKINTAHINNAN PALAUTUSTA. SOVELLETTAVAN LAIN MÄÄRÄYKSIÄ LUKUUN OTTAMATTA APPLELLA EI OLE MITÄÄN MUITA TAKUUVELVOITTEITA. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. ASIAKKAALLA VOI OLLA PAIKALLISEN LAIN SÄÄDÖKSISTÄ JOHTUEN MUITA SELLAISIA KULUTTAJAN OIKEUKSIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA, JOIHIN TÄMÄ SOPIMUS EI VOI VAIKUTTAA. PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MICROSOFT SULKEE POIS KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUU TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE. OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN. ASIAKAS KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. ASIAKAS VOI HALUTESSAAN OTTAA YHTEYTTÄ APPLEEN JA PYYTÄÄ HANKINTAHINNAN PALAUTUSTA. SOVELLETTAVAN LAIN MÄÄRÄYKSIÄ LUKUUN OTTAMATTA APPLELLA EI OLE MITÄÄN MUITA TAKUUVELVOITTEITA. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. ASIAKKAALLA VOI OLLA PAIKALLISEN LAIN SÄÄDÖKSISTÄ JOHTUEN MUITA SELLAISIA KULUTTAJAN OIKEUKSIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA, JOIHIN TÄMÄ SOPIMUS EI VOI VAIKUTTAA. PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MICROSOFT SULKEE POIS KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUU TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

 2. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. JOS ASIAKKAALLA ON PERUSTEITA SAADA VAHINGONKORVAUKSIA EDELLÄ ESITETYSTÄ TAKUUN POIS SULKEMISESTA HUOLIMATTA, ASIAKAS VOI SAADA APPLELTA, MICROSOFTILTA JA MICROSOFTIN TOIMITTAJILTA KORVAUKSIA AINOASTAAN SUORISTA VAHINGOISTA, JA KORVAUSSUMMA ON ENINTÄÄN ASIAKKAAN OHJELMISTOSTA MAKSAMA SUMMA. ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUTTA MUIHIN KORVAUKSIIN, OLIVATPA NE VÄLILLISIÄ, TULONMENETYKSEEN LIITTYVIÄ, ERITYISIÄ TAI OHEISVAHINKOJA.VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS JA POISSULKEMINEN. JOS ASIAKKAALLA ON PERUSTEITA SAADA VAHINGONKORVAUKSIA EDELLÄ ESITETYSTÄ TAKUUN POIS SULKEMISESTA HUOLIMATTA, ASIAKAS VOI SAADA APPLELTA, MICROSOFTILTA JA MICROSOFTIN TOIMITTAJILTA KORVAUKSIA AINOASTAAN SUORISTA VAHINGOISTA, JA KORVAUSSUMMA ON ENINTÄÄN ASIAKKAAN OHJELMISTOSTA MAKSAMA SUMMA. ASIAKKAALLA EI OLE OIKEUTTA MUIHIN KORVAUKSIIN, OLIVATPA NE VÄLILLISIÄ, TULONMENETYKSEEN LIITTYVIÄ, ERITYISIÄ TAI OHEISVAHINKOJA.

Tämä rajoitus koskee (a) kaikkea, mikä liittyy ohjelmistoon, palveluihin, sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten sovelluksissa; ja (b) väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuusta, sitoumuksesta tai ehdosta; ankaraa vastuuta, laiminlyöntiä tai muuta oikeudenvastaista tekoa; tai mitä tahansa muuta vaadetta; kussakin tapauksessa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.Se on voimassa myös, vaikka Microsoft tai Apple tiesi tai sen olisi tullut tietää näiden vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainitun vahingonkorvausvastuun rajoittaminen tai poissulkeminen ei ole sallittua joissakin osavaltioissa, maakunnissa tai maissa, joten oheis-, välillisten tai muiden vahingonkorvausten rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä osavaltioissa, maakunnissa tai maissa.Tämä rajoitus koskee (a) kaikkea, mikä liittyy ohjelmistoon, palveluihin, sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet-sivustoissa tai kolmansien osapuolten sovelluksissa; ja (b) väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuusta, sitoumuksesta tai ehdosta; ankaraa vastuuta, laiminlyöntiä tai muuta oikeudenvastaista tekoa; tai mitä tahansa muuta vaadetta; kussakin tapauksessa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.Se on voimassa myös, vaikka Microsoft tai Apple tiesi tai sen olisi tullut tietää näiden vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainitun vahingonkorvausvastuun rajoittaminen tai poissulkeminen ei ole sallittua joissakin osavaltioissa, maakunnissa tai maissa, joten oheis-, välillisten tai muiden vahingonkorvausten rajoituksia tai poissulkemisia ei ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä osavaltioissa, maakunnissa tai maissa.

FrenchFrench

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE DES LOGICIELS MICROSOFTTERMES DU CONTRAT DE LICENCE DES LOGICIELS MICROSOFT

APPLICATION IOS MICROSOFT STREAM MOBILEAPPLICATION IOS MICROSOFT STREAM MOBILE

SI VOUS RÉSIDEZ (OU SI VOTRE SIÈGE SOCIAL SE TROUVE) AUX ÉTATS-UNIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA CLAUSE « ARBITRAGE CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX ACTIONS COLLECTIVES » DE L’ARTICLE CI-DESSOUS. ELLE AFFECTE VOS DROITS EN CAS DE LITIGE.SI VOUS RÉSIDEZ (OU SI VOTRE SIÈGE SOCIAL SE TROUVE) AUX ÉTATS-UNIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA CLAUSE « ARBITRAGE CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX ACTIONS COLLECTIVES » DE L’ARTICLE CI-DESSOUS. ELLE AFFECTE VOS DROITS EN CAS DE LITIGE.

Les présents termes du contrat de licence constituent un contrat entre vous et Microsoft Corporation (ou l’un de ses affiliés).Les présents termes du contrat de licence constituent un contrat entre vous et Microsoft Corporation (ou l’un de ses affiliés). Ils s’appliquent au logiciel désigné ci-dessus et aux services ou mises à jour de logiciels fournis par Microsoft (à moins que d’autres termes n’accompagnent ces éléments, auquel cas ces derniers s’appliquent prospectivement et ne modifient pas vos droits ni ceux de Microsoft en ce qui concerne les logiciels ou services mis à jour au préalable).Ils s’appliquent au logiciel désigné ci-dessus et aux services ou mises à jour de logiciels fournis par Microsoft (à moins que d’autres termes n’accompagnent ces éléments, auquel cas ces derniers s’appliquent prospectivement et ne modifient pas vos droits ni ceux de Microsoft en ce qui concerne les logiciels ou services mis à jour au préalable). SI VOUS VOUS CONFORMEZ AUX PRÉSENTS TERMES DU CONTRAT DE LICENCE, VOUS AVEZ LES DROITS CI-DESSOUS.SI VOUS VOUS CONFORMEZ AUX PRÉSENTS TERMES DU CONTRAT DE LICENCE, VOUS AVEZ LES DROITS CI-DESSOUS. PAR L’UTILISATION DU LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ CES TERMES.PAR L’UTILISATION DU LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ CES TERMES. SI VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, N’UTILISEZ PAS LE LOGICIEL.SI VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, N’UTILISEZ PAS LE LOGICIEL. RETOURNEZ-LE PLUTÔT À APPLE, INC.RETOURNEZ-LE PLUTÔT À APPLE, INC. (« APPLE ») AFIN D’OBTENIR UN REMBOURSEMENT OU UN AVOIR, LE CAS ÉCHÉANT.(« APPLE ») AFIN D’OBTENIR UN REMBOURSEMENT OU UN AVOIR, LE CAS ÉCHÉANT.

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION. Vous pouvez installer et utiliser une copie du logiciel sur un appareil avec système d’exploitation iOS, conformément aux règles d’utilisation de l’App Store.Vous pouvez installer et utiliser une copie du logiciel sur un appareil avec système d’exploitation iOS, conformément aux règles d’utilisation de l’App Store.

a) Applications Microsoft fournies.a) Applications Microsoft fournies. Ce logiciel comprend des composants provenant du Lecteur Microsoft Azure Media.Ce logiciel comprend des composants provenant du Lecteur Microsoft Azure Media. Ces composants sont régis par des contrats distincts et disposent de leurs propres politiques en matière d’assistance technique, comme décrit dans le répertoire d’installation du composant ou dans le dossier « Licences » accompagnant le logiciel.Ces composants sont régis par des contrats distincts et disposent de leurs propres politiques en matière d’assistance technique, comme décrit dans le répertoire d’installation du composant ou dans le dossier « Licences » accompagnant le logiciel.

b) Logiciel Tiers.b) Logiciel Tiers. Le logiciel peut inclure des applications de tiers qui vous sont concédées sous licence en vertu du présent contrat ou d’un contrat de licence distinct.Le logiciel peut inclure des applications de tiers qui vous sont concédées sous licence en vertu du présent contrat ou d’un contrat de licence distinct. Les termes du contrat de licence, avis et autres déclarations relatifs aux applications de tiers, le cas échéant, sont accessibles à l’adresse https://aka.ms/thirdpartynotices ou dans le fichier de notifications accompagnant le logiciel.Les termes du contrat de licence, avis et autres déclarations relatifs aux applications de tiers, le cas échéant, sont accessibles à l’adresse https://aka.ms/thirdpartynotices ou dans le fichier de notifications accompagnant le logiciel. Même si ces applications sont régies par d’autres contrats, les exclusions et restrictions ci-après, notamment concernant les dommages, s’appliquent également dans la mesure permise par la règlementation applicable.Même si ces applications sont régies par d’autres contrats, les exclusions et restrictions ci-après, notamment concernant les dommages, s’appliquent également dans la mesure permise par la règlementation applicable.

 1. RETOUR D’INFORMATIONS.RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos commentaires concernant le logiciel à Microsoft, vous concédez gratuitement à Microsoft le droit de les utiliser, de les partager et de les commercialiser de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous ne fournirez pas de commentaires relevant d’une licence imposant à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers au motif que vos commentaires y sont inclus par Microsoft.Si vous faites part de vos commentaires concernant le logiciel à Microsoft, vous concédez gratuitement à Microsoft le droit de les utiliser, de les partager et de les commercialiser de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous ne fournirez pas de commentaires relevant d’une licence imposant à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers au motif que vos commentaires y sont inclus par Microsoft. Ces droits survivent au présent contrat.Ces droits survivent au présent contrat.

 2. COLLECTE DES DONNÉES.COLLECTE DES DONNÉES. Ce logiciel transmet des données à Microsoft concernant votre appareil et votre environnement informatique, l’utilisation et les données de performance, ainsi que les crash dumps que vous avez choisi d’envoyer.Ce logiciel transmet des données à Microsoft concernant votre appareil et votre environnement informatique, l’utilisation et les données de performance, ainsi que les crash dumps que vous avez choisi d’envoyer. Microsoft utilise tout un panel de technologies et de procédures de sécurité pour protéger vos informations contre les tentatives d’accès, d’utilisation et de divulgation non autorisés.Microsoft utilise tout un panel de technologies et de procédures de sécurité pour protéger vos informations contre les tentatives d’accès, d’utilisation et de divulgation non autorisés. Microsoft efface ces données annuellement.Microsoft efface ces données annuellement. Pour en savoir plus sur les modalités de traitement par Microsoft des données à caractère personnel que nous recueillons, consultez la Déclaration de confidentialité de Microsoft à l’adresse suivante : https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.Pour en savoir plus sur les modalités de traitement par Microsoft des données à caractère personnel que nous recueillons, consultez la Déclaration de confidentialité de Microsoft à l’adresse suivante : https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. COMPTES PROFESSIONNELS OU SCOLAIRES.COMPTES PROFESSIONNELS OU SCOLAIRES. Vous pouvez vous connecter au logiciel avec une adresse e-mail professionnelle ou scolaire.Vous pouvez vous connecter au logiciel avec une adresse e-mail professionnelle ou scolaire. Si vous le faites, vous acceptez que le propriétaire du domaine associé à votre adresse e-mail peut contrôler et gérer votre compte et accéder à vos données et les traiter, y compris le contenu de vos communications et fichiers.Si vous le faites, vous acceptez que le propriétaire du domaine associé à votre adresse e-mail peut contrôler et gérer votre compte et accéder à vos données et les traiter, y compris le contenu de vos communications et fichiers. Vous convenez en outre que votre utilisation du logiciel peut être régie par a) les directives et les politiques de votre entreprise relatives à l’utilisation du logiciel ; et b) les contrats entre Microsoft et vous ou votre entreprise, et que, dans ces cas, les présentes conditions ne s’appliquent pas.Vous convenez en outre que votre utilisation du logiciel peut être régie par a) les directives et les politiques de votre entreprise relatives à l’utilisation du logiciel ; et b) les contrats entre Microsoft et vous ou votre entreprise, et que, dans ces cas, les présentes conditions ne s’appliquent pas. Si vous disposez déjà d’un compte Microsoft et que vous utilisez une adresse e-mail professionnelle ou scolaire distincte pour accéder au logiciel, vous pouvez être invité à mettre à jour l’adresse e-mail associée à votre compte Microsoft pour continuer à accéder au logiciel.Si vous disposez déjà d’un compte Microsoft et que vous utilisez une adresse e-mail professionnelle ou scolaire distincte pour accéder au logiciel, vous pouvez être invité à mettre à jour l’adresse e-mail associée à votre compte Microsoft pour continuer à accéder au logiciel.

 4. CHAMP D’APPLICATION DE LA LICENCE.CHAMP D’APPLICATION DE LA LICENCE. Le logiciel n’est pas vendu mais concédé sous licence.Le logiciel n’est pas vendu mais concédé sous licence. Microsoft se réserve tous les autres droits.Microsoft se réserve tous les autres droits. Sauf si la règlementation applicable vous confère d’autres droits, nonobstant la présente limitation, vous n’êtes pas autorisé à :Sauf si la règlementation applicable vous confère d’autres droits, nonobstant la présente limitation, vous n’êtes pas autorisé à :

a) contourner les restrictions techniques contenues dans le logiciel qui vous permettent de l’utiliser d’une certaine façon ;a) contourner les restrictions techniques contenues dans le logiciel qui vous permettent de l’utiliser d’une certaine façon ;

b) reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler ;b) reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler ;

c) supprimer, réduire, bloquer ou modifier toute mention légale de Microsoft ou de ses fournisseurs dans le logiciel ;c) supprimer, réduire, bloquer ou modifier toute mention légale de Microsoft ou de ses fournisseurs dans le logiciel ;

d) utiliser le logiciel pour des activités commerciales, à but non lucratif ou lucratif, à moins qu’un contrat distinct vous accorde des droits d’utilisation commerciale ;d) utiliser le logiciel pour des activités commerciales, à but non lucratif ou lucratif, à moins qu’un contrat distinct vous accorde des droits d’utilisation commerciale ;

e) utiliser le logiciel d’une manière contraire à la législation ou pour créer ou propager des logiciels malveillants ; oue) utiliser le logiciel d’une manière contraire à la législation ou pour créer ou propager des logiciels malveillants ; ou

f) partager, publier, distribuer ou prêter le logiciel, ou le fournir en tant que solution hébergée autonome utilisable par autrui, ou transférer le logiciel ou ce contrat à un tiers.f) partager, publier, distribuer ou prêter le logiciel, ou le fournir en tant que solution hébergée autonome utilisable par autrui, ou transférer le logiciel ou ce contrat à un tiers.

 1. TRANSFERT À UN AUTRE DISPOSITIF.TRANSFERT À UN AUTRE DISPOSITIF. Vous êtes autorisé à désinstaller le logiciel et à l’installer sur un autre dispositif pour votre propre usage.Vous êtes autorisé à désinstaller le logiciel et à l’installer sur un autre dispositif pour votre propre usage. Vous n’êtes pas autorisé à partager la présente licence entre plusieurs dispositifs.Vous n’êtes pas autorisé à partager la présente licence entre plusieurs dispositifs.

 2. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION.RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Vous devez vous conformer à toutes les lois et règlementations nationales et internationales en matière d’exportation concernant le logiciel, qui contiennent des restrictions en matière de destinations, d’utilisateurs finaux et d’utilisation finale.Vous devez vous conformer à toutes les lois et règlementations nationales et internationales en matière d’exportation concernant le logiciel, qui contiennent des restrictions en matière de destinations, d’utilisateurs finaux et d’utilisation finale. Pour plus d’informations sur les restrictions à l’exportation, consultez le site https://aka.ms/exporting.Pour plus d’informations sur les restrictions à l’exportation, consultez le site https://aka.ms/exporting.

 3. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE.SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Microsoft n’a aucune obligation de fournir des services d’assistance technique pour le logiciel en vertu de ce contrat.Microsoft n’a aucune obligation de fournir des services d’assistance technique pour le logiciel en vertu de ce contrat. Les services d’assistance technique sont fournis « en l’état », « avec toutes les imperfections » et sans garantie d’aucune sorte.Les services d’assistance technique sont fournis « en l’état », « avec toutes les imperfections » et sans garantie d’aucune sorte.

 4. MISES À JOUR.MISES À JOUR. Le logiciel peut régulièrement rechercher des mises à jour, qu’il télécharge et installe automatiquement.Le logiciel peut régulièrement rechercher des mises à jour, qu’il télécharge et installe automatiquement. Vous ne pouvez obtenir des mises à jour qu’auprès de Microsoft ou de sources autorisées.Vous ne pouvez obtenir des mises à jour qu’auprès de Microsoft ou de sources autorisées. Microsoft peut avoir besoin de mettre à jour votre système pour vous fournir les mises à jour.Microsoft peut avoir besoin de mettre à jour votre système pour vous fournir les mises à jour. Vous acceptez de recevoir ces mises à jour automatiques sans autre préavis.Vous acceptez de recevoir ces mises à jour automatiques sans autre préavis. Ces mises à jour ne peuvent pas inclure ou prendre en charge tous les services, fonctionnalités logicielles ou périphériques existants.Ces mises à jour ne peuvent pas inclure ou prendre en charge tous les services, fonctionnalités logicielles ou périphériques existants.

 5. ARBITRAGE CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX ACTIONS COLLECTIVES.ARBITRAGE CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX ACTIONS COLLECTIVES. Le présent Article s’applique si vous résidez (ou, dans le cas d’une entreprise, si votre siège social se trouve) aux États-Unis.Le présent Article s’applique si vous résidez (ou, dans le cas d’une entreprise, si votre siège social se trouve) aux États-Unis. En cas de litige nous opposant, vous et nous consentons à nous accorder un délai de soixante (60) jours pour tenter de régler le différend à l’amiable, de manière informelle.En cas de litige nous opposant, vous et nous consentons à nous accorder un délai de soixante (60) jours pour tenter de régler le différend à l’amiable, de manière informelle. En l’absence d’entente passé ce délai, vous et nous consentons à soumettre le litige à une procédure individuelle d’arbitrage exécutoire devant l’American Arbitration Association (l’« AAA ») selon les principes de la loi fédérale d’arbitrage (« Federal Arbitration Act » ou « FAA »), et non à la compétence d’un juge ou d’un jury.En l’absence d’entente passé ce délai, vous et nous consentons à soumettre le litige à une procédure individuelle d’arbitrage exécutoire devant l’American Arbitration Association (l’« AAA ») selon les principes de la loi fédérale d’arbitrage (« Federal Arbitration Act » ou « FAA »), et non à la compétence d’un juge ou d’un jury. Le litige sera soumis à un arbitre neutre.Le litige sera soumis à un arbitre neutre. Les actions de groupe, les arbitrages collectifs, les actions intentées par un procureur général privé et les autres procédures dans lesquelles quelqu’un agit à titre représentatif ne sont pas autorisés, de même que la combinaison de procédures individuelles sans le consentement de toutes les parties.Les actions de groupe, les arbitrages collectifs, les actions intentées par un procureur général privé et les autres procédures dans lesquelles quelqu’un agit à titre représentatif ne sont pas autorisés, de même que la combinaison de procédures individuelles sans le consentement de toutes les parties. L’intégralité de l’Accord d’Arbitrage est disponible sur https://aka.ms/arb-agreement-1.L’intégralité de l’Accord d’Arbitrage est disponible sur https://aka.ms/arb-agreement-1. Vous et nous acceptons les présentes conditions.Vous et nous acceptons les présentes conditions.

 6. RÉSILIATION.RÉSILIATION. Sans préjudice de tous autres droits, Microsoft pourra résilier le présent contrat si vous n’en respectez pas les conditions générales.Sans préjudice de tous autres droits, Microsoft pourra résilier le présent contrat si vous n’en respectez pas les conditions générales. Dans ce cas, vous devrez détruire tous les exemplaires du logiciel et tous ses composants.Dans ce cas, vous devrez détruire tous les exemplaires du logiciel et tous ses composants.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS.INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les conditions concernant les suppléments, les mises à jour ou les applications de tiers constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel.Le présent contrat ainsi que les conditions concernant les suppléments, les mises à jour ou les applications de tiers constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel.

 8. RÈGLEMENTATION APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT.RÈGLEMENTATION APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT. Si vous avez acheté le logiciel aux États-Unis ou au Canada, les lois de l’État ou de la province où vous résidez (ou, dans le cas d’une entreprise, où se trouve votre siège social) régissent l’interprétation du présent contrat, les réclamations pour rupture du présent contrat et toutes les autres réclamations (y compris celles fondées sur la protection des consommateurs, la concurrence déloyale et les délits), sans tenir compte de leurs dispositions relatives aux conflits de lois, si ce n’est que la loi fédérale d’arbitrage (« Federal Arbitration Act » ou « FAA ») régit toutes les dispositions relatives à l’arbitrage.Si vous avez acheté le logiciel aux États-Unis ou au Canada, les lois de l’État ou de la province où vous résidez (ou, dans le cas d’une entreprise, où se trouve votre siège social) régissent l’interprétation du présent contrat, les réclamations pour rupture du présent contrat et toutes les autres réclamations (y compris celles fondées sur la protection des consommateurs, la concurrence déloyale et les délits), sans tenir compte de leurs dispositions relatives aux conflits de lois, si ce n’est que la loi fédérale d’arbitrage (« Federal Arbitration Act » ou « FAA ») régit toutes les dispositions relatives à l’arbitrage. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent, si ce n’est que la loi fédérale d’arbitrage régit toutes les dispositions relatives à l’arbitrage.Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent, si ce n’est que la loi fédérale d’arbitrage régit toutes les dispositions relatives à l’arbitrage. S’il existe une compétence fédérale, les parties consentent irrévocablement à ce que tout litige soumis à un tribunal soit soumis à la compétence exclusive des tribunaux fédéraux siégeant dans le comté de King (King County), Washington, États-Unis (à l’exclusion de l’arbitrage).S’il existe une compétence fédérale, les parties consentent irrévocablement à ce que tout litige soumis à un tribunal soit soumis à la compétence exclusive des tribunaux fédéraux siégeant dans le comté de King (King County), Washington, États-Unis (à l’exclusion de l’arbitrage). Dans le cas contraire, vous et nous consentons irrévocablement à ce que tout litige soumis à un tribunal soit soumis à la compétence exclusive de la Cour Supérieure du comté de King (King County), Washington, États-Unis (à l’exclusion de l’arbitrage).Dans le cas contraire, vous et nous consentons irrévocablement à ce que tout litige soumis à un tribunal soit soumis à la compétence exclusive de la Cour Supérieure du comté de King (King County), Washington, États-Unis (à l’exclusion de l’arbitrage).

 9. TIERS BÉNÉFICIAIRE.TIERS BÉNÉFICIAIRE. Vous acceptez qu’Apple et ses filiales soient les bénéficiaires tiers du présent contrat et reconnaissez qu’Apple est en droit de faire respecter les termes du présent contrat.Vous acceptez qu’Apple et ses filiales soient les bénéficiaires tiers du présent contrat et reconnaissez qu’Apple est en droit de faire respecter les termes du présent contrat.

 10. DROITS DES CONSOMMATEURS VARIABLES SELON LES RÉGIONS. Le présent contrat décrit certains droits légaux. Vous pouvez bénéficier d’autres droits, y compris des droits des consommateurs, prévus par les lois de votre État, province, ou pays. Indépendamment de votre relation avec Microsoft, vous pouvez également bénéficier de certains droits octroyés par la partie auprès de laquelle vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas ces autres droits si les lois de votre État, province ou pays ne le permettent pas. Par exemple, si vous avez acquis le logiciel dans l’une des régions ci-dessous ou si une loi impérative nationale s’applique, vous êtes tenu de vous conformer aux dispositions suivantes :DROITS DES CONSOMMATEURS VARIABLES SELON LES RÉGIONS. Le présent contrat décrit certains droits légaux. Vous pouvez bénéficier d’autres droits, y compris des droits des consommateurs, prévus par les lois de votre État, province, ou pays. Indépendamment de votre relation avec Microsoft, vous pouvez également bénéficier de certains droits octroyés par la partie auprès de laquelle vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas ces autres droits si les lois de votre État, province ou pays ne le permettent pas. Par exemple, si vous avez acquis le logiciel dans l’une des régions ci-dessous ou si une loi impérative nationale s’applique, vous êtes tenu de vous conformer aux dispositions suivantes :

a) Australie.a) Australie. La loi australienne sur la consommation (Australian Consumer Law) vous accorde des garanties statutaires qu’aucun élément du présent contrat ne peut affecter.La loi australienne sur la consommation (Australian Consumer Law) vous accorde des garanties statutaires qu’aucun élément du présent contrat ne peut affecter.

b) Canada.b) Canada. Si vous avez acheté le logiciel au Canada, pour ne plus recevoir de mises à jour, vous pouvez désactiver la fonction Mises à jour automatiques, déconnecter votre dispositif d’Internet (néanmoins, le logiciel recherchera et installera les mises à jour disponibles automatiquement dès la reconnexion du dispositif à Internet) ou désinstaller le logiciel.Si vous avez acheté le logiciel au Canada, pour ne plus recevoir de mises à jour, vous pouvez désactiver la fonction Mises à jour automatiques, déconnecter votre dispositif d’Internet (néanmoins, le logiciel recherchera et installera les mises à jour disponibles automatiquement dès la reconnexion du dispositif à Internet) ou désinstaller le logiciel. La documentation du produit, le cas échéant, peut également indiquer comment désactiver les mises à jour de votre logiciel ou dispositif spécifique.La documentation du produit, le cas échéant, peut également indiquer comment désactiver les mises à jour de votre logiciel ou dispositif spécifique.

c) Allemagne et Autriche.c) Allemagne et Autriche.

i.i. Garantie.Garantie. Le logiciel sous licence valable fonctionnera, pour l’essentiel, comme le décrit la documentation de Microsoft qui l’accompagne.Le logiciel sous licence valable fonctionnera, pour l’essentiel, comme le décrit la documentation de Microsoft qui l’accompagne. Microsoft n’accorde toutefois aucune autre garantie contractuelle relative au logiciel sous licence.Microsoft n’accorde toutefois aucune autre garantie contractuelle relative au logiciel sous licence.

ii.ii. Limitation de responsabilité.Limitation de responsabilité. En cas de faute intentionnelle, de faute lourde, de réclamations fondées sur la Loi sur la Responsabilité du Fait des Produits, ou de faute entraînant un décès ou des préjudices corporels ou matériels, Microsoft sera tenue légalement responsable.En cas de faute intentionnelle, de faute lourde, de réclamations fondées sur la Loi sur la Responsabilité du Fait des Produits, ou de faute entraînant un décès ou des préjudices corporels ou matériels, Microsoft sera tenue légalement responsable.

Sous réserve de la clause ii qui précède, la responsabilité de Microsoft pour négligence légère ne sera engagée qu’en cas de manquement aux obligations contractuelles essentielles à la bonne exécution du présent contrat, dans la mesure où ledit manquement compromet l’objet même du présent contrat et la confiance des partenaires contractuels relative au respect de ces dernières (les « obligations majeures »).Sous réserve de la clause ii qui précède, la responsabilité de Microsoft pour négligence légère ne sera engagée qu’en cas de manquement aux obligations contractuelles essentielles à la bonne exécution du présent contrat, dans la mesure où ledit manquement compromet l’objet même du présent contrat et la confiance des partenaires contractuels relative au respect de ces dernières (les « obligations majeures »). La responsabilité de Microsoft ne sera pas engagée en cas d’autres négligences légères.La responsabilité de Microsoft ne sera pas engagée en cas d’autres négligences légères.

 1. EXCLUSIONS DE GARANTIE. LE LOGICIEL EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE « EN L’ÉTAT ». VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES LIÉS À SON UTILISATION. SI VOUS LE SOUHAITEZ, VOUS POUVEZ TRANSMETTRE À APPLE UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU PRIX D’ACHAT. DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE, APPLE N’AURA AUCUNE AUTRE OBLIGATION DE GARANTIE QUELLE QU’ELLE SOIT. MICROSOFT N’ACCORDE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE. VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE DROITS DES CONSOMMATEURS SUPPLÉMENTAIRES OU DE GARANTIES LÉGALES DANS LE CADRE DU DROIT LOCAL QUE CE CONTRAT NE PEUT MODIFIER. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA RÈGLEMENTATION LOCALE, MICROSOFT EXCLUT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS DE QUALITÉ, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON.EXCLUSIONS DE GARANTIE. LE LOGICIEL EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE « EN L’ÉTAT ». VOUS ASSUMEZ TOUS LES RISQUES LIÉS À SON UTILISATION. SI VOUS LE SOUHAITEZ, VOUS POUVEZ TRANSMETTRE À APPLE UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU PRIX D’ACHAT. DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE, APPLE N’AURA AUCUNE AUTRE OBLIGATION DE GARANTIE QUELLE QU’ELLE SOIT. MICROSOFT N’ACCORDE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE. VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE DROITS DES CONSOMMATEURS SUPPLÉMENTAIRES OU DE GARANTIES LÉGALES DANS LE CADRE DU DROIT LOCAL QUE CE CONTRAT NE PEUT MODIFIER. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA RÈGLEMENTATION LOCALE, MICROSOFT EXCLUT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS DE QUALITÉ, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON.

 2. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. SI VOUS AVEZ DES MOTIFS FONDANT UNE RÉCLAMATION DE DOMMAGES-INTÉRÊTS AUPRÈS DE MICROSOFT OU DE SES FOURNISSEURS, NONOBSTANT L’EXCLUSION DE GARANTIE PRÉCÉDENTE, VOUS NE POUVEZ OBTENIR QU’UNE INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS LIMITÉE AU MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE LOGICIEL. VOUS NE POUVEZ PRÉTENDRE À AUCUNE INDEMNISATION POUR LES AUTRES DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU INCIDENTS ET LES PERTES DE BÉNÉFICES.LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. SI VOUS AVEZ DES MOTIFS FONDANT UNE RÉCLAMATION DE DOMMAGES-INTÉRÊTS AUPRÈS DE MICROSOFT OU DE SES FOURNISSEURS, NONOBSTANT L’EXCLUSION DE GARANTIE PRÉCÉDENTE, VOUS NE POUVEZ OBTENIR QU’UNE INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS LIMITÉE AU MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE LOGICIEL. VOUS NE POUVEZ PRÉTENDRE À AUCUNE INDEMNISATION POUR LES AUTRES DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU INCIDENTS ET LES PERTES DE BÉNÉFICES.

Cette limitation s’applique (a) à toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des applications tierces ; et (b) aux réclamations pour manquement aux termes du contrat ou violation de garantie ou de condition, responsabilité sans faute, négligence ou autre délit ; ou à toute autre réclamation ; selon le cas, dans la limite autorisée par la règlementation applicable. Elle s’applique également même si Microsoft ou Apple connaissait l’éventualité d’un tel dommage. La limitation ou l’exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable si votre État, province ou pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages incidents, indirects ou de quelque nature que ce soit.Cette limitation s’applique (a) à toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des applications tierces ; et (b) aux réclamations pour manquement aux termes du contrat ou violation de garantie ou de condition, responsabilité sans faute, négligence ou autre délit ; ou à toute autre réclamation ; selon le cas, dans la limite autorisée par la règlementation applicable. Elle s’applique également même si Microsoft ou Apple connaissait l’éventualité d’un tel dommage. La limitation ou l’exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable si votre État, province ou pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages incidents, indirects ou de quelque nature que ce soit.

GalicianGalician

TERMOS DE LICENZA DO SOFTWARE DE MICROSOFTTERMOS DE LICENZA DO SOFTWARE DE MICROSOFT

APLICACIÓN PARA MÓBILES DE MICROSOFT STREAM PARA IOSAPLICACIÓN PARA MÓBILES DE MICROSOFT STREAM PARA IOS

SE RESIDE (OU SE TEN A SEDE PRINCIPAL DO SEU NEGOCIO) NOS ESTADOS UNIDOS, LEA A SECCIÓN “ARBITRAXE VINCULANTE E RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS” A CONTINUACIÓN. AFECTA AO MODO EN QUE SE RESOLVEN OS CONFLITOS.SE RESIDE (OU SE TEN A SEDE PRINCIPAL DO SEU NEGOCIO) NOS ESTADOS UNIDOS, LEA A SECCIÓN “ARBITRAXE VINCULANTE E RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS” A CONTINUACIÓN. AFECTA AO MODO EN QUE SE RESOLVEN OS CONFLITOS.

Estes termos de licenza son un contrato entre vostede e Microsoft Corporation (ou calquera das súas filiais).Estes termos de licenza son un contrato entre vostede e Microsoft Corporation (ou calquera das súas filiais). Son de aplicación ao software arriba mencionado e a calquera servizo de Microsoft ou actualizacións de software (agás na medida en que estes servizos ou actualizacións vaian acompañados de condicións de uso adicionais ou novas, en cuxo caso esas condicións de uso aplicaranse de forma prospectiva e non modificarán os dereitos de Microsoft nin os do usuario relacionados cos servizos ou software actualizados previamente).Son de aplicación ao software arriba mencionado e a calquera servizo de Microsoft ou actualizacións de software (agás na medida en que estes servizos ou actualizacións vaian acompañados de condicións de uso adicionais ou novas, en cuxo caso esas condicións de uso aplicaranse de forma prospectiva e non modificarán os dereitos de Microsoft nin os do usuario relacionados cos servizos ou software actualizados previamente). SE CUMPRE CO ESTIPULADO NOS PRESENTES TERMOS DE LICENZA, O USUARIO GOZARÁ DOS DEREITOS ESTABLECIDOS A CONTINUACIÓN.SE CUMPRE CO ESTIPULADO NOS PRESENTES TERMOS DE LICENZA, O USUARIO GOZARÁ DOS DEREITOS ESTABLECIDOS A CONTINUACIÓN. O USO DESTE SOFTWARE IMPLICA A ACEPTACIÓN, POR PARTE DO USUARIO, DOS PRESENTES TERMOS.O USO DESTE SOFTWARE IMPLICA A ACEPTACIÓN, POR PARTE DO USUARIO, DOS PRESENTES TERMOS. DE NON AS ACEPTAR, O USUARIO NON DEBERÁ FACER USO DESTE SOFTWARE.DE NON AS ACEPTAR, O USUARIO NON DEBERÁ FACER USO DESTE SOFTWARE. NO SEU LUGAR, CUMPRIRÁ DEVOLVELO A APPLE INC.NO SEU LUGAR, CUMPRIRÁ DEVOLVELO A APPLE INC. (“APPLE”) PARA OBTER UN REEMBOLSO OU CRÉDITO, SE É POSIBLE.(“APPLE”) PARA OBTER UN REEMBOLSO OU CRÉDITO, SE É POSIBLE.

 1. DEREITOS DE INSTALACIÓN E DE USO.DEREITOS DE INSTALACIÓN E DE USO. O usuario poderá instalar e utilizar unha copia do software nun dispositivo baseado en iOS segundo o permitido polas regras de uso da App Store de Apple.O usuario poderá instalar e utilizar unha copia do software nun dispositivo baseado en iOS segundo o permitido polas regras de uso da App Store de Apple.

a) Aplicacións de Microsoft incluídas.a) Aplicacións de Microsoft incluídas. O software inclúe compoñentes de Microsoft Azure Media Player.O software inclúe compoñentes de Microsoft Azure Media Player. Estes compoñentes están rexidos por contratos independentes e as súas propias políticas de soporte de produtos, tal como se describe nos termos de licenza do directorio de instalación dese compoñente ou no cartafol “Licenzas” que acompaña ao software.Estes compoñentes están rexidos por contratos independentes e as súas propias políticas de soporte de produtos, tal como se describe nos termos de licenza do directorio de instalación dese compoñente ou no cartafol “Licenzas” que acompaña ao software.

b) Software de terceiros.b) Software de terceiros. O software pode incluír aplicacións de terceiros para as que se lle concede licenza ao usuario segundo este contrato ou segundo as súas propias condicións de uso.O software pode incluír aplicacións de terceiros para as que se lle concede licenza ao usuario segundo este contrato ou segundo as súas propias condicións de uso. Os termos de licenza, avisos e recoñecementos, se procede, das aplicacións de terceiros son accesibles en liña na páxina https://aka.ms/thirdpartynotices ou no ficheiro de avisos que as acompañan.Os termos de licenza, avisos e recoñecementos, se procede, das aplicacións de terceiros son accesibles en liña na páxina https://aka.ms/thirdpartynotices ou no ficheiro de avisos que as acompañan. Aínda que ditas aplicacións estean rexidas por outros contratos, a exención de responsabilidade, as limitacións ou exclusións dos danos seguintes tamén son de aplicación até o límite permitido pola lexislación vixente.Aínda que ditas aplicacións estean rexidas por outros contratos, a exención de responsabilidade, as limitacións ou exclusións dos danos seguintes tamén son de aplicación até o límite permitido pola lexislación vixente.

 1. COMENTARIOS.COMENTARIOS. Se realiza comentarios a Microsoft sobre o software, estalle proporcionando, sen custo algún, o dereito de usalos, compartilos e comercializalos de calquera maneira, con calquera fin. Non fornecerá comentarios que estean suxeitos a unha licenza que requira que Microsoft teña que outorgar licenza para o seu software ou documentación a terceiras partes debido a que Microsoft inclúe os seus comentarios neles.Se realiza comentarios a Microsoft sobre o software, estalle proporcionando, sen custo algún, o dereito de usalos, compartilos e comercializalos de calquera maneira, con calquera fin. Non fornecerá comentarios que estean suxeitos a unha licenza que requira que Microsoft teña que outorgar licenza para o seu software ou documentación a terceiras partes debido a que Microsoft inclúe os seus comentarios neles. Estes dereitos non se perden despois do vencemento do contrato.Estes dereitos non se perden despois do vencemento do contrato.

