az eventgrid system-topic event-subscription

Sistem konusunun olay aboneliklerini yönetme.

Komutlar

az eventgrid system-topic event-subscription create

Sistem konusu için yeni bir olay aboneliği oluşturun.

az eventgrid system-topic event-subscription delete

Sistem konusunun olay aboneliğini silme.

az eventgrid system-topic event-subscription list

Belirli bir sistem konusunun olay aboneliklerini listeleme.

az eventgrid system-topic event-subscription show

Sistem konusunun olay aboneliğinin ayrıntılarını alın.

az eventgrid system-topic event-subscription update

Sistem konusunun olay aboneliğini güncelleştirme.

az eventgrid system-topic event-subscription create

Sistem konusu için yeni bir olay aboneliği oluşturun.

az eventgrid system-topic event-subscription create --name
                          --resource-group
                          --system-topic-name
                          [--aad-tenant-id]
                          [--advanced-filter]
                          [--azure-active-directory-application-id-or-uri]
                          [--deadletter-endpoint]
                          [--delivery-attribute-mapping]
                          [--enable-advanced-filtering-on-arrays {false, true}]
                          [--endpoint]
                          [--endpoint-type {azurefunction, eventhub, hybridconnection, servicebusqueue, servicebustopic, storagequeue, webhook}]
                          [--event-delivery-schema {cloudeventschemav1_0, custominputschema, eventgridschema}]
                          [--event-ttl]
                          [--expiration-date]
                          [--included-event-types]
                          [--labels]
                          [--max-delivery-attempts]
                          [--max-events-per-batch]
                          [--preferred-batch-size-in-kilobytes]
                          [--qttl]
                          [--subject-begins-with]
                          [--subject-case-sensitive {false, true}]
                          [--subject-ends-with]

Örnekler

Varsayılan filtreleri kullanarak Event Grid sistem konusu için yeni bir olay aboneliği oluşturun.

az eventgrid system-topic event-subscription create --name es1 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \
  --endpoint https://contoso.azurewebsites.net/api/f1?code=code

Konu ön eki belirten bir filtreyle, Event Grid sistem konusu için yeni bir olay aboneliği oluşturun.

az eventgrid system-topic event-subscription create --name es4 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \
  --endpoint https://contoso.azurewebsites.net/api/f1?code=code \
  --subject-begins-with mysubject_prefix

Varsayılan filtreleri ve teslim şeması olarak CloudEvent V 1.0'ı kullanarak Event Grid sistem konusu için yeni bir olay aboneliği oluşturun.

az eventgrid system-topic event-subscription create -n es2 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \
  --endpoint https://contoso.azurewebsites.net/api/f1?code=code \
  --event-delivery-schema cloudeventschemav1_0

En fazla 10 teslim denemesi ve 2 saatlik (hangisi daha önce gerçekleşirse) ve son kullanma tarihi olan bir Olay TTL'sine sahip bir ölü dağıtım hedefi ve özel yeniden deneme ilkesi ile bir Event Grid sistem konusu için yeni bir olay aboneliği oluşturun.

az eventgrid system-topic event-subscription create --name es2 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \
  --endpoint https://contoso.azurewebsites.net/api/f1?code=code \
  --deadletter-endpoint /subscriptions/{SubID}/resourceGroups/TestRG/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/s2/blobServices/default/containers/blobcontainer1 \
  --max-delivery-attempts 10 --event-ttl 120 --expiration-date "2022-10-31"

Azure Active Directory özellikli Web kancasını hedef olarak kullanarak Event Grid sistem konusu için yeni bir olay aboneliği oluşturun.

az eventgrid system-topic event-subscription create --name es1 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \
  --endpoint https://contoso.azurewebsites.net/api/f1?code=code
  --azure-active-directory-tenant-id azureactivedirectorytenantid
  --azure-active-directory-application-id-or-uri azureactivedirectoryapplicationidoruri

Hedef olarak Azure İşlevi'ni kullanarak Event Grid sistem konusu için yeni bir olay aboneliği oluşturun.

az eventgrid system-topic event-subscription create -n es1 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \
  --endpoint /subscriptions/{SubID}/resourceGroups/{RG}/providers/Microsoft.Web/sites/{functionappname}/functions/{functionname} --endpoint-type azurefunction

5 dakikalık bir ttl ile hedef olarak Depolama Kuyruğu kullanarak Event Grid sistem konusu için yeni bir olay aboneliği oluşturma

az eventgrid system-topic event-subscription create -n es1 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \
  --endpoint-type storagequeue \
  --endpoint /subscriptions/{SubID}/resourceGroups/TestRG/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/sa1/queueservices/default/queues/q1 \
  --storage-queue-msg-ttl 300

Event Grid sistem konusu için yeni bir olay aboneliği oluşturma ve dizilerde gelişmiş filtrelemeyi etkinleştirme

az eventgrid system-topic event-subscription create -n es1 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \
  --endpoint /subscriptions/{SubID}/resourceGroups/{RG}/providers/Microsoft.Web/sites/{functionappname}/functions/{functionname} --endpoint-type azurefunction \
  --enable-advanced-filtering-on-arrays true

Gerekli Parametreler

--name -n

Olay aboneliğinin adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--system-topic-name

Sistem konusunun adı.

