LINQ to SQL ile Model Sınıfları Oluşturma (VB)

Microsoft tarafından

PDF’yi İndir

Bu öğreticinin amacı, ASP.NET bir MVC uygulaması için model sınıfları oluşturma yöntemini açıklamaktır. Bu eğitimde, Microsoft LINQ'dan SQL'e yararlanarak model sınıfları oluşturmayı ve veritabanı erişimi gerçekleştirmeyi öğrenirsiniz.

Bu öğreticinin amacı, ASP.NET bir MVC uygulaması için model sınıfları oluşturma yöntemini açıklamaktır. Bu eğitimde, Microsoft LINQ'dan SQL'e yararlanarak model sınıfları oluşturmayı ve veritabanı erişimi gerçekleştirmeyi öğrenirsiniz.

Bu öğreticide, temel bir Film veritabanı uygulaması oluşturuyoruz. Film veritabanı uygulamasını mümkün olan en hızlı ve en kolay şekilde oluşturarak başlıyoruz. Tüm veri erişimlerimizi doğrudan denetleyici eylemlerimizden gerçekleştiririz.

Ardından, Depo desenini nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Depo deseni kullanmak biraz daha fazla çalışma gerektirir. Ancak, bu deseni benimsemenin avantajı, değiştirilebilen ve kolayca sınanabilen uygulamalar oluşturmanıza olanak sağlamasıdır.

Model Sınıfı nedir?

Bir MVC modeli, MVC görünümünde veya MVC denetleyicisinde yer alan tüm uygulama mantığını içerir. Özellikle, bir MVC modeli tüm uygulama iş ve veri erişim mantığı içerir.

Veri erişim mantığınızı uygulamak için çeşitli teknolojiler kullanabilirsiniz. Örneğin, Microsoft Entity Framework, NHibernate, Subsonic veya ADO.NET sınıflarını kullanarak veri erişim sınıflarınızı oluşturabilirsiniz.

Bu öğreticide, veritabanını sorgulamak ve güncelleştirmek için LINQ'dan SQL'e kullanıyorum. LINQ'dan SQL'e microsoft SQL Server veritabanıile etkileşim kurmanın çok kolay bir yöntemini sağlar. Ancak, ASP.NET MVC çerçevesinin linq'e sql'e herhangi bir şekilde bağlı olmadığını anlamak önemlidir. ASP.NET MVC herhangi bir veri erişim teknolojisi ile uyumludur.

Film Veritabanı Oluşturma

Bu öğreticide -- model sınıflarını nasıl oluşturabileceğinizi göstermek için -- basit bir Film veritabanı uygulaması oluşturuyoruz. İlk adım yeni bir veritabanı oluşturmaktır. Çözüm Gezgini_penceresindeki Uygulama Verileri klasörüne sağ tıklayın ve Ekle, Yeni Öğeseçeneğini seçin. SQL Server Veritabanı şablonu seçin, ona MoviesDB.mdf adını verin ve Ekle düğmesini tıklatın (Bkz. Şekil 1).

Yeni bir SQL Server Veritabanı Ekleme

Şekil 01: Yeni bir SQL Server Veritabanı Ekleme (Tam boyutlu görüntüyü görüntülemek için tıklayınız)

Yeni veritabanını oluşturduktan sonra, App_Data klasöründeki MoviesDB.mdf dosyasını çift tıklatarak veritabanını açabilirsiniz. MoviesDB.mdf dosyasına çift tıklayarak Sunucu Gezgini penceresini açar (Bkz. Şekil 2).

Sunucu Gezgini penceresi, Visual Web Developer'ı kullanırken Veritabanı Gezgini penceresi olarak adlandırılır.

Sunucu Gezgini penceresini kullanma

Şekil 02: Sunucu Gezgini penceresini kullanma (Tam boyutlu görüntüyü görüntülemek için tıklayınız)

Filmlerimizi temsil eden veritabanımıza bir tablo eklemeliyiz. Tablolar klasörüne sağ tıklayın ve menüseçeneğini yeni tablo ekle seçeneğini seçin. Bu menü seçeneğini seçmek tablo tasarımcısını açar (Bkz. Şekil 3).

Sunucu Gezgini penceresini kullanma

Şekil 03: Tablo Tasarımcısı (Tam boyutlu görüntüyü görüntülemek için tıklayınız)

Veritabanı tablomuza aşağıdaki sütunları eklememiz gerekir:

Sütun Adı Veri Türü Nulls'a İzin Ver
Kimlik int False
Başlık Nvarchar(200) False
Yönetmen Nvarchar(50) False

Kimlik sütununa iki özel şey yapmanız gerekir. İlk olarak, Tablo Tasarımcısı'ndaki sütunu seçip bir anahtarın simgesini tıklatarak Id sütununu birincil anahtar sütunu olarak işaretlemeniz gerekir. LINQ'dan SQL'e, veritabanına karşı ekler veya güncelleştirmeler gerçekleştirirken birincil anahtar sütunlarınızı belirtmenizi gerektirir.