 2. RECOMPILACIÓN DE DATOS.RECOMPILACIÓN DE DATOS. Este software transmite datos a Microsoft, incluídos aqueles sobre o seu dispositivo e o entorno informático, datos sobre uso e rendemento, e baleirados que decida enviar.Este software transmite datos a Microsoft, incluídos aqueles sobre o seu dispositivo e o entorno informático, datos sobre uso e rendemento, e baleirados que decida enviar. Microsoft emprega unha ampla variedade de tecnoloxías e procedementos de seguranza para axudar a protexer os datos de accesos, usos ou revelacións non autorizados.Microsoft emprega unha ampla variedade de tecnoloxías e procedementos de seguranza para axudar a protexer os datos de accesos, usos ou revelacións non autorizados. Microsoft elimina estes datos anualmente.Microsoft elimina estes datos anualmente. Para obter máis información sobre como Microsoft procesa os seus datos persoais que recollemos, consulte a Declaración de privacidade de Microsoft en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.Para obter máis información sobre como Microsoft procesa os seus datos persoais que recollemos, consulte a Declaración de privacidade de Microsoft en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. CONTAS DE TRABALLO OU ESCOLARES.CONTAS DE TRABALLO OU ESCOLARES. Pode iniciar sesión no software cun enderezo de correo electrónico de traballo ou escolar.Pode iniciar sesión no software cun enderezo de correo electrónico de traballo ou escolar. En tal caso, acepta que o propietario do dominio asociado ao seu enderezo de correo electrónico controle e administre a súa conta e procese e acceda aos seus datos, incluído o contido da súas comunicacións e ficheiros.En tal caso, acepta que o propietario do dominio asociado ao seu enderezo de correo electrónico controle e administre a súa conta e procese e acceda aos seus datos, incluído o contido da súas comunicacións e ficheiros. Así mesmo, acepta que o seu uso do software pode estar suxeito a: a) as directrices e políticas da súa organización con respecto ao uso do software; e b) os contratos que Microsoft mantén con vostede ou coa súa organización e que en determinados casos estas condicións de uso poden non aplicarse.Así mesmo, acepta que o seu uso do software pode estar suxeito a: a) as directrices e políticas da súa organización con respecto ao uso do software; e b) os contratos que Microsoft mantén con vostede ou coa súa organización e que en determinados casos estas condicións de uso poden non aplicarse. Se xa ten unha conta de Microsoft e usa un enderezo de correo electrónico de traballo ou escolar independente para acceder ao software, é posible que se lle solicite actualizar o enderezo de correo electrónico asociado á súa conta de Microsoft para poder continuar a acceder ao software.Se xa ten unha conta de Microsoft e usa un enderezo de correo electrónico de traballo ou escolar independente para acceder ao software, é posible que se lle solicite actualizar o enderezo de correo electrónico asociado á súa conta de Microsoft para poder continuar a acceder ao software.

 4. ÁMBITO DA LICENZA.ÁMBITO DA LICENZA. A licenza outorgada ao software é de utilización, non de venda.A licenza outorgada ao software é de utilización, non de venda. Microsoft resérvase todos os demais dereitos.Microsoft resérvase todos os demais dereitos. De non ser que a lexislación vixente lle outorgue máis dereitos malia esta limitación, non poderá (e non terá dereito para):De non ser que a lexislación vixente lle outorgue máis dereitos malia esta limitación, non poderá (e non terá dereito para):

a) solucionar as limitacións técnicas do software que só lle permiten usalo de certas maneiras;a) solucionar as limitacións técnicas do software que só lle permiten usalo de certas maneiras;

b) empregar técnicas de enxeñería inversa, descompilar ou desensamblar o software;b) empregar técnicas de enxeñería inversa, descompilar ou desensamblar o software;

c) eliminar, minimizar, bloquear ou modificar calquera aviso de Microsoft ou dos seus provedores no software;c) eliminar, minimizar, bloquear ou modificar calquera aviso de Microsoft ou dos seus provedores no software;

d) usar o software para actividades non lucrativas, comerciais nin que xeren ningún outro tipo de ingresos, a non ser que dispoña de dereitos de uso comercial en virtude dun contrato independente;d) usar o software para actividades non lucrativas, comerciais nin que xeren ningún outro tipo de ingresos, a non ser que dispoña de dereitos de uso comercial en virtude dun contrato independente;

e) usar o software de ningún xeito que infrinxa a lei nin para crear ou propagar malware; oue) usar o software de ningún xeito que infrinxa a lei nin para crear ou propagar malware; ou

f) compartir, publicar, distribuír ou emprestar o software, fornecer o software como unha solución aloxada e autónoma para que a usen outras persoas, ou transferir o software ou este contrato a un terceiro.f) compartir, publicar, distribuír ou emprestar o software, fornecer o software como unha solución aloxada e autónoma para que a usen outras persoas, ou transferir o software ou este contrato a un terceiro.

 1. TRANSFERENCIA A OUTRO DISPOSITIVO.TRANSFERENCIA A OUTRO DISPOSITIVO. O usuario poderá desinstalar o software e instalalo noutro dispositivo para usalo.O usuario poderá desinstalar o software e instalalo noutro dispositivo para usalo. Non se poderá compartir esta licenza en varios dispositivos.Non se poderá compartir esta licenza en varios dispositivos.

 2. RESTRICIÓNS Á EXPORTACIÓN.RESTRICIÓNS Á EXPORTACIÓN. Debe cumprir todas as leis e normativas nacionais e internacionais en materia de exportación aplicables ao software, que inclúen restricións nos destinos, usuarios finais e uso final.Debe cumprir todas as leis e normativas nacionais e internacionais en materia de exportación aplicables ao software, que inclúen restricións nos destinos, usuarios finais e uso final. Para obter máis información acerca das restricións xeográficas e de exportación, visite https://aka.ms/exporting.Para obter máis información acerca das restricións xeográficas e de exportación, visite https://aka.ms/exporting.

 3. SERVIZOS DE ASISTENCIA.SERVIZOS DE ASISTENCIA. Segundo este contrato, Microsoft non está obrigado a fornecer servizos de asistencia técnica para o software.Segundo este contrato, Microsoft non está obrigado a fornecer servizos de asistencia técnica para o software. Os servizos de asistencia técnica fornécense “tal cal”, “con todos os defectos” e sen garantía de ningún tipo.Os servizos de asistencia técnica fornécense “tal cal”, “con todos os defectos” e sen garantía de ningún tipo.

 4. ACTUALIZACIÓNS.ACTUALIZACIÓNS. É posible que o software busque periodicamente actualizacións e as descargue e instale por vostede.É posible que o software busque periodicamente actualizacións e as descargue e instale por vostede. Pode obter actualizacións unicamente de Microsoft ou de orixes autorizadas.Pode obter actualizacións unicamente de Microsoft ou de orixes autorizadas. Microsoft pode ter que actualizar o sistema para fornecerlle estas actualizacións.Microsoft pode ter que actualizar o sistema para fornecerlle estas actualizacións. Vostede acepta recibir estas actualizacións automáticas sen ningún aviso adicional.Vostede acepta recibir estas actualizacións automáticas sen ningún aviso adicional. As actualizacións poden non incluír nin soportar todas as funcionalidades de software, servizos ou dispositivos periféricos existentes.As actualizacións poden non incluír nin soportar todas as funcionalidades de software, servizos ou dispositivos periféricos existentes.

 5. ARBITRAXE VINCULANTE E RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS.ARBITRAXE VINCULANTE E RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS. Esta Sección aplícase se reside (ou se ten a sede principal do seu negocio) nos Estados Unidos.Esta Sección aplícase se reside (ou se ten a sede principal do seu negocio) nos Estados Unidos. Se o usuario e Microsoft teñen un conflito, aceptan tentar resolvelo mediante unha negociación informal durante un prazo de 60 días.Se o usuario e Microsoft teñen un conflito, aceptan tentar resolvelo mediante unha negociación informal durante un prazo de 60 días. Se o usuario e Microsoft non resolven o conflito, estes aceptan realizar unha arbitraxe individual vinculante ante a Asociación Americana de Arbitraxe segundo a Lei de Arbitraxe Federal (“FAA”), e non denunciar nun tribunal ante un xuíz ou un xurado.Se o usuario e Microsoft non resolven o conflito, estes aceptan realizar unha arbitraxe individual vinculante ante a Asociación Americana de Arbitraxe segundo a Lei de Arbitraxe Federal (“FAA”), e non denunciar nun tribunal ante un xuíz ou un xurado. No seu lugar, decidirá un árbitro neutro.No seu lugar, decidirá un árbitro neutro. As demandas colectivas, as arbitraxes colectivas, as accións xerais con avogado privado e outros procedementos xudiciais nos que alguén actúe nunha capacidade representativa non se permiten, así como tampouco a combinación de procesos xudiciais individuais sen o consentimento de todas as partes.As demandas colectivas, as arbitraxes colectivas, as accións xerais con avogado privado e outros procedementos xudiciais nos que alguén actúe nunha capacidade representativa non se permiten, así como tampouco a combinación de procesos xudiciais individuais sen o consentimento de todas as partes. O Contrato de arbitraxe completo inclúe máis condicións de uso e pode atoparse en https://aka.ms/arb-agreement-1.O Contrato de arbitraxe completo inclúe máis condicións de uso e pode atoparse en https://aka.ms/arb-agreement-1. O usuario e Microsoft aceptan estas condicións de uso.O usuario e Microsoft aceptan estas condicións de uso.

 6. FINALIZACIÓN.FINALIZACIÓN. Sen prexuízo do resto de dereitos, Microsoft pode finalizar este contrato se o usuario non cumpre con calquera dos seus termos ou condicións.Sen prexuízo do resto de dereitos, Microsoft pode finalizar este contrato se o usuario non cumpre con calquera dos seus termos ou condicións. Nese caso, o usuario deberá destruír todas as copias do software e todas as súas partes que o compoñen.Nese caso, o usuario deberá destruír todas as copias do software e todas as súas partes que o compoñen.

 7. CONTRATO COMPLETO.CONTRATO COMPLETO. Este contrato e calquera outra condición de uso que Microsoft forneza para os suplementos, actualizacións ou aplicacións de terceiros, constitúen o contrato completo do software.Este contrato e calquera outra condición de uso que Microsoft forneza para os suplementos, actualizacións ou aplicacións de terceiros, constitúen o contrato completo do software.

 8. LEI APLICABLE E LUGAR PARA A RESOLUCIÓN DE CONFLITOS.LEI APLICABLE E LUGAR PARA A RESOLUCIÓN DE CONFLITOS. Se adquiriu o software nos Estados Unidos ou en Canadá, as leis do estado ou provincia de residencia (ou do lugar onde teña a sede principal do seu negocio) rexen a interpretación deste contrato, as reclamacións por incumprimento e o resto de reclamacións (incluídas as reclamacións relacionadas coas leis de protección ao consumidor, as leis de competencia desleal e agravio), independentemente dos principios de conflitos de leis, agás que a Lei de Arbitraxe Federal rexa todo o relacionado coa arbitraxe.Se adquiriu o software nos Estados Unidos ou en Canadá, as leis do estado ou provincia de residencia (ou do lugar onde teña a sede principal do seu negocio) rexen a interpretación deste contrato, as reclamacións por incumprimento e o resto de reclamacións (incluídas as reclamacións relacionadas coas leis de protección ao consumidor, as leis de competencia desleal e agravio), independentemente dos principios de conflitos de leis, agás que a Lei de Arbitraxe Federal rexa todo o relacionado coa arbitraxe. No caso de que este software fose adquirido nalgún outro país, será de aplicación a lexislación dese país, excepto no caso de que a FAA rexa todo o relacionado coa arbitraxe.No caso de que este software fose adquirido nalgún outro país, será de aplicación a lexislación dese país, excepto no caso de que a FAA rexa todo o relacionado coa arbitraxe. Se existe unha xurisdición federal dos EUA, o usuario e Microsoft aceptarán como xurisdición e sede exclusiva o tribunal federal do Condado de King, en Washington en todo conflito que sexa levado ao tribunal (a excepción da arbitraxe).Se existe unha xurisdición federal dos EUA, o usuario e Microsoft aceptarán como xurisdición e sede exclusiva o tribunal federal do Condado de King, en Washington en todo conflito que sexa levado ao tribunal (a excepción da arbitraxe). Do contrario, o usuario e Microsoft aceptarán como xurisdición e sede exclusiva o Tribunal superior de xustiza do Condado de King, en Washington en todo conflito que sexa levado ao tribunal (a excepción da arbitraxe).Do contrario, o usuario e Microsoft aceptarán como xurisdición e sede exclusiva o Tribunal superior de xustiza do Condado de King, en Washington en todo conflito que sexa levado ao tribunal (a excepción da arbitraxe).

 9. BENEFICIARIO EN CALIDADE DE TERCEIRO. Vostede acepta que Apple e as súas filiais son beneficiarios en calidade de terceiros deste contrato, e que Apple ten dereito a aplicar este contrato.BENEFICIARIO EN CALIDADE DE TERCEIRO. Vostede acepta que Apple e as súas filiais son beneficiarios en calidade de terceiros deste contrato, e que Apple ten dereito a aplicar este contrato.

 10. DEREITOS DO CONSUMIDOR, VARIACIÓNS REXIONAIS. Este contrato describe certos dereitos legais. Pode ter outros dereitos, incluídos dereitos de consumidor, segundo as leis do seu estado, provincia ou país. De xeito independente e separado da súa relación con Microsoft, tamén pode ter dereitos con respecto á parte á que adquiriu o software. Este contrato non modifica os outros dereitos se as leis do país, provincia ou estado de residencia non o permiten. Por exemplo, se adquiriu o software nunha das seguintes rexións ou aplícanse leis do país obrigatorias, as disposicións seguintes serán de aplicación:DEREITOS DO CONSUMIDOR, VARIACIÓNS REXIONAIS. Este contrato describe certos dereitos legais. Pode ter outros dereitos, incluídos dereitos de consumidor, segundo as leis do seu estado, provincia ou país. De xeito independente e separado da súa relación con Microsoft, tamén pode ter dereitos con respecto á parte á que adquiriu o software. Este contrato non modifica os outros dereitos se as leis do país, provincia ou estado de residencia non o permiten. Por exemplo, se adquiriu o software nunha das seguintes rexións ou aplícanse leis do país obrigatorias, as disposicións seguintes serán de aplicación:

a) Australia.a) Australia. O usuario disporá de garantías legais fornecidas pola lei do consumidor de Australia, que este contrato non pretenden modificar.O usuario disporá de garantías legais fornecidas pola lei do consumidor de Australia, que este contrato non pretenden modificar.

b) Canadá.b) Canadá. Se adquiriu o software en Canadá, poderá deixar de recibir actualizacións no seu dispositivo mediante a desactivación da funcionalidade de actualización automática, a desconexión do dispositivo da internet (non obstante, se se conecta de novo á internet, o software retomará a busca e instalación de actualizacións) ou a desinstalación do software.Se adquiriu o software en Canadá, poderá deixar de recibir actualizacións no seu dispositivo mediante a desactivación da funcionalidade de actualización automática, a desconexión do dispositivo da internet (non obstante, se se conecta de novo á internet, o software retomará a busca e instalación de actualizacións) ou a desinstalación do software. A documentación do produto, de habela, tamén pode especificar como desactivar as actualizacións do dispositivo ou software.A documentación do produto, de habela, tamén pode especificar como desactivar as actualizacións do dispositivo ou software.

c) Alemaña e Austria.c) Alemaña e Austria.

i.i. Garantía.Garantía. O software que dispoña da licenza correspondente se executará, basicamente, segundo o descrito nos materiais de Microsoft que recibiu co software.O software que dispoña da licenza correspondente se executará, basicamente, segundo o descrito nos materiais de Microsoft que recibiu co software. Non obstante, Microsoft non outorgará ningunha garantía contractual en relación co software que dispoña da licenza.Non obstante, Microsoft non outorgará ningunha garantía contractual en relación co software que dispoña da licenza.

ii.ii. Limitación de responsabilidade.Limitación de responsabilidade. En caso de conduta intencional, neglixencia grave, reclamacións baseadas na Lei de responsabilidade por produtos, así como en caso de falecemento ou danos corporais ou lesións físicas, Microsoft será responsable de acordo coa lexislación estatutaria.En caso de conduta intencional, neglixencia grave, reclamacións baseadas na Lei de responsabilidade por produtos, así como en caso de falecemento ou danos corporais ou lesións físicas, Microsoft será responsable de acordo coa lexislación estatutaria. Suxeito á cláusula ii.Suxeito á cláusula ii. seguinte, Microsoft só será responsable por neglixencia leve se Microsoft infrinxiu ditas obrigas contractuais materiais, cuxo cumprimento permite a debida execución deste contrato, e cuxo incumprimento podería pór en perigo o propósito deste contrato e a confianza dunha parte no seu cumprimento (tamén denominado, “obrigas cardinais”).seguinte, Microsoft só será responsable por neglixencia leve se Microsoft infrinxiu ditas obrigas contractuais materiais, cuxo cumprimento permite a debida execución deste contrato, e cuxo incumprimento podería pór en perigo o propósito deste contrato e a confianza dunha parte no seu cumprimento (tamén denominado, “obrigas cardinais”). Noutros casos de neglixencia leve, Microsoft non será responsable de neglixencias leves.Noutros casos de neglixencia leve, Microsoft non será responsable de neglixencias leves.

 1. EXCLUSIÓN DE GARANTÍA. O SOFTWARE DISPÓN DUNHA LICENZA “TAL CAL”. O USO QUE FAGA DEL É A SÚA RESPONSABILIDADE. SE O USUARIO O DESEXA, PODE SOLICITAR A APPLE UN REEMBOLSO DO PREZO DE COMPRA. ATÉ O LÍMITE PERMITIDO POLA LEXISLACIÓN VIXENTE, APPLE NON TERÁ NINGÚN OUTRO TIPO DE OBRIGA DE GARANTÍA. MICROSOFT NON OUTORGA NINGUNHA GARANTÍA NIN CONDICIÓN EXPLÍCITA. É POSIBLE QUE A LEXISLACIÓN DO PAÍS DO USUARIO ESTABLEZA DEREITOS ADICIONAIS OU GARANTÍAS LEGAIS DO CONSUMIDOR QUE O PRESENTE CONTRATO NON PODE MODIFICAR. NA MEDIDA EN QUE O PERMITA A LEXISLACIÓN NACIONAL, MICROSOFT EXCLÚE TODAS AS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, IDONEIDADE PARA UN FIN PARTICULAR E AUSENCIA DE INFRACCIÓN.EXCLUSIÓN DE GARANTÍA. O SOFTWARE DISPÓN DUNHA LICENZA “TAL CAL”. O USO QUE FAGA DEL É A SÚA RESPONSABILIDADE. SE O USUARIO O DESEXA, PODE SOLICITAR A APPLE UN REEMBOLSO DO PREZO DE COMPRA. ATÉ O LÍMITE PERMITIDO POLA LEXISLACIÓN VIXENTE, APPLE NON TERÁ NINGÚN OUTRO TIPO DE OBRIGA DE GARANTÍA. MICROSOFT NON OUTORGA NINGUNHA GARANTÍA NIN CONDICIÓN EXPLÍCITA. É POSIBLE QUE A LEXISLACIÓN DO PAÍS DO USUARIO ESTABLEZA DEREITOS ADICIONAIS OU GARANTÍAS LEGAIS DO CONSUMIDOR QUE O PRESENTE CONTRATO NON PODE MODIFICAR. NA MEDIDA EN QUE O PERMITA A LEXISLACIÓN NACIONAL, MICROSOFT EXCLÚE TODAS AS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, IDONEIDADE PARA UN FIN PARTICULAR E AUSENCIA DE INFRACCIÓN.

 2. LIMITACIÓN E EXCLUSIÓN DE DANOS E RECURSOS. SE O USUARIO TEN FUNDAMENTOS PARA OBTER INDEMNIZACIÓN POR DANOS MALIA A ANTERIOR EXCLUSIÓN DE GARANTÍA, PODERÁ OBTER DE APPLE, MICROSOFT E OS SEUS FORNECEDORES INDEMNIZACIÓNS POR DANOS DIRECTOS DE ATÉ A CANTIDADE QUE PAGOU POLO SOFTWARE. NON TERÁ DEREITO A INDEMNIZACIÓN NINGUNHA POR DANOS DOUTRA NATUREZA, INCLUÍDOS OS CONSECUENTES, ESPECIAIS, INDIRECTOS OU INCIDENTAIS, ASÍ COMO TAMPOUCO OS DERIVADOS DE LUCRO CESANTE.LIMITACIÓN E EXCLUSIÓN DE DANOS E RECURSOS. SE O USUARIO TEN FUNDAMENTOS PARA OBTER INDEMNIZACIÓN POR DANOS MALIA A ANTERIOR EXCLUSIÓN DE GARANTÍA, PODERÁ OBTER DE APPLE, MICROSOFT E OS SEUS FORNECEDORES INDEMNIZACIÓNS POR DANOS DIRECTOS DE ATÉ A CANTIDADE QUE PAGOU POLO SOFTWARE. NON TERÁ DEREITO A INDEMNIZACIÓN NINGUNHA POR DANOS DOUTRA NATUREZA, INCLUÍDOS OS CONSECUENTES, ESPECIAIS, INDIRECTOS OU INCIDENTAIS, ASÍ COMO TAMPOUCO OS DERIVADOS DE LUCRO CESANTE.

Esta limitación aplícase a (a) todo o relacionado co software, os servizos, o contido (incluído o código) en sitios da internet de terceiros ou aplicacións de terceiros; e (b) calquera reclamación por incumprimento de contrato, incumprimento de garantía ou condición, responsabilidade estrita, neglixencia ou calquera outro agravio até o límite permitido pola lexislación vixente. Aplícase tamén mesmo no caso de que Microsoft ou Apple coñecese ou debese coñecer a posibilidade de que se producisen os devanditos danos. É posible que a limitación ou exclusión anterior non sexa de aplicación, no caso de que o estado, provincia ou país de residencia do usuario non permita a exclusión ou limitación de danos incidentais, consecuentes ou de calquera outro tipo.Esta limitación aplícase a (a) todo o relacionado co software, os servizos, o contido (incluído o código) en sitios da internet de terceiros ou aplicacións de terceiros; e (b) calquera reclamación por incumprimento de contrato, incumprimento de garantía ou condición, responsabilidade estrita, neglixencia ou calquera outro agravio até o límite permitido pola lexislación vixente. Aplícase tamén mesmo no caso de que Microsoft ou Apple coñecese ou debese coñecer a posibilidade de que se producisen os devanditos danos. É posible que a limitación ou exclusión anterior non sexa de aplicación, no caso de que o estado, provincia ou país de residencia do usuario non permita a exclusión ou limitación de danos incidentais, consecuentes ou de calquera outro tipo.

GermanGerman

MICROSOFT-SOFTWARE-LIZENZBESTIMMUNGENMICROSOFT-SOFTWARE-LIZENZBESTIMMUNGEN

MICROSOFT STREAM MOBILE APP IOSMICROSOFT STREAM MOBILE APP IOS

FALLS SIE IN DEN USA LEBEN (ODER EIN UNTERNEHMEN MIT HAUPTSITZ IN DEN USA SIND), LESEN SIE BITTE DEN ABSCHNITT „BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN“ UNTEN. DIES BETRIFFT DIE BEILEGUNG VON RECHTSSTREITIGKEITEN.FALLS SIE IN DEN USA LEBEN (ODER EIN UNTERNEHMEN MIT HAUPTSITZ IN DEN USA SIND), LESEN SIE BITTE DEN ABSCHNITT „BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN“ UNTEN. DIES BETRIFFT DIE BEILEGUNG VON RECHTSSTREITIGKEITEN.

Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen und der Microsoft Corporation (oder einem mit Microsoft verbundenen Unternehmen).Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen und der Microsoft Corporation (oder einem mit Microsoft verbundenen Unternehmen). Sie beziehen sich auf die oben genannte Software und Dienste oder Software – Aktualisierungen von Microsoft (außer, sofern diese Dienste oder Aktualisierungen neuen oder zusätzlichen Bestimmungen unterliegen, in welchem Fall diese abweichenden Bestimmungen zukünftig gelten und sie weder Ihr noch das Recht der Microsoft in Bezug auf die Software oder Dienste vor der Aktualisierung abändern).Sie beziehen sich auf die oben genannte Software und Dienste oder Software – Aktualisierungen von Microsoft (außer, sofern diese Dienste oder Aktualisierungen neuen oder zusätzlichen Bestimmungen unterliegen, in welchem Fall diese abweichenden Bestimmungen zukünftig gelten und sie weder Ihr noch das Recht der Microsoft in Bezug auf die Software oder Dienste vor der Aktualisierung abändern). SOFERN SIE DIESE LIZENZBESTIMMUNGEN EINHALTEN, SIND SIE ZU FOLGENDEM BERECHTIGT: DURCH DIE VERWENDUNG DER SOFTWARE ERKENNEN SIE DIESE BESTIMMUNGEN AN.SOFERN SIE DIESE LIZENZBESTIMMUNGEN EINHALTEN, SIND SIE ZU FOLGENDEM BERECHTIGT: DURCH DIE VERWENDUNG DER SOFTWARE ERKENNEN SIE DIESE BESTIMMUNGEN AN. WENN SIE SIE NICHT AKZEPTIEREN, NUTZEN SIE DIE SOFTWARE BITTE NICHT.WENN SIE SIE NICHT AKZEPTIEREN, NUTZEN SIE DIE SOFTWARE BITTE NICHT. SCHICKEN SIE DIESE IN DIESEM FALL AN APPLE, INC.SCHICKEN SIE DIESE IN DIESEM FALL AN APPLE, INC. („APPLE“) ZURÜCK, UM GEGEBENENFALLS EINE ERSTATTUNG ODER GUTSCHRIFT ZU ERLANGEN.(„APPLE“) ZURÜCK, UM GEGEBENENFALLS EINE ERSTATTUNG ODER GUTSCHRIFT ZU ERLANGEN.

 1. RECHTE ZUR INSTALLATION UND NUTZUNG.RECHTE ZUR INSTALLATION UND NUTZUNG. Sie können eine Kopie der Software auf einem iOS-Gerät installieren und verwenden, wie von Apples App Store-Nutzungsregeln erlaubt.Sie können eine Kopie der Software auf einem iOS-Gerät installieren und verwenden, wie von Apples App Store-Nutzungsregeln erlaubt.

a) Im Lieferumfang enthaltene Microsoft-Anwendungen.a) Im Lieferumfang enthaltene Microsoft-Anwendungen. Diese Software enthält Komponenten vom Microsoft Azure Media Player.Diese Software enthält Komponenten vom Microsoft Azure Media Player. Diese Komponenten unterliegen separaten Verträgen und separaten Produktsupportrichtlinien, die in den Lizenzbestimmungen beschrieben sind, die sich im Installationsverzeichnis für die jeweilige Komponente oder im Ordner „Lizenzen“ befinden, die der Software beiliegen.Diese Komponenten unterliegen separaten Verträgen und separaten Produktsupportrichtlinien, die in den Lizenzbestimmungen beschrieben sind, die sich im Installationsverzeichnis für die jeweilige Komponente oder im Ordner „Lizenzen“ befinden, die der Software beiliegen.

b) Software von Dritten.b) Software von Dritten. Die Software kann Anwendungen Dritter enthalten, die gemäß diesem Vertrag oder gemäß deren eigenen Bestimmungen an Sie lizenziert werden.Die Software kann Anwendungen Dritter enthalten, die gemäß diesem Vertrag oder gemäß deren eigenen Bestimmungen an Sie lizenziert werden. Eventuelle Lizenzbestimmungen, Hinweise und Urheberrechtshinweise zu Drittanbieteranwendungen sind online unter https://aka.ms/thirdpartynotices oder in einer begleitenden Hinweisdatei gegeben.Eventuelle Lizenzbestimmungen, Hinweise und Urheberrechtshinweise zu Drittanbieteranwendungen sind online unter https://aka.ms/thirdpartynotices oder in einer begleitenden Hinweisdatei gegeben. Selbst wenn solche Anwendungen anderen Vereinbarungen unterliegen, gelten auch der Haftungsausschluss sowie die Schadenersatzbeschränkungen und -ausschlüsse, die im Nachfolgenden aufgeführt sind, im nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang.Selbst wenn solche Anwendungen anderen Vereinbarungen unterliegen, gelten auch der Haftungsausschluss sowie die Schadenersatzbeschränkungen und -ausschlüsse, die im Nachfolgenden aufgeführt sind, im nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang.

 1. FEEDBACK.FEEDBACK. Wenn Sie Microsoft Feedback zur Software geben, berechtigen Sie Microsoft, Ihr Feedback zu verwenden, an Dritte weiterzugeben und für kommerzielle Zwecke und in jeglicher Weise und für jeglichen Zweck zu nutzen, ohne dafür Gebühren zu berechnen.Wenn Sie Microsoft Feedback zur Software geben, berechtigen Sie Microsoft, Ihr Feedback zu verwenden, an Dritte weiterzugeben und für kommerzielle Zwecke und in jeglicher Weise und für jeglichen Zweck zu nutzen, ohne dafür Gebühren zu berechnen. Sie dürfen kein Feedback geben, das unter einen Lizenzvertrag fällt, der es erforderlich macht, dass Microsoft die eigene Software oder Dokumentation an Dritte lizenziert, weil Microsoft Ihr Feedback einfließen lässt.Sie dürfen kein Feedback geben, das unter einen Lizenzvertrag fällt, der es erforderlich macht, dass Microsoft die eigene Software oder Dokumentation an Dritte lizenziert, weil Microsoft Ihr Feedback einfließen lässt. Diese Rechte sind über die Laufzeit dieses Vertrags hinaus gültig.Diese Rechte sind über die Laufzeit dieses Vertrags hinaus gültig.

 2. DATENERFASSUNG.DATENERFASSUNG. Diese Software überträgt Daten an Microsoft, einschließlich zu Ihrem Gerät und Ihrer Computerumgebung, Nutzungs-und Leistungsdaten sowie Absturzabfragen, für deren Versand an uns Sie sich entscheiden.Diese Software überträgt Daten an Microsoft, einschließlich zu Ihrem Gerät und Ihrer Computerumgebung, Nutzungs-und Leistungsdaten sowie Absturzabfragen, für deren Versand an uns Sie sich entscheiden. Microsoft verwendet eine Vielzahl von Sicherheitstechnologien und -verfahren, um Daten vor unbefugtem Zugriff, Verwendung oder Offenlegung zu schützen.Microsoft verwendet eine Vielzahl von Sicherheitstechnologien und -verfahren, um Daten vor unbefugtem Zugriff, Verwendung oder Offenlegung zu schützen. Microsoft löscht diese Daten jährlich.Microsoft löscht diese Daten jährlich. Weitere Informationen dazu, wie Microsoft personenbezogene Daten, die wir erfassen, verarbeitet, finden Sie in der Microsoft-Datenschutzerklärung unter https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.Weitere Informationen dazu, wie Microsoft personenbezogene Daten, die wir erfassen, verarbeitet, finden Sie in der Microsoft-Datenschutzerklärung unter https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. GESCHÄFTS-ODER SCHULKONTEN.GESCHÄFTS-ODER SCHULKONTEN. Sie können sich mit einer Geschäfts-, Schul-oder Uni-E-Mail-Adresse bei der Software anmelden.Sie können sich mit einer Geschäfts-, Schul-oder Uni-E-Mail-Adresse bei der Software anmelden. Indem Sie dies tun, stimmen Sie zu, dass der Eigentümer der Domäne, die mit Ihrer E-Mail-Adresse verknüpft ist, Ihr Konto kontrollieren und verwalten sowie auf Ihre Daten zugreifen und diese verarbeiten darf, einschließlich der Inhalte Ihrer Mitteilungen und Dateien.Indem Sie dies tun, stimmen Sie zu, dass der Eigentümer der Domäne, die mit Ihrer E-Mail-Adresse verknüpft ist, Ihr Konto kontrollieren und verwalten sowie auf Ihre Daten zugreifen und diese verarbeiten darf, einschließlich der Inhalte Ihrer Mitteilungen und Dateien. Sie stimmen weiterhin zu, dass Ihre Nutzung der Software a) den Richtlinien und Grundsätzen Ihres Unternehmens in Bezug auf die Verwendung der Software und b) den Vereinbarungen, die Microsoft mit Ihnen oder Ihrer Organisation hat, unterliegt und in diesem Fall können diese Bedingungen nicht zutreffen.Sie stimmen weiterhin zu, dass Ihre Nutzung der Software a) den Richtlinien und Grundsätzen Ihres Unternehmens in Bezug auf die Verwendung der Software und b) den Vereinbarungen, die Microsoft mit Ihnen oder Ihrer Organisation hat, unterliegt und in diesem Fall können diese Bedingungen nicht zutreffen. Wenn Sie bereits über ein Microsoft-Konto verfügen und für den Zugriff auf die Software eine separate geschäftliche oder Schul-E-Mail-Adresse verwenden, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die mit Ihrem Microsoft-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse zu aktualisieren, um weiterhin auf die Software zugreifen zu können.Wenn Sie bereits über ein Microsoft-Konto verfügen und für den Zugriff auf die Software eine separate geschäftliche oder Schul-E-Mail-Adresse verwenden, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die mit Ihrem Microsoft-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse zu aktualisieren, um weiterhin auf die Software zugreifen zu können.

 4. LIZENZUMFANG.LIZENZUMFANG. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.Die Software wird lizenziert, nicht verkauft. Microsoft behält sich alle anderen Rechte vor.Microsoft behält sich alle anderen Rechte vor. Soweit Ihnen das anwendbare Recht nicht trotz dieser Einschränkung weitere Rechte einräumt, werden Sie (und dürfen Sie) Folgendes nicht tun:Soweit Ihnen das anwendbare Recht nicht trotz dieser Einschränkung weitere Rechte einräumt, werden Sie (und dürfen Sie) Folgendes nicht tun:

a) technische Begrenzungen der Software, die die Nutzung auf bestimmte Möglichkeiten einschränken, zu umgehen,a) technische Begrenzungen der Software, die die Nutzung auf bestimmte Möglichkeiten einschränken, zu umgehen,

b) die Software zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu disassemblieren,b) die Software zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu disassemblieren,

c) Mitteilungen der Firma Microsoft oder ihrer Lieferanten in der Software zu entfernen, zu minimieren, zu blockieren oder zu verändern,c) Mitteilungen der Firma Microsoft oder ihrer Lieferanten in der Software zu entfernen, zu minimieren, zu blockieren oder zu verändern,

d) die Software für gewerbliche, gemeinnützige oder Einkünfte generierende Aktivitäten zu verwenden, außer wenn Sie gewerbliche Nutzungsrechte aus einem separaten Vertrag besitzen;d) die Software für gewerbliche, gemeinnützige oder Einkünfte generierende Aktivitäten zu verwenden, außer wenn Sie gewerbliche Nutzungsrechte aus einem separaten Vertrag besitzen;

e) die Software gesetzwidrig oder zur Erstellung/zum Vertrieb von Malware zu nutzen,e) die Software gesetzwidrig oder zur Erstellung/zum Vertrieb von Malware zu nutzen,

f) die Software als (ein Einzelkonzept) zu veröffentlichen, vertreiben, verleihen zum Gebrauch Dritter oder sie (bzw.f) die Software als (ein Einzelkonzept) zu veröffentlichen, vertreiben, verleihen zum Gebrauch Dritter oder sie (bzw. diesen Vertrag) an Dritte zu übertragen.diesen Vertrag) an Dritte zu übertragen.

 1. ÜBERTRAGUNG AUF EIN ANDERES GERÄT.ÜBERTRAGUNG AUF EIN ANDERES GERÄT. Sie sind berechtigt, die Software zu deinstallieren und auf einem anderen Gerät zu Ihrer Verwendung zu installieren.Sie sind berechtigt, die Software zu deinstallieren und auf einem anderen Gerät zu Ihrer Verwendung zu installieren. Sie sind nicht berechtigt, diese Lizenz auf mehreren Geräten zu verwenden.Sie sind nicht berechtigt, diese Lizenz auf mehreren Geräten zu verwenden.

 2. EXPORTBESCHRÄNKUNGEN.EXPORTBESCHRÄNKUNGEN. Sie müssen alle nationalen und internationalen Exportgesetze und -bestimmungen einhalten, die für die Software gelten, darunter Beschränkungen für Bestimmungsorte, Endbenutzer und Endnutzung.Sie müssen alle nationalen und internationalen Exportgesetze und -bestimmungen einhalten, die für die Software gelten, darunter Beschränkungen für Bestimmungsorte, Endbenutzer und Endnutzung. Weitere Informationen über Exportbeschränkungen finden Sie unter https://aka.ms/exporting.Weitere Informationen über Exportbeschränkungen finden Sie unter https://aka.ms/exporting.

 3. SUPPORTSERVICES.SUPPORTSERVICES. Microsoft ist unter diesem Vertrag nicht zu Supportleistungen für die Software verpflichtet.Microsoft ist unter diesem Vertrag nicht zu Supportleistungen für die Software verpflichtet. Eine Kundenbetreuung erfolgt ohne jegliche Mängel- oder Garantiegewähr.Eine Kundenbetreuung erfolgt ohne jegliche Mängel- oder Garantiegewähr.

 4. AKTUALISIERUNGEN.AKTUALISIERUNGEN. Die Software darf in regelmäßigen Abständen Update-Suchen vornehmen und gefundene Updates für Sie herunterladen und installieren.Die Software darf in regelmäßigen Abständen Update-Suchen vornehmen und gefundene Updates für Sie herunterladen und installieren. Sie dürfen Aktualisierungen nur von Microsoft oder autorisierten Quellen erhalten.Sie dürfen Aktualisierungen nur von Microsoft oder autorisierten Quellen erhalten. Microsoft muss ggf.Microsoft muss ggf. Ihr System zur Bereitstellung von Updates aktualisieren.Ihr System zur Bereitstellung von Updates aktualisieren. Sie erklären sich einverstanden, diese automatischen Updates ohne weitere Mitteilungen zu erhalten.Sie erklären sich einverstanden, diese automatischen Updates ohne weitere Mitteilungen zu erhalten. Es kann sein, dass Aktualisierungen nicht alle vorhandenen Softwarefeatures, Dienste oder Peripheriegeräte enthalten bzw.Es kann sein, dass Aktualisierungen nicht alle vorhandenen Softwarefeatures, Dienste oder Peripheriegeräte enthalten bzw. unterstützen.unterstützen.

