EF Core öğreticisi serisi ile MVC ASP.NET CoreASP.NET Core MVC with EF Core - tutorial series

Bu öğretici 3,0 not ASP.NET Core güncelleştirilmedi.This tutorial has not been updated to ASP.NET Core 3.0. Razor Sayfalar sürümü güncelleştirildi.The Razor Pages version has been updated. Bunun ne zaman güncelleştirilemeyebilir hakkında bilgi edinmek için Bu GitHub sorununabakın.For information on when this might be updated, see this GitHub issue.

Bu öğretici denetleyicileri ve görünümleri ile Core MVC ve Entity Framework Core ASP.NET öğretir.This tutorial teaches ASP.NET Core MVC and Entity Framework Core with controllers and views. Razor Pages, Core 2.0'ASP.NET tanıtılan alternatif bir programlama modelidir.Razor Pages is an alternative programming model that was introduced in ASP.NET Core 2.0. Yeni geliştirme için, denetleyicileri ve görünümleri ile MVC üzerinden Razor Pages öneririz.For new development, we recommend Razor Pages over MVC with controllers and views. Bu öğretici bir Razor Pages sürümü vardır.There is a Razor Pages version of this tutorial. Her öğretici diğer olmayan bazı malzeme kapsar:Each tutorial covers some material the other doesn't:

Bazı şeyler bu MVC öğretici Razor Pages öğretici yok:Some things this MVC tutorial has that the Razor Pages tutorial doesn't:

 • Veri modelinde devralma uygulamaImplement inheritance in the data model
 • Ham SQL sorguları gerçekleştirinPerform raw SQL queries
 • Kodu basitleştirmek için dinamik LINQ'yi kullanınUse dynamic LINQ to simplify code

Razor Pages öğretici sit olduğu bazı şeyler bu değildir:Some things the Razor Pages tutorial has that this one doesn't:

 • İlgili verileri yüklemek için Seç yöntemini kullanmaUse Select method to load related data
 • core 3.0 ASP.NET sürümü için kullanılabilirA version available for ASP.NET Core 3.0
 1. Kullanmaya başlamaGet started
 2. İşlem Oluşturma, Okuma, Güncelleştirme ve SilmeCreate, Read, Update, and Delete operations
 3. Sıralama, filtreleme, disk belleği ve gruplandırmaSorting, filtering, paging, and grouping
 4. GeçişlerMigrations
 5. Karmaşık veri modeli oluşturmaCreate a complex data model
 6. İlgili verileri okumaReading related data
 7. İlgili verileri güncelleştirmeUpdating related data
 8. Eşzamanlılık çakışmalarını işlemeHandle concurrency conflicts
 9. DevralmaInheritance
 10. Gelişmiş KonularAdvanced topics