İsteğe Bağlı Parametreler

--aad-tenant-id --azure-active-directory-tenant-id

Teslim isteklerine taşıyıcı belirteç olarak eklenecek erişim belirtecini almak için Azure Active Directory Kiracı Kimliği. Yalnızca hedef olarak web kancası için geçerlidir.

--advanced-filter

Gelişmiş filtre, olayların belirli bir olay özelliğine göre filtrelenmesine olanak tanır.

--azure-active-directory-application-id-or-uri

Teslim isteklerine taşıyıcı belirteç olarak eklenecek erişim belirtecini almak için Azure Active Directory Uygulama Kimliği veya Uri'si. Yalnızca hedef olarak web kancası için geçerlidir.

--deadletter-endpoint

EventGrid'in bu olay aboneliği için teslim edilemeyen olayları geçersiz kılması gereken bir Azure Depolama blob kapsayıcısı hedefinin Azure kaynak kimliği.

--delivery-attribute-mapping

Olayları teslim ederken HTTP üst bilgileri aracılığıyla ek bilgi göndermek için teslim özniteliği eşlemesi ekleyin. Bu öznitelik StorageQueue dışındaki tüm hedef türleri için geçerlidir. Birden fazla bağımsız değişken kullanılarak birden çok --delivery-attribute-mapping öznitelik belirtilebilir.

--enable-advanced-filtering-on-arrays --enable-af-arr

Gelişmiş filtrelerin tek bir değer beklemek yerine bir değer dizisine göre değerlendirilmesine izin verir.

kabul edilen değerler: false, true
--endpoint

EventGrid'in bu olay aboneliğiyle eşleşen olayları teslim etmesi gereken uç nokta. Web kancası uç noktası türü için bu, karşılık gelen web kancası URL'si olmalıdır. Diğer uç nokta türleri için bu, uç noktanın Azure kaynak tanımlayıcısı olmalıdır. Herhangi bir Event Grid komutu yürütülmeden önce hedef uç noktanın önceden oluşturulması ve kullanılabilir olması beklenir.

--endpoint-type

Hedef uç noktanın türü.

kabul edilen değerler: azurefunction, eventhub, hybridconnection, servicebusqueue, servicebustopic, storagequeue, webhook
varsayılan değer: webhook
--event-delivery-schema

Bu olay aboneliği için olayların teslim edilmesi gereken şema. Varsayılan olarak, olaylar yayımlandıkları şemada (ilgili konunun giriş şemasına göre) teslim edilir.

kabul edilen değerler: cloudeventschemav1_0, custominputschema, eventgridschema
--event-ttl

Etkinlik yaşam süresi (dakika cinsinden). 1 ile 1440 arasında bir sayı olmalıdır.

varsayılan değer: 1440
--expiration-date

Olay aboneliğinin süresinin dolacağı tarih veya tarih saat (UTC olarak, örneğin'2018-11-30T11:59:59+00:00' veya '2018-11-30'). Varsayılan olarak, olay aboneliği için süre sonu yoktur.

--included-event-types

Olay türlerinin boşlukla ayrılmış listesi (örneğin, Microsoft.Storage.BlobCreated ve Microsoft.Storage.BlobDeleted). Tüm varsayılan olay türlerine abone olmak için bu bağımsız değişken için herhangi bir değer belirtmeyin. Olay kılavuzu konuları için olay türleri müşteri tanımlıdır. Depolama Hesapları, IoT Hub vb. Azure olayları için bu 'az eventgrid topic-type list-event-types' CLI komutunu kullanarak olay türlerini sorgulayabilirsiniz.

--labels

Bu olay aboneliğiyle ilişkilendirilecek etiketlerin boşlukla ayrılmış listesi.

--max-delivery-attempts

En fazla teslimat denemesi sayısı. 1 ile 30 arasında bir sayı olmalıdır.

varsayılan değer: 30
--max-events-per-batch

Toplu iş içindeki en fazla olay sayısı. 1 ile 5000 arasında bir sayı olmalıdır.

--preferred-batch-size-in-kilobytes

Kilobayt cinsinden tercih edilen toplu iş boyutu. 1 ile 1024 arasında bir sayı olmalıdır.