 5. BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN.BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN UND VERZICHT AUF SAMMELKLAGEN. Dieser Abschnitt gilt für Sie, falls Sie in den USA leben (oder ein Unternehmen mit Hauptsitz in den USA sind).Dieser Abschnitt gilt für Sie, falls Sie in den USA leben (oder ein Unternehmen mit Hauptsitz in den USA sind). Falls zwischen Ihnen und Microsoft eine Streitigkeit besteht, stimmen Sie und Microsoft zu, auf Dauer von 60 Tagen zu versuchen, die Streitigkeit informell beizulegen.Falls zwischen Ihnen und Microsoft eine Streitigkeit besteht, stimmen Sie und Microsoft zu, auf Dauer von 60 Tagen zu versuchen, die Streitigkeit informell beizulegen. Falls Sie und Microsoft sich nicht einigen können, stimmen Sie und Microsoft einem bindenden individuellen Schiedsverfahren vor der American Arbitration Association nach dem Bundesschiedsgesetz (Federal Arbitration Act - FAA) zu und verzichten auf ein Verfahren vor einem Richter oder einer Jury.Falls Sie und Microsoft sich nicht einigen können, stimmen Sie und Microsoft einem bindenden individuellen Schiedsverfahren vor der American Arbitration Association nach dem Bundesschiedsgesetz (Federal Arbitration Act - FAA) zu und verzichten auf ein Verfahren vor einem Richter oder einer Jury. Stattdessen wird ein neutraler Schiedsrichter entscheiden.Stattdessen wird ein neutraler Schiedsrichter entscheiden. Sammelklagen, Sammelschiedsverfahren, Private Attorney General Actions (nur USA: Klage einer Privatperson im öffentlichen Interesse) und andere Verfahren, in denen eine Person stellvertretend agiert, sind nicht zulässig.Sammelklagen, Sammelschiedsverfahren, Private Attorney General Actions (nur USA: Klage einer Privatperson im öffentlichen Interesse) und andere Verfahren, in denen eine Person stellvertretend agiert, sind nicht zulässig. Ebenso verboten ist das Kombinieren individueller Verfahren ohne die Zustimmung aller Parteien.Ebenso verboten ist das Kombinieren individueller Verfahren ohne die Zustimmung aller Parteien. Die komplette Schiedsvereinbarung enthält weitere Bestimmungen und ist abrufbar unter https://aka.ms/arb-agreement-1.Die komplette Schiedsvereinbarung enthält weitere Bestimmungen und ist abrufbar unter https://aka.ms/arb-agreement-1. Sie und Microsoft stimmen diesen Bestimmungen zu.Sie und Microsoft stimmen diesen Bestimmungen zu.

 6. KÜNDIGUNG.KÜNDIGUNG. Unbeschadet weiterer Rechte ist Microsoft zur Kündigung dieses Vertrages berechtigt, wenn Sie eine Bestimmung oder Bedingung des Vertrages nicht einhalten.Unbeschadet weiterer Rechte ist Microsoft zur Kündigung dieses Vertrages berechtigt, wenn Sie eine Bestimmung oder Bedingung des Vertrages nicht einhalten. In dem Fall sind Sie verpflichtet, alle Kopien der Software und aller ihrer Bestandteile zu vernichten.In dem Fall sind Sie verpflichtet, alle Kopien der Software und aller ihrer Bestandteile zu vernichten.

 7. GESAMTER VERTRAG.GESAMTER VERTRAG. Diese Vereinbarung und andere Bedingungen, die Microsoft für Ergänzungen, Aktualisierungen oder Anwendungen Dritter bereitstellt, gelten als der gesamte Vertrag für die Software.Diese Vereinbarung und andere Bedingungen, die Microsoft für Ergänzungen, Aktualisierungen oder Anwendungen Dritter bereitstellt, gelten als der gesamte Vertrag für die Software.

 8. ANWENDBARES RECHT UND ORT FÜR DIE BEILEGUNG VON RECHTSSTREITIGKEITEN. Wenn Sie die Software in den Vereinigten Staaten oder Kanada erworben haben, unterliegen die Auslegung dieses Vertrags, Ansprüche wegen seiner Verletzung und alle anderen Ansprüche (einschließlich gründend auf Verbraucherschutz, unlauterem Wettbewerb und unerlaubter Handlung) unter Ausschluss der Kollisionsnormen den Gesetzen des Staats oder der Provinz, in der Sie Ihren Wohnsitz haben (oder als Unternehmen Ihren Hauptsitz haben), alle Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen dem US-Bundesschiedsgesetz („FAA“, Federal Arbitration Act). Falls Sie die Software in einem anderen Land gekauft haben, gelten dessen Rechte, außer, dass das FAA für alles in Bezug auf die Schiedsgerichtsbarkeit zuständig ist. Wenn US-Bundesrecht zum Tragen kommt, unterwerfen sich Sie und Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer mit Zuständigkeit für Schiedsverfahren) dem Bundesgericht in King County, Washington, USA. Wenn nicht, stimmen Sie und Microsoft zu, dass der ausschließliche Gerichtsstand (außer in Bezug auf Schiedsverfahren) das Superior Court of King County, Washington, USA, ist.ANWENDBARES RECHT UND ORT FÜR DIE BEILEGUNG VON RECHTSSTREITIGKEITEN. Wenn Sie die Software in den Vereinigten Staaten oder Kanada erworben haben, unterliegen die Auslegung dieses Vertrags, Ansprüche wegen seiner Verletzung und alle anderen Ansprüche (einschließlich gründend auf Verbraucherschutz, unlauterem Wettbewerb und unerlaubter Handlung) unter Ausschluss der Kollisionsnormen den Gesetzen des Staats oder der Provinz, in der Sie Ihren Wohnsitz haben (oder als Unternehmen Ihren Hauptsitz haben), alle Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen dem US-Bundesschiedsgesetz („FAA“, Federal Arbitration Act). Falls Sie die Software in einem anderen Land gekauft haben, gelten dessen Rechte, außer, dass das FAA für alles in Bezug auf die Schiedsgerichtsbarkeit zuständig ist. Wenn US-Bundesrecht zum Tragen kommt, unterwerfen sich Sie und Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer mit Zuständigkeit für Schiedsverfahren) dem Bundesgericht in King County, Washington, USA. Wenn nicht, stimmen Sie und Microsoft zu, dass der ausschließliche Gerichtsstand (außer in Bezug auf Schiedsverfahren) das Superior Court of King County, Washington, USA, ist.

 9. DRITTBEGÜNSTIGTER. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Apple und seine Tochtergesellschaften Drittbegünstigte dieses Vertrags sind und dass Apple das Recht hat, diesen Vertrag durchzusetzen.DRITTBEGÜNSTIGTER. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Apple und seine Tochtergesellschaften Drittbegünstigte dieses Vertrags sind und dass Apple das Recht hat, diesen Vertrag durchzusetzen.

 10. VERBRAUCHERRECHTE, REGIONALE VARIANTEN.VERBRAUCHERRECHTE, REGIONALE VARIANTEN. Dieser Vertrag beschreibt bestimmte Rechte.Dieser Vertrag beschreibt bestimmte Rechte. Ihnen stehen ggf.Ihnen stehen ggf. andere Rechte, u.andere Rechte, u. a.a. Verbraucherrechte, im Rahmen der Gesetze Ihres Staates, Ihrer Provinz oder Ihres Landes zu.Verbraucherrechte, im Rahmen der Gesetze Ihres Staates, Ihrer Provinz oder Ihres Landes zu. Möglicherweise verfügen Sie unabhängig von Ihrer Geschäftsbeziehung mit Microsoft außerdem über Rechte im Hinblick auf den Lizenzgeber, von dem Sie die Software erworben haben.Möglicherweise verfügen Sie unabhängig von Ihrer Geschäftsbeziehung mit Microsoft außerdem über Rechte im Hinblick auf den Lizenzgeber, von dem Sie die Software erworben haben. Dieser Vertrag ändert diese Rechte nicht, sofern die Gesetze Ihres Staates, Ihrer Provinz oder Landes dies nicht zulassen.Dieser Vertrag ändert diese Rechte nicht, sofern die Gesetze Ihres Staates, Ihrer Provinz oder Landes dies nicht zulassen. Wenn Sie die Software beispielsweise in einer der unten genannten Regionen erworben haben oder zwingendes Recht des Landes Anwendung findet, gelten die folgenden Bestimmungen für Sie:Wenn Sie die Software beispielsweise in einer der unten genannten Regionen erworben haben oder zwingendes Recht des Landes Anwendung findet, gelten die folgenden Bestimmungen für Sie:

a) Australien.a) Australien. Für Sie gelten die gesetzlichen Garantien gemäß des Australian Consumer Law und dieser Vertrag hat in keiner Weise die Absicht, diese Rechte einzuschränken.Für Sie gelten die gesetzlichen Garantien gemäß des Australian Consumer Law und dieser Vertrag hat in keiner Weise die Absicht, diese Rechte einzuschränken.

b) Kanada.b) Kanada. Sofern Sie diese Software in Kanada erwarben, können Sie ggf.Sofern Sie diese Software in Kanada erwarben, können Sie ggf. den Empfang von Updates durch die Deaktivierung der automatischen Update-Funktion einstellen lassen bzw.den Empfang von Updates durch die Deaktivierung der automatischen Update-Funktion einstellen lassen bzw. durch die Trennung Ihres Gerätes vom Internet (sofern Sie das Gerät erneut anschließen, wird die Software weiterhin Updates aus dem Internet abfragen und zu installieren versuchen.) oder durch die De-Installierung der Software.durch die Trennung Ihres Gerätes vom Internet (sofern Sie das Gerät erneut anschließen, wird die Software weiterhin Updates aus dem Internet abfragen und zu installieren versuchen.) oder durch die De-Installierung der Software. Hinweise zur Deaktivierung der Update-Funktion bei Ihrem spezifischen Gerät oder Ihrer spezifischen Software sind ggf.Hinweise zur Deaktivierung der Update-Funktion bei Ihrem spezifischen Gerät oder Ihrer spezifischen Software sind ggf. im Besonderen auch der jeweiligen Produktdokumentation zu entnehmen.im Besonderen auch der jeweiligen Produktdokumentation zu entnehmen.

c) Deutschland und Österreich.c) Deutschland und Österreich.

i.i. Garantie.Garantie. Die ordnungsgemäß lizenzierte Software verhält sich im Wesentlichen wie in allen Microsoft-Materialien beschrieben, die der Software beiliegen.Die ordnungsgemäß lizenzierte Software verhält sich im Wesentlichen wie in allen Microsoft-Materialien beschrieben, die der Software beiliegen. Microsoft erteilt jedoch keine vertragliche Garantie hinsichtlich der lizenzierten Software.Microsoft erteilt jedoch keine vertragliche Garantie hinsichtlich der lizenzierten Software.

ii.ii. Haftungsbeschränkung.Haftungsbeschränkung. Bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet Microsoft nach den gesetzlichen Bestimmungen.Bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet Microsoft nach den gesetzlichen Bestimmungen. Vorbehaltlich des vorstehenden Satzes haftet Microsoft bei leichter Fahrlässigkeit nur, wenn das Unternehmen eine wesentliche Vertragspflicht verletzt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung eine Partei regelmäßig vertrauen darf (sog.Vorbehaltlich des vorstehenden Satzes haftet Microsoft bei leichter Fahrlässigkeit nur, wenn das Unternehmen eine wesentliche Vertragspflicht verletzt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung eine Partei regelmäßig vertrauen darf (sog. „Kardinalpflichten“).„Kardinalpflichten“). In anderen Fällen leichter Fahrlässigkeit haftet Microsoft nicht.In anderen Fällen leichter Fahrlässigkeit haftet Microsoft nicht.

 1. AUSSCHLUSS VON GARANTIEN. DIE SOFTWARE WIRD „WIE BESEHEN“ LIZENZIERT. SIE TRAGEN DAS MIT DER VERWENDUNG VERBUNDENE RISIKO. AUF WUNSCH KÖNNEN SIE APPLE BENACHRICHTIGEN, UM EINE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZU ERHALTEN. IM GRÖSSTMÖGLICHEN, DURCH DAS ANWENDBARE RECHT ZUGELASSENEN UMFANG HAT APPLE KEINE ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN JEGLICHER ART. MICROSOFT GEWÄHRT KEINE AUSDRÜCKLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER GARANTIEN. MÖGLICHERWEISE GELTEN UNTER IHREN ÖRTLICH ANWENDBAREN GESETZEN ZUSÄTZLICHE VERBRAUCHERRECHTE ODER GESETZLICHE GARANTIEN, DIE DURCH DIESEN VERTRAG NICHT ABGEÄNDERT WERDEN KÖNNEN IN DEM VON IHRER LOKALEN GESETZGEBUNG ERLAUBTEN AUSMASS SCHLIESST MICROSOFT ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AUS, EINSCHLIESSLICH FÜR MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER.AUSSCHLUSS VON GARANTIEN. DIE SOFTWARE WIRD „WIE BESEHEN“ LIZENZIERT. SIE TRAGEN DAS MIT DER VERWENDUNG VERBUNDENE RISIKO. AUF WUNSCH KÖNNEN SIE APPLE BENACHRICHTIGEN, UM EINE RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZU ERHALTEN. IM GRÖSSTMÖGLICHEN, DURCH DAS ANWENDBARE RECHT ZUGELASSENEN UMFANG HAT APPLE KEINE ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN JEGLICHER ART. MICROSOFT GEWÄHRT KEINE AUSDRÜCKLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER GARANTIEN. MÖGLICHERWEISE GELTEN UNTER IHREN ÖRTLICH ANWENDBAREN GESETZEN ZUSÄTZLICHE VERBRAUCHERRECHTE ODER GESETZLICHE GARANTIEN, DIE DURCH DIESEN VERTRAG NICHT ABGEÄNDERT WERDEN KÖNNEN IN DEM VON IHRER LOKALEN GESETZGEBUNG ERLAUBTEN AUSMASS SCHLIESST MICROSOFT ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AUS, EINSCHLIESSLICH FÜR MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER.

 2. BESCHRÄNKUNG UND AUSSCHLUSS VON ABHILFEANSPRÜCHEN UND SCHADENERSATZ. WENN SIE TROTZ DES VORSTEHENDEN GARANTIEAUSSCHLUSSES EINEN ANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ HABEN, KÖNNEN SIE VON APPLE, MICROSOFT UND DEN LIEFERANTEN VON MICROSOFT ERSATZ NUR FÜR DIREKTE SCHÄDEN IN HÖHE VON BIS ZU DER SUMME ERHALTEN, DIE SIE FÜR DIE SOFTWARE GEZAHLT HABEN. SIE KÖNNEN KEINEN ERSATZ FÜR ANDERE SCHÄDEN ERHALTEN, EINSCHLIESSLICH FOLGESCHÄDEN, SCHÄDEN AUS ENTGANGENEM GEWINN, SPEZIELLER, INDIREKTER ODER ZUFÄLLIGER SCHÄDEN.BESCHRÄNKUNG UND AUSSCHLUSS VON ABHILFEANSPRÜCHEN UND SCHADENERSATZ. WENN SIE TROTZ DES VORSTEHENDEN GARANTIEAUSSCHLUSSES EINEN ANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ HABEN, KÖNNEN SIE VON APPLE, MICROSOFT UND DEN LIEFERANTEN VON MICROSOFT ERSATZ NUR FÜR DIREKTE SCHÄDEN IN HÖHE VON BIS ZU DER SUMME ERHALTEN, DIE SIE FÜR DIE SOFTWARE GEZAHLT HABEN. SIE KÖNNEN KEINEN ERSATZ FÜR ANDERE SCHÄDEN ERHALTEN, EINSCHLIESSLICH FOLGESCHÄDEN, SCHÄDEN AUS ENTGANGENEM GEWINN, SPEZIELLER, INDIREKTER ODER ZUFÄLLIGER SCHÄDEN.

Diese Beschränkung gilt für (a) alles, das die Software, Dienste, Inhalte (einschließlich Code) auf Internetseiten Dritter oder Drittanbieteranwendungen betrifft, und für (b) Ansprüche, die auf Vertragsverletzung, Verletzung einer Gewährleistung, Garantie oder Zusage, auf verschuldensunabhängiger Haftung, Fahrlässigkeit oder unerlaubter Handlung gründen, sowie für alle anderen Ansprüche und jeweils in dem nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang. Sie hat auch dann Gültigkeit, wenn Microsoft oder Apple von der Möglichkeit der Schäden gewusst hat oder hätte wissen müssen. Die vorstehende Beschränkung bzw. der vorstehende Ausschluss gilt möglicherweise nicht für Sie, weil Ihr Staat, Ihre Provinz oder Ihr Land den Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen Schäden, Folgeschäden oder sonstigen Schäden vielleicht nicht gestattet.Diese Beschränkung gilt für (a) alles, das die Software, Dienste, Inhalte (einschließlich Code) auf Internetseiten Dritter oder Drittanbieteranwendungen betrifft, und für (b) Ansprüche, die auf Vertragsverletzung, Verletzung einer Gewährleistung, Garantie oder Zusage, auf verschuldensunabhängiger Haftung, Fahrlässigkeit oder unerlaubter Handlung gründen, sowie für alle anderen Ansprüche und jeweils in dem nach anwendbarem Recht zulässigen Umfang. Sie hat auch dann Gültigkeit, wenn Microsoft oder Apple von der Möglichkeit der Schäden gewusst hat oder hätte wissen müssen. Die vorstehende Beschränkung bzw. der vorstehende Ausschluss gilt möglicherweise nicht für Sie, weil Ihr Staat, Ihre Provinz oder Ihr Land den Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen Schäden, Folgeschäden oder sonstigen Schäden vielleicht nicht gestattet.

GreekGreek

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFTΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT

MICROSOFT STREAM MOBILE APP IOSMICROSOFT STREAM MOBILE APP IOS

ΕΑΝ ΖΕΙΤΕ (Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ "ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ". ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.ΕΑΝ ΖΕΙΤΕ (Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ "ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ". ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς της εταιρείες).Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς της εταιρείες). Ισχύουν για το προαναφερθέν λογισμικό και τυχόν υπηρεσίες της ή ενημερώσεις υπηρεσιών της Microsoft (εκτός από το βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες ή ενημερώσεις συνοδεύονται από νέους ή επιπρόσθετους όρους, στην οποία περίπτωση οι συγκεκριμένοι όροι ισχύουν μελλοντικά και δεν τροποποιούν τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα της Microsoft σχετικά με το λογισμικό ή τις υπηρεσίες που έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων).Ισχύουν για το προαναφερθέν λογισμικό και τυχόν υπηρεσίες της ή ενημερώσεις υπηρεσιών της Microsoft (εκτός από το βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες ή ενημερώσεις συνοδεύονται από νέους ή επιπρόσθετους όρους, στην οποία περίπτωση οι συγκεκριμένοι όροι ισχύουν μελλοντικά και δεν τροποποιούν τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα της Microsoft σχετικά με το λογισμικό ή τις υπηρεσίες που έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων). ΕΑΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.ΕΑΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ.Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΣΤΗΝ APPLE, INC.ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗ ΣΤΗΝ APPLE, INC. («APPLE») ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ή ΠΙΣΤΩΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.(«APPLE») ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ή ΠΙΣΤΩΣΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του λογισμικού σε μια συσκευή που βασίζεται σε iOS, σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης του καταστήματος εφαρμογών της Apple.Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του λογισμικού σε μια συσκευή που βασίζεται σε iOS, σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης του καταστήματος εφαρμογών της Apple.

a) Συμπεριλαμβανόμενες εφαρμογές της Microsoft.a) Συμπεριλαμβανόμενες εφαρμογές της Microsoft. Αυτό το λογισμικό περιλαμβάνει στοιχεία από το λογισμικό Microsoft Azure Media Player.Αυτό το λογισμικό περιλαμβάνει στοιχεία από το λογισμικό Microsoft Azure Media Player. Τα εν λόγω στοιχεία διέπονται από ξεχωριστές συμβάσεις και τις δικές τους πολιτικές υποστήριξης προϊόντων, όπως περιγράφονται στους όρους της άδειας χρήσης που διατίθενται στον κατάλογο της εγκατάστασης για το εν λόγω στοιχείο ή στο φάκελο "Άδειες χρήσης" που συνοδεύει το λογισμικό.Τα εν λόγω στοιχεία διέπονται από ξεχωριστές συμβάσεις και τις δικές τους πολιτικές υποστήριξης προϊόντων, όπως περιγράφονται στους όρους της άδειας χρήσης που διατίθενται στον κατάλογο της εγκατάστασης για το εν λόγω στοιχείο ή στο φάκελο "Άδειες χρήσης" που συνοδεύει το λογισμικό.

b) Λογισμικό Τρίτου Κατασκευαστή.b) Λογισμικό Τρίτου Κατασκευαστή. Το λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνει εφαρμογές τρίτων που παραχωρούνται σε εσάς με άδεια χρήσης, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ή με δικούς τους όρους.Το λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνει εφαρμογές τρίτων που παραχωρούνται σε εσάς με άδεια χρήσης, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ή με δικούς τους όρους. Έχετε πρόσβαση στους όρους άδειας χρήσης, τις κοινοποιήσεις και τις αναγνωρίσεις, εάν υπάρχουν, για εφαρμογές τρίτων μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης https://aka.ms/thirdpartynotices ή μέσω ενός συνοδευτικού αρχείου κοινοποιήσεων.Έχετε πρόσβαση στους όρους άδειας χρήσης, τις κοινοποιήσεις και τις αναγνωρίσεις, εάν υπάρχουν, για εφαρμογές τρίτων μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης https://aka.ms/thirdpartynotices ή μέσω ενός συνοδευτικού αρχείου κοινοποιήσεων. Ακόμη κι εάν οι εν λόγω εφαρμογές διέπονται από άλλες συμβάσεις, ισχύουν επίσης η παρακάτω αποποίηση ευθύνης, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ζημίας, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.Ακόμη κι εάν οι εν λόγω εφαρμογές διέπονται από άλλες συμβάσεις, ισχύουν επίσης η παρακάτω αποποίηση ευθύνης, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ζημίας, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

 1. ΣΧΟΛΙΑ.ΣΧΟΛΙΑ. Εάν στείλετε σχόλια στη Microsoft σχετικά με το λογισμικό, δίνετε στην Microsoft, χωρίς χρέωση, το δικαίωμα χρήσης, κοινής χρήσης και εμπορευματοποίησης των σχολίων σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό.Εάν στείλετε σχόλια στη Microsoft σχετικά με το λογισμικό, δίνετε στην Microsoft, χωρίς χρέωση, το δικαίωμα χρήσης, κοινής χρήσης και εμπορευματοποίησης των σχολίων σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας παροχή σχολίων που υπόκεινται σε άδεια χρήσης, η οποία απαιτεί την έκδοση άδειας χρήσης από την Microsoft για το λογισμικό ή την τεκμηρίωσή της προς τρίτα μέρη, επειδή η Microsoft συμπεριλαμβάνει τα σχόλιά σας σε αυτά.Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας παροχή σχολίων που υπόκεινται σε άδεια χρήσης, η οποία απαιτεί την έκδοση άδειας χρήσης από την Microsoft για το λογισμικό ή την τεκμηρίωσή της προς τρίτα μέρη, επειδή η Microsoft συμπεριλαμβάνει τα σχόλιά σας σε αυτά. Τα δικαιώματα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν μετά την παρούσα σύμβαση.Τα δικαιώματα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν μετά την παρούσα σύμβαση.

 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Αυτό το λογισμικό μεταδίδει δεδομένα στην Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για τη συσκευή και το υπολογιστικό περιβάλλον, των δεδομένων χρήσης και απόδοσης, καθώς και των δεδομένων ένδειξης σφαλμάτων που επιλέγετε να στείλετε.Αυτό το λογισμικό μεταδίδει δεδομένα στην Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για τη συσκευή και το υπολογιστικό περιβάλλον, των δεδομένων χρήσης και απόδοσης, καθώς και των δεδομένων ένδειξης σφαλμάτων που επιλέγετε να στείλετε. Η Microsoft χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας, για καλύτερη προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη.Η Microsoft χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας, για καλύτερη προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Η Microsoft διαγράφει αυτά τα δεδομένα κάθε χρόνο.Η Microsoft διαγράφει αυτά τα δεδομένα κάθε χρόνο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που η Microsoft επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, δείτε τη Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της Microsoft στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που η Microsoft επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, δείτε τη Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της Microsoft στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ Ή ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ.ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ Ή ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο λογισμικό με μια εταιρική ή σχολική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο λογισμικό με μια εταιρική ή σχολική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν το κάνετε, συμφωνείτε ότι ο κάτοχος του τομέα που σχετίζεται με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται το λογαριασμό σας, καθώς και να έχει πρόσβαση και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της επικοινωνίας και των αρχείων σας.Εάν το κάνετε, συμφωνείτε ότι ο κάτοχος του τομέα που σχετίζεται με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται το λογαριασμό σας, καθώς και να έχει πρόσβαση και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της επικοινωνίας και των αρχείων σας. Συμφωνείτε επίσης περαιτέρω ότι η χρήση του λογισμικού από εσάς μπορεί να διέπεται από α) τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις πολιτικές του οργανισμού σας σχετικά με τη χρήση του λογισμικού, και β) τις συμβάσεις που η Microsoft έχει με εσάς ή τον οργανισμό σας και στην περίπτωση αυτή οι παρόντες όροι ενδέχεται να μην ισχύουν.Συμφωνείτε επίσης περαιτέρω ότι η χρήση του λογισμικού από εσάς μπορεί να διέπεται από α) τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις πολιτικές του οργανισμού σας σχετικά με τη χρήση του λογισμικού, και β) τις συμβάσεις που η Microsoft έχει με εσάς ή τον οργανισμό σας και στην περίπτωση αυτή οι παρόντες όροι ενδέχεται να μην ισχύουν. Αν διαθέτετε ήδη λογαριασμό Microsoft και χρησιμοποιείτε ξεχωριστή επαγγελματική ή σχολική διεύθυνση email για πρόσβαση στο λογισμικό, μπορεί να σας ζητηθεί να ενημερώσετε τη διεύθυνση email που συνδέεται με το λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε, ώστε να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στο λογισμικό.Αν διαθέτετε ήδη λογαριασμό Microsoft και χρησιμοποιείτε ξεχωριστή επαγγελματική ή σχολική διεύθυνση email για πρόσβαση στο λογισμικό, μπορεί να σας ζητηθεί να ενημερώσετε τη διεύθυνση email που συνδέεται με το λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε, ώστε να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στο λογισμικό.

 4. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού.Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό.Δεν πωλείται το λογισμικό. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων.Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν το εφαρμοστέο δίκαιο σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, δεν επιτρέπονται (και δεν θα έχετε το δικαίωμα να κάνετε) τα εξής:Εκτός εάν το εφαρμοστέο δίκαιο σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, δεν επιτρέπονται (και δεν θα έχετε το δικαίωμα να κάνετε) τα εξής:

a) η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών του λογισμικού, οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους,a) η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών του λογισμικού, οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους,

b) η αποσυμπίληση, η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού,b) η αποσυμπίληση, η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού,

c) η κατάργηση, η ελαχιστοποίηση, ο αποκλεισμός ή η τροποποίηση τυχόν κοινοποιήσεων της Microsoft ή των προμηθευτών της στο λογισμικό,c) η κατάργηση, η ελαχιστοποίηση, ο αποκλεισμός ή η τροποποίηση τυχόν κοινοποιήσεων της Microsoft ή των προμηθευτών της στο λογισμικό,

d) η χρήση του λογισμικού για εμπορικές, μη κερδοσκοπικές ή προσοδοφόρες δραστηριότητες, εκτός εάν διαθέτετε δικαιώματα εμπορικής χρήσης στο πλαίσιο ξεχωριστής σύμβασης,d) η χρήση του λογισμικού για εμπορικές, μη κερδοσκοπικές ή προσοδοφόρες δραστηριότητες, εκτός εάν διαθέτετε δικαιώματα εμπορικής χρήσης στο πλαίσιο ξεχωριστής σύμβασης,

e) η χρήση του λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο που αντίκειται στη νομοθεσία ή για τη δημιουργία ή την αναπαραγωγή λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας ήe) η χρήση του λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο που αντίκειται στη νομοθεσία ή για τη δημιουργία ή την αναπαραγωγή λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας ή

f) η κοινή χρήση, η δημοσίευση, η διανομή ή ο δανεισμός του λογισμικού, η παροχή του λογισμικού ως αυτόνομη φιλοξενούμενη λύση για χρήση από άλλα άτομα ή η μεταφορά του λογισμικού ή της παρούσας σύμβασης σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.f) η κοινή χρήση, η δημοσίευση, η διανομή ή ο δανεισμός του λογισμικού, η παροχή του λογισμικού ως αυτόνομη φιλοξενούμενη λύση για χρήση από άλλα άτομα ή η μεταφορά του λογισμικού ή της παρούσας σύμβασης σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

 1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού και να το εγκαταστήσετε σε άλλη συσκευή για δική σας χρήση.Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού και να το εγκαταστήσετε σε άλλη συσκευή για δική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση της παρούσας άδειας χρήσης σε πολλές συσκευές.Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση της παρούσας άδειας χρήσης σε πολλές συσκευές.

 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλη την εγχώρια και διεθνή νομοθεσία και κανονισμούς σχετικά με τις εξαγωγές που ισχύουν για το λογισμικό, στους οποίους περιλαμβάνονται περιορισμοί σχετικά με τους προορισμούς, τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση.Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλη την εγχώρια και διεθνή νομοθεσία και κανονισμούς σχετικά με τις εξαγωγές που ισχύουν για το λογισμικό, στους οποίους περιλαμβάνονται περιορισμοί σχετικά με τους προορισμούς, τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://aka.ms/exporting.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://aka.ms/exporting.

 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Η Microsoft, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τυχόν υπηρεσίες υποστήριξης για το λογισμικό.Η Microsoft, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τυχόν υπηρεσίες υποστήριξης για το λογισμικό. Οποιαδήποτε υποστήριξη παρέχεται "ως έχει", "με όλα τα σφάλματα" και δεν διαθέτει κανενός είδους εγγύηση.Οποιαδήποτε υποστήριξη παρέχεται "ως έχει", "με όλα τα σφάλματα" και δεν διαθέτει κανενός είδους εγγύηση.

 4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. Το λογισμικό ενδέχεται να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους για ενημερώσεις του λογισμικού, τις οποίες λαμβάνει και εγκαθιστά εκ μέρους σας.Το λογισμικό ενδέχεται να πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους για ενημερώσεις του λογισμικού, τις οποίες λαμβάνει και εγκαθιστά εκ μέρους σας. Μπορείτε να αποκτάτε ενημερώσεις μόνο από τη Microsoft ή εξουσιοδοτημένες πηγές.Μπορείτε να αποκτάτε ενημερώσεις μόνο από τη Microsoft ή εξουσιοδοτημένες πηγές. Η Microsoft ενδεχομένως να πρέπει να ενημερώσει το σύστημά σας για να σας προσφέρει ενημερώσεις.Η Microsoft ενδεχομένως να πρέπει να ενημερώσει το σύστημά σας για να σας προσφέρει ενημερώσεις. Αποδέχεστε τη λήψη των εν λόγω αυτόματων ενημερώσεων χωρίς καμία πρόσθετη κοινοποίηση.Αποδέχεστε τη λήψη των εν λόγω αυτόματων ενημερώσεων χωρίς καμία πρόσθετη κοινοποίηση. Οι ενημερώσεις ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν ή να υποστηρίζουν όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες του λογισμικού, τις υπηρεσίες ή τις περιφερειακές συσκευές.Οι ενημερώσεις ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν ή να υποστηρίζουν όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες του λογισμικού, τις υπηρεσίες ή τις περιφερειακές συσκευές.

 5. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Η παρούσα Ενότητα ισχύει εάν διαμένετε (ή, εάν πρόκειται για επιχείρηση, η κύρια επαγγελματική έδρα σας βρίσκεται) στις Ηνωμένες Πολιτείες.Εάν βρίσκεστε σε διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft να επιχειρήσετε να επιλύσετε τη διένεξη αυτή ανεπίσημα εντός 60 ημερών.Η παρούσα Ενότητα ισχύει εάν διαμένετε (ή, εάν πρόκειται για επιχείρηση, η κύρια επαγγελματική έδρα σας βρίσκεται) στις Ηνωμένες Πολιτείες.Εάν βρίσκεστε σε διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft να επιχειρήσετε να επιλύσετε τη διένεξη αυτή ανεπίσημα εντός 60 ημερών. Εάν δεν καταφέρετε να επιλύσετε τη διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft ότι θα διεξαχθεί δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση ενώπιον της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association), δυνάμει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας ("FAA") και να μην εγείρετε αγωγή για επίλυση της διένεξης σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή ενόρκων.Εάν δεν καταφέρετε να επιλύσετε τη διένεξη με τη Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft ότι θα διεξαχθεί δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση ενώπιον της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association), δυνάμει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας ("FAA") και να μην εγείρετε αγωγή για επίλυση της διένεξης σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή ενόρκων. Αντίθετα, τις διενέξεις θα επιλύει ανεξάρτητος διαιτητής.Αντίθετα, τις διενέξεις θα επιλύει ανεξάρτητος διαιτητής. Δεν επιτρέπονται διώξεις συλλογικών αγωγών, συλλογικές διαιτησίες, γενικές αγωγές ιδιώτη δικηγόρου και τυχόν άλλη διαδικασία στην οποία ένα άτομο ενεργεί ως εκπρόσωπος, ούτε και ο συνδυασμός μεμονωμένων διαδικασιών χωρίς τη συγκατάθεση όλων των μερών.Δεν επιτρέπονται διώξεις συλλογικών αγωγών, συλλογικές διαιτησίες, γενικές αγωγές ιδιώτη δικηγόρου και τυχόν άλλη διαδικασία στην οποία ένα άτομο ενεργεί ως εκπρόσωπος, ούτε και ο συνδυασμός μεμονωμένων διαδικασιών χωρίς τη συγκατάθεση όλων των μερών. Η πλήρης Σύμβαση Διαιτησίας περιλαμβάνει περισσότερους όρους και βρίσκεται στη διεύθυνση https://aka.ms/arb-agreement-1.Η πλήρης Σύμβαση Διαιτησίας περιλαμβάνει περισσότερους όρους και βρίσκεται στη διεύθυνση https://aka.ms/arb-agreement-1. Η Microsoft και εσείς αποδέχεστε αυτούς τους όρους.Η Microsoft και εσείς αποδέχεστε αυτούς τους όρους.

 6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός τους, η Microsoft δικαιούται να καταγγείλει αυτήν τη σύμβαση, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της.Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός τους, η Microsoft δικαιούται να καταγγείλει αυτήν τη σύμβαση, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του λογισμικού και όλα τα συστατικά του μέρη.Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του λογισμικού και όλα τα συστατικά του μέρη.

 7. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ.ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η παρούσα σύμβαση και τυχόν άλλοι όροι που μπορεί να παρέχει η Microsoft για συμπληρώματα, ενημερώσεις ή εφαρμογές τρίτων, αποτελούν την ενιαία σύμβαση για το λογισμικό.Η παρούσα σύμβαση και τυχόν άλλοι όροι που μπορεί να παρέχει η Microsoft για συμπληρώματα, ενημερώσεις ή εφαρμογές τρίτων, αποτελούν την ενιαία σύμβαση για το λογισμικό.

 8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Αν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, οι νόμοι της πολιτείας ή της περιφέρειας στην οποία διαμένετε (ή εάν πρόκειται για επιχείρηση, της χώρας όπου βρίσκεται η κύρια επαγγελματική έδρα σας) διέπουν την παρούσα σύμβαση, τις αξιώσεις περί παραβίασής της και όλες τις άλλες αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας), ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου, εκτός από το γεγονός ότι η FAA διέπει όλες τις διατάξεις που σχετίζονται με τη διαιτησία.Αν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, οι νόμοι της πολιτείας ή της περιφέρειας στην οποία διαμένετε (ή εάν πρόκειται για επιχείρηση, της χώρας όπου βρίσκεται η κύρια επαγγελματική έδρα σας) διέπουν την παρούσα σύμβαση, τις αξιώσεις περί παραβίασής της και όλες τις άλλες αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας), ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου, εκτός από το γεγονός ότι η FAA διέπει όλες τις διατάξεις που σχετίζονται με τη διαιτησία. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο της συγκεκριμένης χώρας, με την εξαίρεση ότι η FAA διέπει οτιδήποτε σχετίζεται με τη διαιτησία.Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο της συγκεκριμένης χώρας, με την εξαίρεση ότι η FAA διέπει οτιδήποτε σχετίζεται με τη διαιτησία. Εάν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία των Η.Π.Α., η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που εκδικάζονται στο δικαστήριο (με την εξαίρεση της διαιτησίας).Εάν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία των Η.Π.Α., η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που εκδικάζονται στο δικαστήριο (με την εξαίρεση της διαιτησίας). Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που εκδικάζονται στο δικαστήριο (με την εξαίρεση της διαιτησίας).Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που εκδικάζονται στο δικαστήριο (με την εξαίρεση της διαιτησίας).

 9. ΤΡΙΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ. Συμφωνείτε ότι η Apple και οι θυγατρικές της αποτελούν τρίτους δικαιούχους της παρούσας σύμβασης και η Apple έχει το δικαίωμα εφαρμογής της εν λόγω σύμβασης.ΤΡΙΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ. Συμφωνείτε ότι η Apple και οι θυγατρικές της αποτελούν τρίτους δικαιούχους της παρούσας σύμβασης και η Apple έχει το δικαίωμα εφαρμογής της εν λόγω σύμβασης.

 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ. Η παρούσα σύμβαση περιγράφει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα.Η παρούσα σύμβαση περιγράφει ορισμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων καταναλωτή, σύμφωνα με το δίκαιο της πολιτείας, της περιφέρειας ή της χώρας σας.Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων καταναλωτή, σύμφωνα με το δίκαιο της πολιτείας, της περιφέρειας ή της χώρας σας. Ανεξάρτητα και πέρα από τη σχέση σας με τη Microsoft, ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του συμβαλλομένου από τον οποίο αποκτήσατε το λογισμικό.Ανεξάρτητα και πέρα από τη σχέση σας με τη Microsoft, ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του συμβαλλομένου από τον οποίο αποκτήσατε το λογισμικό. Η παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει αυτά τα υπόλοιπα δικαιώματα, εφόσον τούτο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο της πολιτείας, της περιφέρειας ή της χώρας σας.Η παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει αυτά τα υπόλοιπα δικαιώματα, εφόσον τούτο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο της πολιτείας, της περιφέρειας ή της χώρας σας. Για παράδειγμα, εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε μία από τις παρακάτω περιοχές ή ισχύει υποχρεωτική νομοθεσία στη χώρα, τότε στην περίπτωσή σας ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:Για παράδειγμα, εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε μία από τις παρακάτω περιοχές ή ισχύει υποχρεωτική νομοθεσία στη χώρα, τότε στην περίπτωσή σας ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

a) Αυστραλία.a) Αυστραλία. Σύμφωνα με το Νόμο περί Καταναλωτών της Αυστραλίας έχετε νόμιμα δικαιώματα και κανένας από τους όρους της παρούσας σύμβασης δεν έχει πρόθεση να επηρεάσει τα εν λόγω δικαιώματα.Σύμφωνα με το Νόμο περί Καταναλωτών της Αυστραλίας έχετε νόμιμα δικαιώματα και κανένας από τους όρους της παρούσας σύμβασης δεν έχει πρόθεση να επηρεάσει τα εν λόγω δικαιώματα.

b) Καναδάς.b) Καναδάς. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στον Καναδά, μπορείτε να διακόψετε τη λήψη ενημερώσεων, απενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης, αποσυνδέοντας τη συσκευή σας από το Internet (ωστόσο, εάν και αν επανασυνδεθείτε στο Internet, το λογισμικό θα συνεχίσει τον έλεγχο για ενημερώσεις και την εγκατάστασή τους) ή καταργώντας την εγκατάσταση του λογισμικού.Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στον Καναδά, μπορείτε να διακόψετε τη λήψη ενημερώσεων, απενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης, αποσυνδέοντας τη συσκευή σας από το Internet (ωστόσο, εάν και αν επανασυνδεθείτε στο Internet, το λογισμικό θα συνεχίσει τον έλεγχο για ενημερώσεις και την εγκατάστασή τους) ή καταργώντας την εγκατάσταση του λογισμικού. Η τεκμηρίωση του προϊόντος, αν υφίσταται, μπορεί επίσης να καθορίζει τον τρόπο απενεργοποίησης των ενημερώσεων για τη συγκεκριμένη συσκευή ή το λογισμικό σας.Η τεκμηρίωση του προϊόντος, αν υφίσταται, μπορεί επίσης να καθορίζει τον τρόπο απενεργοποίησης των ενημερώσεων για τη συγκεκριμένη συσκευή ή το λογισμικό σας.

c) Γερμανία και Αυστρία.c) Γερμανία και Αυστρία.