Ardından, Evet değerini Is Identity özelliğine atayarak Kimlik sütununa Kimlik sütunu olarak işaretlemeniz gerekir (Bkz. Şekil 3). Kimlik sütunu, tabloya yeni bir veri satırı eklediğinizde otomatik olarak yeni bir sayı atanan sütundur.

Bu değişiklikleri yaptıktan sonra tabloyu tblMovie adıyla kaydedin. Kaydet düğmesini tıklatarak tabloyu kaydedebilirsiniz.

SQL Sınıflarına LINQ oluşturma

MVC modelimiz, tblMovie veritabanı tablosunu temsil eden LINQ-SQL sınıflarını içerir. Bu LINQ'dan SQL sınıflarına doğru oluşturmanın en kolay yolu Modeller klasörüne sağ tıklamak, Ekle, Yeni Öğe'yiseçmek, LINQ'dan SQL Sınıflara şablonu seçmek, sınıflara Movie.dbml adını vermek ve Ekle düğmesini tıklamaktır (Şekil 4'e bakın).

SQL sınıflarına LINQ oluşturma

Şekil 04: SQL sınıflarına LINQ oluşturma (Tam boyutlu görüntüyü görüntülemek için tıklayınız)

Movie LINQ to SQL Classes'ı oluşturduktan hemen sonra Object Relational Designer görüntülenir. Belirli veritabanı tablolarını temsil eden SQL Sınıfları IÇIN LINQ oluşturmak için Veritabanı tablolarını Sunucu Gezgini penceresinden Object İlişkisel Tasarımcı'ya sürükleyebilirsiniz. TblMovie veritabanı tablosunu Object İlişkisel Tasarımcı'ya eklememiz gerekir (bkz. Şekil 4).

Nesne İlişkisel Tasarımcıyı Kullanma

Şekil 05: Nesne İlişkisel Tasarımcısı nı Kullanma (Tam boyutlu görüntüyü görüntülemek için tıklayınız)

Varsayılan olarak, Nesne İlişkisel Tasarımcısı, Tasarımcı'ya sürüklediğiniz veritabanı tablosuyla aynı ada sahip bir sınıf oluşturur. Ancak, bizim sınıf tblMovie aramak istemiyorum. Bu nedenle, Tasarımcı'daki sınıfın adını tıklatın ve sınıfın adını Film olarak değiştirin.

Son olarak, LINQ'yi SQL Sınıflarına kaydetmek için Kaydet düğmesini (disketin resmi) tıklatmayı unutmayın. Aksi takdirde, LINQ to SQL Sınıfları Object İlişkisel Tasarımcı tarafından oluşturulamaz.

Denetleyici Eyleminde LINQ'dan SQL'e KULLANMA

Artık LINQ'dan SQL'e sınıflarımız olduğuna göre, veritabanından veri almak için bu sınıfları kullanabiliriz. Bu bölümde, doğrudan bir denetleyici eylem içinde SQL sınıfları LINQ nasıl kullanılacağını öğrenirler. TBLMovies veritabanı tablosundaki filmlerin listesini MVC görünümünde görüntüleyeceğiz.

İlk olarak, HomeController sınıfını değiştirmemiz gerekiyor. Bu sınıf, uygulamanızın Denetleyicileri klasöründe bulunabilir. Liste 1'deki sınıfa benzeyerek sınıfı değiştirin.

İlan 1 –Controllers\HomeController.vb

<HandleError()> _
Public Class HomeController

     Inherits System.Web.Mvc.Controller

     Function Index()
          Dim dataContext As New MovieDataContext()
          Dim movies = From m In dataContext.Movies _
               Select m
          return View(movies)
     End Function
End Class

Listeleme 1'deki Index() eylemi, MoviesDB veritabanını temsil etmek için BIR LINQ'dan SQL DataContext sınıfına (MovieDataContext) kullanır. MoveDataContext sınıfı Visual Studio Object İlişkisel Tasarımcısı tarafından oluşturuldu.

TblMovies veritabanı tablosundan tüm filmleri almak için DataContext'a karşı bir LINQ sorgusu gerçekleştirilir. Film listesi, filmler adlı yerel bir değişkene atanır. Son olarak, film listesi görünüm verileri aracılığıyla görünüme aktarılır.

Filmleri göstermek için, bir sonraki Dizin görünümünü değiştirmemiz gerekir. Dizin görünümünü Görünümler\Ana Sayfa\ klasöründe bulabilirsiniz. Liste 2'deki görünüme benzer şekilde Dizin görünümünü güncelleştirin.