--qttl --storage-queue-msg-ttl

Depolama kuyruğu iletinin yaşam süresi (saniye cinsinden).

--subject-begins-with

Bir olay aboneliğinin olaylarını ön eke göre filtrelemek için isteğe bağlı bir dize. Joker karakterler desteklenmez.

--subject-case-sensitive

Konu alanlarının büyük/küçük harfe duyarlı bir şekilde karşılaştırılıp karşılaştırılmayacağını belirtmek için belirtin. Bayrağı varsa True.

kabul edilen değerler: false, true
--subject-ends-with

Bir olay aboneliğine yönelik olayları son eke göre filtrelemek için isteğe bağlı bir dize. Joker karakterler desteklenmez.

az eventgrid system-topic event-subscription delete

Sistem konusunun olay aboneliğini silme.

az eventgrid system-topic event-subscription delete --name
                          --resource-group
                          --system-topic-name
                          [--yes]

Örnekler

Event Grid sistem konusu için olay aboneliğini silme.

az eventgrid system-topic event-subscription delete --name es1 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \

Gerekli Parametreler

--name -n

Olay aboneliğinin adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--system-topic-name

Sistem konusunun adı.

İsteğe Bağlı Parametreler

--yes -y

Onay isteminde bulunmayın.

az eventgrid system-topic event-subscription list

Belirli bir sistem konusunun olay aboneliklerini listeleme.

az eventgrid system-topic event-subscription list --resource-group
                         --system-topic-name
                         [--odata-query]

Örnekler

Event Grid sistem konusu için oluşturulan tüm olay aboneliklerini listeleyin.

az eventgrid system-topic event-subscription list -g rg1 --system-topic-name systemtopic1

Gerekli Parametreler

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--system-topic-name

Sistem konusunun adı.

İsteğe Bağlı Parametreler

--odata-query

Liste sonuçlarını filtrelemek için kullanılan OData sorgusu. Şu anda yalnızca Name özelliğinde filtrelemeye izin verilir. Desteklenen işlemler şunlardır: CONTAINS, eq (eşit için), ne (eşit değildir), AND, OR ve DEĞİl.

az eventgrid system-topic event-subscription show

Sistem konusunun olay aboneliğinin ayrıntılarını alın.

az eventgrid system-topic event-subscription show --name
                         --resource-group
                         --system-topic-name
                         [--include-attrib-secret {false, true}]
                         [--include-full-endpoint-url {false, true}]

Örnekler

Event Grid sistem konusu için olay aboneliğinin ayrıntılarını gösterin.

az eventgrid system-topic event-subscription show --name es1 \
   -g rg1 --system-topic-name systemtopic1

Statik teslim özniteliği gizli dizilerini içeren bir Event Grid sistem konusu için olay aboneliğinin ayrıntılarını gösterin.

az eventgrid system-topic event-subscription show --name es1 \
   -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 --include-attrib-secret

Gerekli Parametreler

--name -n

Olay aboneliğinin adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. kullanarak varsayılan grubu az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--system-topic-name

Sistem konusunun adı.

İsteğe Bağlı Parametreler

--include-attrib-secret --include-static-delivery-attribute-secret

Statik teslim özniteliği gizli dizilerinin döndürülmesi gerekip gerekmediğini belirtin. Bayrağı varsa True.

kabul edilen değerler: false, true
--include-full-endpoint-url

Tam uç nokta URL'sinin döndürülmesi gerekip gerekmediğini belirtmek için belirtin. Bayrağı varsa True.

kabul edilen değerler: false, true

az eventgrid system-topic event-subscription update

Sistem konusunun olay aboneliğini güncelleştirme.

az eventgrid system-topic event-subscription update --name
                          --resource-group
                          --system-topic-name
                          [--advanced-filter]
                          [--deadletter-endpoint]
                          [--delivery-attribute-mapping]
                          [--enable-advanced-filtering-on-arrays {false, true}]
                          [--endpoint]
                          [--endpoint-type {azurefunction, eventhub, hybridconnection, servicebusqueue, servicebustopic, storagequeue, webhook}]
                          [--included-event-types]
                          [--labels]
                          [--qttl]
                          [--subject-begins-with]
                          [--subject-ends-with]

Örnekler

Event Grid sistem konusunun olay aboneliğini güncelleştirerek yeni bir uç nokta belirtin.

az eventgrid system-topic event-subscription update --name es1 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 --endpoint https://contoso.azurewebsites.net/api/f1?code=code

Event Grid sistem konusunun olay aboneliğini güncelleştirerek yeni konu uçları filtresi belirtin.

az eventgrid system-topic event-subscription update --name es2 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \
  --subject-ends-with .jpg

Yeni bir uç nokta ve eklenen olay türlerinin yeni bir listesini filtreleyip yeni konu uç noktalarını belirtmek için Event Grid sistem konusu için olay aboneliğini güncelleştirin.