θ.θ. Εγγύηση.Εγγύηση. Το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται σε οποιαδήποτε υλικά της Microsoft που συνοδεύουν το λογισμικό.Το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται σε οποιαδήποτε υλικά της Microsoft που συνοδεύουν το λογισμικό. Ωστόσο, η Microsoft δεν παρέχει καμία συμβατική εγγύηση σε σχέση με το λογισμικό με άδεια χρήσης.Ωστόσο, η Microsoft δεν παρέχει καμία συμβατική εγγύηση σε σχέση με το λογισμικό με άδεια χρήσης.

ii.ii. Περιορισμός ευθύνης.Περιορισμός ευθύνης. Σε περίπτωση εσκεμμένης συμπεριφοράς, βαριάς αμέλειας, η αξίωση που βασίζεται στον Νόμο περί Ευθύνης λόγω Ελαττωματικού Προϊόντος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικού ή σωματικού τραυματισμού, η Microsoft ευθύνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Σε περίπτωση εσκεμμένης συμπεριφοράς, βαριάς αμέλειας, η αξίωση που βασίζεται στον Νόμο περί Ευθύνης λόγω Ελαττωματικού Προϊόντος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικού ή σωματικού τραυματισμού, η Microsoft ευθύνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με την προηγούμενη ρήτρα ii., η Microsoft θα ευθύνεται μόνο για ελαφρά αμέλεια, εάν έχει διαπράξει παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με υλικό, η εκπλήρωση των οποίων διευκολύνει τη δέουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, η παράβαση της οποίας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το σκοπό της παρούσας σύμβασης και η συμμόρφωση με την οποία πρέπει να αποτελεί συνεχή στόχο των συμβαλλομένων (αποκαλούμενες "πρωτεύουσες υποχρεώσεις").Σύμφωνα με την προηγούμενη ρήτρα ii., η Microsoft θα ευθύνεται μόνο για ελαφρά αμέλεια, εάν έχει διαπράξει παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με υλικό, η εκπλήρωση των οποίων διευκολύνει τη δέουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, η παράβαση της οποίας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το σκοπό της παρούσας σύμβασης και η συμμόρφωση με την οποία πρέπει να αποτελεί συνεχή στόχο των συμβαλλομένων (αποκαλούμενες "πρωτεύουσες υποχρεώσεις"). Σε άλλες περιπτώσεις ήπιας αμέλειας, η Microsoft δεν θα φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.Σε άλλες περιπτώσεις ήπιας αμέλειας, η Microsoft δεν θα φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ". ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ενημερώσετε την Apple για επιστροφή χρημάτων της τιμής αγοράς. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η APPLE ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. H MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Ή ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, Η MICROSOFT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ". ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ενημερώσετε την Apple για επιστροφή χρημάτων της τιμής αγοράς. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η APPLE ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. H MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Ή ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, Η MICROSOFT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

 2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE, ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ MICROSOFT ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE, ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ MICROSOFT ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

Αυτός ο περιορισμός ισχύει για (α) οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων μερών στο Internet ή εφαρμογές τρίτων και (β) αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση, σε κάθε περίπτωση στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.Επίσης, ισχύει ακόμα κι εάν η Microsoft ή η Apple γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών. Ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας, εφόσον το δίκαιο της πολιτείας, της περιφέρειας ή της χώρας σας ίσως να μην επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για εύλογες αποζημιώσεις και για αποθετικές ή άλλες ζημίες.Αυτός ο περιορισμός ισχύει για (α) οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων μερών στο Internet ή εφαρμογές τρίτων και (β) αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση, σε κάθε περίπτωση στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.Επίσης, ισχύει ακόμα κι εάν η Microsoft ή η Apple γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών. Ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας, εφόσον το δίκαιο της πολιτείας, της περιφέρειας ή της χώρας σας ίσως να μην επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για εύλογες αποζημιώσεις και για αποθετικές ή άλλες ζημίες.

HebrewHebrew

תנאי רישיון תוכנה של MICROSOFTתנאי רישיון תוכנה של MICROSOFT

אפליקציה MICROSOFT STREAM לניידים מבוססי IOSאפליקציה MICROSOFT STREAM לניידים מבוססי IOS

אם אתה גר בארה"ב (או אם המשרדים הראשיים של העסק שלך נמצאים בארה"ב), קרא את הסעיף 'בוררות מחייבת וכתב ויתור על תביעה ייצוגית' להלן. הם משפיעים על האופן שבו המחלוקות מיושבות.אם אתה גר בארה"ב (או אם המשרדים הראשיים של העסק שלך נמצאים בארה"ב), קרא את הסעיף 'בוררות מחייבת וכתב ויתור על תביעה ייצוגית' להלן. הם משפיעים על האופן שבו המחלוקות מיושבות.

תנאי רישיון אלה מהווים הסכם בינך לבין Microsoft Corporation (או אחת מהנציגויות שלך).תנאי רישיון אלה מהווים הסכם בינך לבין Microsoft Corporation (או אחת מהנציגויות שלך). הם חלים על התוכנה ששמה נקוב לעיל ועל כל השירותים או עדכוני התוכנה של Microsoft (למעט במידה שלשירותים או עדכונים אלה נלווים תנאים חדשים או נוספים, ובמקרה זה תנאים שונים אלה חלים באופן עתידי ואינם משנים את הזכויות שלך או של Microsoft הקשורות לתוכנות או שירותים שעודכנו מראש).הם חלים על התוכנה ששמה נקוב לעיל ועל כל השירותים או עדכוני התוכנה של Microsoft (למעט במידה שלשירותים או עדכונים אלה נלווים תנאים חדשים או נוספים, ובמקרה זה תנאים שונים אלה חלים באופן עתידי ואינם משנים את הזכויות שלך או של Microsoft הקשורות לתוכנות או שירותים שעודכנו מראש). אם אתה עומד בדרישות של תנאי רישיון אלה, הזכויות שלך מתוארות להלן.אם אתה עומד בדרישות של תנאי רישיון אלה, הזכויות שלך מתוארות להלן. בכך שאתה משתמש בתוכנה, אתה מסכים לתנאים אלה.בכך שאתה משתמש בתוכנה, אתה מסכים לתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש בתוכנה.אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש בתוכנה. במקום זאת, החזר אותה ל- APPLE INC.במקום זאת, החזר אותה ל- APPLE INC. ("APPLE"), כדי לקבל החזר כספי או זיכוי, לפי המקרה.("APPLE"), כדי לקבל החזר כספי או זיכוי, לפי המקרה.

 1. התקנה וזכויות שימוש.התקנה וזכויות שימוש. אתה רשאי להתקין ולהשתמש בעותק אחד של התוכנה בהתקן מבוסס iOS כפי שהותר על-ידי כללי השימוש בחנות האפליקציות של Apple.אתה רשאי להתקין ולהשתמש בעותק אחד של התוכנה בהתקן מבוסס iOS כפי שהותר על-ידי כללי השימוש בחנות האפליקציות של Apple.

a) אפליקציות Microsoft כלולות.a) אפליקציות Microsoft כלולות. תוכנה זו כוללת רכיבים של נגן המדיה Microsoft Azure.תוכנה זו כוללת רכיבים של נגן המדיה Microsoft Azure. רכיבים אלה כפופים להסכמים נפרדים ולמדיניות תמיכה במוצר משלהם, כמתואר בתנאי הרישיון שנמצאים בספריית ההתקנה של רכיב זה או בתיקיה Licenses שנלווית לתוכנה.רכיבים אלה כפופים להסכמים נפרדים ולמדיניות תמיכה במוצר משלהם, כמתואר בתנאי הרישיון שנמצאים בספריית ההתקנה של רכיב זה או בתיקיה Licenses שנלווית לתוכנה.

b) תוכנה של צד שלישי.b) תוכנה של צד שלישי. התוכנה יכולה לכלול אפליקציות של צד שלישי המורשות לך במסגרת הסכם זה או שנלווים להן תנאים משלהן.התוכנה יכולה לכלול אפליקציות של צד שלישי המורשות לך במסגרת הסכם זה או שנלווים להן תנאים משלהן. תנאי הרישיון, ההודעות והאישורים של תוכניות הצד השלישי, אם קיימים, נגישים באופן מקוון בכתובת https://aka.ms/thirdpartynotices או בקובץ הודעות נלווה.תנאי הרישיון, ההודעות והאישורים של תוכניות הצד השלישי, אם קיימים, נגישים באופן מקוון בכתובת https://aka.ms/thirdpartynotices או בקובץ הודעות נלווה. גם אם אפליקציות אלה כפופות להסכמים אחרים, כתב הוויתור, ההגבלות וההחרגות של הנזקים להלן חלים אף הם עד למידה המותרת על-ידי החוק החל.גם אם אפליקציות אלה כפופות להסכמים אחרים, כתב הוויתור, ההגבלות וההחרגות של הנזקים להלן חלים אף הם עד למידה המותרת על-ידי החוק החל.

 1. משוב.משוב. אם תספק ל- Microsoft משוב על התוכנה, אתה מעניק ל- Microsoft זכות להשתמש במשוב שלך, לשתף אותו ולפרסם אותו בכל דרך ולכל מטרה, ללא תמורה כספית.אם תספק ל- Microsoft משוב על התוכנה, אתה מעניק ל- Microsoft זכות להשתמש במשוב שלך, לשתף אותו ולפרסם אותו בכל דרך ולכל מטרה, ללא תמורה כספית. לא יתקבל משוב אשר תלוי ברישיון הדורש מ-Microsoft להרשות את תוכנתו או את תיעודו לכל צד שלישי בגלל ש-Microsoft מכלילה את המשוב שלך בהם.לא יתקבל משוב אשר תלוי ברישיון הדורש מ-Microsoft להרשות את תוכנתו או את תיעודו לכל צד שלישי בגלל ש-Microsoft מכלילה את המשוב שלך בהם. זכויות אלו שורדות את הסכם זה.זכויות אלו שורדות את הסכם זה.

 2. איסוף הנתונים.איסוף הנתונים. תוכנה זו מעבירה נתונים ל-Microsoft, כולל כאלה הנוגעים להתקן ולסביבת המחשוב שלך, לנתוני השימוש והביצועים ולקובצי Dump של קריסה שאתה מחליט לשלוח.תוכנה זו מעבירה נתונים ל-Microsoft, כולל כאלה הנוגעים להתקן ולסביבת המחשוב שלך, לנתוני השימוש והביצועים ולקובצי Dump של קריסה שאתה מחליט לשלוח. Microsoft משתמשת במגוון טכנולוגיות אבטחה ונהלים כדי לעזור להגן על הנתונים מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה.Microsoft משתמשת במגוון טכנולוגיות אבטחה ונהלים כדי לעזור להגן על הנתונים מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה. Microsoft מוחקת את הנתונים האלה מדי שנה.Microsoft מוחקת את הנתונים האלה מדי שנה. לקבלת פרטים נוספים על האופן שבו Microsoft מעבדת את הנתונים האישיים שאנחנו אוספים, עיין בהצהרת הפרטיות של Microsoft בכתובת https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.לקבלת פרטים נוספים על האופן שבו Microsoft מעבדת את הנתונים האישיים שאנחנו אוספים, עיין בהצהרת הפרטיות של Microsoft בכתובת https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. חשבונות בעבודה או בבית הספר.חשבונות בעבודה או בבית הספר. באפשרותך להיכנס לתוכנה עם כתובת דואר אלקטרוני בעבודה או בבית הספר.באפשרותך להיכנס לתוכנה עם כתובת דואר אלקטרוני בעבודה או בבית הספר. אם תעשה זאת, אתה מסכים לכך שהבעלים של התחום המשויך לכתובת הדואר האלקטרוני רשאי לשלוט בחשבון שלך ולנהל אותו, ואף לגשת לנתונים שלך, כולל תוכן ההתקשרויות שלך והקבצים.אם תעשה זאת, אתה מסכים לכך שהבעלים של התחום המשויך לכתובת הדואר האלקטרוני רשאי לשלוט בחשבון שלך ולנהל אותו, ואף לגשת לנתונים שלך, כולל תוכן ההתקשרויות שלך והקבצים. בנוסף, אתה מסכים לכך ששימושך בתוכנה עשוי להיות כפוף א) להנחיות ולקווי המדיניות של הארגון שלך בנוגע לשימוש בתוכנה וב) להסכמים שיש ל- Microsoft איתך או עם הארגון שלך, ובמקרה כזה תנאים אלה אינם חלים.בנוסף, אתה מסכים לכך ששימושך בתוכנה עשוי להיות כפוף א) להנחיות ולקווי המדיניות של הארגון שלך בנוגע לשימוש בתוכנה וב) להסכמים שיש ל- Microsoft איתך או עם הארגון שלך, ובמקרה כזה תנאים אלה אינם חלים. אם כבר יש לך חשבון Microsoft ואתה משתש בכתובת דואר אלקטרוני נפרדת של מקום עבודה או של בית ספר כדי לגשת לתוכנה, ייתכן שתתבקש לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני המשויכת לחשבון Microsoft שלך כדי להמשיך לגשת לתוכנה זו.אם כבר יש לך חשבון Microsoft ואתה משתש בכתובת דואר אלקטרוני נפרדת של מקום עבודה או של בית ספר כדי לגשת לתוכנה, ייתכן שתתבקש לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני המשויכת לחשבון Microsoft שלך כדי להמשיך לגשת לתוכנה זו.

 4. היקף הרישיון.היקף הרישיון. ניתן לך רישיון להשתמש בתוכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך.ניתן לך רישיון להשתמש בתוכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך. Microsoft שומרת לעצמה את כל הזכויות האחרות.Microsoft שומרת לעצמה את כל הזכויות האחרות. פרט למקרה שבו החוק החל מעניק לך זכויות נוספות, בניגוד למגבלה זו, אינך מורשה (ואין לך זכות):פרט למקרה שבו החוק החל מעניק לך זכויות נוספות, בניגוד למגבלה זו, אינך מורשה (ואין לך זכות):

a) לעקוף את המגבלות הטכניות שבתוכנה, המאפשרות לך להשתמש בה בדרכים מסוימות בלבד;a) לעקוף את המגבלות הטכניות שבתוכנה, המאפשרות לך להשתמש בה בדרכים מסוימות בלבד;

b) לבצע הנדסה לאחור, הידור חוזר או פירוק של התוכנה;b) לבצע הנדסה לאחור, הידור חוזר או פירוק של התוכנה;

c) להסיר, למזער, לחסום או לשנות הודעות כלשהן של Microsoft או של הספקים שלה בתוכנה;c) להסיר, למזער, לחסום או לשנות הודעות כלשהן של Microsoft או של הספקים שלה בתוכנה;

d) להשתמש בתוכנה למטרת פעילויות מסחריות, פעילויות שאינן למטרות רווח או פעילויות שמטרתן להפיק רווחים, אלא אם יש לך זכויות שימוש מסחריות במסגרת הסכם נפרד; e) להשתמש בתוכנה בכל דרך המנוגדת לחוק או ליצור או להפיץ תוכנות זדוניות; אוd) להשתמש בתוכנה למטרת פעילויות מסחריות, פעילויות שאינן למטרות רווח או פעילויות שמטרתן להפיק רווחים, אלא אם יש לך זכויות שימוש מסחריות במסגרת הסכם נפרד; e) להשתמש בתוכנה בכל דרך המנוגדת לחוק או ליצור או להפיץ תוכנות זדוניות; או

f) לשתף, לפרסם, להפיץ או להשאיל את התוכנה, לספק את התוכנה כפתרון מתארח עצמאי לשימושם של אחרים, או להעביר את התוכנה או את ההסכם הזה לצד שלישי כלשהו.f) לשתף, לפרסם, להפיץ או להשאיל את התוכנה, לספק את התוכנה כפתרון מתארח עצמאי לשימושם של אחרים, או להעביר את התוכנה או את ההסכם הזה לצד שלישי כלשהו.

 1. העברה למכשיר אחר.העברה למכשיר אחר. אתה רשאי להסיר את התקנת התוכנה ולהתקינה במכשיר אחר לשימושך.אתה רשאי להסיר את התקנת התוכנה ולהתקינה במכשיר אחר לשימושך. אינך רשאי לשתף רישיון זה בהתקנים מרובים.אינך רשאי לשתף רישיון זה בהתקנים מרובים.

 2. הגבלות ייצוא.הגבלות ייצוא. עליך לציית לכל חוקי הייצוא והתקנות, המקומיים והבינלאומיים, החלים על התוכנה, שכוללים הגבלות על יעדים, משתמשים קצה ושימוש קצה.עליך לציית לכל חוקי הייצוא והתקנות, המקומיים והבינלאומיים, החלים על התוכנה, שכוללים הגבלות על יעדים, משתמשים קצה ושימוש קצה. לקבלת מידע נוסף על הגבלות הייצוא, בקר בכתובת https://aka.ms/exporting.לקבלת מידע נוסף על הגבלות הייצוא, בקר בכתובת https://aka.ms/exporting.

 3. שירותי תמיכה.שירותי תמיכה. Microsoft אינו מחויבות במסגרת הסכם זה לספק שירותי תמיכה כלשהם עבור התכונה.Microsoft אינו מחויבות במסגרת הסכם זה לספק שירותי תמיכה כלשהם עבור התכונה. כל שירותי התמיכה מסופקים "כפי שהם", "עם כל התקלות" וללא אחריות מכל סוג שהוא.כל שירותי התמיכה מסופקים "כפי שהם", "עם כל התקלות" וללא אחריות מכל סוג שהוא.

 4. עדכונים.עדכונים. התוכנה עשויה לבדוק מעת לעת אם יש עדכונים לתוכנה, ומורידה ומתקינה אותם עבורך.התוכנה עשויה לבדוק מעת לעת אם יש עדכונים לתוכנה, ומורידה ומתקינה אותם עבורך. ניתן לקבל עדכונים עבור התוכנה אך ורק מ- Microsoft או ממקורות מוסמכים.ניתן לקבל עדכונים עבור התוכנה אך ורק מ- Microsoft או ממקורות מוסמכים. ייתכן שיהיה עליך לעדכן את המערכת על מנת ש-Microsoft תוכל לספק לך עדכונים.ייתכן שיהיה עליך לעדכן את המערכת על מנת ש-Microsoft תוכל לספק לך עדכונים. אתה מסכים לקבל עדכונים אוטומטיים מסוגים אלה ללא הודעה נוספת.אתה מסכים לקבל עדכונים אוטומטיים מסוגים אלה ללא הודעה נוספת. ייתכן שהעדכונים לא יכללו או יתמכו בכל התוכנות הקיימות, בשירותים או בפריטי ציוד היקפי.ייתכן שהעדכונים לא יכללו או יתמכו בכל התוכנות הקיימות, בשירותים או בפריטי ציוד היקפי.

 5. בוררות מחייבת וכתב ויתור על תביעה ייצוגית.בוררות מחייבת וכתב ויתור על תביעה ייצוגית. סעיף זה חל אם אתה גר בארצות הברית (או כאשר מדובר בעסק, אם המשרדים הראשיים של העסק שלך נמצאים בארצות הברית).סעיף זה חל אם אתה גר בארצות הברית (או כאשר מדובר בעסק, אם המשרדים הראשיים של העסק שלך נמצאים בארצות הברית). אם תתעורר מחלוקת בינך לבין Microsoft, אתה ו- Microsoft מסכימים לנסות במשך 60 יום ליישב אותה בהליך לא רשמי.אם תתעורר מחלוקת בינך לבין Microsoft, אתה ו- Microsoft מסכימים לנסות במשך 60 יום ליישב אותה בהליך לא רשמי. אם אתה ו- Microsoft לא תצליחו, אתה ו- Microsoft מסכימים לגשת לבוררות אישית מחייבת בפני איגוד הבוררות האמריקאי תחת חוק הבוררות הפדרלי ("FAA"), ולא להגיש תביעה בבית משפט לפני שופט או חבר מושבעים.אם אתה ו- Microsoft לא תצליחו, אתה ו- Microsoft מסכימים לגשת לבוררות אישית מחייבת בפני איגוד הבוררות האמריקאי תחת חוק הבוררות הפדרלי ("FAA"), ולא להגיש תביעה בבית משפט לפני שופט או חבר מושבעים. במקום זאת, בורר טבעי יחליט.במקום זאת, בורר טבעי יחליט. תביעות ייצוגיות, הליכי בוררות כללים, תביעות כלליות באמצעות עורך דין פרטי, הליך אחר שבו אחד הצדדים פועל או מציע לפעול במסגרת ייצוגית ; בנוסף, לא ניתן לשלב יחד הליכים משפטיים שונים ללא הסכמת כל הצדדים.תביעות ייצוגיות, הליכי בוררות כללים, תביעות כלליות באמצעות עורך דין פרטי, הליך אחר שבו אחד הצדדים פועל או מציע לפעול במסגרת ייצוגית ; בנוסף, לא ניתן לשלב יחד הליכים משפטיים שונים ללא הסכמת כל הצדדים. הסכם הבוררות המלא מכיל תנאים נוספים והוא נמצא בכתובת https://aka.ms/arb-agreement-1.הסכם הבוררות המלא מכיל תנאים נוספים והוא נמצא בכתובת https://aka.ms/arb-agreement-1. אתה ו- Microsoft מסכימים לתנאים אלה.אתה ו- Microsoft מסכימים לתנאים אלה.

 6. סיום.סיום. מבלי לפגוע בזכויות האחרות, Microsoft רשאית לסיים הסכם זה במידה שלא תקיים את התנאים או ההתניות המופיעים בו.מבלי לפגוע בזכויות האחרות, Microsoft רשאית לסיים הסכם זה במידה שלא תקיים את התנאים או ההתניות המופיעים בו. ‏במקרה כזה, עליך להשמיד את כל העותקים של התוכנה ואת כל חלקי הרכיבים שלה.‏במקרה כזה, עליך להשמיד את כל העותקים של התוכנה ואת כל חלקי הרכיבים שלה.

 7. הסכם ממצה.הסכם ממצה. הסכם זה, ותנאי שימוש אחרים ש- Microsoft עשויה לספק להשלמות, עדכונים או אפליקציות של צד שלישי, הוא מלוא ההסכם עבור התוכנה.הסכם זה, ותנאי שימוש אחרים ש- Microsoft עשויה לספק להשלמות, עדכונים או אפליקציות של צד שלישי, הוא מלוא ההסכם עבור התוכנה.

 8. החוק החל ומקום ליישוב מחלוקות.החוק החל ומקום ליישוב מחלוקות. אם רכשת את התוכנה בארצות הברית או קנדה, חוקי המדינה או המחוז שבהם אתה מתגורר (או כאשר מדובר בעסק, החוקים במקום שבו נמצאים המשרדים הראשיים של העסק), חלים על הפירוש של הסכם זה, כולל טענות הקשורות להפרתו וכל טענה אחרת (לרבות הגנת הצרכן, תחרות לא הוגנת וטענות לעוולה), ללא קשר להתנגשות של עקרונות החוק, פרט לכך שחוק הבוררות הפדרלית חל על כל ההוראות הקשורות לבוררות.אם רכשת את התוכנה בארצות הברית או קנדה, חוקי המדינה או המחוז שבהם אתה מתגורר (או כאשר מדובר בעסק, החוקים במקום שבו נמצאים המשרדים הראשיים של העסק), חלים על הפירוש של הסכם זה, כולל טענות הקשורות להפרתו וכל טענה אחרת (לרבות הגנת הצרכן, תחרות לא הוגנת וטענות לעוולה), ללא קשר להתנגשות של עקרונות החוק, פרט לכך שחוק הבוררות הפדרלית חל על כל ההוראות הקשורות לבוררות. אם רכשת את התוכנה בכל מדינה אחרת, החוקים של אותה מדינה יחולו, פרט לכך שחוק הבוררות הפדרלית חל על כל ההוראות הקשורות לבוררות.אם רכשת את התוכנה בכל מדינה אחרת, החוקים של אותה מדינה יחולו, פרט לכך שחוק הבוררות הפדרלית חל על כל ההוראות הקשורות לבוררות. אם קיימת סמכות שיפוט פדרלית של ארצות הברית, אתה ו- Microsoft מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקום המשפט של בית המשפט הפדרלי במחוז קינג, וושינגטון לכל המחלוקות המתקבלות בבית משפט (לא כולל בוררות).אם קיימת סמכות שיפוט פדרלית של ארצות הברית, אתה ו- Microsoft מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקום המשפט של בית המשפט הפדרלי במחוז קינג, וושינגטון לכל המחלוקות המתקבלות בבית משפט (לא כולל בוררות). אם לא, אתה ו- Microsoft מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקום המשפט של בית המשפט העליון במחוז קינג, וושינגטון לכל המחלוקות המתקבלות בבית משפט (לא כולל בוררות).אם לא, אתה ו- Microsoft מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקום המשפט של בית המשפט העליון במחוז קינג, וושינגטון לכל המחלוקות המתקבלות בבית משפט (לא כולל בוררות).

 9. מוטב צד שלישי.מוטב צד שלישי. אתה מסכים ש- Apple וחברות הבת שלה הן מוטבי צד שלישי של הסכם זה, ול- Apple יש זכות לאכוף הסכם זה.אתה מסכים ש- Apple וחברות הבת שלה הן מוטבי צד שלישי של הסכם זה, ול- Apple יש זכות לאכוף הסכם זה.

 10. זכויות הצרכן, וריאציות אזוריות.זכויות הצרכן, וריאציות אזוריות. הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות.הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות. ייתכן שיש לך זכויות נוספות, כולל זכויות להגנת הצרכן, במסגרת חוקי המדינה, המחוץ או הארץ שבה אתה מתגורר.ייתכן שיש לך זכויות נוספות, כולל זכויות להגנת הצרכן, במסגרת חוקי המדינה, המחוץ או הארץ שבה אתה מתגורר. בנוסף לקשר של עם Microsoft ובנפרד ממנו, ייתכן גם שיש לך זכויות הקשורות לצד שלישי שממנו רכשת את התוכנה.בנוסף לקשר של עם Microsoft ובנפרד ממנו, ייתכן גם שיש לך זכויות הקשורות לצד שלישי שממנו רכשת את התוכנה. הסכם זה אינו משנה זכויות אחרות אלה אם החוקים החלים במדינה, במחוז או בארץ שלך אינם מתירים זאת.הסכם זה אינו משנה זכויות אחרות אלה אם החוקים החלים במדינה, במחוז או בארץ שלך אינם מתירים זאת. לדוגמה, אם רכשת את התוכנה באחד האזורים שלהלן, או שחלים חוקי מדינה מחייבים:לדוגמה, אם רכשת את התוכנה באחד האזורים שלהלן, או שחלים חוקי מדינה מחייבים:

a) אוסטרליה.a) אוסטרליה. מוקנות לך זכויות סטטוטוריות במסגרת חוק הצרכן האוסטרלי, ואף תנאי מהתנאים בהסכם זה אינו מיועד להשפיע על זכויות אלה.מוקנות לך זכויות סטטוטוריות במסגרת חוק הצרכן האוסטרלי, ואף תנאי מהתנאים בהסכם זה אינו מיועד להשפיע על זכויות אלה.

b) קנדה.b) קנדה. אם רכשת תוכנה זו בקנדה, תוכל להפסיק לקבל עדכונים על-ידי כיבוי תכונת העדכונים האוטומטיים, ניתוק ההתקן מהאינטרנט (עם זאת, אם וכאשר תתחבר מחדש לאינטרנט, התוכנה תחדש את הבדיקה לאיתור עדכונים והתקנתם) או להסיר את התוכנה.אם רכשת תוכנה זו בקנדה, תוכל להפסיק לקבל עדכונים על-ידי כיבוי תכונת העדכונים האוטומטיים, ניתוק ההתקן מהאינטרנט (עם זאת, אם וכאשר תתחבר מחדש לאינטרנט, התוכנה תחדש את הבדיקה לאיתור עדכונים והתקנתם) או להסיר את התוכנה. תיעוד המוצר, אם קיים כזה, עשוי אף הוא לציין כיצד לכבות עדכונים עבור ההתקן או התוכנה הספציפיים שברשותך.תיעוד המוצר, אם קיים כזה, עשוי אף הוא לציין כיצד לכבות עדכונים עבור ההתקן או התוכנה הספציפיים שברשותך.

c) גרמניה ואוסטריה.c) גרמניה ואוסטריה.

i.i. אחריות.אחריות. התוכנה המורשית כדין תפעל באופן מהותי בהתאם למתואר בחומרים של Microsoft הנלווים לתוכנה.התוכנה המורשית כדין תפעל באופן מהותי בהתאם למתואר בחומרים של Microsoft הנלווים לתוכנה. עם זאת, Microsoft לא תספק ערבות חוזית ביחס לתוכנה המורשית.עם זאת, Microsoft לא תספק ערבות חוזית ביחס לתוכנה המורשית.

ii.ii. הגבלת חבות.הגבלת חבות. במקרה של התנהגות מכוונת, רשלנות מהותית, תביעות המבוססות על חוק חבות המוצר, וכן במקרה של מוות או פציעה אישית או פיזית, Microsoft נושאת באחריות בהתאם לחוק הסטטוטורי.במקרה של התנהגות מכוונת, רשלנות מהותית, תביעות המבוססות על חוק חבות המוצר, וכן במקרה של מוות או פציעה אישית או פיזית, Microsoft נושאת באחריות בהתאם לחוק הסטטוטורי.

בכפוף לסעיף 2 הקודם, Microsoft תישא באחריות לרשלנות קלה רק אם Microsoft מפרה התחייבויות חוזיות מהותיות, אשר מימושן מעניק תוקף לביצועים של הסכם זה, ואשר הפרתן עלולה לסכן את המטרה של הסכם ושצד בהסכם חייב לתת אמון מלא ותמידי בציות להן (נקראות "התחייבויות יסודיות").בכפוף לסעיף 2 הקודם, Microsoft תישא באחריות לרשלנות קלה רק אם Microsoft מפרה התחייבויות חוזיות מהותיות, אשר מימושן מעניק תוקף לביצועים של הסכם זה, ואשר הפרתן עלולה לסכן את המטרה של הסכם ושצד בהסכם חייב לתת אמון מלא ותמידי בציות להן (נקראות "התחייבויות יסודיות"). במקרים אחרים של רשלנות קלה, Microsoft לא תישא באחריות על רשלנות קלה.במקרים אחרים של רשלנות קלה, Microsoft לא תישא באחריות על רשלנות קלה.

 1. הגבלת אחריות.הגבלת אחריות. התוכנה מורשית "כפי שהיא".התוכנה מורשית "כפי שהיא". אתה נוטל על עצמך את הסיכון להשתמש בה.אתה נוטל על עצמך את הסיכון להשתמש בה. בעת הצורך, אתה רשאי להודיע ל- Apple על החזר של מחיר הרכישה.בעת הצורך, אתה רשאי להודיע ל- Apple על החזר של מחיר הרכישה. עד המידה המרבית המותרת על-פי הדין החל, APPLE לא תישא בחובת אחריות אחרת כלשהי.עד המידה המרבית המותרת על-פי הדין החל, APPLE לא תישא בחובת אחריות אחרת כלשהי. Microsoft לא מעניקה כל אחריות, ערבויות או תנאים מפורשים.Microsoft לא מעניקה כל אחריות, ערבויות או תנאים מפורשים. ייתכן שהחוקים המקומיים מעניקים לך זכויות צרכן או זכויות סטטוטוריות נוספות, שאינן ניתנות לשינוי על-ידי הסכם זה.ייתכן שהחוקים המקומיים מעניקים לך זכויות צרכן או זכויות סטטוטוריות נוספות, שאינן ניתנות לשינוי על-ידי הסכם זה. עד למידה המותרת על-פי החוק החל, MICROSOFT מסירה מעצמה כל אחריות להתאמה מסחרית או למטרה מסוימת ולאי-הפרה.עד למידה המותרת על-פי החוק החל, MICROSOFT מסירה מעצמה כל אחריות להתאמה מסחרית או למטרה מסוימת ולאי-הפרה.

 2. הגבלות והחרגות לנזקים ופיצויים.הגבלות והחרגות לנזקים ופיצויים. אם יש בסיס כלשהו לקבלת פיצוי בגין נזקים על אף הגבלת האחריות והחיובים הקודמת, תוכל לקבל פיצוי מ- APPLE, MICROSOFT והספקים של MICROSOFT בגין נזקים ישירים בלבד, עד לסכום ששילמת עבור התוכנה.אם יש בסיס כלשהו לקבלת פיצוי בגין נזקים על אף הגבלת האחריות והחיובים הקודמת, תוכל לקבל פיצוי מ- APPLE, MICROSOFT והספקים של MICROSOFT בגין נזקים ישירים בלבד, עד לסכום ששילמת עבור התוכנה. לא תוכל לקבל פיצוי בגין נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים או מקריים.לא תוכל לקבל פיצוי בגין נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים או מקריים.

מגבלה זו חלה על (א) כל נושא בהקשר עם התוכנה, השירותים, התוכן (כולל קוד) באתרי אינטרנט של צד שלישי או אפליקציות של צד שלישי; וכן (ב) טענות להפרת החוזה, להפרת האחריות, ערבות או התניה; אחריות קפידה, רשלנות או כל עוולה אחרת; או כל תביעה אחרת; בכל מקרה עד למידה המותרת על פי החוק החל.מגבלה זו חלה על (א) כל נושא בהקשר עם התוכנה, השירותים, התוכן (כולל קוד) באתרי אינטרנט של צד שלישי או אפליקציות של צד שלישי; וכן (ב) טענות להפרת החוזה, להפרת האחריות, ערבות או התניה; אחריות קפידה, רשלנות או כל עוולה אחרת; או כל תביעה אחרת; בכל מקרה עד למידה המותרת על פי החוק החל. הגבלה זו חלה גם אם Microsoft או Apple ידעה, או היתה אמורה לדעת, על אפשרות התרחשות נזקים כאלה.הגבלה זו חלה גם אם Microsoft או Apple ידעה, או היתה אמורה לדעת, על אפשרות התרחשות נזקים כאלה. ייתכן שההגבלה או ההחרגה לעיל אינן חלות עליך מאחר שהמדינה, המחוז או הארץ שבה אתה גר אינה מתירה החרגה או הגבלה של נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים.ייתכן שההגבלה או ההחרגה לעיל אינן חלות עליך מאחר שהמדינה, המחוז או הארץ שבה אתה גר אינה מתירה החרגה או הגבלה של נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים.

HindiHindi

MICROSOFT सॉफ़्टवेयर लाइसेंस शर्तेंMICROSOFT सॉफ़्टवेयर लाइसेंस शर्तें

MICROSOFT STREAM MOBILE APP IOSMICROSOFT STREAM MOBILE APP IOS

यदि आप संयुक्त राज्‍य में रहते हैं (या एक व्‍यापारी हैं और आपके व्यापार करने का एक मूल स्थान वहाँ है), तो कृपया नीचे "बाध्‍यकारी मध्‍यस्‍थता और क्‍लास एक्‍शन अधित्‍याग" अनुभाग पढ़ लें. विवादों का समाधान खोजने में इसका प्रभाव पड़ता है.यदि आप संयुक्त राज्‍य में रहते हैं (या एक व्‍यापारी हैं और आपके व्यापार करने का एक मूल स्थान वहाँ है), तो कृपया नीचे "बाध्‍यकारी मध्‍यस्‍थता और क्‍लास एक्‍शन अधित्‍याग" अनुभाग पढ़ लें. विवादों का समाधान खोजने में इसका प्रभाव पड़ता है.

लाइसेंस की ये शर्तें आप और Microsoft Corporation (या इसकी किसी सहयोगी कंपनी) के बीच एक अनुबंध हैं.लाइसेंस की ये शर्तें आप और Microsoft Corporation (या इसकी किसी सहयोगी कंपनी) के बीच एक अनुबंध हैं. यह उपरोक्त नाम वाले सॉफ़्टवेयर और किसी भी Microsoft सेवाओं या सॉफ़्टवेयर अद्यतनों पर, (इस सीमा को छोड़कर, कि ऐसी सेवाएँ या अद्यतन नए या अतिरिक्त शर्तों के साथ आते हैं, उस स्थिति में वे भिन्न शर्तें उत्तरव्‍यापी प्रभाव से लागू होती हैं और अद्यतन-पूर्व सॉफ़्टवेयर या सेवाओं से संबंधित आपके या Microsoft के अधिकारों को प्रभावित नहीं करतीं) पर लागू होते हैं.यह उपरोक्त नाम वाले सॉफ़्टवेयर और किसी भी Microsoft सेवाओं या सॉफ़्टवेयर अद्यतनों पर, (इस सीमा को छोड़कर, कि ऐसी सेवाएँ या अद्यतन नए या अतिरिक्त शर्तों के साथ आते हैं, उस स्थिति में वे भिन्न शर्तें उत्तरव्‍यापी प्रभाव से लागू होती हैं और अद्यतन-पूर्व सॉफ़्टवेयर या सेवाओं से संबंधित आपके या Microsoft के अधिकारों को प्रभावित नहीं करतीं) पर लागू होते हैं. यदि आप लाइसेंस की इन शर्तों का अनुपालन करते हैं, तो आपको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं.यदि आप लाइसेंस की इन शर्तों का अनुपालन करते हैं, तो आपको निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं. इस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके, आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं.इस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके, आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं. यदि आप उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, तो सॉफ़्टवेयर का उपयोग मत करें। इसकी बजाय, इसे APPLE INC.यदि आप उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, तो सॉफ़्टवेयर का उपयोग मत करें। इसकी बजाय, इसे APPLE INC. ("APPLE") को धन-वापसी या क्रेडिट, यदि लागू हो, के लिए वापस करें.("APPLE") को धन-वापसी या क्रेडिट, यदि लागू हो, के लिए वापस करें.

 1. स्थापना और उपयोग के अधिकार.स्थापना और उपयोग के अधिकार. आप एक iOS-आधारित डिवाइस पर सॉफ़्टवेयर की एक प्रति स्थापित करके उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि Apple ऐप स्‍टोर उपयोग नियमों द्वारा अनुमत है.आप एक iOS-आधारित डिवाइस पर सॉफ़्टवेयर की एक प्रति स्थापित करके उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि Apple ऐप स्‍टोर उपयोग नियमों द्वारा अनुमत है.

a) सम्मिलित Microsoft अनुप्रयोग.a) सम्मिलित Microsoft अनुप्रयोग. इस सॉफ्टवेयर में Microsoft अजुरे मीडिया प्लेयर के घटक सम्मिलित हैं.इस सॉफ्टवेयर में Microsoft अजुरे मीडिया प्लेयर के घटक सम्मिलित हैं. ये घटक पृथक अनुबंधों और उनकी उत्‍पाद नीतियों द्वारा संचालित होते हैं, जैसा कि घटकों के लिए स्‍थापना निर्देशिका में लाइसेंस शर्तों या इस सॉफ़्टवेयर के साथ संलग्‍न "लाइसेंस" फ़ोल्‍डर में वर्णित किया गया है.ये घटक पृथक अनुबंधों और उनकी उत्‍पाद नीतियों द्वारा संचालित होते हैं, जैसा कि घटकों के लिए स्‍थापना निर्देशिका में लाइसेंस शर्तों या इस सॉफ़्टवेयर के साथ संलग्‍न "लाइसेंस" फ़ोल्‍डर में वर्णित किया गया है.

b) तृतीय पक्ष सॉफ़्टवेयर.b) तृतीय पक्ष सॉफ़्टवेयर. इस सॉफ़्टवेयर में ऐसे तृतीय पक्ष अनुप्रयोग हो सकते हैं, जिन्हें आपके लिए इस अनुबंध के अंतर्गत या उनके खुद की शर्तों के अंतर्गत लाइसेंसीकृत किया जाता है.इस सॉफ़्टवेयर में ऐसे तृतीय पक्ष अनुप्रयोग हो सकते हैं, जिन्हें आपके लिए इस अनुबंध के अंतर्गत या उनके खुद की शर्तों के अंतर्गत लाइसेंसीकृत किया जाता है. तृतीय पक्ष अनुप्रयोगों के लिए लाइसेंस की शर्तें, सूचनाएँ और स्वीकृतियाँ, अगर कोई हैं, तो उन्हें ऑनलाइन https://aka.ms/thirdpartynotices पर या संलग्‍न सूचना फ़ाइल में देखा जा सकता है.तृतीय पक्ष अनुप्रयोगों के लिए लाइसेंस की शर्तें, सूचनाएँ और स्वीकृतियाँ, अगर कोई हैं, तो उन्हें ऑनलाइन https://aka.ms/thirdpartynotices पर या संलग्‍न सूचना फ़ाइल में देखा जा सकता है. यदि ऐसे अनुप्रयोग अन्य अनुबंधों के द्वारा शासित होते हैं, तो भी लागू क़ानून की अनुमत सीमा तक, नीचे दिए गए अस्वीकरण, सीमितताएँ और क्षतियों के अपवर्जन भी लागू होते हैं.यदि ऐसे अनुप्रयोग अन्य अनुबंधों के द्वारा शासित होते हैं, तो भी लागू क़ानून की अनुमत सीमा तक, नीचे दिए गए अस्वीकरण, सीमितताएँ और क्षतियों के अपवर्जन भी लागू होते हैं.

 1. फ़ीडबैक.फ़ीडबैक. यदि आप Microsoft को इस सॉफ़्टवेयर के बारे में फ़ीडबैक देते हैं, तो आप Microsoft को निःशुल्क अपने फ़ीडबैक को किसी भी रूप में और किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने, साझा करने, और उसका व्यावसायीकरण करने की अनुमति देते हैं.यदि आप Microsoft को इस सॉफ़्टवेयर के बारे में फ़ीडबैक देते हैं, तो आप Microsoft को निःशुल्क अपने फ़ीडबैक को किसी भी रूप में और किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने, साझा करने, और उसका व्यावसायीकरण करने की अनुमति देते हैं. आप ऐसी कोई फ़ीडबैक नहीं देंगे जो किसी ऐसे लाइसेंस के अधीन हो, जिसके लिए Microsoft द्वारा उसमें आपकी फ़ीडबैक को शामिल करने के कारण, Microsoft को अपना सॉफ़्टवेयर या प्रलेखन तृतीय पक्षों को लाइसेंसीकृत करना आवश्यक हो जाए.आप ऐसी कोई फ़ीडबैक नहीं देंगे जो किसी ऐसे लाइसेंस के अधीन हो, जिसके लिए Microsoft द्वारा उसमें आपकी फ़ीडबैक को शामिल करने के कारण, Microsoft को अपना सॉफ़्टवेयर या प्रलेखन तृतीय पक्षों को लाइसेंसीकृत करना आवश्यक हो जाए. ये अधिकार इस अनुबंध के बाद भी लागू रहेंगे.ये अधिकार इस अनुबंध के बाद भी लागू रहेंगे.

 2. डेटा संग्रहण.डेटा संग्रहण. यह सॉफ़्टवेयर Microsoft को डेटा प्रसारित करता है, जिसमें आपकी डिवाइस और गणना परिवेश, उपयोग और निष्पादन डेटा, और क्रैश डंप के बारे में डेटा शामिल है, जिसे आपने भेजने के लिए चुना है.यह सॉफ़्टवेयर Microsoft को डेटा प्रसारित करता है, जिसमें आपकी डिवाइस और गणना परिवेश, उपयोग और निष्पादन डेटा, और क्रैश डंप के बारे में डेटा शामिल है, जिसे आपने भेजने के लिए चुना है. Microsoft डेटा की अनधिकृत पहुँच, उसके उपयोग या उसके प्रकटीकरण से रक्षा करने में मदद करने के लिए विविध प्रकार की सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और क्रियाविधियों का उपयोग करता है.Microsoft डेटा की अनधिकृत पहुँच, उसके उपयोग या उसके प्रकटीकरण से रक्षा करने में मदद करने के लिए विविध प्रकार की सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और क्रियाविधियों का उपयोग करता है. Microsoft इस डेटा को हर वर्ष मिटा देता है.Microsoft इस डेटा को हर वर्ष मिटा देता है. इस बारे में और जानने के लिए कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा को Microsoft कैसे संसाधित करता है, कृपया https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681 पर Microsoft गोपनीयता कथन देखें.इस बारे में और जानने के लिए कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा को Microsoft कैसे संसाधित करता है, कृपया https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681 पर Microsoft गोपनीयता कथन देखें.

 3. कार्यालय या स्कूल के खाते.कार्यालय या स्कूल के खाते. आप किसी कार्यालय या स्कूल के ईमेल पते से इस सॉफ़्टवेयर में साइन इन कर सकते हैं.आप किसी कार्यालय या स्कूल के ईमेल पते से इस सॉफ़्टवेयर में साइन इन कर सकते हैं. यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप इस बात की सहमति देते हैं कि आपके ईमेल पते से संबद्ध डोमेन का स्वामी आपके खाते को नियंत्रित और प्रशासित कर सकता है, और आपके संचारों और फ़ाइलों की सामग्री सहित आपके डेटा को एक्सेस और संसाधित कर सकता है.यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप इस बात की सहमति देते हैं कि आपके ईमेल पते से संबद्ध डोमेन का स्वामी आपके खाते को नियंत्रित और प्रशासित कर सकता है, और आपके संचारों और फ़ाइलों की सामग्री सहित आपके डेटा को एक्सेस और संसाधित कर सकता है. आप आगे सहमत हैं कि सॉफ़्टवेयर का आपका उपयोग क) सॉफ़्टवेयर के उपयोग के संबंध में आपके संगठन के दिशानिर्देशों और नीतियों, और ख) Microsoft द्वारा आपके या आपके संगठन के साथ किए गए अनुबंधों के अधीन हो सकता है, और हो सकता है कि ऐसे मामले में ये शर्तें लागू न हों.आप आगे सहमत हैं कि सॉफ़्टवेयर का आपका उपयोग क) सॉफ़्टवेयर के उपयोग के संबंध में आपके संगठन के दिशानिर्देशों और नीतियों, और ख) Microsoft द्वारा आपके या आपके संगठन के साथ किए गए अनुबंधों के अधीन हो सकता है, और हो सकता है कि ऐसे मामले में ये शर्तें लागू न हों. यदि आपके पास पहले ही Microsoft खाता है, और आप सॉफ़्टवेयर तक पहुँचने के लिए पृथक कार्य या स्कूल ईमेल पते का उपयोग करते हैं, तो हो सकता है कि सॉफ़्टवेयर तक पहुँच जारी रखने के लिए, आपको अपने Microsoft खाते से संबद्ध ईमेल पते को अद्यतन करने का संकेत दिया जाए.यदि आपके पास पहले ही Microsoft खाता है, और आप सॉफ़्टवेयर तक पहुँचने के लिए पृथक कार्य या स्कूल ईमेल पते का उपयोग करते हैं, तो हो सकता है कि सॉफ़्टवेयर तक पहुँच जारी रखने के लिए, आपको अपने Microsoft खाते से संबद्ध ईमेल पते को अद्यतन करने का संकेत दिया जाए.

 4. लाइसेंस का दायरा.लाइसेंस का दायरा. इस सॉफ़्टवेयर का लाइसेंस दिया गया है, इसे बेचा नहीं गया है.इस सॉफ़्टवेयर का लाइसेंस दिया गया है, इसे बेचा नहीं गया है. Microsoft अन्य सभी अधिकार सुरक्षित रखता है.Microsoft अन्य सभी अधिकार सुरक्षित रखता है. जब तक लागू क़ानून आपको इस सीमितता के बावजूद और अधिक अधिकार न देता हो, आप निम्न कार्य नहीं करेंगे (और आपको इसका कोई अधिकार नहीं है):जब तक लागू क़ानून आपको इस सीमितता के बावजूद और अधिक अधिकार न देता हो, आप निम्न कार्य नहीं करेंगे (और आपको इसका कोई अधिकार नहीं है):

a) उन तकनीकी सीमितताओं पर कार्य करना, जो केवल आपको सॉफ़्टवेयर को किसी विशेष तरीके से ही उपयोग करने की अनुमति देती हैं;a) उन तकनीकी सीमितताओं पर कार्य करना, जो केवल आपको सॉफ़्टवेयर को किसी विशेष तरीके से ही उपयोग करने की अनुमति देती हैं;

b) इस सॉफ़्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग, डीकंपाइलेशन या डिसअसेंबली;b) इस सॉफ़्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग, डीकंपाइलेशन या डिसअसेंबली;

c) Microsoft या सॉफ़्टवेयर में उनके आपूर्तिकर्ताओं की किसी भी सूचनाओं को निकालना, न्यूनतम करना, अवरोधित या संशोधित करना;c) Microsoft या सॉफ़्टवेयर में उनके आपूर्तिकर्ताओं की किसी भी सूचनाओं को निकालना, न्यूनतम करना, अवरोधित या संशोधित करना;

d) सॉफ़्टवेयर का उपयोग वाणिज्यिक, गैर-लाभकारी या आय प्राप्त करने वाली गतिविधियों के लिए करना, बशर्ते कि आपके पास किसी पृथक अनुबंध के अंतर्गत वाणिज्यिक उपयोग के अधिकार प्राप्त न हों;d) सॉफ़्टवेयर का उपयोग वाणिज्यिक, गैर-लाभकारी या आय प्राप्त करने वाली गतिविधियों के लिए करना, बशर्ते कि आपके पास किसी पृथक अनुबंध के अंतर्गत वाणिज्यिक उपयोग के अधिकार प्राप्त न हों;

e) सॉफ़्टवेयर का उपयोग ऐसे किसी भी रूप करना जो कानून के विरुद्ध हो या मैलवेयर बनाता या प्रचारित करता हो; याe) सॉफ़्टवेयर का उपयोग ऐसे किसी भी रूप करना जो कानून के विरुद्ध हो या मैलवेयर बनाता या प्रचारित करता हो; या

f) सॉफ़्टवेयर को अन्य लोगों को साझा, प्रकाशित, वितरित, या किराए पर देना, सॉफ़्टवेयर को अन्य व्यक्तियों को उपयोग के लिए एक स्टैंड-अलोन होस्टेड समाधान के रूप में प्रदान करना, या सॉफ़्टवेयर या इस अनुबंध को किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित करना.f) सॉफ़्टवेयर को अन्य लोगों को साझा, प्रकाशित, वितरित, या किराए पर देना, सॉफ़्टवेयर को अन्य व्यक्तियों को उपयोग के लिए एक स्टैंड-अलोन होस्टेड समाधान के रूप में प्रदान करना, या सॉफ़्टवेयर या इस अनुबंध को किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित करना.

 1. अन्य डिवाइस पर स्थानांतरण.अन्य डिवाइस पर स्थानांतरण. आप अपने उपयोग के लिए सॉफ़्टवेयर की स्थापना हटा कर उसे किसी अन्य डिवाइस पर स्थापित कर सकते हैं.आप अपने उपयोग के लिए सॉफ़्टवेयर की स्थापना हटा कर उसे किसी अन्य डिवाइस पर स्थापित कर सकते हैं. आप इस लाइसेंस को एकाधिक डिवाइसेस पर साझा नहीं कर सकते.आप इस लाइसेंस को एकाधिक डिवाइसेस पर साझा नहीं कर सकते.

 2. निर्यात प्रतिबंध.निर्यात प्रतिबंध. साथ ही आपको इस सॉफ़्टवेयर पर लागू होने वाले सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात क़ानूनों व नियमों का भी अनुपालन करना होगा, जिनमें गंतव्यों, अंतिम उपयोगकर्ताओं, और अंतिम उपयोग पर लागू प्रतिबंध भी शामिल हैं.साथ ही आपको इस सॉफ़्टवेयर पर लागू होने वाले सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात क़ानूनों व नियमों का भी अनुपालन करना होगा, जिनमें गंतव्यों, अंतिम उपयोगकर्ताओं, और अंतिम उपयोग पर लागू प्रतिबंध भी शामिल हैं. निर्यात प्रतिबंधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, https://aka.ms/exporting पर जाएँ.निर्यात प्रतिबंधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, https://aka.ms/exporting पर जाएँ.

 3. सहायक सेवाएँ.सहायक सेवाएँ. Microsoft इस अनुबंध के अंतर्गत इस सॉफ़्टवेयर के लिए कोई समर्थन सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है.Microsoft इस अनुबंध के अंतर्गत इस सॉफ़्टवेयर के लिए कोई समर्थन सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है. प्रदान किया जाने वाला कोई भी "जैसा है", "सभी कमियों के साथ" के आधार पर है और उसके लिए किसी भी प्रकार की वारंटी नहीं है.प्रदान किया जाने वाला कोई भी "जैसा है", "सभी कमियों के साथ" के आधार पर है और उसके लिए किसी भी प्रकार की वारंटी नहीं है.

 4. अद्यतन.अद्यतन. सॉफ़्टवेयर निश्चित अवधि में सॉफ़्टवेयर अद्यतनों के लिए जांच कर सकता है, और उनको आपके लिए डाउनलोड व स्थापित कर सकता है.सॉफ़्टवेयर निश्चित अवधि में सॉफ़्टवेयर अद्यतनों के लिए जांच कर सकता है, और उनको आपके लिए डाउनलोड व स्थापित कर सकता है. आप केवल Microsoft या प्राधिकृत स्रोतों से ही अद्यतनों को प्राप्त कर सकते हैं.आप केवल Microsoft या प्राधिकृत स्रोतों से ही अद्यतनों को प्राप्त कर सकते हैं. आपको अद्यतन उपलब्ध कराने के लिए Microsoft को आपके सिस्टम को अपडेट करना पड़ सकता है.आपको अद्यतन उपलब्ध कराने के लिए Microsoft को आपके सिस्टम को अपडेट करना पड़ सकता है. आप बिना किसी अतिरिक्त सूचना के इन स्वचालित अद्यतनों को प्राप्त करने के लिए सहमत होते हैं.आप बिना किसी अतिरिक्त सूचना के इन स्वचालित अद्यतनों को प्राप्त करने के लिए सहमत होते हैं. हो सकता है कि सभी मौजूदा सॉफ़्टवेयर सुविधाएँ, सेवाएँ और पेरिफेरल डिवाइसेज़ के लिए अद्यतन न हों या वे उनका समर्थन न करते हों.हो सकता है कि सभी मौजूदा सॉफ़्टवेयर सुविधाएँ, सेवाएँ और पेरिफेरल डिवाइसेज़ के लिए अद्यतन न हों या वे उनका समर्थन न करते हों.

 5. बाध्यकारी मध्यस्थता और क्लास एक्शन अधित्याग.बाध्यकारी मध्यस्थता और क्लास एक्शन अधित्याग. यह अनुभाग तब लागू होता है, जब आप संयुक्त राज्य में रहते हैं (या, यदि आप व्यापारी हैं, तो यह आपके व्यवसाय का मूल स्थान है).यह अनुभाग तब लागू होता है, जब आप संयुक्त राज्य में रहते हैं (या, यदि आप व्यापारी हैं, तो यह आपके व्यवसाय का मूल स्थान है). यदि आपका और Microsoft का कोई विवाद होता है, तो आप और Microsoft 60 दिन में इसका अनौपचारिक रूप से हल निकालने का प्रयास करेंगे.यदि आपका और Microsoft का कोई विवाद होता है, तो आप और Microsoft 60 दिन में इसका अनौपचारिक रूप से हल निकालने का प्रयास करेंगे. यदि आप और Microsoft नहीं कर सकते, तो आप और Microsoft सहमत हैं कि बाध्‍यकारी व्‍यक्तिगत मध्यस्थता को संघीय मध्यस्थता कानून (“FAA”) के तहत अमेरिकन मध्यस्थता एसोसिएशन के समक्ष ले जाएँगे, और जज या ज्यूरी के सामने नहीं ले जाएँगे.यदि आप और Microsoft नहीं कर सकते, तो आप और Microsoft सहमत हैं कि बाध्‍यकारी व्‍यक्तिगत मध्यस्थता को संघीय मध्यस्थता कानून (“FAA”) के तहत अमेरिकन मध्यस्थता एसोसिएशन के समक्ष ले जाएँगे, और जज या ज्यूरी के सामने नहीं ले जाएँगे. इसके बजाय, एक तटस्थ मध्यस्थता द्वारा निर्णय लिया जाएगा.इसके बजाय, एक तटस्थ मध्यस्थता द्वारा निर्णय लिया जाएगा. क्लास एक्शन लॉसूट, क्‍लास-व्‍यापक मध्‍यस्‍थता, निजी एटॉर्नी-जनरल की कार्रवाइयाँ, और अन्य किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई, जहाँ कोई व्‍यक्ति प्रतिनिधि का कार्य करता है, की अनुमति नहीं है; और न ही सभी पक्षों की सहमति के बिना व्‍यक्तिगत कार्यवाहियों को संयुक्त करने की अनुमति है.क्लास एक्शन लॉसूट, क्‍लास-व्‍यापक मध्‍यस्‍थता, निजी एटॉर्नी-जनरल की कार्रवाइयाँ, और अन्य किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई, जहाँ कोई व्‍यक्ति प्रतिनिधि का कार्य करता है, की अनुमति नहीं है; और न ही सभी पक्षों की सहमति के बिना व्‍यक्तिगत कार्यवाहियों को संयुक्त करने की अनुमति है. पूर्ण मध्‍यस्‍थता अनुबंध में अधिक शर्तें होती हैं और वह https://aka.ms/arb-agreement-1 पर मौजूद है.पूर्ण मध्‍यस्‍थता अनुबंध में अधिक शर्तें होती हैं और वह https://aka.ms/arb-agreement-1 पर मौजूद है. आप और Microsoft इन शर्तों पर सहमत होते हैं.आप और Microsoft इन शर्तों पर सहमत होते हैं.

 6. समापन.समापन. अगर आप अनुबंध के किसी भी नियम और शर्त का पालन करने में विफल रहते हैं, तो किन्हीं अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, Microsoft इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है.अगर आप अनुबंध के किसी भी नियम और शर्त का पालन करने में विफल रहते हैं, तो किन्हीं अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, Microsoft इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है. ऐसी स्थिति में, आपको सॉफ़्टवेयर और उसके सभी घटक भागों की सभी प्रतियां नष्ट करनी होंगी.ऐसी स्थिति में, आपको सॉफ़्टवेयर और उसके सभी घटक भागों की सभी प्रतियां नष्ट करनी होंगी.

 7. संपूर्ण अनुबंध.संपूर्ण अनुबंध. अनुपूरकों, अद्यतनों या तृतीय पक्ष अनुप्रयोगों के लिए यह अनुबंध, और Microsoft द्वारा प्रदान की जा सकने वाली कोई अन्य शर्त, इस अनुप्रयोग के लिए संपूर्ण अनुबंध है.अनुपूरकों, अद्यतनों या तृतीय पक्ष अनुप्रयोगों के लिए यह अनुबंध, और Microsoft द्वारा प्रदान की जा सकने वाली कोई अन्य शर्त, इस अनुप्रयोग के लिए संपूर्ण अनुबंध है.

 8. लागू क़ानून और विवाद हल करने का स्‍थान.लागू क़ानून और विवाद हल करने का स्‍थान. यदि आप इस सॉफ़्टवेयर को संयुक्त राज्य या कनाडा में चाहते हैं, तो इस अनुबंध की व्याख्या, इसके भंग होने संबंधी दावे, और अन्य सभी दावे (इसमें उपभोक्ता सुरक्षा, अनुचित प्रतिस्पर्धा, और क्षति दावे शामिल हैं), आपके राज्य या प्रांत (या, अगर आप एक व्यवसाय है, तो वह स्थान जहाँ आपके व्यवसाय का मूल स्थान है) के कानून द्वारा संचालित होंगी, भले ही क़ानूनी सिद्धांतों में विवाद हो, सिवाए इसके, कि मध्यस्थता से संबंधित सभी चीज़ें FAA संचालित कर रहा है.यदि आप इस सॉफ़्टवेयर को संयुक्त राज्य या कनाडा में चाहते हैं, तो इस अनुबंध की व्याख्या, इसके भंग होने संबंधी दावे, और अन्य सभी दावे (इसमें उपभोक्ता सुरक्षा, अनुचित प्रतिस्पर्धा, और क्षति दावे शामिल हैं), आपके राज्य या प्रांत (या, अगर आप एक व्यवसाय है, तो वह स्थान जहाँ आपके व्यवसाय का मूल स्थान है) के कानून द्वारा संचालित होंगी, भले ही क़ानूनी सिद्धांतों में विवाद हो, सिवाए इसके, कि मध्यस्थता से संबंधित सभी चीज़ें FAA संचालित कर रहा है. यदि आपने यह सॉफ़्टवेयर किसी अन्य देश में खरीदा है, तो उसका क़ानून लागू होता है, बशर्ते मध्‍यस्‍थता से संबंधित सभी कार्य FAA संचालित न करता हो.यदि आपने यह सॉफ़्टवेयर किसी अन्य देश में खरीदा है, तो उसका क़ानून लागू होता है, बशर्ते मध्‍यस्‍थता से संबंधित सभी कार्य FAA संचालित न करता हो. यदि यू.एस.यदि यू.एस. फ़ेडरल क्षेत्राधिकार है, तो आप और Microsoft न्यायालय में सुनवाई (मध्यस्थता को छोड़कर) के लिए सभी विवादों के लिए फ़ेडेरल कोर्ट इन किंग काउंटी, वाशिंगटन के अनन्य क्षेत्राधिकार और स्थल के लिए अपनी सहमति देते हैं.फ़ेडरल क्षेत्राधिकार है, तो आप और Microsoft न्यायालय में सुनवाई (मध्यस्थता को छोड़कर) के लिए सभी विवादों के लिए फ़ेडेरल कोर्ट इन किंग काउंटी, वाशिंगटन के अनन्य क्षेत्राधिकार और स्थल के लिए अपनी सहमति देते हैं. यदि ऐसा नहीं है, तो आप और Microsoft न्यायालय में सुनवाई (मध्यस्थता को छोड़कर) के लिए सभी विवादों के लिए सुपिरियर कोर्ट ऑफ़ किंग काउंटी, वाशिंगटन के अनन्य क्षेत्राधिकार और स्थल के लिए अपनी सहमति देते हैं.यदि ऐसा नहीं है, तो आप और Microsoft न्यायालय में सुनवाई (मध्यस्थता को छोड़कर) के लिए सभी विवादों के लिए सुपिरियर कोर्ट ऑफ़ किंग काउंटी, वाशिंगटन के अनन्य क्षेत्राधिकार और स्थल के लिए अपनी सहमति देते हैं.

 9. तृतीय-पक्ष के लाभग्राही. आप इस बात की सहमति देते हैं कि Apple और इसकी सहायक कंपनियाँ इस अनुबंध के तृतीय पक्ष लाभग्राही हैं और Apple के पास इस अनुबंध को लागू करने का अधिकार है.तृतीय-पक्ष के लाभग्राही. आप इस बात की सहमति देते हैं कि Apple और इसकी सहायक कंपनियाँ इस अनुबंध के तृतीय पक्ष लाभग्राही हैं और Apple के पास इस अनुबंध को लागू करने का अधिकार है.

 10. उपभोक्ता अधिकार; क्षेत्रीय विविधताएँ. यह अनुबंध कुछ वैधानिक अधिकारों की व्याख्या करता है. आपके राज्य, प्रांत, या देश के क़ानून के अंतर्गत आपको उपभोक्ता अधिकार सहित अन्य अधिकार प्राप्त हो सकते हैं. Microsoft के साथ अपने संबंधों से पृथक और इसके अलावा, आपने जिस पार्टी से सॉफ़्टवेयर प्राप्त किया है, उसके अनुसार भी आपको अधिकार प्राप्त हो सकते हैं. यदि आपके राज्य, प्रांत, या देश का क़ानून उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते, तो यह अनुबंध उन अन्य अधिकारों को नहीं बदलता. उदाहरण के लिए, यदि आप नीचे दिए किसी क्षेत्र में सॉफ़्टवेयर हासिल करते हैं, या अनिवार्य देश कानून लागू होता है, तब आप पर निम्न प्रावधान लागू होते हैं:उपभोक्ता अधिकार; क्षेत्रीय विविधताएँ. यह अनुबंध कुछ वैधानिक अधिकारों की व्याख्या करता है. आपके राज्य, प्रांत, या देश के क़ानून के अंतर्गत आपको उपभोक्ता अधिकार सहित अन्य अधिकार प्राप्त हो सकते हैं. Microsoft के साथ अपने संबंधों से पृथक और इसके अलावा, आपने जिस पार्टी से सॉफ़्टवेयर प्राप्त किया है, उसके अनुसार भी आपको अधिकार प्राप्त हो सकते हैं. यदि आपके राज्य, प्रांत, या देश का क़ानून उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते, तो यह अनुबंध उन अन्य अधिकारों को नहीं बदलता. उदाहरण के लिए, यदि आप नीचे दिए किसी क्षेत्र में सॉफ़्टवेयर हासिल करते हैं, या अनिवार्य देश कानून लागू होता है, तब आप पर निम्न प्रावधान लागू होते हैं:

a) ऑस्ट्रेलिया.a) ऑस्ट्रेलिया. आपके पास ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ता कानून के अंतर्गत कुछ वैधानिक गारंटियां हैं और इस अनुबंध में कुछ भी उन अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लक्षित नहीं है.आपके पास ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ता कानून के अंतर्गत कुछ वैधानिक गारंटियां हैं और इस अनुबंध में कुछ भी उन अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लक्षित नहीं है.

b) कनाडा.b) कनाडा. यदि आपने Canada में यह सॉफ़्टवेयर प्राप्त किया है, तो आप स्वचालित अद्यतन सुविधा बंद करके, अपने डिवाइस को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करके (तथापि जब आप इंटरनेट से पुन:कनेक्ट करते हैं, तो सॉफ़्टवेयर अद्यतनों की जाँच करना और स्थापित करना जारी रखेगा), या सॉफ़्टवेयर की स्थापना रद्द करके अद्यतन प्राप्त होना रोक सकते हैं.यदि आपने Canada में यह सॉफ़्टवेयर प्राप्त किया है, तो आप स्वचालित अद्यतन सुविधा बंद करके, अपने डिवाइस को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करके (तथापि जब आप इंटरनेट से पुन:कनेक्ट करते हैं, तो सॉफ़्टवेयर अद्यतनों की जाँच करना और स्थापित करना जारी रखेगा), या सॉफ़्टवेयर की स्थापना रद्द करके अद्यतन प्राप्त होना रोक सकते हैं. उत्पाद दस्तावेज, यदि कोई है, को भी निर्दिष्ट करना चाहिए कि आपके विशिष्ट डिवाइस या सॉफ़्टवेयर के लिए अद्यतन कैसे बंद किया जाता है.उत्पाद दस्तावेज, यदि कोई है, को भी निर्दिष्ट करना चाहिए कि आपके विशिष्ट डिवाइस या सॉफ़्टवेयर के लिए अद्यतन कैसे बंद किया जाता है.

c) जर्मनी और ऑस्ट्रिया.c) जर्मनी और ऑस्ट्रिया.

i.i. वारंटी.वारंटी. सही ढंग से लाइसेंसीकृत सॉफ़्टवेयर अधिकतम सीमा तक ठीक वैसे ही काम करेगा, जैसा कि सॉफ़्टवेयर के साथ प्रदान की जाने वाली Microsoft सामग्री में वर्णित है.सही ढंग से लाइसेंसीकृत सॉफ़्टवेयर अधिकतम सीमा तक ठीक वैसे ही काम करेगा, जैसा कि सॉफ़्टवेयर के साथ प्रदान की जाने वाली Microsoft सामग्री में वर्णित है. हालांकि, Microsoft लाइसेंस प्राप्त सॉफ़्टवेयर के संबंध में समझौते के तौर पर कोई गारंटी प्रदान नहीं करता.हालांकि, Microsoft लाइसेंस प्राप्त सॉफ़्टवेयर के संबंध में समझौते के तौर पर कोई गारंटी प्रदान नहीं करता.

ii.ii. दायित्व की सीमा.दायित्व की सीमा. जानबूझकर आचरण, बड़ी लापरवाही, उत्पाद दायित्व अधिनियम के आधार पर किए गए दावों के साथ ही मृत्यु या शारीरिक क्षति की स्थिति में Microsoft वैधानिक कानून के आधार पर जिम्मेदार होगा.जानबूझकर आचरण, बड़ी लापरवाही, उत्पाद दायित्व अधिनियम के आधार पर किए गए दावों के साथ ही मृत्यु या शारीरिक क्षति की स्थिति में Microsoft वैधानिक कानून के आधार पर जिम्मेदार होगा.

पूर्ववर्ती प्रावधान ii के संदर्भ में, Microsoft मामूली लापरवाही के लिए केवल तभी जिम्मेदार होगा, जब यदि Microsoft ने ऐसे सामग्री संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन किया है, जिनकी पूर्ति होने पर इस अनुबंध का प्रदर्शन पूरा होता, जिसके उल्लंघन से इस अनुबंध का उद्देश्य और अनुपालन जोखिम में पड़ता है, जिस पर एक पक्ष लगातार विश्वास कर सकता है (तथाकथित "कार्डिनल दायित्व").पूर्ववर्ती प्रावधान ii के संदर्भ में, Microsoft मामूली लापरवाही के लिए केवल तभी जिम्मेदार होगा, जब यदि Microsoft ने ऐसे सामग्री संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन किया है, जिनकी पूर्ति होने पर इस अनुबंध का प्रदर्शन पूरा होता, जिसके उल्लंघन से इस अनुबंध का उद्देश्य और अनुपालन जोखिम में पड़ता है, जिस पर एक पक्ष लगातार विश्वास कर सकता है (तथाकथित "कार्डिनल दायित्व"). मामूली लापरवाही के अन्य मामलों में Microsoft इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा.मामूली लापरवाही के अन्य मामलों में Microsoft इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा.

 1. वारंटी का अस्वीकरण. यह सॉफ़्टवेयर "जैसा है" लाइसेंसीकृत है. इसका उपयोग करने का जोखिम आपका है. यदि आप चाहें, तो आप Apple को खरीद मूल्य की धनवापसी के लिए सूचित कर सकते हैं. लागू कानून द्वारा स्वीकृत अधिकतम सीमा तक, APPLE की कोई अन्य वारंटी बाध्यता बिल्कुल भी नहीं होगी. Microsoft कोई स्पष्ट वारंटियाँ, गारंटियां या शर्तें नहीं देता. आपका स्थानीय कानून आपको अतिरिक्त उपभोक्ता अधिकार या वैधानिक गारंटियां प्रदान कर सकता है, जिन्हें यह अनुबंध नहीं बदल सकता. आपके स्थानीय कानूनों की अनुमति की सीमा तक MICROSOFT, वाणिज्यिकता, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयुक्तता और गैर-उल्लंघन सहित सभी निहित वारंटियों को इससे बाहर रखता है.वारंटी का अस्वीकरण. यह सॉफ़्टवेयर "जैसा है" लाइसेंसीकृत है. इसका उपयोग करने का जोखिम आपका है. यदि आप चाहें, तो आप Apple को खरीद मूल्य की धनवापसी के लिए सूचित कर सकते हैं. लागू कानून द्वारा स्वीकृत अधिकतम सीमा तक, APPLE की कोई अन्य वारंटी बाध्यता बिल्कुल भी नहीं होगी. Microsoft कोई स्पष्ट वारंटियाँ, गारंटियां या शर्तें नहीं देता. आपका स्थानीय कानून आपको अतिरिक्त उपभोक्ता अधिकार या वैधानिक गारंटियां प्रदान कर सकता है, जिन्हें यह अनुबंध नहीं बदल सकता. आपके स्थानीय कानूनों की अनुमति की सीमा तक MICROSOFT, वाणिज्यिकता, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयुक्तता और गैर-उल्लंघन सहित सभी निहित वारंटियों को इससे बाहर रखता है.

 2. उपायों और क्षतिपूर्तियों की सीमा और उनका अपवर्जन. यदि आपके पास वारंटी के पिछले अस्वीकरण के बावजूद क्षतिपूर्ति वसूल करने का कोई आधार है, तो आप APPLE, MICROSOFT, और MICROSOFT के किसी आपूर्तिकर्ता से केवल अधिकतम उस सॉफ़्टवेयर के लिए भुगतान की गई राशि तक की सीधी क्षतिपूर्ति वसूल कर सकते हैं. आप परिणामी, मुनाफ़े की हानि, विशेष, अप्रत्यक्ष या आकस्मिक क्षतियों सहित किसी अन्य क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं कर सकते.उपायों और क्षतिपूर्तियों की सीमा और उनका अपवर्जन. यदि आपके पास वारंटी के पिछले अस्वीकरण के बावजूद क्षतिपूर्ति वसूल करने का कोई आधार है, तो आप APPLE, MICROSOFT, और MICROSOFT के किसी आपूर्तिकर्ता से केवल अधिकतम उस सॉफ़्टवेयर के लिए भुगतान की गई राशि तक की सीधी क्षतिपूर्ति वसूल कर सकते हैं. आप परिणामी, मुनाफ़े की हानि, विशेष, अप्रत्यक्ष या आकस्मिक क्षतियों सहित किसी अन्य क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं कर सकते.

यह सीमा (क) सॉफ़्टवेयर, सेवाओं, तृतीय पक्ष इंटरनेट साइटों की सामग्री (कोड सहित), या तृतीय पक्ष अनुप्रयोगों से संबधित किसी भी चीज; और (ख) अनुबंध, वारंटी, गारंटी, या शर्त के उल्लंघन के उल्‍लंघन के दावों; सख्त देयता, लापरवाही, या अन्य टॉर्ट; या अन्‍य किसी दावे पर; प्रत्‍येक स्थिति में लागू क़ानून की अनुमत सीमा तक लागू होती है. यह तब भी लागू होती है जब क्षतियों की संभावना के बारे में Microsoft या Apple को जानकारी थी या जानकारी होनी चाहिए थी. उपरोक्त सीमा या अपवर्जन शायद आप पर इसलिए लागू न हों क्योंकि संभव है आपका राज्य, प्रान्‍त या देश आकस्मिक, परिणामी या अन्य क्षतियों के अपवर्जन या सीमा निर्धारण की अनुमति न देता हो.यह सीमा (क) सॉफ़्टवेयर, सेवाओं, तृतीय पक्ष इंटरनेट साइटों की सामग्री (कोड सहित), या तृतीय पक्ष अनुप्रयोगों से संबधित किसी भी चीज; और (ख) अनुबंध, वारंटी, गारंटी, या शर्त के उल्लंघन के उल्‍लंघन के दावों; सख्त देयता, लापरवाही, या अन्य टॉर्ट; या अन्‍य किसी दावे पर; प्रत्‍येक स्थिति में लागू क़ानून की अनुमत सीमा तक लागू होती है. यह तब भी लागू होती है जब क्षतियों की संभावना के बारे में Microsoft या Apple को जानकारी थी या जानकारी होनी चाहिए थी. उपरोक्त सीमा या अपवर्जन शायद आप पर इसलिए लागू न हों क्योंकि संभव है आपका राज्य, प्रान्‍त या देश आकस्मिक, परिणामी या अन्य क्षतियों के अपवर्जन या सीमा निर्धारण की अनुमति न देता हो.

HungarianHungarian

MICROSOFT SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉSMICROSOFT SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS

MICROSOFT STREAM MOBILALKALMAZÁS IOSMICROSOFT STREAM MOBILALKALMAZÁS IOS

HA AZ ÖN LAKÓHELYE (VAGY VÁLLALAT ESETÉBEN SZÉKHELYE) AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TALÁLHATÓ, AKKOR OLVASSA EL AZ ALÁBBI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSÉRE ÉS A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ SZAKASZT, MERT EZ BEFOLYÁSOLJA A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJÁT.HA AZ ÖN LAKÓHELYE (VAGY VÁLLALAT ESETÉBEN SZÉKHELYE) AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TALÁLHATÓ, AKKOR OLVASSA EL AZ ALÁBBI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSÉRE ÉS A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ SZAKASZT, MERT EZ BEFOLYÁSOLJA A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJÁT.