az eventgrid system-topic event-subscription update --name es3 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \
  --subject-ends-with .png \
  --endpoint https://contoso.azurewebsites.net/api/f1?code=code
  --included-event-types Microsoft.Storage.BlobCreated Microsoft.Storage.BlobDeleted

Azure Event Grid sistem konusu için bir olay aboneliğini, bir çıkmaz hedefini içerecek şekilde güncelleştirin.

az eventgrid system-topic event-subscription update --name es2 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \
  --deadletter-endpoint /subscriptions/{SubID}/resourceGroups/TestRG/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/sa1/blobServices/default/containers/blobcontainer1

Gelişmiş filtreleri kullanarak bir Azure Event Grid sistem konusu için olay aboneliğini güncelleştirin.

az eventgrid system-topic event-subscription update --name es3 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \
  --endpoint https://contoso.azurewebsites.net/api/f1?code=code
  --advanced-filter data.blobType StringIn BlockBlob
  --advanced-filter data.url StringBeginsWith https://myaccount.blob.core.windows.net

Event Grid sistem konusu için olay aboneliğini 5 dakikalık ttl ile depolama kuyruğu hedef olarak güncelleştirme

az eventgrid system-topic event-subscription update -n es1 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \
  --storage-queue-msg-ttl 300

Dizilerde gelişmiş filtreleme etkinken Event Grid sistem konusu için olay aboneliğini güncelleştirme

az eventgrid system-topic event-subscription update -n es1 \
  -g rg1 --system-topic-name systemtopic1 \
  --enable-advanced-filtering-on-arrays true

Gerekli Parametreler

--name -n

Olay aboneliğinin adı.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. varsayılan grubu kullanarak az configure --defaults group=<name>yapılandırabilirsiniz.

--system-topic-name

Sistem konusunun adı.

İsteğe Bağlı Parametreler

--advanced-filter

Gelişmiş filtre, belirli bir olay özelliğine göre olayların filtrelenmesine olanak tanır.

--deadletter-endpoint

EventGrid'in bu olay aboneliği için teslim edilemeyen olayları yeniden işlemesi gereken bir Azure Depolama blob kapsayıcı hedefinin Azure kaynak kimliği.

--delivery-attribute-mapping

Olayları teslim ederken HTTP üst bilgileri aracılığıyla ek bilgi göndermek için teslim özniteliği eşlemesi ekleyin. Bu öznitelik StorageQueue dışındaki tüm hedef türleri için geçerlidir. Birden fazla bağımsız değişken kullanılarak birden çok --delivery-attribute-mapping öznitelik belirtilebilir.

--enable-advanced-filtering-on-arrays --enable-af-arr

Gelişmiş filtrelerin tek bir değer beklemek yerine bir değer dizisine göre değerlendirilmesine izin verir.

kabul edilen değerler: false, true
--endpoint

EventGrid'in bu olay aboneliğiyle eşleşen olayları teslim etmesi gereken uç nokta. Web kancası uç noktası türü için bu, ilgili web kancası URL'si olmalıdır. Diğer uç nokta türleri için bu, uç noktanın Azure kaynak tanımlayıcısı olmalıdır. Herhangi bir Event Grid komutu yürütülmeden önce hedef uç noktanın önceden oluşturulması ve kullanılabilir olması beklenir.

--endpoint-type

Hedef uç noktanın türü.

kabul edilen değerler: azurefunction, eventhub, hybridconnection, servicebusqueue, servicebustopic, storagequeue, webhook
varsayılan değer: webhook
--included-event-types

Olay türlerinin boşlukla ayrılmış listesi (örneğin, Microsoft.Storage.BlobCreated ve Microsoft.Storage.BlobDeleted). Tüm varsayılan olay türlerine abone olmak için bu bağımsız değişken için herhangi bir değer belirtmeyin. Olay kılavuzu konuları için olay türleri müşteri tanımlıdır. Depolama Hesapları, IoT Hub vb. Azure olayları için bu CLI komutunu kullanarak olay türlerini sorgulayabilirsiniz: 'az eventgrid topic-type list-event-types'.

--labels

Bu olay aboneliğiyle ilişkilendirilecek etiketlerin boşlukla ayrılmış listesi.

--qttl --storage-queue-msg-ttl

Depolama kuyruğu iletinin saniyeler içinde yaşam süresi.

--subject-begins-with

Bir olay aboneliğinin olaylarını ön eke göre filtrelemek için isteğe bağlı bir dize. Joker karakterler desteklenmez.

--subject-ends-with

Sonek temelinde bir olay aboneliği için olayları filtrelemek için isteğe bağlı bir dize. Joker karakterler desteklenmez.