A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek Ön és a Microsoft Corporation (vagy annak egy társvállalata) között.A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek Ön és a Microsoft Corporation (vagy annak egy társvállalata) között. E feltételek a fent megnevezett szoftverre és a Microsoft bármely szolgáltatására vagy szoftverfrissítésére vonatkoznak (kivéve, ha az ilyen szolgáltatásokhoz vagy frissítésekhez új vagy kiegészítő feltételek tartoznak, amely esetben a jövőre vonatkozóan ezen eltérő feltételek alkalmazandók, de nem módosítják az Ön vagy a Microsoft frissítés előtti szoftverhez vagy szolgáltatáshoz fűződő jogait).E feltételek a fent megnevezett szoftverre és a Microsoft bármely szolgáltatására vagy szoftverfrissítésére vonatkoznak (kivéve, ha az ilyen szolgáltatásokhoz vagy frissítésekhez új vagy kiegészítő feltételek tartoznak, amely esetben a jövőre vonatkozóan ezen eltérő feltételek alkalmazandók, de nem módosítják az Ön vagy a Microsoft frissítés előtti szoftverhez vagy szolgáltatáshoz fűződő jogait). HA ÖN BETARTJA A JELEN LICENCFELTÉTELEKET, AKKOR AZOK AZ ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT JOGOKAT BIZTOSÍTJÁK ÖNNEK.HA ÖN BETARTJA A JELEN LICENCFELTÉTELEKET, AKKOR AZOK AZ ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT JOGOKAT BIZTOSÍTJÁK ÖNNEK. AZZAL, HOGY HASZNÁLJA A SZOFTVERT, ÖN ELFOGADJA A JELEN FELTÉTELEKET.AZZAL, HOGY HASZNÁLJA A SZOFTVERT, ÖN ELFOGADJA A JELEN FELTÉTELEKET. HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, AKKOR NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT.HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, AKKOR NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT. HANEM A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE VAGY JÓVÁÍRÁSA ÉRDEKÉBEN AZ APPLE INC.HANEM A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE VAGY JÓVÁÍRÁSA ÉRDEKÉBEN AZ APPLE INC. (A TOVÁBBIAKBAN „APPLE”) VÁLLALATNAK, HA VONATKOZÓ.(A TOVÁBBIAKBAN „APPLE”) VÁLLALATNAK, HA VONATKOZÓ.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK. Ön a szoftvernek tetszőleges számú példányát telepítheti és használhatja az Ön iOS-alapú eszközein az Apple alkalmazás-áruház használati szabályainak megfelelően.Ön a szoftvernek tetszőleges számú példányát telepítheti és használhatja az Ön iOS-alapú eszközein az Apple alkalmazás-áruház használati szabályainak megfelelően.

a) A szoftverhez tartozó Microsoft-alkalmazások.a) A szoftverhez tartozó Microsoft-alkalmazások. A szoftver tartalmazza a Microsoft Azure Media Player részeit.A szoftver tartalmazza a Microsoft Azure Media Player részeit. Ezekre az összetevőkre külön szerződések és saját terméktámogatási szabályzataik vonatkoznak, amint ezt az adott összetevő telepítési könyvtárában vagy a szoftverhez tartozó „Licenses” mappában található licencfeltételek meghatározzák.Ezekre az összetevőkre külön szerződések és saját terméktámogatási szabályzataik vonatkoznak, amint ezt az adott összetevő telepítési könyvtárában vagy a szoftverhez tartozó „Licenses” mappában található licencfeltételek meghatározzák.

b) Harmadik féltől származó szoftverek.b) Harmadik féltől származó szoftverek. A szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó alkalmazást, amelyet Ön a jelen szerződés alapján vagy azok saját feltételei szerint kap licencbe.A szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó alkalmazást, amelyet Ön a jelen szerződés alapján vagy azok saját feltételei szerint kap licencbe. A harmadik felektől származó alkalmazásokra vonatkozó licencfeltételek, értesítések és nyilatkozatok (ha vannak) online a https://aka.ms/thirdpartynotices webhelyen vagy a kapcsolódó értesítési fájlban tekinthetők meg.A harmadik felektől származó alkalmazásokra vonatkozó licencfeltételek, értesítések és nyilatkozatok (ha vannak) online a https://aka.ms/thirdpartynotices webhelyen vagy a kapcsolódó értesítési fájlban tekinthetők meg. Az alábbi felelősségkizáró nyilatkozat, illetve a károkért viselendő felelősség korlátozása és kizárása az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig abban az esetben is érvényes, ha ezekre az alkalmazásokra más szerződések vonatkoznak.Az alábbi felelősségkizáró nyilatkozat, illetve a károkért viselendő felelősség korlátozása és kizárása az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig abban az esetben is érvényes, ha ezekre az alkalmazásokra más szerződések vonatkoznak.

 1. VISSZAJELZÉS.VISSZAJELZÉS. Ha Ön visszajelzést ad a Microsoftnak a szoftverről, Ön díjmentesen jogot biztosít a Microsoftnak arra, hogy az bármely módon és bármely célból használja, megossza vagy kereskedelmileg hasznosítsa az Ön visszajelzését.Ha Ön visszajelzést ad a Microsoftnak a szoftverről, Ön díjmentesen jogot biztosít a Microsoftnak arra, hogy az bármely módon és bármely célból használja, megossza vagy kereskedelmileg hasznosítsa az Ön visszajelzését. Ön nem küld olyan visszajelzést, amelyre vonatkozó bármely licencfeltétel értelmében a Microsoft köteles lenne harmadik félnek licencbe adni a saját szoftverét vagy dokumentációját, mert a szoftver vagy dokumentáció magában foglalja az Ön visszajelzését.Ön nem küld olyan visszajelzést, amelyre vonatkozó bármely licencfeltétel értelmében a Microsoft köteles lenne harmadik félnek licencbe adni a saját szoftverét vagy dokumentációját, mert a szoftver vagy dokumentáció magában foglalja az Ön visszajelzését. Ezek a rendelkezések a jelen szerződés érvényességének lejárta után is hatályban maradnak.Ezek a rendelkezések a jelen szerződés érvényességének lejárta után is hatályban maradnak.

 2. ADATGYŰJTÉS.ADATGYŰJTÉS. A jelen szoftver adatokat – többek között az Ön eszközével és számítástechnikai környezetével kapcsolatos adatokat, használati és teljesítményadatokat, valamint összeomlási memóriaképeket – továbbít a Microsoftnak.A jelen szoftver adatokat – többek között az Ön eszközével és számítástechnikai környezetével kapcsolatos adatokat, használati és teljesítményadatokat, valamint összeomlási memóriaképeket – továbbít a Microsoftnak. A Microsoft különféle biztonsági technológiák és eljárások széles körének alkalmazásával segít megóvni az adatokat az illetéktelen hozzáféréstől, felhasználástól és nyilvánosságra hozataltól.A Microsoft különféle biztonsági technológiák és eljárások széles körének alkalmazásával segít megóvni az adatokat az illetéktelen hozzáféréstől, felhasználástól és nyilvánosságra hozataltól. A Microsoft évente törli ezeket az adatokat.A Microsoft évente törli ezeket az adatokat. Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan kezeli a Microsoft az általa gyűjtött személyes adatokat, olvassa el a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatát a https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681 webhelyen.Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan kezeli a Microsoft az általa gyűjtött személyes adatokat, olvassa el a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatát a https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681 webhelyen.

 3. MUNKAHELYI VAGY ISKOLAI FIÓKOK.MUNKAHELYI VAGY ISKOLAI FIÓKOK. A szoftverbe munkahelyi vagy iskolai e-mail-címmel jelentkezhet be.A szoftverbe munkahelyi vagy iskolai e-mail-címmel jelentkezhet be. Ha Ön él ezzel a lehetőséggel, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az Ön e-mail-címéhez társított tartomány tulajdonosa felügyelje és adminisztrálja az Ön fiókját, továbbá adatokat érjen el és vegyen birtokba, ideértve az Ön kommunikációs üzeneteinek és fájljainak tartalmát is.Ha Ön él ezzel a lehetőséggel, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az Ön e-mail-címéhez társított tartomány tulajdonosa felügyelje és adminisztrálja az Ön fiókját, továbbá adatokat érjen el és vegyen birtokba, ideértve az Ön kommunikációs üzeneteinek és fájljainak tartalmát is. Ön azt is elfogadja, hogy a szoftver Ön általi használatára a) az Ön szervezetének a szoftver használatát szabályozó irányelvei és szabályzatai, valamint b) a Microsoftnak az Önnel vagy az Ön szervezetével kötött szerződései vonatkozhatnak, és ebben az esetben nem a jelen feltételek alkalmazandók.Ön azt is elfogadja, hogy a szoftver Ön általi használatára a) az Ön szervezetének a szoftver használatát szabályozó irányelvei és szabályzatai, valamint b) a Microsoftnak az Önnel vagy az Ön szervezetével kötött szerződései vonatkozhatnak, és ebben az esetben nem a jelen feltételek alkalmazandók. Ha Önnek már van Microsoft-fiókja, de Ön a szoftvert egy másik munkahelyi vagy iskolai e-mail-címének segítségével éri el, akkor előfordulhat, hogy a rendszer az Ön Microsoft-fiókjához társított e-mail- cím frissítését kéri ahhoz, hogy Ön a szoftverhez továbbra is hozzáférhessen.Ha Önnek már van Microsoft-fiókja, de Ön a szoftvert egy másik munkahelyi vagy iskolai e-mail-címének segítségével éri el, akkor előfordulhat, hogy a rendszer az Ön Microsoft-fiókjához társított e-mail- cím frissítését kéri ahhoz, hogy Ön a szoftverhez továbbra is hozzáférhessen.

 4. A LICENC TERJEDELME.A LICENC TERJEDELME. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem.Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart.A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön:Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön:

a) nem kerülheti meg a szoftver semmilyen olyan technikai korlátozását, amely annak csak meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé;a) nem kerülheti meg a szoftver semmilyen olyan technikai korlátozását, amely annak csak meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé;

b) nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem nyerheti vissza annak forráskódját;b) nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem nyerheti vissza annak forráskódját;

c) nem távolíthatja el, nem minimalizálhatja, nem blokkolhatja és nem módosíthatja a Microsoft vagy a Microsoft szállítóinak szoftverben foglalt értesítéseit;c) nem távolíthatja el, nem minimalizálhatja, nem blokkolhatja és nem módosíthatja a Microsoft vagy a Microsoft szállítóinak szoftverben foglalt értesítéseit;

d) nem használhatja a szoftvert kereskedelmi, non-profit vagy bevételszerzési tevékenységekhez, kivéve, ha külön szerződés keretében Ön kereskedelmi használati jogokat vásárolt;d) nem használhatja a szoftvert kereskedelmi, non-profit vagy bevételszerzési tevékenységekhez, kivéve, ha külön szerződés keretében Ön kereskedelmi használati jogokat vásárolt;

e) nem használhatja a szoftvert semmiféle jogszabályba ütköző módon vagy kártékony programok létrehozásához vagy terjesztéséhez; illetvee) nem használhatja a szoftvert semmiféle jogszabályba ütköző módon vagy kártékony programok létrehozásához vagy terjesztéséhez; illetve

f) nem oszthatja meg, nem teheti közzé, nem terjesztheti és nem adhatja kölcsönbe a szoftvert, a szoftvert nem kínálhatja fel másoknak használatra különállóan üzemeltetett megoldásként, és a szoftvert vagy a jelen szerződést nem ruházhatja át egyetlen harmadik félre sem.f) nem oszthatja meg, nem teheti közzé, nem terjesztheti és nem adhatja kölcsönbe a szoftvert, a szoftvert nem kínálhatja fel másoknak használatra különállóan üzemeltetett megoldásként, és a szoftvert vagy a jelen szerződést nem ruházhatja át egyetlen harmadik félre sem.

 1. ÁTRUHÁZÁS EGY MÁSIK ESZKÖZRE.ÁTRUHÁZÁS EGY MÁSIK ESZKÖZRE. A szoftvert eltávolíthatja és használat céljából telepítheti egy másik eszközre.A szoftvert eltávolíthatja és használat céljából telepítheti egy másik eszközre. Ezáltal azonban Ön a licencet nem oszthatja meg több eszköz között.Ezáltal azonban Ön a licencet nem oszthatja meg több eszköz között.

 2. EXPORTKORLÁTOZÁSOK.EXPORTKORLÁTOZÁSOK. Ön köteles betartani a szoftverre vonatkozó, a végfelhasználás helyét, a végfelhasználókat és a végfelhasználást illető korlátozásokat tartalmazó valamennyi belföldi és nemzetközi jogszabályt és előírást.Ön köteles betartani a szoftverre vonatkozó, a végfelhasználás helyét, a végfelhasználókat és a végfelhasználást illető korlátozásokat tartalmazó valamennyi belföldi és nemzetközi jogszabályt és előírást. Az exportkorlátozásokról további tájékoztatás a következő webhelyen található: https://aka.ms/exporting.Az exportkorlátozásokról további tájékoztatás a következő webhelyen található: https://aka.ms/exporting.

 3. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK.TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. A Microsoft a jelen szerződés értelmében nem köteles terméktámogatási szolgáltatásokat nyújtani a szoftverhez.A Microsoft a jelen szerződés értelmében nem köteles terméktámogatási szolgáltatásokat nyújtani a szoftverhez. Minden biztosított támogatás „adott állapotban”, „annak minden hibájával együtt” érhető el, bármiféle szavatosság nélkül.Minden biztosított támogatás „adott állapotban”, „annak minden hibájával együtt” érhető el, bármiféle szavatosság nélkül.

 4. FRISSÍTÉSEK.FRISSÍTÉSEK. A szoftver rendszeresen ellenőrizheti, hogy vannak-e frissítések, és letöltheti és telepítheti a frissítéseket.A szoftver rendszeresen ellenőrizheti, hogy vannak-e frissítések, és letöltheti és telepítheti a frissítéseket. Ön frissítéseket kizárólag a Microsofttól vagy hivatalos forrásokból szerezhet be.Ön frissítéseket kizárólag a Microsofttól vagy hivatalos forrásokból szerezhet be. Előfordulhat, hogy a frissítések biztosításához a Microsoftnak frissítenie kell az Ön rendszerét.Előfordulhat, hogy a frissítések biztosításához a Microsoftnak frissítenie kell az Ön rendszerét. Ön vállalja, hogy minden további értesítés nélkül fogadja az ilyen automatikus frissítéseket.Ön vállalja, hogy minden további értesítés nélkül fogadja az ilyen automatikus frissítéseket. Előfordulhat, hogy a frissítések nem tartalmazzák vagy nem támogatják az összes meglévő szoftverfunkciót, szolgáltatást, illetve perifériaeszközt.Előfordulhat, hogy a frissítések nem tartalmazzák vagy nem támogatják az összes meglévő szoftverfunkciót, szolgáltatást, illetve perifériaeszközt.

 5. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSE ÉS LEMONDÁS PERTÁRASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL.VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSE ÉS LEMONDÁS PERTÁRASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL. Ez a szakasz akkor vonatkozik Önre, ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) az Amerikai Egyesült Államokban található.Ez a szakasz akkor vonatkozik Önre, ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) az Amerikai Egyesült Államokban található. Ön és a Microsoft abban állapodik meg, hogy ha Ön és a Microsoft között jogvita alakul ki, akkor 60 nap alatt informális egyeztetéssel megoldást próbálnak találni rá.Ön és a Microsoft abban állapodik meg, hogy ha Ön és a Microsoft között jogvita alakul ki, akkor 60 nap alatt informális egyeztetéssel megoldást próbálnak találni rá. Ha ez nem jár sikerrel, akkor Ön és a Microsoft vállalja, hogy az ügyet a Választottbíróságokról szóló szövetségi törvény (Federal Arbitration Act, a továbbiakban „FAA”) szerint az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, a továbbiakban „AAA”) elé viszi, és annak egyedi választottbírósági döntését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és nem indít pert esküdtszék vagy bíró előtt.Ha ez nem jár sikerrel, akkor Ön és a Microsoft vállalja, hogy az ügyet a Választottbíróságokról szóló szövetségi törvény (Federal Arbitration Act, a továbbiakban „FAA”) szerint az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, a továbbiakban „AAA”) elé viszi, és annak egyedi választottbírósági döntését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és nem indít pert esküdtszék vagy bíró előtt. Ehelyett egy pártatlan választottbíró dönt.Ehelyett egy pártatlan választottbíró dönt. Nem megengedett a pertársaság, a pertársaság-jellegű választottbírósági eljárás, a magánvádas eljárás közügynek minősülő esetben és semmilyen más olyan eljárás, amelyben valaki képviselői minőségében lép fel; ugyanakkor az egyedi eljárások összevonása sem megengedett az összes érintett fél hozzájárulása nélkül.Nem megengedett a pertársaság, a pertársaság-jellegű választottbírósági eljárás, a magánvádas eljárás közügynek minősülő esetben és semmilyen más olyan eljárás, amelyben valaki képviselői minőségében lép fel; ugyanakkor az egyedi eljárások összevonása sem megengedett az összes érintett fél hozzájárulása nélkül. A teljes Választottbírósági Szerződés további feltételeket tartalmaz, amelyeket itt érhet el: https://aka.ms/arb-agreement-1.A teljes Választottbírósági Szerződés további feltételeket tartalmaz, amelyeket itt érhet el: https://aka.ms/arb-agreement-1. Ön és a Microsoft elfogadja ezeket a feltételeket.Ön és a Microsoft elfogadja ezeket a feltételeket.

 6. FELMONDÁS.FELMONDÁS. A Microsoft minden más jogról való lemondás nélkül felmondhatja a jelen szerződést, ha Ön annak bármely feltételét vagy kikötését megszegi.A Microsoft minden más jogról való lemondás nélkül felmondhatja a jelen szerződést, ha Ön annak bármely feltételét vagy kikötését megszegi. Ilyen esetben Önnek meg kell semmisítenie a szoftver összes példányát és valamennyi összetevőjét.Ilyen esetben Önnek meg kell semmisítenie a szoftver összes példányát és valamennyi összetevőjét.

 7. A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE.A SZERZŐDÉS TELJESSÉGE. A jelen szerződés, valamint a Microsoft által megadott, kiegészítésekre, frissítésekre vagy harmadik felek által biztosított alkalmazásokra vonatkozó egyéb feltételek együttesen alkotják a teljes megállapodást erre a szoftverre vonatkozóan.A jelen szerződés, valamint a Microsoft által megadott, kiegészítésekre, frissítésekre vagy harmadik felek által biztosított alkalmazásokra vonatkozó egyéb feltételek együttesen alkotják a teljes megállapodást erre a szoftverre vonatkozóan.

 8. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK HELYE.ALKALMAZANDÓ JOG ÉS A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK HELYE. Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában szerezte be a szoftvert, akkor a jelen szerződés értelmezésével, az azzal kapcsolatos jogviták és minden egyéb igény tekintetében (beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen verseny tilalmának megszegésével és a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényeket is) az Ön lakhelye (vagy vállalat esetében székhelye) szerinti államnak, illetve tartománynak a törvényei az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire, azzal, hogy a választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó.Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában szerezte be a szoftvert, akkor a jelen szerződés értelmezésével, az azzal kapcsolatos jogviták és minden egyéb igény tekintetében (beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen verseny tilalmának megszegésével és a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényeket is) az Ön lakhelye (vagy vállalat esetében székhelye) szerinti államnak, illetve tartománynak a törvényei az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire, azzal, hogy a választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók, azzal, hogy a választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó.Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók, azzal, hogy a választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó. Ha megállapítható amerikai egyesült államokbeli szövetségi illetékesség, akkor Ön és a Microsoft hozzájárul a Washington állam King megyéjében működő szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve a választottbírósági eljárásokat).Ha megállapítható amerikai egyesült államokbeli szövetségi illetékesség, akkor Ön és a Microsoft hozzájárul a Washington állam King megyéjében működő szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve a választottbírósági eljárásokat). Ha nem, akkor Ön és a Microsoft hozzájárul a Washington állam King megyéjében működő Legfelső Bíróság kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve a választottbírósági eljárásokat).Ha nem, akkor Ön és a Microsoft hozzájárul a Washington állam King megyéjében működő Legfelső Bíróság kizárólagos joghatóságához és illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve a választottbírósági eljárásokat).

 9. KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK FÉL. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Apple és annak leányvállalatai a jelen szerződés kedvezményezettjei legyenek, és hogy a jelen szerződésnek az Apple érvényt szerezzen.KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK FÉL. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Apple és annak leányvállalatai a jelen szerződés kedvezményezettjei legyenek, és hogy a jelen szerződésnek az Apple érvényt szerezzen.

 10. FOGYASZTÓI JOGOK; REGIONÁLIS ELTÉRÉSEK. A jelen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön államának, tartományának, illetve országának törvényei más jogokat is biztosítanak Önnek, ideértve a fogyasztói jogokat is. A Microsofttal fennálló kapcsolatán kívül Önt azzal a féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, amelytől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az ilyen jogokat, ha az állam, a tartomány, illetve az ország törvényei ezt nem engedik meg. Ha például Ön a szoftvert az alábbi térségek valamelyikében szerezte be, vagy ha kötelezően alkalmazandók országspecifikus törvények, akkor Önre a következő rendelkezések alkalmazandók:FOGYASZTÓI JOGOK; REGIONÁLIS ELTÉRÉSEK. A jelen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön államának, tartományának, illetve országának törvényei más jogokat is biztosítanak Önnek, ideértve a fogyasztói jogokat is. A Microsofttal fennálló kapcsolatán kívül Önt azzal a féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, amelytől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az ilyen jogokat, ha az állam, a tartomány, illetve az ország törvényei ezt nem engedik meg. Ha például Ön a szoftvert az alábbi térségek valamelyikében szerezte be, vagy ha kötelezően alkalmazandók országspecifikus törvények, akkor Önre a következő rendelkezések alkalmazandók:

a) Ausztráliában.a) Ausztráliában. Önt az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében kötelező garanciák illetik meg, és a jelen szerződésnek nem célja e jogainak csorbítása.Önt az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében kötelező garanciák illetik meg, és a jelen szerződésnek nem célja e jogainak csorbítása.

b) Kanadában.b) Kanadában. Ha Ön Kanadában szerezte be a szoftvert, leállíthatja a frissítéseket, ha letiltja az automatikus frissítés funkciót, ha eszközén megszakítja az internetkapcsolatot (de ha és amikor ismételten csatlakozik, a szoftver folytatja a frissítések keresését és telepítését), vagy ha eltávolítja a szoftvert.Ha Ön Kanadában szerezte be a szoftvert, leállíthatja a frissítéseket, ha letiltja az automatikus frissítés funkciót, ha eszközén megszakítja az internetkapcsolatot (de ha és amikor ismételten csatlakozik, a szoftver folytatja a frissítések keresését és telepítését), vagy ha eltávolítja a szoftvert. Azt, hogy az Ön konkrét eszköze, illetve szoftvere esetében miként kell kikapcsolni a frissítéseket, a termék dokumentációja (ha van ilyen) ismerteti.Azt, hogy az Ön konkrét eszköze, illetve szoftvere esetében miként kell kikapcsolni a frissítéseket, a termék dokumentációja (ha van ilyen) ismerteti.

c) Németországban és Ausztriában.c) Németországban és Ausztriában.

i.i. Szavatosság.Szavatosság. A megfelelően licencelt szoftver alapvetően a szoftverhez mellékelt Microsoft-dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni.A megfelelően licencelt szoftver alapvetően a szoftverhez mellékelt Microsoft-dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni. A Microsoft azonban nem nyújt szerződéses garanciát a licencelt szoftverhez kapcsolódóan.A Microsoft azonban nem nyújt szerződéses garanciát a licencelt szoftverhez kapcsolódóan.

ii.ii. A felelősség korlátozása.A felelősség korlátozása. Szándékos magatartás, súlyos gondatlanság, a Termékfelelősségi Törvényen alapuló igények, valamint halál, személyi vagy fizikai sérülés esetén a Microsoft a törvényi szabályoknak megfelelően tartozik felelősséggel.Szándékos magatartás, súlyos gondatlanság, a Termékfelelősségi Törvényen alapuló igények, valamint halál, személyi vagy fizikai sérülés esetén a Microsoft a törvényi szabályoknak megfelelően tartozik felelősséggel.

Az előző ii.Az előző ii. pont alapján a Microsoft csak akkor tartozik felelősséggel a kismértékű gondatlanságért, ha a Microsoft olyan lényeges szerződési kötelezettségeit szegi meg, amelyek teljesítése elősegíti a jelen szerződés rendelkezéseinek betartását, amelyek megszegése veszélyezteti a jelen szerződés célját, és amelyek betartásában egy fél folyamatosan bízhat (úgynevezett „sarkalatos kötelezettségek”).pont alapján a Microsoft csak akkor tartozik felelősséggel a kismértékű gondatlanságért, ha a Microsoft olyan lényeges szerződési kötelezettségeit szegi meg, amelyek teljesítése elősegíti a jelen szerződés rendelkezéseinek betartását, amelyek megszegése veszélyezteti a jelen szerződés célját, és amelyek betartásában egy fél folyamatosan bízhat (úgynevezett „sarkalatos kötelezettségek”). A kismértékű gondatlanság egyéb eseteiben a Microsoft nem felelős a kismértékű gondatlanságért.A kismértékű gondatlanság egyéb eseteiben a Microsoft nem felelős a kismértékű gondatlanságért.

 1. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. A LICENC AZ „ADOTT ÁLLAPOTÚ” SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT. ÖN AZ ALKALMAZÁST SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. HA SZERETNÉ, KÉRHETI A VÉTELÁR MEGTÉRÍTÉSÉT AZ APPLE VÁLLALATTÓL. AZ APPLE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN MÁS SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGGEL NEM RENDELKEZIK. A MICROSOFT NEM NYÚJT SEMMIFÉLE KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. A HELYI TÖRVÉNYEK SZERINT ÖN OLYAN TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGOKKAL VAGY JOGSZABÁLYI GARANCIÁKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKET A JELEN SZERZŐDÉS NEM MÓDOSÍTHAT. A MICROSOFT EZÚTON A HELYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR BÁRMIFÉLE VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓKAT IS.SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. A LICENC AZ „ADOTT ÁLLAPOTÚ” SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT. ÖN AZ ALKALMAZÁST SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. HA SZERETNÉ, KÉRHETI A VÉTELÁR MEGTÉRÍTÉSÉT AZ APPLE VÁLLALATTÓL. AZ APPLE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN MÁS SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGGEL NEM RENDELKEZIK. A MICROSOFT NEM NYÚJT SEMMIFÉLE KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. A HELYI TÖRVÉNYEK SZERINT ÖN OLYAN TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGOKKAL VAGY JOGSZABÁLYI GARANCIÁKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKET A JELEN SZERZŐDÉS NEM MÓDOSÍTHAT. A MICROSOFT EZÚTON A HELYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR BÁRMIFÉLE VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓKAT IS.

 2. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK ÉS KÁROK KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. HA AZ ELŐBBI SZAVATOSSÁGKIZÁRÁS ELLENÉRE ÖNNEK BÁRMIFÉLE ALAPJA VAN ARRA, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÉRJEN, AZ APPLE VÁLLALATTÓL, A MICROSOFTTÓL VAGY A MICROSOFT SZÁLLÍTÓITÓL CSAK KÖZVETLEN KÁR ESETÉN, A SZOFTVERÉRT FIZETETT ÖSSZEG EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST. ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE A KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, A RENDKÍVÜLI, A KÖZVETETT ÉS A VÉLETLENSZERŰ KÁROKAT IS.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK ÉS KÁROK KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. HA AZ ELŐBBI SZAVATOSSÁGKIZÁRÁS ELLENÉRE ÖNNEK BÁRMIFÉLE ALAPJA VAN ARRA, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÉRJEN, AZ APPLE VÁLLALATTÓL, A MICROSOFTTÓL VAGY A MICROSOFT SZÁLLÍTÓITÓL CSAK KÖZVETLEN KÁR ESETÉN, A SZOFTVERÉRT FIZETETT ÖSSZEG EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST. ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE A KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, A RENDKÍVÜLI, A KÖZVETETT ÉS A VÉLETLENSZERŰ KÁROKAT IS.

Ez a korlátozás vonatkozik (a) bármely, a szoftverrel, szolgáltatással, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél webhelyével vagy alkalmazásával kapcsolatos ügyre, valamint (b) a szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, fokozott felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott vagy egyéb kárral kapcsolatos igényre, minden esetben az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.A korlátozás akkor is érvényes, ha a Microsoft vagy az Apple tudott, vagy ha a Microsoftnak vagy az Apple-nek tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert állama, tartománya, illetve országa nem teszi lehetővé a véletlenszerű, a következményi vagy egyéb károkért vállalandó felelősség kizárását, illetve korlátozását.Ez a korlátozás vonatkozik (a) bármely, a szoftverrel, szolgáltatással, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél webhelyével vagy alkalmazásával kapcsolatos ügyre, valamint (b) a szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, fokozott felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott vagy egyéb kárral kapcsolatos igényre, minden esetben az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.A korlátozás akkor is érvényes, ha a Microsoft vagy az Apple tudott, vagy ha a Microsoftnak vagy az Apple-nek tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert állama, tartománya, illetve országa nem teszi lehetővé a véletlenszerű, a következményi vagy egyéb károkért vállalandó felelősség kizárását, illetve korlátozását.

IndonesianIndonesian

PERSYARATAN LISENSI PERANGKAT LUNAK MICROSOFT APLIKASI SELULER MICROSOFT STREAM IOSPERSYARATAN LISENSI PERANGKAT LUNAK MICROSOFT APLIKASI SELULER MICROSOFT STREAM IOS

JIKA ANDA TINGGAL DI (ATAU JIKA KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ANDA BERLOKASI DI) AMERIKA SERIKAT, HARAP BACA BAGIAN “ARBITRASE YANG MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL” DI BAWAH INI. KLAUSUL TERSEBUT MEMENGARUHI PENYELESAIAN SENGKETA.JIKA ANDA TINGGAL DI (ATAU JIKA KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ANDA BERLOKASI DI) AMERIKA SERIKAT, HARAP BACA BAGIAN “ARBITRASE YANG MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL” DI BAWAH INI. KLAUSUL TERSEBUT MEMENGARUHI PENYELESAIAN SENGKETA.

Persyaratan lisensi ini adalah perjanjian antara Anda dan Microsoft Corporation (atau salah satu afiliasinya).Persyaratan lisensi ini adalah perjanjian antara Anda dan Microsoft Corporation (atau salah satu afiliasinya). Persyaratan ini berlaku untuk perangkat lunak yang tercantum di atas dan semua pembaruan perangkat lunak atau layanan Microsoft (kecuali selama layanan atau pembaruan tersebut dilengkapi persyaratan baru atau tambahan, dalam hal ini persyaratan yang berbeda tersebut kemungkinan akan berlaku dan tidak mengubah hak Anda atau Microsoft terkait dengan layanan atau perangkat lunak yang telah diperbarui sebelumnya).Persyaratan ini berlaku untuk perangkat lunak yang tercantum di atas dan semua pembaruan perangkat lunak atau layanan Microsoft (kecuali selama layanan atau pembaruan tersebut dilengkapi persyaratan baru atau tambahan, dalam hal ini persyaratan yang berbeda tersebut kemungkinan akan berlaku dan tidak mengubah hak Anda atau Microsoft terkait dengan layanan atau perangkat lunak yang telah diperbarui sebelumnya). APABILA ANDA MEMATUHI PERSYARATAN LISENSI INI, ANDA MEMILIKI HAK SEBAGAIMANA TERCANTUM DI BAWAH INI.APABILA ANDA MEMATUHI PERSYARATAN LISENSI INI, ANDA MEMILIKI HAK SEBAGAIMANA TERCANTUM DI BAWAH INI. DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK TERSEBUT, BERARTI ANDA MENYETUJUI PERSYARATAN INI.DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK TERSEBUT, BERARTI ANDA MENYETUJUI PERSYARATAN INI. APABILA ANDA TIDAK MENERIMA PERSYARATAN, JANGAN GUNAKAN PERANGKAT LUNAK.APABILA ANDA TIDAK MENERIMA PERSYARATAN, JANGAN GUNAKAN PERANGKAT LUNAK. KEMBALIKAN PERANGKAT LUNAK KE APPLE INC.KEMBALIKAN PERANGKAT LUNAK KE APPLE INC. ("APPLE") UNTUK MENDAPATKAN PENGEMBALIAN DANA ATAU KREDIT JIKA BERLAKU.("APPLE") UNTUK MENDAPATKAN PENGEMBALIAN DANA ATAU KREDIT JIKA BERLAKU.

 1. HAK PENGINSTALAN DAN PENGGUNAAN.HAK PENGINSTALAN DAN PENGGUNAAN. Anda dapat menginstal dan menggunakan satu salinan perangkat lunak ini pada perangkat berbasis iOS sebagaimana diizinkan oleh aturan penggunaan Apple App Store.Anda dapat menginstal dan menggunakan satu salinan perangkat lunak ini pada perangkat berbasis iOS sebagaimana diizinkan oleh aturan penggunaan Apple App Store.

a) Aplikasi Microsoft yang Disertakan.a) Aplikasi Microsoft yang Disertakan. Perangkat lunak ini mencakup komponen dari Microsoft Azure Media Player.Perangkat lunak ini mencakup komponen dari Microsoft Azure Media Player. Komponen tersebut diatur oleh perjanjian terpisah dan kebijakan dukungan produk mereka sendiri, seperti dijelaskan pada persyaratan lisensi yang terdapat dalam direktori penginstalan untuk komponen tersebut atau di folder “Lisensi” yang menyertai perangkat lunak tersebut.Komponen tersebut diatur oleh perjanjian terpisah dan kebijakan dukungan produk mereka sendiri, seperti dijelaskan pada persyaratan lisensi yang terdapat dalam direktori penginstalan untuk komponen tersebut atau di folder “Lisensi” yang menyertai perangkat lunak tersebut.

b) Perangkat Lunak Pihak Ketiga.b) Perangkat Lunak Pihak Ketiga. Perangkat lunak dapat menyertakan aplikasi pihak ketiga yang dilisensikan kepada Anda berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan persyaratan mereka sendiri.Perangkat lunak dapat menyertakan aplikasi pihak ketiga yang dilisensikan kepada Anda berdasarkan perjanjian ini atau berdasarkan persyaratan mereka sendiri. Persyaratan lisensi, pemberitahuan, dan pernyataan, jika ada, untuk aplikasi pihak ketiga dapat diakses secara online di https://aka.ms/thirdpartynotices atau dalam file pemberitahuan yang disertakan.Persyaratan lisensi, pemberitahuan, dan pernyataan, jika ada, untuk aplikasi pihak ketiga dapat diakses secara online di https://aka.ms/thirdpartynotices atau dalam file pemberitahuan yang disertakan. Bahkan jika aplikasi tersebut diatur oleh perjanjian lain, penafian, batasan terhadap, dan pengecualian kerugian di bawah ini juga berlaku sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku.Bahkan jika aplikasi tersebut diatur oleh perjanjian lain, penafian, batasan terhadap, dan pengecualian kerugian di bawah ini juga berlaku sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku.

 1. UMPAN BALIK.UMPAN BALIK. Apabila Anda memberikan umpan balik mengenai perangkat lunak kepada Microsoft, Anda memberikan kepada Microsoft, tanpa biaya, hak untuk menggunakan, membagikan, dan mengomersialkan umpan balik Anda dengan cara apa pun serta untuk maksud apa pun.Apabila Anda memberikan umpan balik mengenai perangkat lunak kepada Microsoft, Anda memberikan kepada Microsoft, tanpa biaya, hak untuk menggunakan, membagikan, dan mengomersialkan umpan balik Anda dengan cara apa pun serta untuk maksud apa pun. Anda sebaiknya tidak memberikan umpan balik yang diatur dalam lisensi yang mengharuskan Microsoft melisensikan perangkat lunak atau dokumentasinya kepada pihak ketiga karena Microsoft menyertakan tanggapan Anda di dalamnya.Anda sebaiknya tidak memberikan umpan balik yang diatur dalam lisensi yang mengharuskan Microsoft melisensikan perangkat lunak atau dokumentasinya kepada pihak ketiga karena Microsoft menyertakan tanggapan Anda di dalamnya. Hak-hak ini terus berlaku setelah perjanjian ini berakhir.Hak-hak ini terus berlaku setelah perjanjian ini berakhir.

 2. PENGUMPULAN DATA.PENGUMPULAN DATA. Perangkat lunak ini mengirimkan data ke Microsoft, termasuk data tentang perangkat dan lingkungan komputasi Anda, data penggunaan dan kinerja, dan data crash dump (kemacetan) yang Anda pilih untuk dikirimkan.Perangkat lunak ini mengirimkan data ke Microsoft, termasuk data tentang perangkat dan lingkungan komputasi Anda, data penggunaan dan kinerja, dan data crash dump (kemacetan) yang Anda pilih untuk dikirimkan. Microsoft menggunakan berbagai teknologi dan prosedur keamanan untuk membantu melindungi data dari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah.Microsoft menggunakan berbagai teknologi dan prosedur keamanan untuk membantu melindungi data dari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah. Microsoft menghapus data tersebut setiap tahun.Microsoft menghapus data tersebut setiap tahun. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara Microsoft memproses data pribadi yang kami kumpulkan, lihatlah Pernyataan Privasi Microsoft di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara Microsoft memproses data pribadi yang kami kumpulkan, lihatlah Pernyataan Privasi Microsoft di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. AKUN KANTOR ATAU SEKOLAH.AKUN KANTOR ATAU SEKOLAH. Anda dapat masuk ke perangkat lunak dengan alamat email kantor atau sekolah.Anda dapat masuk ke perangkat lunak dengan alamat email kantor atau sekolah. Apabila melakukannya, Anda menyetujui bahwa pemilik domain yang terkait dengan alamat email Anda dapat mengontrol dan mengelola akun Anda, serta mengakses dan memproses data Anda, termasuk konten komunikasi dan file Anda.Apabila melakukannya, Anda menyetujui bahwa pemilik domain yang terkait dengan alamat email Anda dapat mengontrol dan mengelola akun Anda, serta mengakses dan memproses data Anda, termasuk konten komunikasi dan file Anda. Anda selanjutnya setuju bahwa penggunaan perangkat lunak oleh Anda tunduk pada a) panduan dan kebijakan organisasi Anda terkait penggunaan perangkat lunak, dan b) perjanjian antara Anda atau organisasi Anda dengan Microsoft, dan dalam situasi tersebut, persyaratan ini dapat tidak berlaku.Anda selanjutnya setuju bahwa penggunaan perangkat lunak oleh Anda tunduk pada a) panduan dan kebijakan organisasi Anda terkait penggunaan perangkat lunak, dan b) perjanjian antara Anda atau organisasi Anda dengan Microsoft, dan dalam situasi tersebut, persyaratan ini dapat tidak berlaku. Apabila Anda sudah memiliki akun Microsoft dan menggunakan alamat email kantor atau sekolah terpisah untuk mengakses perangkat lunak, Anda dapat diminta untuk memperbarui alamat email yang terhubung ke akun Microsoft Anda agar tetap dapat mengakses perangkat lunak.Apabila Anda sudah memiliki akun Microsoft dan menggunakan alamat email kantor atau sekolah terpisah untuk mengakses perangkat lunak, Anda dapat diminta untuk memperbarui alamat email yang terhubung ke akun Microsoft Anda agar tetap dapat mengakses perangkat lunak.

 4. CAKUPAN LISENSI.CAKUPAN LISENSI. Perangkat lunak ini dilisensikan dan tidak dijual.Perangkat lunak ini dilisensikan dan tidak dijual. Microsoft memiliki semua hak lainnya.Microsoft memiliki semua hak lainnya. Kecuali jika hukum yang berlaku memberi Anda hak lainnya terlepas dari batasan ini, Anda tidak akan (dan tidak memiliki hak untuk):Kecuali jika hukum yang berlaku memberi Anda hak lainnya terlepas dari batasan ini, Anda tidak akan (dan tidak memiliki hak untuk):

a) mengubah batasan teknis dalam perangkat lunak yang hanya mengizinkan Anda menggunakannya dengan cara tertentu;a) mengubah batasan teknis dalam perangkat lunak yang hanya mengizinkan Anda menggunakannya dengan cara tertentu;

b) merekayasa balik, mengurai, atau membongkar perangkat lunak;b) merekayasa balik, mengurai, atau membongkar perangkat lunak;

c) menghapus, memperkecil, memblokir, atau memodifikasi pemberitahuan apa pun dari Microsoft atau pemasoknya di perangkat lunak;c) menghapus, memperkecil, memblokir, atau memodifikasi pemberitahuan apa pun dari Microsoft atau pemasoknya di perangkat lunak;

d) menggunakan perangkat lunak untuk aktivitas komersial, nirlaba, atau yang menghasilkan pendapatan kecuali jika Anda memiliki hak penggunaan komersial berdasarkan perjanjian terpisah; e) menggunakan perangkat lunak dengan cara yang melanggar hukum atau membuat atau menyebarkan malware; ataud) menggunakan perangkat lunak untuk aktivitas komersial, nirlaba, atau yang menghasilkan pendapatan kecuali jika Anda memiliki hak penggunaan komersial berdasarkan perjanjian terpisah; e) menggunakan perangkat lunak dengan cara yang melanggar hukum atau membuat atau menyebarkan malware; atau

f) membagikan, mempublikasikan, menyebarluaskan, atau meminjamkan perangkat lunak, menyediakan perangkat lunak sebagai solusi yang di-host terpisah untuk digunakan oleh orang lain, atau mengalihkan perangkat lunak atau perjanjian ini kepada pihak ketiga.f) membagikan, mempublikasikan, menyebarluaskan, atau meminjamkan perangkat lunak, menyediakan perangkat lunak sebagai solusi yang di-host terpisah untuk digunakan oleh orang lain, atau mengalihkan perangkat lunak atau perjanjian ini kepada pihak ketiga.

 1. PENGALIHAN KE PERANGKAT LAIN.PENGALIHAN KE PERANGKAT LAIN. Anda dapat menghapus perangkat lunak dan menginstalnya di perangkat lain untuk Anda gunakan.Anda dapat menghapus perangkat lunak dan menginstalnya di perangkat lain untuk Anda gunakan. Anda tidak boleh membagikan lisensi ini di beberapa perangkat.Anda tidak boleh membagikan lisensi ini di beberapa perangkat.

 2. PEMBATASAN EKSPOR.PEMBATASAN EKSPOR. Anda harus mematuhi semua undang-undang serta peraturan ekspor dalam negeri dan internasional yang berlaku atas perangkat lunak, yang mencakup pembatasan wilayah tujuan, pengguna akhir, dan penggunaan akhir.Anda harus mematuhi semua undang-undang serta peraturan ekspor dalam negeri dan internasional yang berlaku atas perangkat lunak, yang mencakup pembatasan wilayah tujuan, pengguna akhir, dan penggunaan akhir. Untuk informasi lebih lanjut tentang pembatasan ekspor, kunjungi https://aka.ms/exporting.Untuk informasi lebih lanjut tentang pembatasan ekspor, kunjungi https://aka.ms/exporting.

 3. LAYANAN DUKUNGAN.LAYANAN DUKUNGAN. Berdasarkan perjanjian ini, Microsoft tidak berkewajiban menyediakan layanan dukungan untuk perangkat lunak.Berdasarkan perjanjian ini, Microsoft tidak berkewajiban menyediakan layanan dukungan untuk perangkat lunak. Dukungan diberikan “sebagaimana adanya”, “dengan segala kekurangannya”, dan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun.Dukungan diberikan “sebagaimana adanya”, “dengan segala kekurangannya”, dan tanpa jaminan dalam bentuk apa pun.

 4. PEMBARUAN.PEMBARUAN. Perangkat lunak dapat secara berkala memeriksa pembaruan, serta mengunduh dan menginstalnya untuk Anda.Perangkat lunak dapat secara berkala memeriksa pembaruan, serta mengunduh dan menginstalnya untuk Anda. Anda dapat memperoleh pembaruan hanya dari Microsoft atau sumber resmi lainnya.Anda dapat memperoleh pembaruan hanya dari Microsoft atau sumber resmi lainnya. Microsoft mungkin harus memperbarui sistem Anda untuk menyediakan pembaruan tersebut.Microsoft mungkin harus memperbarui sistem Anda untuk menyediakan pembaruan tersebut. Anda setuju untuk menerima pembaruan otomatis ini tanpa pemberitahuan tambahan.Anda setuju untuk menerima pembaruan otomatis ini tanpa pemberitahuan tambahan. Pembaruan mungkin tidak menyertakan ataupun mendukung semua fitur perangkat lunak, layanan, atau perangkat periferal yang ada.Pembaruan mungkin tidak menyertakan ataupun mendukung semua fitur perangkat lunak, layanan, atau perangkat periferal yang ada.

 5. ARBITRASE MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL.ARBITRASE MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL. Bagian ini berlaku jika Anda tinggal di (atau jika kantor pusat perusahaan Anda berlokasi di) Amerika Serikat.Bagian ini berlaku jika Anda tinggal di (atau jika kantor pusat perusahaan Anda berlokasi di) Amerika Serikat. Jika Anda dan Microsoft menghadapi sengketa, Anda dan Microsoft setuju untuk mencoba untuk menyelesaikannya secara informal selama 60 hari.Jika Anda dan Microsoft menghadapi sengketa, Anda dan Microsoft setuju untuk mencoba untuk menyelesaikannya secara informal selama 60 hari. Jika Anda dan Microsoft tidak berhasil melakukannya, Anda dan Microsoft setuju untuk menggunakan jalur arbitrase individual yang mengikat yang tunduk pada American Arbitration Association berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Federal (Federal Arbitration Act/“FAA”), dan tidak mengajukan tuntutan di pengadilan di hadapan hakim atau juri.Jika Anda dan Microsoft tidak berhasil melakukannya, Anda dan Microsoft setuju untuk menggunakan jalur arbitrase individual yang mengikat yang tunduk pada American Arbitration Association berdasarkan Undang-Undang Arbitrase Federal (Federal Arbitration Act/“FAA”), dan tidak mengajukan tuntutan di pengadilan di hadapan hakim atau juri. Sebagai gantinya, arbiter netral akan membuat keputusan.Sebagai gantinya, arbiter netral akan membuat keputusan. Tuntutan hukum gugatan massal, arbitrase tingkat massal, tindakan umum pengacara pribadi, dan proses hukum lainnya saat salah satu pihak bertindak sebagai perwakilan tidak diizinkan; menggabungkan proses hukum terpisah tanpa seizin semua pihak juga tidak diizinkan.Tuntutan hukum gugatan massal, arbitrase tingkat massal, tindakan umum pengacara pribadi, dan proses hukum lainnya saat salah satu pihak bertindak sebagai perwakilan tidak diizinkan; menggabungkan proses hukum terpisah tanpa seizin semua pihak juga tidak diizinkan. Perjanjian Arbitrase dengan persyaratan selengkapnya dapat dilihat di https://aka.ms/arb-agreement-1.Perjanjian Arbitrase dengan persyaratan selengkapnya dapat dilihat di https://aka.ms/arb-agreement-1. Anda dan Microsoft setuju dengan persyaratan ini.Anda dan Microsoft setuju dengan persyaratan ini.

 6. PENGHENTIAN.PENGHENTIAN. Tanpa praduga atas hak lain apa pun, Microsoft dapat menghentikan perjanjian ini jika Anda tidak mematuhi sebagian dari persyaratan atau ketentuannya.Tanpa praduga atas hak lain apa pun, Microsoft dapat menghentikan perjanjian ini jika Anda tidak mematuhi sebagian dari persyaratan atau ketentuannya. Apabila demikian, Anda wajib memusnahkan semua salinan perangkat lunak dan seluruh bagian komponen-komponennya.Apabila demikian, Anda wajib memusnahkan semua salinan perangkat lunak dan seluruh bagian komponen-komponennya.

 7. KESELURUHAN PERJANJIAN.KESELURUHAN PERJANJIAN. Perjanjian ini, dan persyaratan lain yang mungkin diberikan oleh Microsoft untuk tambahan, pembaruan, atau aplikasi pihak ketiga, adalah perjanjian menyeluruh untuk perangkat lunak ini.Perjanjian ini, dan persyaratan lain yang mungkin diberikan oleh Microsoft untuk tambahan, pembaruan, atau aplikasi pihak ketiga, adalah perjanjian menyeluruh untuk perangkat lunak ini.

 8. UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DAN TEMPAT PENYELESAIAN SENGKETA.UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DAN TEMPAT PENYELESAIAN SENGKETA. Apabila Anda memperoleh perangkat lunak di Amerika Serikat atau Kanada, undang-undang negara bagian atau provinsi tempat tinggal Anda (atau, lokasi kantor pusat perusahaan Anda) mengatur penafsiran perjanjian ini, klaim atas pelanggarannya, dan semua klaim lainnya (termasuk perlindungan konsumen, persaingan tidak sehat, dan klaim wanprestasi), meskipun terdapat pertentangan prinsip undang-undang, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase.Apabila Anda memperoleh perangkat lunak di Amerika Serikat atau Kanada, undang-undang negara bagian atau provinsi tempat tinggal Anda (atau, lokasi kantor pusat perusahaan Anda) mengatur penafsiran perjanjian ini, klaim atas pelanggarannya, dan semua klaim lainnya (termasuk perlindungan konsumen, persaingan tidak sehat, dan klaim wanprestasi), meskipun terdapat pertentangan prinsip undang-undang, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase. Apabila Anda memperoleh perangkat lunak di negara lain, undang-undang negara tersebut berlaku, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase.Apabila Anda memperoleh perangkat lunak di negara lain, undang-undang negara tersebut berlaku, kecuali bahwa FAA mengatur semua ketentuan yang terkait dengan arbitrase. Apabila terdapat wilayah hukum federal A.S., Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi pengadilan federal di King County, Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase).Apabila terdapat wilayah hukum federal A.S., Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi pengadilan federal di King County, Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase). Apabila tidak, Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi Pengadilan Tinggi di King County, Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase).Apabila tidak, Anda dan Microsoft akan menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi Pengadilan Tinggi di King County, Washington untuk semua sengketa yang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase).

 9. PENERIMA PIHAK KETIGA. Anda menyetujui bahwa Apple dan anak perusahaannya merupakan penerima pihak ketiga dalam perjanjian ini, dan Apple berhak memberlakukan perjanjian ini.PENERIMA PIHAK KETIGA. Anda menyetujui bahwa Apple dan anak perusahaannya merupakan penerima pihak ketiga dalam perjanjian ini, dan Apple berhak memberlakukan perjanjian ini.

 10. HAK KONSUMEN; VARIASI REGIONAL. Perjanjian ini menguraikan hak-hak hukum tertentu. Anda mungkin memiliki hak lain, termasuk hak konsumen, berdasarkan undang-undang negara bagian, provinsi, atau negara Anda. Terpisah dan di luar hubungan Anda dengan Microsoft, Anda mungkin juga memiliki hak sehubungan dengan pihak yang memberikan perangkat lunak tersebut. Perjanjian ini tidak mengubah hak lain tersebut jika undang-undang negara bagian, provinsi, atau negara Anda tidak mengizinkannya. Misalnya, jika Anda mendapatkan perangkat lunak di salah satu kawasan di bawah ini, atau hukum wajib negara berlaku, maka ketentuan berikut ini berlaku untuk Anda:HAK KONSUMEN; VARIASI REGIONAL. Perjanjian ini menguraikan hak-hak hukum tertentu. Anda mungkin memiliki hak lain, termasuk hak konsumen, berdasarkan undang-undang negara bagian, provinsi, atau negara Anda. Terpisah dan di luar hubungan Anda dengan Microsoft, Anda mungkin juga memiliki hak sehubungan dengan pihak yang memberikan perangkat lunak tersebut. Perjanjian ini tidak mengubah hak lain tersebut jika undang-undang negara bagian, provinsi, atau negara Anda tidak mengizinkannya. Misalnya, jika Anda mendapatkan perangkat lunak di salah satu kawasan di bawah ini, atau hukum wajib negara berlaku, maka ketentuan berikut ini berlaku untuk Anda:

a) Australia.a) Australia. Anda memiliki garansi resmi berdasarkan Hukum Konsumen Australia dan tidak ada satu pernyataan pun dalam perjanjian ini yang ditujukan untuk memengaruhi hak tersebut.Anda memiliki garansi resmi berdasarkan Hukum Konsumen Australia dan tidak ada satu pernyataan pun dalam perjanjian ini yang ditujukan untuk memengaruhi hak tersebut.

b) Kanada.b) Kanada. Apabila Anda memperoleh perangkat lunak ini di Kanada, Anda dapat berhenti menerima pembaruan dengan menonaktifkan fitur pembaruan otomatis, memutuskan sambungan perangkat Anda dari Internet (namun demikian, jika dan saat Anda tersambung kembali ke Internet, perangkat lunak akan melanjutkan pemeriksaan dan penginstalan pembaruan), atau menghapus perangkat lunak.Apabila Anda memperoleh perangkat lunak ini di Kanada, Anda dapat berhenti menerima pembaruan dengan menonaktifkan fitur pembaruan otomatis, memutuskan sambungan perangkat Anda dari Internet (namun demikian, jika dan saat Anda tersambung kembali ke Internet, perangkat lunak akan melanjutkan pemeriksaan dan penginstalan pembaruan), atau menghapus perangkat lunak. Dokumentasi produk, jika ada, mungkin juga menjelaskan cara menonaktifkan pembaruan untuk perangkat atau perangkat lunak khusus Anda.Dokumentasi produk, jika ada, mungkin juga menjelaskan cara menonaktifkan pembaruan untuk perangkat atau perangkat lunak khusus Anda.

c) Jerman dan Austria.c) Jerman dan Austria.

i.i. Jaminan.Jaminan. Perangkat lunak yang dilisensikan dengan benar akan berjalan secara substansial sebagaimana dijelaskan dalam semua materi Microsoft yang diberikan bersama perangkat lunak.Perangkat lunak yang dilisensikan dengan benar akan berjalan secara substansial sebagaimana dijelaskan dalam semua materi Microsoft yang diberikan bersama perangkat lunak. Namun, Microsoft tidak memberikan garansi kontrak sehubungan dengan perangkat lunak berlisensi.Namun, Microsoft tidak memberikan garansi kontrak sehubungan dengan perangkat lunak berlisensi.

ii.ii. Batasan Kewajiban.Batasan Kewajiban. Apabila terjadi tindakan yang disengaja, kelalaian berat, tuntutan berdasarkan Undang-Undang Kewajiban Produk, serta dalam kasus kematian atau cedera fisik, Microsoft bertanggung jawab menurut hukum tertulis.Apabila terjadi tindakan yang disengaja, kelalaian berat, tuntutan berdasarkan Undang-Undang Kewajiban Produk, serta dalam kasus kematian atau cedera fisik, Microsoft bertanggung jawab menurut hukum tertulis.

Berdasarkan klausul ii sebelumnya, Microsoft hanya akan bertanggung jawab atas kelalaian ringan jika Microsoft melanggar kewajiban kontrak materi tersebut, pemenuhan yang memfasilitasi kelayakan pelaksanaan perjanjian ini, pelanggaran yang membahayakan tujuan perjanjian ini, dan kepatuhan yang selalu diyakini salah satu pihak (disebut sebagai "kewajiban kardinal").Berdasarkan klausul ii sebelumnya, Microsoft hanya akan bertanggung jawab atas kelalaian ringan jika Microsoft melanggar kewajiban kontrak materi tersebut, pemenuhan yang memfasilitasi kelayakan pelaksanaan perjanjian ini, pelanggaran yang membahayakan tujuan perjanjian ini, dan kepatuhan yang selalu diyakini salah satu pihak (disebut sebagai "kewajiban kardinal"). Dalam kasus kelalaian ringan lainnya, Microsoft tidak bertanggung jawab atas kelalaian ringan.Dalam kasus kelalaian ringan lainnya, Microsoft tidak bertanggung jawab atas kelalaian ringan.

 1. PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN. PERANGKAT LUNAK DILISENSIKAN “APA ADANYA.” ANDA MENANGGUNG RISIKO PENGGUNAANNYA. JIKA INGIN, ANDA DAPAT MEMBERI TAHU APPLE UNTUK MEMPEROLEH PENGEMBALIAN UANG SENILAI HARGA PEMBELIAN. HINGGA BATAS MAKSIMUM YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, APPLE TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN JAMINAN APA PUN LAINNYA. MICROSOFT TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN, GARANSI, MAUPUN KETENTUAN LAIN SECARA TERSURAT. ANDA MUNGKIN MEMILIKI HAK KONSUMEN ATAU GARANSI RESMI LAINNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SETEMPAT YANG TIDAK DAPAT DIUBAH OLEH PERJANJIAN INI. SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG SETEMPAT, MICROSOFT MENGECUALIKAN SEMUA JAMINAN TERSIRAT, TERMASUK KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN NON-PELANGGARAN.PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN. PERANGKAT LUNAK DILISENSIKAN “APA ADANYA.” ANDA MENANGGUNG RISIKO PENGGUNAANNYA. JIKA INGIN, ANDA DAPAT MEMBERI TAHU APPLE UNTUK MEMPEROLEH PENGEMBALIAN UANG SENILAI HARGA PEMBELIAN. HINGGA BATAS MAKSIMUM YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, APPLE TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN JAMINAN APA PUN LAINNYA. MICROSOFT TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN, GARANSI, MAUPUN KETENTUAN LAIN SECARA TERSURAT. ANDA MUNGKIN MEMILIKI HAK KONSUMEN ATAU GARANSI RESMI LAINNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SETEMPAT YANG TIDAK DAPAT DIUBAH OLEH PERJANJIAN INI. SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG SETEMPAT, MICROSOFT MENGECUALIKAN SEMUA JAMINAN TERSIRAT, TERMASUK KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN NON-PELANGGARAN.

 2. BATASAN TERHADAP DAN PENGECUALIAN PEMULIHAN DAN KERUSAKAN. JIKA ANDA MEMILIKI DASAR UNTUK MEMINTA GANTI RUGI TERLEPAS DARI PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN SEBELUMNYA, ANDA HANYA DAPAT MEMINTA GANTI RUGI LANGSUNG KEPADA APPLE, MICROSOFT, DAN PEMASOK MICROSOFT HINGGA SEJUMLAH YANG DIBAYARKAN UNTUK PERANGKAT LUNAK TERSEBUT. ANDA TIDAK DAPAT MEMPEROLEH KEMBALI PENGGANTIAN UNTUK KERUSAKAN LAINNYA, TERMASUK KERUSAKAN KONSEKUENSIAL, HILANGNYA LABA, KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, MAUPUN INSIDENTAL.BATASAN TERHADAP DAN PENGECUALIAN PEMULIHAN DAN KERUSAKAN. JIKA ANDA MEMILIKI DASAR UNTUK MEMINTA GANTI RUGI TERLEPAS DARI PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN SEBELUMNYA, ANDA HANYA DAPAT MEMINTA GANTI RUGI LANGSUNG KEPADA APPLE, MICROSOFT, DAN PEMASOK MICROSOFT HINGGA SEJUMLAH YANG DIBAYARKAN UNTUK PERANGKAT LUNAK TERSEBUT. ANDA TIDAK DAPAT MEMPEROLEH KEMBALI PENGGANTIAN UNTUK KERUSAKAN LAINNYA, TERMASUK KERUSAKAN KONSEKUENSIAL, HILANGNYA LABA, KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, MAUPUN INSIDENTAL.

Batasan ini berlaku untuk (a) setiap hal yang terkait dengan perangkat lunak, layanan, konten (termasuk kode) di situs Internet pihak ketiga, atau aplikasi pihak ketiga; dan (b) klaim atas pelanggaran kontrak, jaminan, garansi, atau ketentuan; kewajiban ketat, kelalaian, atau wanprestasi lainnya; atau klaim lainnya; pada setiap kasus sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku.Batasan ini juga berlaku meskipun Microsoft maupun Apple mengetahui atau seharusnya telah mengetahui tentang kemungkinan kerugian tersebut. Batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda karena negara bagian, provinsi, atau negara Anda mungkin tidak mengizinkan pengecualian atau batasan terhadap kerugian insidental, konsekuensial, maupun kerugian lainnya.Batasan ini berlaku untuk (a) setiap hal yang terkait dengan perangkat lunak, layanan, konten (termasuk kode) di situs Internet pihak ketiga, atau aplikasi pihak ketiga; dan (b) klaim atas pelanggaran kontrak, jaminan, garansi, atau ketentuan; kewajiban ketat, kelalaian, atau wanprestasi lainnya; atau klaim lainnya; pada setiap kasus sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku.Batasan ini juga berlaku meskipun Microsoft maupun Apple mengetahui atau seharusnya telah mengetahui tentang kemungkinan kerugian tersebut. Batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda karena negara bagian, provinsi, atau negara Anda mungkin tidak mengizinkan pengecualian atau batasan terhadap kerugian insidental, konsekuensial, maupun kerugian lainnya.

ItalianItalian

CONDIZIONI DI LICENZA SOFTWARE MICROSOFTCONDIZIONI DI LICENZA SOFTWARE MICROSOFT

APP MICROSOFT STREAM MOBILE PER IOSAPP MICROSOFT STREAM MOBILE PER IOS

QUALORA IL LICENZIATARIO RISIEDA (OPPURE, NEL CASO DI UNA SOCIETÀ, IL LUOGO PRINCIPALE IN CUI SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ SI TROVI) NEGLI STATI UNITI, DOVRÀ LEGGERE L’ARTICOLO “ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL’AZIONE DI CATEGORIA” CHE SEGUE. RIGUARDA LA MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.QUALORA IL LICENZIATARIO RISIEDA (OPPURE, NEL CASO DI UNA SOCIETÀ, IL LUOGO PRINCIPALE IN CUI SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ SI TROVI) NEGLI STATI UNITI, DOVRÀ LEGGERE L’ARTICOLO “ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL’AZIONE DI CATEGORIA” CHE SEGUE. RIGUARDA LA MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Le presenti condizioni di licenza costituiscono il contratto tra il licenziatario e Microsoft Corporation (o una delle sue consociate).Le presenti condizioni di licenza costituiscono il contratto tra il licenziatario e Microsoft Corporation (o una delle sue consociate). Esse si applicano al software nominato in precedenza e a qualsiasi servizio o aggiornamento software di Microsoft (a eccezione della misura in cui tali servizi o aggiornamenti siano accompagnati da condizioni nuove o aggiuntive; in tal caso si applicano tali condizioni diverse e non vengono modificati i diritti di Microsoft relativi a software o servizi pre-aggiornati).Esse si applicano al software nominato in precedenza e a qualsiasi servizio o aggiornamento software di Microsoft (a eccezione della misura in cui tali servizi o aggiornamenti siano accompagnati da condizioni nuove o aggiuntive; in tal caso si applicano tali condizioni diverse e non vengono modificati i diritti di Microsoft relativi a software o servizi pre-aggiornati). QUALORA IL LICENZIATARIO SI ATTENGA ALLE PRESENTI CONDIZIONI DI LICENZA, DISPORRÀ DEI DIRITTI INDICATI DI SEGUITO.QUALORA IL LICENZIATARIO SI ATTENGA ALLE PRESENTI CONDIZIONI DI LICENZA, DISPORRÀ DEI DIRITTI INDICATI DI SEGUITO. UTILIZZANDO IL SOFTWARE, IL LICENZIATARIO ACCETTA LE PRESENTI CONDIZIONI.UTILIZZANDO IL SOFTWARE, IL LICENZIATARIO ACCETTA LE PRESENTI CONDIZIONI. QUALORA IL LICENZIATARIO NON LE ACCETTI, NON POTRÀ UTILIZZARE IL SOFTWARE E LA DOVRÀ INVECE RESTITUIRE PRONTAMENTE AD APPLE, INC.QUALORA IL LICENZIATARIO NON LE ACCETTI, NON POTRÀ UTILIZZARE IL SOFTWARE E LA DOVRÀ INVECE RESTITUIRE PRONTAMENTE AD APPLE, INC. (“APPLE”) PER OTTENERE L’EVENTUALE RIMBORSO DEL PREZZO.(“APPLE”) PER OTTENERE L’EVENTUALE RIMBORSO DEL PREZZO.

 1. INSTALLAZIONE E DIRITTI SULL’UTILIZZO.INSTALLAZIONE E DIRITTI SULL’UTILIZZO. Il licenziatario potrà installare e utilizzare una copia del software in un dispositivo basato su iOS nella modalità consentita dalle regole di utilizzo dell’app store di Apple.Il licenziatario potrà installare e utilizzare una copia del software in un dispositivo basato su iOS nella modalità consentita dalle regole di utilizzo dell’app store di Apple.

a) Applicazioni Microsoft Incluse.a) Applicazioni Microsoft Incluse. Questo software include i componenti del lettore multimediale di Microsoft Azure.Questo software include i componenti del lettore multimediale di Microsoft Azure. Tali componenti sono disciplinati da contratti specifici e dai relativi criteri di supporto dei prodotti, così come descritto nelle condizioni di licenza presenti nella directory dell’installazione relativa a quel componente o nella cartella “Licenze” del software.Tali componenti sono disciplinati da contratti specifici e dai relativi criteri di supporto dei prodotti, così come descritto nelle condizioni di licenza presenti nella directory dell’installazione relativa a quel componente o nella cartella “Licenze” del software.

b) Software di Terzi.b) Software di Terzi. Il software potrà includere applicazioni di terzi che vengono concesse in licenza ai sensi del presente contratto o delle relative condizioni.Il software potrà includere applicazioni di terzi che vengono concesse in licenza ai sensi del presente contratto o delle relative condizioni. Le eventuali condizioni di licenza, comunicazioni e accettazioni riguardanti le applicazioni di terzi potranno essere accessibili online all’indirizzo https://aka.ms/thirdpartynotices o in un file con le relative comunicazioni.Le eventuali condizioni di licenza, comunicazioni e accettazioni riguardanti le applicazioni di terzi potranno essere accessibili online all’indirizzo https://aka.ms/thirdpartynotices o in un file con le relative comunicazioni. Anche nel caso in cui tali applicazioni siano disciplinate da altri contratti, si applicano la dichiarazione di non responsabilità, le limitazioni e le esclusioni di danni riportate di seguito nel limite consentito dalla legge applicabile.Anche nel caso in cui tali applicazioni siano disciplinate da altri contratti, si applicano la dichiarazione di non responsabilità, le limitazioni e le esclusioni di danni riportate di seguito nel limite consentito dalla legge applicabile.

 1. FEEDBACK.FEEDBACK. Qualora il licenziatario fornisca commenti sul software a Microsoft, conferisce a Microsoft, senza alcun costo aggiuntivo, il diritto di utilizzare, condividere e commercializzare tali commenti in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo.Qualora il licenziatario fornisca commenti sul software a Microsoft, conferisce a Microsoft, senza alcun costo aggiuntivo, il diritto di utilizzare, condividere e commercializzare tali commenti in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo. Il licenziatario non fornirà a Microsoft commenti che siano soggetti a condizioni di licenza che impongano a Microsoft di concedere in licenza a terzi il suo software o la sua documentazione, a fronte dell’eventuale inclusione dei commenti nel software o nella documentazione stessa.Il licenziatario non fornirà a Microsoft commenti che siano soggetti a condizioni di licenza che impongano a Microsoft di concedere in licenza a terzi il suo software o la sua documentazione, a fronte dell’eventuale inclusione dei commenti nel software o nella documentazione stessa. Tali diritti avranno effetto anche dopo la scadenza del presente contratto.Tali diritti avranno effetto anche dopo la scadenza del presente contratto.

 2. RACCOLTA DEI DATI.RACCOLTA DEI DATI. Questo software trasmette dati a Microsoft, compresi quelli relativi al dispositivo e all’ambiente di elaborazione, a utilizzo e prestazioni e ai dump di arresto anomalo del sistema che il licenziatario decide di inviare.Questo software trasmette dati a Microsoft, compresi quelli relativi al dispositivo e all’ambiente di elaborazione, a utilizzo e prestazioni e ai dump di arresto anomalo del sistema che il licenziatario decide di inviare. Microsoft adotta una serie di tecnologie e procedure di protezione per salvaguardare i dati dall’accesso, dall’utilizzo o dalla divulgazione non autorizzata.Microsoft adotta una serie di tecnologie e procedure di protezione per salvaguardare i dati dall’accesso, dall’utilizzo o dalla divulgazione non autorizzata. Microsoft elimina questi dati con cadenza annuale.Microsoft elimina questi dati con cadenza annuale. Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti da parte di Microsoft, consultare l’Informativa sulla Privacy di Microsoft all’indirizzo https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti da parte di Microsoft, consultare l’Informativa sulla Privacy di Microsoft all’indirizzo https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681.

 3. ACCOUNT DI LAVORO O DI SCUOLA.ACCOUNT DI LAVORO O DI SCUOLA. Il licenziatario può accedere al software con un indirizzo di posta elettronica di lavoro o di scuola.Il licenziatario può accedere al software con un indirizzo di posta elettronica di lavoro o di scuola. In tal caso, il licenziatario accetta che il proprietario del dominio associato all’indirizzo di posta elettronica possa controllare e gestire l’account, nonché accedere ai dati ed elaborarli, incluso il contenuto delle comunicazioni e dei file.In tal caso, il licenziatario accetta che il proprietario del dominio associato all’indirizzo di posta elettronica possa controllare e gestire l’account, nonché accedere ai dati ed elaborarli, incluso il contenuto delle comunicazioni e dei file. Il licenziatario accetta inoltre che l’utilizzo del software da parte sua possa essere soggetto a a) linee guida e politiche dell’organizzazione relative all’utilizzo del software e b) i contratti stipulati da Microsoft con il licenziatario o la sua organizzazione, in tal caso le presenti condizioni potrebbero non essere applicabili.Il licenziatario accetta inoltre che l’utilizzo del software da parte sua possa essere soggetto a a) linee guida e politiche dell’organizzazione relative all’utilizzo del software e b) i contratti stipulati da Microsoft con il licenziatario o la sua organizzazione, in tal caso le presenti condizioni potrebbero non essere applicabili. Qualora l’Utente disponga già di un account Microsoft e utilizzi un indirizzo di posta elettronica di lavoro o di scuola specifico per accedere al software, è possibile che gli venga chiesto di aggiornare l’indirizzo di posta elettronica associato al proprio account Microsoft per continuare ad accedere al software.Qualora l’Utente disponga già di un account Microsoft e utilizzi un indirizzo di posta elettronica di lavoro o di scuola specifico per accedere al software, è possibile che gli venga chiesto di aggiornare l’indirizzo di posta elettronica associato al proprio account Microsoft per continuare ad accedere al software.

 4. AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA.AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA. Il software non viene venduto, ma è concesso in licenza.Il software non viene venduto, ma è concesso in licenza. Microsoft si riserva tutti gli altri diritti.Microsoft si riserva tutti gli altri diritti. Nel limite massimo consentito dalla legge applicabile, il licenziatario non agirà (né avrà il diritto di agire) come segue:Nel limite massimo consentito dalla legge applicabile, il licenziatario non agirà (né avrà il diritto di agire) come segue:

a) aggirare eventuali limitazioni tecniche del software che consentono di utilizzarlo solo in determinati modi;a) aggirare eventuali limitazioni tecniche del software che consentono di utilizzarlo solo in determinati modi;

b) decodificare, decompilare o disassemblare il software;b) decodificare, decompilare o disassemblare il software;

c) rimuovere, ridurre al minimo, bloccare o modificare alcuna comunicazione di Microsoft o dei suoi fornitori relativamente al software;c) rimuovere, ridurre al minimo, bloccare o modificare alcuna comunicazione di Microsoft o dei suoi fornitori relativamente al software;

d) utilizzare il software in attività commerciali, no profit o che producano reddito, a meno che il licenziatario non disponga di diritti sull’utilizzo commerciale ai sensi di un contratto specifico;d) utilizzare il software in attività commerciali, no profit o che producano reddito, a meno che il licenziatario non disponga di diritti sull’utilizzo commerciale ai sensi di un contratto specifico;

e) utilizzare il software in contrasto con la legge né creare o propagare malware; oe) utilizzare il software in contrasto con la legge né creare o propagare malware; o

f) condividere, pubblicare, distribuire o concedere in prestito il software né fornire e consentire ad altri di utilizzare il software come soluzione ospitata autonoma o trasferire il software o il presente contratto a terzi.f) condividere, pubblicare, distribuire o concedere in prestito il software né fornire e consentire ad altri di utilizzare il software come soluzione ospitata autonoma o trasferire il software o il presente contratto a terzi.

 1. TRASFERIMENTO A UN ALTRO DISPOSITIVO.TRASFERIMENTO A UN ALTRO DISPOSITIVO. Il licenziatario potrà disinstallare il software e installarlo in un altro dispositivo per utilizzarlo.Il licenziatario potrà disinstallare il software e installarlo in un altro dispositivo per utilizzarlo. Il licenziatario non potrà condividere questa licenza su più dispositivi.Il licenziatario non potrà condividere questa licenza su più dispositivi.

 2. RESTRIZIONI ALL’ESPORTAZIONE.RESTRIZIONI ALL’ESPORTAZIONE. Il licenziatario dovrà conformarsi a tutte le leggi e a tutti i regolamenti nazionali e internazionali in materia di esportazione applicabili al software, che includono limitazioni su destinazioni, utenti finali e utilizzo finale.Il licenziatario dovrà conformarsi a tutte le leggi e a tutti i regolamenti nazionali e internazionali in materia di esportazione applicabili al software, che includono limitazioni su destinazioni, utenti finali e utilizzo finale. Per ulteriori informazioni sulle limitazioni all’esportazione, il licenziatario potrà visitare la pagina https://aka.ms/exporting.Per ulteriori informazioni sulle limitazioni all’esportazione, il licenziatario potrà visitare la pagina https://aka.ms/exporting.

 3. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO.SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO. Microsoft non è obbligata ai sensi del presente contratto a erogare alcun servizio di supporto tecnico per il software.Microsoft non è obbligata ai sensi del presente contratto a erogare alcun servizio di supporto tecnico per il software. L’eventuale supporto tecnico erogato viene fornito “com’è”, “con tutti i difetti” e senza alcun tipo di garanzia.L’eventuale supporto tecnico erogato viene fornito “com’è”, “con tutti i difetti” e senza alcun tipo di garanzia.

 4. AGGIORNAMENTI.AGGIORNAMENTI. Il software potrà controllare periodicamente la presenza di aggiornamenti e scaricarli e installarli per conto del licenziatario.Il software potrà controllare periodicamente la presenza di aggiornamenti e scaricarli e installarli per conto del licenziatario. Il licenziatario potrà ottenere gli aggiornamenti solo da Microsoft o da fonti autorizzate.Il licenziatario potrà ottenere gli aggiornamenti solo da Microsoft o da fonti autorizzate. Per fornire gli aggiornamenti è possibile che Microsoft debba aggiornare il sistema del licenziatario.Per fornire gli aggiornamenti è possibile che Microsoft debba aggiornare il sistema del licenziatario. Il licenziatario accetta di ricevere tali aggiornamenti automatici senza alcuna ulteriore comunicazione.Il licenziatario accetta di ricevere tali aggiornamenti automatici senza alcuna ulteriore comunicazione. Gli aggiornamenti potrebbero non includere né supportare tutti i servizi, le funzionalità software o le periferiche esistenti.Gli aggiornamenti potrebbero non includere né supportare tutti i servizi, le funzionalità software o le periferiche esistenti.

 5. ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL’AZIONE DI CATEGORIA.ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL’AZIONE DI CATEGORIA. Il presente Articolo si applica qualora il licenziatario risieda (oppure, nel caso di una Società, il luogo principale in cui svolge la propria attività si trovi) negli Stati Uniti.Il presente Articolo si applica qualora il licenziatario risieda (oppure, nel caso di una Società, il luogo principale in cui svolge la propria attività si trovi) negli Stati Uniti. Nell’eventualità di una controversia tra il licenziatario e Microsoft, entrambi accettano di tentare di risolverla per vie informali per un periodo di 60 giorni.Nell’eventualità di una controversia tra il licenziatario e Microsoft, entrambi accettano di tentare di risolverla per vie informali per un periodo di 60 giorni. Qualora ciò non sia possibile, il licenziatario e Microsoft accettano di sottoporsi ad arbitrato vincolante su base individuale davanti all’American Arbitration Association ai sensi del Federal Arbitration Act (“FAA”) e di non avviare procedimenti giudiziari.Qualora ciò non sia possibile, il licenziatario e Microsoft accettano di sottoporsi ad arbitrato vincolante su base individuale davanti all’American Arbitration Association ai sensi del Federal Arbitration Act (“FAA”) e di non avviare procedimenti giudiziari. Le controversie saranno invece risolte davanti a un arbitro neutrale.Le controversie saranno invece risolte davanti a un arbitro neutrale. Cause per azioni di categoria, arbitrati su basi collettive, cause intentate da un singolo a beneficio di una collettività e qualsiasi altro procedimento legale, in cui qualcuno agisca in veste rappresentativa di altri, non sono consentiti; né è consentito riunire i singoli procedimenti senza il consenso di tutte le parti.Cause per azioni di categoria, arbitrati su basi collettive, cause intentate da un singolo a beneficio di una collettività e qualsiasi altro procedimento legale, in cui qualcuno agisca in veste rappresentativa di altri, non sono consentiti; né è consentito riunire i singoli procedimenti senza il consenso di tutte le parti. Il Contratto di Arbitrato completo contiene altre condizioni ed è disponibile all’indirizzo https://aka.ms/arb-agreement-1.Il Contratto di Arbitrato completo contiene altre condizioni ed è disponibile all’indirizzo https://aka.ms/arb-agreement-1. Il licenziatario e Microsoft accettano le presenti condizioni.Il licenziatario e Microsoft accettano le presenti condizioni.

 6. RISOLUZIONE.RISOLUZIONE. Microsoft potrà risolvere il presente contratto, senza per questo pregiudicare altri diritti, qualora il licenziatario non si attenga ad alcuna delle condizioni del medesimo.Microsoft potrà risolvere il presente contratto, senza per questo pregiudicare altri diritti, qualora il licenziatario non si attenga ad alcuna delle condizioni del medesimo. In tal caso, il licenziatario dovrà distruggere tutte le copie del software e tutte le sue parti componenti.In tal caso, il licenziatario dovrà distruggere tutte le copie del software e tutte le sue parti componenti.

 7. INTERO ACCORDO.INTERO ACCORDO. Il presente contratto e qualsiasi altra condizione che Microsoft potrà fornire in relazione a supplementi, aggiornamenti o ad applicazioni di terzi costituiscono l’intero accordo per il software.Il presente contratto e qualsiasi altra condizione che Microsoft potrà fornire in relazione a supplementi, aggiornamenti o ad applicazioni di terzi costituiscono l’intero accordo per il software.

 8. LEGGE APPLICABILE E FORO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.LEGGE APPLICABILE E FORO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Qualora il licenziatario abbia acquistato il software negli Stati Uniti o in Canada, il presente contratto sarà interpretato e disciplinato dalle leggi dello Stato in cui risiede il licenziatario (o, nel caso di una società, del luogo principale in cui la società svolge la propria attività).Qualora il licenziatario abbia acquistato il software negli Stati Uniti o in Canada, il presente contratto sarà interpretato e disciplinato dalle leggi dello Stato in cui risiede il licenziatario (o, nel caso di una società, del luogo principale in cui la società svolge la propria attività). Tali leggi disciplineranno anche i reclami aventi ad oggetto l’inadempimento del contratto e tutti gli altri reclami (inclusi quelli relativi a inadempimenti della normativa a tutela dei consumatori, inadempimenti delle norme in materia di concorrenza sleale e l’illecito civile), indipendentemente dai principi in materia di conflitto di legge, fatta eccezione per tutte le disposizioni relative all’arbitrato che saranno disciplinate dal FAA.Tali leggi disciplineranno anche i reclami aventi ad oggetto l’inadempimento del contratto e tutti gli altri reclami (inclusi quelli relativi a inadempimenti della normativa a tutela dei consumatori, inadempimenti delle norme in materia di concorrenza sleale e l’illecito civile), indipendentemente dai principi in materia di conflitto di legge, fatta eccezione per tutte le disposizioni relative all’arbitrato che saranno disciplinate dal FAA. Qualora il licenziatario abbia acquistato il software in qualsiasi altro Paese, si applicano le leggi di tale Paese, fatta eccezione per tutte le disposizioni relative all’arbitrato che saranno disciplinate dal FAA.Qualora il licenziatario abbia acquistato il software in qualsiasi altro Paese, si applicano le leggi di tale Paese, fatta eccezione per tutte le disposizioni relative all’arbitrato che saranno disciplinate dal FAA. Nel caso in cui sussista una giurisdizione federale statunitense, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive del tribunale federale con sede a King County, Washington per tutte le controversie esaminate in tribunale (ad esclusione dell’arbitrato).Nel caso in cui sussista una giurisdizione federale statunitense, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive del tribunale federale con sede a King County, Washington per tutte le controversie esaminate in tribunale (ad esclusione dell’arbitrato). In caso contrario, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive della Corte Suprema con sede a King County, Washington per tutte le controversie esaminate in tribunale (ad esclusione dell’arbitrato).In caso contrario, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive della Corte Suprema con sede a King County, Washington per tutte le controversie esaminate in tribunale (ad esclusione dell’arbitrato).

 9. BENEFICIARIO TERZO. Il licenziatario accetta che Apple e le sue filiali siano beneficiari terzi del presente contratto e Apple ha il diritto di applicare quanto stabilito nel presente contratto.BENEFICIARIO TERZO. Il licenziatario accetta che Apple e le sue filiali siano beneficiari terzi del presente contratto e Apple ha il diritto di applicare quanto stabilito nel presente contratto.

 10. DIRITTI DEI CONSUMATORI: VARIAZIONI REGIONALI. Il presente contratto descrive determinati diritti. Al licenziatario potranno essere concessi altri diritti, tra cui i diritti dei consumatori, ai sensi delle leggi del suo Paese di residenza. Autonomamente da Microsoft, il licenziatario potrebbe, inoltre, vantare ulteriori diritti direttamente nei confronti della parte presso la quale ha acquistato il software. Il presente contratto non modifica tali altri diritti qualora le leggi del Paese di residenza del licenziatario non consentano di modificarli. Ad esempio, qualora il licenziatario abbia acquistato il software in una delle aree indicate di seguito o si applichi la legge obbligatoria del Paese, sono valide le seguenti disposizioni:DIRITTI DEI CONSUMATORI: VARIAZIONI REGIONALI. Il presente contratto descrive determinati diritti. Al licenziatario potranno essere concessi altri diritti, tra cui i diritti dei consumatori, ai sensi delle leggi del suo Paese di residenza. Autonomamente da Microsoft, il licenziatario potrebbe, inoltre, vantare ulteriori diritti direttamente nei confronti della parte presso la quale ha acquistato il software. Il presente contratto non modifica tali altri diritti qualora le leggi del Paese di residenza del licenziatario non consentano di modificarli. Ad esempio, qualora il licenziatario abbia acquistato il software in una delle aree indicate di seguito o si applichi la legge obbligatoria del Paese, sono valide le seguenti disposizioni:

a) Australia.a) Australia. Il licenziatario è soggetto alle garanzie di legge previste dalla Australian Consumer Law e nessuna disposizione contenuta nel presente contratto influisce su tali diritti.Il licenziatario è soggetto alle garanzie di legge previste dalla Australian Consumer Law e nessuna disposizione contenuta nel presente contratto influisce su tali diritti.

b) Canada.b) Canada. Qualora il software sia stato acquistato in Canada, il licenziatario potrà interrompere la ricezione degli aggiornamenti disattivando la funzionalità di aggiornamento automatico, disconnettendo il dispositivo da Internet (tuttavia, nell’eventualità e quando il licenziatario si riconnetterà a Internet, il software riprenderà a controllare se sono presenti aggiornamenti e a installarli) oppure disinstallando il software.Qualora il software sia stato acquistato in Canada, il licenziatario potrà interrompere la ricezione degli aggiornamenti disattivando la funzionalità di aggiornamento automatico, disconnettendo il dispositivo da Internet (tuttavia, nell’eventualità e quando il licenziatario si riconnetterà a Internet, il software riprenderà a controllare se sono presenti aggiornamenti e a installarli) oppure disinstallando il software. Nell’eventuale documentazione del prodotto è possibile che vi sia inoltre specificato come il licenziatario potrà disattivare gli aggiornamenti per il dispositivo o il software in uso.Nell’eventuale documentazione del prodotto è possibile che vi sia inoltre specificato come il licenziatario potrà disattivare gli aggiornamenti per il dispositivo o il software in uso.

c) Germania e Austria.c) Germania e Austria.

i.i. Garanzia.Garanzia. Il software validamente concesso in licenza funzionerà in sostanziale conformità a quanto descritto nel materiale Microsoft fornito con il software.Il software validamente concesso in licenza funzionerà in sostanziale conformità a quanto descritto nel materiale Microsoft fornito con il software. Tuttavia, Microsoft non fornisce alcuna garanzia contrattuale in relazione al software concesso in licenza.Tuttavia, Microsoft non fornisce alcuna garanzia contrattuale in relazione al software concesso in licenza.

ii.ii. Limitazione di responsabilità.Limitazione di responsabilità. In caso di comportamento intenzionale, colpa grave, reclami basati sulla Legge in materia di Responsabilità Prodotto, così come in caso di morte o lesioni personali, Microsoft è responsabile in conformità alla legge imperativa.In caso di comportamento intenzionale, colpa grave, reclami basati sulla Legge in materia di Responsabilità Prodotto, così come in caso di morte o lesioni personali, Microsoft è responsabile in conformità alla legge imperativa.

In riferimento a quanto detto nella clausola precedente, (ii) Microsoft sarà responsabile solo di colpa lieve qualora sia inadempiente a tali obbligazioni contrattuali sostanziali, il cui adempimento facilita la debita esecuzione del presente contratto, il cui inadempimento metterebbe in pericolo lo scopo del presente contratto e alla cui conformità una parte potrà costantemente fare affidamento (le cosiddette “obbligazioni fondamentali”).In riferimento a quanto detto nella clausola precedente, (ii) Microsoft sarà responsabile solo di colpa lieve qualora sia inadempiente a tali obbligazioni contrattuali sostanziali, il cui adempimento facilita la debita esecuzione del presente contratto, il cui inadempimento metterebbe in pericolo lo scopo del presente contratto e alla cui conformità una parte potrà costantemente fare affidamento (le cosiddette “obbligazioni fondamentali”). In altri casi di colpa lieve Microsoft non sarà responsabile di tale colpa.In altri casi di colpa lieve Microsoft non sarà responsabile di tale colpa.

 1. ESCLUSIONE DI GARANZIE. IL SOFTWARE È CONCESSO IN LICENZA “COSÌ COM’È”. IL LICENZIATARIO SI ASSUME OGNI RISCHIO DERIVANTE DALL’UTILIZZO DEL SOFTWARE. QUALORA LO DESIDERI, IL LICENZIATARIO POTRÀ RICHIEDERE AD APPLE IL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE APPLICABILE, APPLE NON AVRÀ ALCUN ALTRO TIPO DI OBBLIGAZIONI. MICROSOFT NON RICONOSCE CONDIZIONI O GARANZIE ESPLICITE. IL PRESENTE CONTRATTO NON MODIFICA EVENTUALI ULTERIORI DIRITTI DEI CONSUMATORI O GARANZIE DI LEGGE RICONOSCIUTE AL LICENZIATARIO DALLE LEGGI LOCALI. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLE LEGGI LOCALI, MICROSOFT ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, L’ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO E LA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.ESCLUSIONE DI GARANZIE. IL SOFTWARE È CONCESSO IN LICENZA “COSÌ COM’È”. IL LICENZIATARIO SI ASSUME OGNI RISCHIO DERIVANTE DALL’UTILIZZO DEL SOFTWARE. QUALORA LO DESIDERI, IL LICENZIATARIO POTRÀ RICHIEDERE AD APPLE IL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE APPLICABILE, APPLE NON AVRÀ ALCUN ALTRO TIPO DI OBBLIGAZIONI. MICROSOFT NON RICONOSCE CONDIZIONI O GARANZIE ESPLICITE. IL PRESENTE CONTRATTO NON MODIFICA EVENTUALI ULTERIORI DIRITTI DEI CONSUMATORI O GARANZIE DI LEGGE RICONOSCIUTE AL LICENZIATARIO DALLE LEGGI LOCALI. NEL LIMITE MASSIMO PERMESSO DALLE LEGGI LOCALI, MICROSOFT ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, L’ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO E LA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

 2. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI RIMEDI E DANNI. QUALORA IL LICENZIATARIO ABBIA FONDATE RAGIONI PER RICHIEDERE DANNI NONOSTANTE LA PRECEDENTE ESCLUSIONE DI GARANZIE, HA DIRITTO A OTTENERE DA APPLE, MICROSOFT E DAI FORNITORI DI MICROSOFT SOLO IL RISARCIMENTO PER I DANNI DIRETTI NEL LIMITE DELL’IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO PER IL SOFTWARE. IL LICENZIATARIO NON POTRÀ RICHIEDERE IL RISARCIMENTO PER EVENTUALI ALTRI DANNI, INCLUSI I DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI O ACCIDENTALI O RELATIVI ALLA PERDITA DI PROFITTI.LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI RIMEDI E DANNI. QUALORA IL LICENZIATARIO ABBIA FONDATE RAGIONI PER RICHIEDERE DANNI NONOSTANTE LA PRECEDENTE ESCLUSIONE DI GARANZIE, HA DIRITTO A OTTENERE DA APPLE, MICROSOFT E DAI FORNITORI DI MICROSOFT SOLO IL RISARCIMENTO PER I DANNI DIRETTI NEL LIMITE DELL’IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO PER IL SOFTWARE. IL LICENZIATARIO NON POTRÀ RICHIEDERE IL RISARCIMENTO PER EVENTUALI ALTRI DANNI, INCLUSI I DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI O ACCIDENTALI O RELATIVI ALLA PERDITA DI PROFITTI.

Questa limitazione si applica (a) a qualsiasi questione relativa al software, ai servizi, al contenuto (incluso il codice) sui siti Internet o nelle applicazioni di terzi e (b) ai reclami relativi a inadempimento contrattuale, inadempimento delle garanzie o delle condizioni, responsabilità oggettiva, negligenza o altro illecito civile oppure a qualsiasi altro reclamo e in ciascun caso nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Tale limitazione si applica anche nel caso in cui Microsoft o Apple sia stata informata o avrebbe dovuto essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La limitazione o l’esclusione indicata sopra potrebbe non essere applicabile nei confronti dell’utente nel caso in cui le leggi del Paese, dello Stato o della provincia di residenza dell’utente non consentano le esclusioni o limitazioni di responsabilità per danni incidentali, consequenziali o altri danni.Questa limitazione si applica (a) a qualsiasi questione relativa al software, ai servizi, al contenuto (incluso il codice) sui siti Internet o nelle applicazioni di terzi e (b) ai reclami relativi a inadempimento contrattuale, inadempimento delle garanzie o delle condizioni, responsabilità oggettiva, negligenza o altro illecito civile oppure a qualsiasi altro reclamo e in ciascun caso nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Tale limitazione si applica anche nel caso in cui Microsoft o Apple sia stata informata o avrebbe dovuto essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La limitazione o l’esclusione indicata sopra potrebbe non essere applicabile nei confronti dell’utente nel caso in cui le leggi del Paese, dello Stato o della provincia di residenza dell’utente non consentano le esclusioni o limitazioni di responsabilità per danni incidentali, consequenziali o altri danni.

JapaneseJapanese

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

MICROSOFT STREAM モバイル アプリ iOSMICROSOFT STREAM モバイル アプリ iOS

お客様の居住地 (会社の場合は主たる業務地) が米国内である場合、以下の「拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄」の内容を注意深くお読みください。この規定は、紛争を解決する方法に影響を及ぼします。お客様の居住地 (会社の場合は主たる業務地) が米国内である場合、以下の「拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄」の内容を注意深くお読みください。この規定は、紛争を解決する方法に影響を及ぼします。

本ライセンス条項は、お客様と Microsoft Corporation (または系列会社の中の1社) との契約を構成します。本ライセンス条項は、上記の本ソフトウェア、およびマイクロソフトのサービスまたはソフトウェア更新プログラムに適用されます (ただし、これらのサービスまたは更新プログラムに新しい条項または追加条項が付属している場合は、当該別途の条項が将来に向かって適用され、更新前のソフトウェアまたはサービスに関するお客様またはマイクロソフトの権利は変更されません)。本ライセンス条項を遵守することを条件として、お客様には以下の権利が許諾されます。本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。本ライセンス条項に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。この場合、未使用の本ソフトウェアを Apple Inc. (以下「Apple」といいます) に返品することにより、お支払いいただいた金額の払い戻しを受けられる場合があります。本ライセンス条項は、お客様と Microsoft Corporation (または系列会社の中の1社) との契約を構成します。本ライセンス条項は、上記の本ソフトウェア、およびマイクロソフトのサービスまたはソフトウェア更新プログラムに適用されます (ただし、これらのサービスまたは更新プログラムに新しい条項または追加条項が付属している場合は、当該別途の条項が将来に向かって適用され、更新前のソフトウェアまたはサービスに関するお客様またはマイクロソフトの権利は変更されません)。本ライセンス条項を遵守することを条件として、お客様には以下の権利が許諾されます。本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。本ライセンス条項に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。この場合、未使用の本ソフトウェアを Apple Inc. (以下「Apple」といいます) に返品することにより、お支払いいただいた金額の払い戻しを受けられる場合があります。

 1. インストールと使用権。お客様は、Apple のアプリ ストアの利用規則で許可されている範囲で、本ソフトウェアの複製 1 部を iOS ベースのデバイスにインストールして使用することができます。インストールと使用権。お客様は、Apple のアプリ ストアの利用規則で許可されている範囲で、本ソフトウェアの複製 1 部を iOS ベースのデバイスにインストールして使用することができます。

a) 付属のマイクロソフト製アプリケーション。本ソフトウェアには、Microsoft Azure Media Player のコンポーネントが含まれています。これらのコンポーネントには、当該コンポーネントのインストール ディレクトリ、または本ソフトウェアに付属している「Licenses」フォルダーにあるライセンス条項に規定されている、別途のライセンス条項および固有の製品サポート ポリシーが適用されます。a) 付属のマイクロソフト製アプリケーション。本ソフトウェアには、Microsoft Azure Media Player のコンポーネントが含まれています。これらのコンポーネントには、当該コンポーネントのインストール ディレクトリ、または本ソフトウェアに付属している「Licenses」フォルダーにあるライセンス条項に規定されている、別途のライセンス条項および固有の製品サポート ポリシーが適用されます。

b) 第三者のソフトウェア。本ソフトウェアには、本ライセンス条項または第三者独自の条項に基づいて、お客様にライセンスされる第三者のアプリケーションが含まれていることがあります。第三者のアプリケーションにライセンス条項、通知、および確認事項がある場合は、https://aka.ms/thirdpartynotices または付属の通知ファイルでご覧いただけることがあります。かかるアプリケーションに別途のライセンス条項が適用される場合でも、適用される法令により認められる範囲において、下記の免責ならびに損害に関する制限および除外は併せて適用されるものとします。b) 第三者のソフトウェア。本ソフトウェアには、本ライセンス条項または第三者独自の条項に基づいて、お客様にライセンスされる第三者のアプリケーションが含まれていることがあります。第三者のアプリケーションにライセンス条項、通知、および確認事項がある場合は、https://aka.ms/thirdpartynotices または付属の通知ファイルでご覧いただけることがあります。かかるアプリケーションに別途のライセンス条項が適用される場合でも、適用される法令により認められる範囲において、下記の免責ならびに損害に関する制限および除外は併せて適用されるものとします。

 1. フィードバック。お客様は、マイクロソフトに対して本ソフトウェアに関するフィードバックを提供する場合、お客様のフィードバックを方法および目的を問わずに使用、開示、および商品化する権利を、マイクロソフトに無償で許諾するものとします。お客様は、マイクロソフトがお客様のフィードバックをソフトウェアまたはドキュメントに取り入れたことにより、マイクロソフトが第三者に対してソフトウェアまたはドキュメントのライセンスを供与することが求められるようなライセンスの対象となるフィードバックを提供しないものとします。これらの権利は、本ライセンス条項の終了後も有効に存続します。フィードバック。お客様は、マイクロソフトに対して本ソフトウェアに関するフィードバックを提供する場合、お客様のフィードバックを方法および目的を問わずに使用、開示、および商品化する権利を、マイクロソフトに無償で許諾するものとします。お客様は、マイクロソフトがお客様のフィードバックをソフトウェアまたはドキュメントに取り入れたことにより、マイクロソフトが第三者に対してソフトウェアまたはドキュメントのライセンスを供与することが求められるようなライセンスの対象となるフィードバックを提供しないものとします。これらの権利は、本ライセンス条項の終了後も有効に存続します。

 2. データ収集。本ソフトウェアは、お客様が送信することを選択したデバイスおよびコンピューティング環境に関するデータ、使用状況およびパフォーマンス データ、クラッシュ ダンプなどについてのデータを、マイクロソフトに送信します。マイクロソフトは、さまざまなセキュリティ技術と手順を使用して、不正なアクセスや使用または開示からデータを保護します。マイクロソフトは、年 1 回このデータを削除します。マイクロソフトが収集した個人情報をどう処理するかについてさらに学ぶためには、マイクロソフトのプライバシーに関する声明 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681) を参照してください。データ収集。本ソフトウェアは、お客様が送信することを選択したデバイスおよびコンピューティング環境に関するデータ、使用状況およびパフォーマンス データ、クラッシュ ダンプなどについてのデータを、マイクロソフトに送信します。マイクロソフトは、さまざまなセキュリティ技術と手順を使用して、不正なアクセスや使用または開示からデータを保護します。マイクロソフトは、年 1 回このデータを削除します。マイクロソフトが収集した個人情報をどう処理するかについてさらに学ぶためには、マイクロソフトのプライバシーに関する声明 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=248681) を参照してください。

 3. 職場または学校アカウント。お客様は、職場または学校アカウントを使用して、本ソフトウェアにサインインできます。サインインする場合、お客様の電子メール アドレスに関連付けられているドメインの所有者がお客様のアカウントを管理できること、ならびに通信およびファイルのコンテンツを含むお客様のデータにアクセスしたり当該データを処理したりできることに同意するものとします。また、お客様は、本ソフトウェアの使用は、a) お客様の組織のソフトウェア使用に関するガイドラインとポリシー、および b) マイクロソフトがお客様またはお客様の組織と締結している契約の対象となること、そしてこの場合、本ライセンス条項は適用されない場合があることにも同意するものとします。既にマイクロソフト アカウントを保有しており、職場または学校の別の電子メール アドレスを使用してソフトウェアにアクセスする場合、ソフトウェアに引き続きアクセスするために、お客様のマイクロソフト アカウントに関連付けられている電子メール アドレスを更新するよう求めるメッセージが表示されることがあります。職場または学校アカウント。お客様は、職場または学校アカウントを使用して、本ソフトウェアにサインインできます。サインインする場合、お客様の電子メール アドレスに関連付けられているドメインの所有者がお客様のアカウントを管理できること、ならびに通信およびファイルのコンテンツを含むお客様のデータにアクセスしたり当該データを処理したりできることに同意するものとします。また、お客様は、本ソフトウェアの使用は、a) お客様の組織のソフトウェア使用に関するガイドラインとポリシー、および b) マイクロソフトがお客様またはお客様の組織と締結している契約の対象となること、そしてこの場合、本ライセンス条項は適用されない場合があることにも同意するものとします。既にマイクロソフト アカウントを保有しており、職場または学校の別の電子メール アドレスを使用してソフトウェアにアクセスする場合、ソフトウェアに引き続きアクセスするために、お客様のマイクロソフト アカウントに関連付けられている電子メール アドレスを更新するよう求めるメッセージが表示されることがあります。

 4. ライセンスの範囲.ライセンスの範囲. 本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。その他の権利はすべてマイクロソフトが留保します。適用法令によって上記の制限を超える権利が付与される場合を除き、お客様は以下を行うことはできません (権利がありません)。本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。その他の権利はすべてマイクロソフトが留保します。適用法令によって上記の制限を超える権利が付与される場合を除き、お客様は以下を行うことはできません (権利がありません)。

a) 特定の使用方法を求めるソフトウェアの技術的制限に従うこと。a) 特定の使用方法を求めるソフトウェアの技術的制限に従うこと。

b) ソフトウェアのリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを行うこと。b) ソフトウェアのリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを行うこと。

c) 本ソフトウェアに含まれるマイクロソフトまたはそのサプライヤーによる通知を削除、最小化、ブロック、または変更すること。c) 本ソフトウェアに含まれるマイクロソフトまたはそのサプライヤーによる通知を削除、最小化、ブロック、または変更すること。

d) 商用、非営利、または収益が発生する活動で本ソフトウェアを使用すること。ただし、お客様が別途の契約に基づく商用使用権を有している場合はその限りではありません。d) 商用、非営利、または収益が発生する活動で本ソフトウェアを使用すること。ただし、お客様が別途の契約に基づく商用使用権を有している場合はその限りではありません。

e) 法律に反する方法で本ソフトウェアを使用する、あるいはマルウェアを作成または拡散させること。e) 法律に反する方法で本ソフトウェアを使用する、あるいはマルウェアを作成または拡散させること。

f) ソフトウェアを共有、パブリッシュ、頒布または貸与、同ソフトウェアをスタンドアロンホスティングソリューションとして他者が使用できるように提供または同ソフトウェアまたは契約をサードパーティに譲渡すること。f) ソフトウェアを共有、パブリッシュ、頒布または貸与、同ソフトウェアをスタンドアロンホスティングソリューションとして他者が使用できるように提供または同ソフトウェアまたは契約をサードパーティに譲渡すること。

 1. 他のデバイスへの移管。お客様は、本ソフトウェアをアンインストールしてお客様が使用している他のデバイスにインストールすることができます。このライセンスを複数のデバイスで共有することはできません。他のデバイスへの移管。お客様は、本ソフトウェアをアンインストールしてお客様が使用している他のデバイスにインストールすることができます。このライセンスを複数のデバイスで共有することはできません。

 2. 輸出規制。お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーおよびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。輸出規制の詳細については https://aka.ms/exporting をご参照ください。輸出規制。お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーおよびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。輸出規制の詳細については https://aka.ms/exporting をご参照ください。

 3. サポート サービス.サポート サービス. Microsoft は、本契約において、本サービスに関するサポート サービスを提供する義務を一切負いません。サポートは現状有姿のまま、瑕疵を問わない条件および何らの保証もない条件で提供されます。Microsoft は、本契約において、本サービスに関するサポート サービスを提供する義務を一切負いません。サポートは現状有姿のまま、瑕疵を問わない条件および何らの保証もない条件で提供されます。

 4. 更新。本ソフトウェアでは、更新プログラムが定期的に確認され、自動的にダウンロードおよびインストールされることがあります。更新プログラムは、Microsoft または認定ソースからのみ入手することができます。では、更新プログラムを提供するため、お使いのシステムを更新する必要があります。追加通知なしで、この自動更新の受信に同意するものとします。更新プログラムでは、既存のソフトウェア機能、サービス、または周辺機器の一部が含まれていないか、サポートされていない場合があります。更新。本ソフトウェアでは、更新プログラムが定期的に確認され、自動的にダウンロードおよびインストールされることがあります。更新プログラムは、Microsoft または認定ソースからのみ入手することができます。では、更新プログラムを提供するため、お使いのシステムを更新する必要があります。追加通知なしで、この自動更新の受信に同意するものとします。更新プログラムでは、既存のソフトウェア機能、サービス、または周辺機器の一部が含まれていないか、サポートされていない場合があります。

 5. 拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄。お客様の居住地 (または会社の場合は主たる業務地) が米国内である場合は、本条が適用されます。お客様とマイクロソフトは、両者間で紛争が発生した場合、60 日間、解決に向けて非公式に努力することに同意します。解決できなかった場合、お客様およびマイクロソフトは、連邦仲裁法 (以下「FAA」といいます) に準拠した、米国仲裁協会による拘束力のある個別の仲裁によって解決することに同意し、裁判官または陪審員による裁判所への提訴を行わないものとします。この場合、中立的な仲裁人が決定を下します。集団訴訟、集団仲裁、司法長官による民事訴訟、およびいずれかの当事者が代表者として提起するその他の訴訟は許可されません。両当事者の同意なしに、個別の訴訟を併合することも許可されません。完全な仲裁契約には他の条項も規定されています。詳細については、https://aka.ms/arb-agreement-1 を参照してください。お客様およびマイクロソフトは当該条項に同意します。拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄。お客様の居住地 (または会社の場合は主たる業務地) が米国内である場合は、本条が適用されます。お客様とマイクロソフトは、両者間で紛争が発生した場合、60 日間、解決に向けて非公式に努力することに同意します。解決できなかった場合、お客様およびマイクロソフトは、連邦仲裁法 (以下「FAA」といいます) に準拠した、米国仲裁協会による拘束力のある個別の仲裁によって解決することに同意し、裁判官または陪審員による裁判所への提訴を行わないものとします。この場合、中立的な仲裁人が決定を下します。集団訴訟、集団仲裁、司法長官による民事訴訟、およびいずれかの当事者が代表者として提起するその他の訴訟は許可されません。両当事者の同意なしに、個別の訴訟を併合することも許可されません。完全な仲裁契約には他の条項も規定されています。詳細については、https://aka.ms/arb-agreement-1 を参照してください。お客様およびマイクロソフトは当該条項に同意します。

 6. 契約解除。マイクロソフトは、お客様が本ライセンス条項の契約条件を遵守していない場合、他のいかなる権利も制限することなく本ライセンス条項を解除することができます。その場合、お客様は本ソフトウェアの複製およびコンポーネントのすべてを破棄しなければなりません。契約解除。マイクロソフトは、お客様が本ライセンス条項の契約条件を遵守していない場合、他のいかなる権利も制限することなく本ライセンス条項を解除することができます。その場合、お客様は本ソフトウェアの複製およびコンポーネントのすべてを破棄しなければなりません。

 7. 完全合意。本契約、およびマイクロソフトが提供する追加物、更新プログラムまたはサードパーティ アプリケーションに関する他の条項は本ソフトウェアに関する完全合意です。完全合意。本契約、およびマイクロソフトが提供する追加物、更新プログラムまたはサードパーティ アプリケーションに関する他の条項は本ソフトウェアに関する完全合意です。

 8. 準拠法および紛争解決の場所。お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ内で入手された場合、本ライセンス条項の解釈、契約違反に対する請求、およびその他すべての請求 (消費者保護法、不正競争防止法、および不法行為に対する請求を含みます) には、抵触法にかかわらず、お客様の住所 (または会社の場合は主たる業務地) の地域または国の法令が適用されます。ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ以外の国で入手された場合、本ライセンス条項は適用される地域法に準拠するものとします。ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。米国連邦裁判所が設置されている場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除きます) についても、ワシントン州キング郡の連邦裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。連邦裁判所が設置されていない場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除きます) についても、ワシントン州キング郡の上位裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。準拠法および紛争解決の場所。お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ内で入手された場合、本ライセンス条項の解釈、契約違反に対する請求、およびその他すべての請求 (消費者保護法、不正競争防止法、および不法行為に対する請求を含みます) には、抵触法にかかわらず、お客様の住所 (または会社の場合は主たる業務地) の地域または国の法令が適用されます。ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ以外の国で入手された場合、本ライセンス条項は適用される地域法に準拠するものとします。ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。米国連邦裁判所が設置されている場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除きます) についても、ワシントン州キング郡の連邦裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。連邦裁判所が設置されていない場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除きます) についても、ワシントン州キング郡の上位裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。

 9. 第三者受益者。お客様は、Apple およびその関連会社が本契約の第三者受益者であり、Apple が本契約を行使する権利を有することに同意します第三者受益者。お客様は、Apple およびその関連会社が本契約の第三者受益者であり、Apple が本契約を行使する権利を有することに同意します

 10. 消費者の権利、地域による差異。本契約は、特定の法的な権利を規定したものです。お客様は、州、地域または国によっては、消費者の権利を含むその他の権利を有する場合があります。マイクロソフトとお客様との関係とは別に、お客様が本ソフトウェアを取得した当事者に関する権利を有する場合もあります。お客様の州、地域または国の法令において当該法令に基づく権利の合意による変更が認められない場合、本契約によってかかるその他の権利が変更されることはありません。たとえば、お客様が本ソフトウェアを以下のいずれかの地域で取得した場合、または国の強制的な法令が適用される場合には、以下の規定がお客様に適用されます消費者の権利、地域による差異。本契約は、特定の法的な権利を規定したものです。お客様は、州、地域または国によっては、消費者の権利を含むその他の権利を有する場合があります。マイクロソフトとお客様との関係とは別に、お客様が本ソフトウェアを取得した当事者に関する権利を有する場合もあります。お客様の州、地域または国の法令において当該法令に基づく権利の合意による変更が認められない場合、本契約によってかかるその他の権利が変更されることはありません。たとえば、お客様が本ソフトウェアを以下のいずれかの地域で取得した場合、または国の強制的な法令が適用される場合には、以下の規定がお客様に適用されます

a) オーストラリア。お客様は、オーストラリアの消費者法に基づく法定の保証を有します。また、本契約のいかなる規定もそれらの権利に影響を及ぼすものではありません。a) オーストラリア。お客様は、オーストラリアの消費者法に基づく法定の保証を有します。また、本契約のいかなる規定もそれらの権利に影響を及ぼすものではありません。

b) カナダ。本ソフトウェアをカナダで取得した場合、自働更新機能をオフにし、お使いの機器をインターネットから外すと、更新受信を停止することができます (ただし、インターネットに再接続した場合、および再接続したとき、本ソフトウェアは更新プログラムのチェックとインストールを再開します) 。本製品ドキュメントがある場合は、個別機器またはソフトウェア用の更新をオフにする方法を指定することもできます。b) カナダ。本ソフトウェアをカナダで取得した場合、自働更新機能をオフにし、お使いの機器をインターネットから外すと、更新受信を停止することができます (ただし、インターネットに再接続した場合、および再接続したとき、本ソフトウェアは更新プログラムのチェックとインストールを再開します) 。本製品ドキュメントがある場合は、個別機器またはソフトウェア用の更新をオフにする方法を指定することもできます。

c) ドイツおよびオーストリアc) ドイツおよびオーストリア

i.i. 保証。正規にライセンスを取得したソフトウェアは、本ソフトウェアに付属するマイクロソフトの資料の記載に実質的に従って動作します。ただし、Microsoft は、ライセンスを取得したソフトウェアに関して契約上の保証を一切行いません。保証。正規にライセンスを取得したソフトウェアは、本ソフトウェアに付属するマイクロソフトの資料の記載に実質的に従って動作します。ただし、Microsoft は、ライセンスを取得したソフトウェアに関して契約上の保証を一切行いません。

ii.ii. 責任の制限。マイクロソフトは、故意による行動、重過失があった場合、および製造物責任法に基づく請求が申し立てられた場合、ならびに人の死亡もしくは人的傷害、または物理的傷害が発生した場合、制定法に従って責任を負います。 前掲条項 ii.責任の制限。マイクロソフトは、故意による行動、重過失があった場合、および製造物責任法に基づく請求が申し立てられた場合、ならびに人の死亡もしくは人的傷害、または物理的傷害が発生した場合、制定法に従って責任を負います。 前掲条項 ii. にしたがって、マイクロソフトは、マイクロソフトが当該の契約上の重大義務違反をした場合で、かつ同義務が本契約の正当な履行の土台となるため、同違反が本契約の目的および一方の当事者が通常信頼を置く同義務への準拠の履行が危うくなる場合 (いわゆる「基本的義務」) について、軽過失についてのみ責任を負うものとします。その他の軽過失については、マイクロソフトは責任を負いません。にしたがって、マイクロソフトは、マイクロソフトが当該の契約上の重大義務違反をした場合で、かつ同義務が本契約の正当な履行の土台となるため、同違反が本契約の目的および一方の当事者が通常信頼を置く同義務への準拠の履行が危うくなる場合 (いわゆる「基本的義務」) について、軽過失についてのみ責任を負うものとします。その他の軽過失については、マイクロソフトは責任を負いません。

 1. あらゆる保証の免責。本ソフトウェアは「現状有姿」でライセンスされるものとします。本ソフトウェアの使用によるリスクはお客様が負うものとします。お客様の希望により、お支払い金額の払い戻しを Apple に告知することができます。準拠法により最大限認められる範囲において、Apple は他の一切の保証義務を有しません。マイクロソフトは、明示的な瑕疵担保責任または保証責任を一切負いません。本ライセンス条項では変更できないお客様の地域の法律による追加の消費者の権利または法定保証が存在する場合があります。お客様の地域の国内法等によって認められる限りにおいて、マイクロソフトは、商品性、特定目的に対する適合性、または権利侵害の不存在に関する黙示の保証を含め、いかなる黙示の保証についても一切責任を負いませんあらゆる保証の免責。本ソフトウェアは「現状有姿」でライセンスされるものとします。本ソフトウェアの使用によるリスクはお客様が負うものとします。お客様の希望により、お支払い金額の払い戻しを Apple に告知することができます。準拠法により最大限認められる範囲において、Apple は他の一切の保証義務を有しません。マイクロソフトは、明示的な瑕疵担保責任または保証責任を一切負いません。本ライセンス条項では変更できないお客様の地域の法律による追加の消費者の権利または法定保証が存在する場合があります。お客様の地域の国内法等によって認められる限りにおいて、マイクロソフトは、商品性、特定目的に対する適合性、または権利侵害の不存在に関する黙示の保証を含め、いかなる黙示の保証についても一切責任を負いません

 2. 損害賠償に関する制限および排除。上記の保証の免責にもかかわらず損害賠償を受ける正当な根拠がある場合、Apple、マイクロソフト、およびマイクロソフトのサプライヤーの責任は、お客様が本ソフトウェアに対して実際に支払った金額を上限とする直接損害に限定されます。マイクロソフトは、派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、または付随的損害を含め、その他の損害について一切責任を負いません。 この制限は、(a) 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます) または第三者のアプリケーションに関連した事項、および (b) 契約違反、保証または条件違反、厳格責任、過失、もしくは不法行為等の請求、またはその他すべての請求 (いずれの場合も適用される法令により認められている範囲において) に適用されます。この制限は、マイクロソフトまたは Apple が損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合にも適用されます。また、州、地域または国によっては付随的損害、派生的損害等またはその他の損害に対する責任の除外または制限を認めていないことがあるため、上記の制限または除外がお客様に適用されない場合があります損害賠償に関する制限および排除。上記の保証の免責にもかかわらず損害賠償を受ける正当な根拠がある場合、Apple、マイクロソフト、およびマイクロソフトのサプライヤーの責任は、お客様が本ソフトウェアに対して実際に支払った金額を上限とする直接損害に限定されます。マイクロソフトは、派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、または付随的損害を含め、その他の損害について一切責任を負いません。 この制限は、(a) 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます) または第三者のアプリケーションに関連した事項、および (b) 契約違反、保証または条件違反、厳格責任、過失、もしくは不法行為等の請求、またはその他すべての請求 (いずれの場合も適用される法令により認められている範囲において) に適用されます。この制限は、マイクロソフトまたは Apple が損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合にも適用されます。また、州、地域または国によっては付随的損害、派生的損害等またはその他の損害に対する責任の除外または制限を認めていないことがあるため、上記の制限または除外がお客様に適用されない場合があります

KazakhKazakh

MICROSOFT БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМІНІҢ ШАРТТАРЫMICROSOFT БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛ ЛИЦЕНЗИЯЛЫҚ КЕЛІСІМІНІҢ ШАРТТАРЫ

MICROSOFT STREAM MOBILE БАҒДАРЛАМАСЫ (IOS)MICROSOFT STREAM MOBILE БАҒДАРЛАМАСЫ (IOS)

ЕГЕР СІЗДІҢ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ ЖЕРІҢІЗ (НЕМЕСЕ НЕГІЗГІ ЖҰМЫС ОРНЫ БАР МЕКЕМЕ) АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА БОЛСА, ТӨМЕНДЕГІ «МІНДЕТТІ ТӨРЕЛІК СОТ МӘЛІМДЕМЕСІН ЖӘНЕ ҰЖЫМДЫҚ ІСТЕН БАС ТАРТУ» БӨЛІМІН ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ. ОЛ ДАУДЫҢ ШЕШІЛУ ӘДІСІНЕ ӘСЕР ЕТЕДІ.ЕГЕР СІЗДІҢ ТҰРҒЫЛЫҚТЫ ЖЕРІҢІЗ (НЕМЕСЕ НЕГІЗГІ ЖҰМЫС ОРНЫ БАР МЕКЕМЕ) АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА БОЛСА, ТӨМЕНДЕГІ «МІНДЕТТІ ТӨРЕЛІК СОТ МӘЛІМДЕМЕСІН ЖӘНЕ ҰЖЫМДЫҚ ІСТЕН БАС ТАРТУ» БӨЛІМІН ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ. ОЛ ДАУДЫҢ ШЕШІЛУ ӘДІСІНЕ ӘСЕР ЕТЕДІ.

Бұл лицензиялық шарттар сіз бен Microsoft корпорациясы (немесе оның аффилириленген тұлғаларының бірі) арасында жасалған келісім болып табылады.Бұл лицензиялық шарттар сіз бен Microsoft корпорациясы (немесе оның аффилириленген тұлғаларының бірі) арасында жасалған келісім болып табылады. Олар жоғарыда аталған бағдарламалық құралға және кез келген Microsoft қ