Listeleme 2 –Views\Home\Index.aspx

<%@ Page Language="VB" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" AutoEventWireup="false" CodeBehind="Index.aspx.vb" Inherits="MvcApplication1.Index" %>
<%@ Import Namespace="MvcApplication1" %>
<asp:Content ID="indexContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">

<ul>
<% For Each m As Movie In ViewData.Model%>
  <li><%= m.Title %></li>
<% Next%>
</ul>
</asp:Content>

Değiştirilen Dizin görünümünün <görünümün üst kısmında> %@ alma ad alanı % yönergesi içerdiğine dikkat edin. Bu yönerge MvcApplication1 ad alanını içeri iter. Görünümdeki model sınıflarıyla - özellikle de Film sınıfıyla - çalışabilmek için bu ad alanına ihtiyacımız var.

Listeleme 2'deki görünüm, ViewData.Model özelliği tarafından temsil edilen tüm öğeler arasında yineleyen her döngü için bir döngü içerir. Başlık özelliğinin değeri her film için görüntülenir.

ViewData.Model özelliğinin değerinin bir Tanımlanabilir'a attırılabildiğini unutmayın. Bu, ViewData.Model'in içeriğini gözden geçirmek için gereklidir. Burada başka bir seçenek güçlü bir şekilde yazılmış bir görünüm oluşturmaktır. Güçlü bir şekilde yazılan bir görünüm oluşturduğunuzda, ViewData.Model özelliğini görünümün kod arkası sınıfındaki belirli bir türe atarsınız.

HomeController sınıfını ve Dizin görünümünü değiştirdikten sonra uygulamayı çalıştırırsanız, boş bir sayfa alırsınız. tblMovies veritabanı tablosunda film kaydı olmadığından boş bir sayfa alırsınız.

tblMovies veritabanı tablosuna kayıt eklemek için Server Explorer penceresindeki tblMovies veritabanı tablosuna sağ tıklayın (Visual Web Developer'da Veritabanı Gezgini penceresi) ve Tablo Verilerini Göstermenü seçeneğini seçin. Görünen ızgarayı kullanarak film kayıtlarını ekleyebilirsiniz (Bkz. Şekil 5).

Film ekleme

Şekil 06: Film ekleme(Tam boyutlu görüntüyü görüntülemek için tıklayınız)

TBLMovies tablosuna bazı veritabanı kayıtları ekledikten ve uygulamayı çalıştırdıktan sonra, sayfayı Şekil 7'de görürsünüz. Tüm film veritabanı kayıtları madde işaretli listede görüntülenir.

Dizin görünümüyle film görüntüleme

Şekil 07: Dizin görünümünde film görüntüleme(Tam boyutlu görüntüyü görüntülemek için tıklayınız)

Depo Deseni Kullanma

Önceki bölümde, doğrudan bir denetleyici eylem içinde SQL sınıfları LINQ kullanılır. MovieDataContext sınıfını doğrudan Index() denetleyici eyleminden kullandık. Basit bir uygulama durumunda bunu yapmanın yanlış bir şey yoktur. Ancak, denetleyici sınıfında doğrudan LINQ'dan SQL'e çalışmak, daha karmaşık bir uygulama oluşturmanız gerektiğinde sorunlar oluşturur.

Bir denetleyici sınıfı içinde LINQ'dan SQL'e kullanmak, gelecekte veri erişim teknolojilerinde geçiş yapmayı zorlaştırır. Örneğin, Microsoft LINQ'yi kullanmaktan SQL'e, veri erişim teknolojiniz olarak Microsoft Entity Framework'e geçmeye karar verebilirsiniz. Bu durumda, uygulamanızdaki veritabanına erişen tüm denetleyicileri yeniden yazmanız gerekir.

Denetleyici sınıfı içinde LINQ'dan SQL'e kullanmak, uygulamanız için birim testleri oluşturmayı da zorlaştırır. Normalde, birim testleri gerçekleştirirken bir veritabanı ile etkileşim kurmak istemiyorum. Veritabanı sunucunuzu değil, uygulama mantığınızı sınamak için birim testlerinizi kullanmak istiyorsunuz.

Gelecekteki değişime daha uygun ve daha kolay sınanabilecek bir MVC uygulaması oluşturmak için Depo deseni kullanmayı düşünmelisiniz. Depo deseni kullandığınızda, tüm veritabanı erişim mantığınızı içeren ayrı bir depo sınıfı oluşturursunuz.

Depo sınıfını oluşturduğunuzda, depo sınıfı tarafından kullanılan tüm yöntemleri temsil eden bir arabirim oluşturursunuz. Denetleyicilerinizde, kodunuzu depo yerine arabiriyine yazarsınız. Bu şekilde, gelecekte farklı veri erişim teknolojilerini kullanarak depoyu uygulayabilirsiniz.

Listeleme 3'teki arabirim iMovieRepository olarak adlandırılır ve ListAll() adlı tek bir yöntemi temsil eder.

İlan 3 –Models\IMovieRepository.vb

Public Interface IMovieRepository
     Function ListAll() As IList(Of Movie)
End Interface

Listeleme 4'teki depo sınıfı IMovieRepository arabirimini uygular. IMovieRepozitory arabiriminin gerektirdiği yönteme karşılık gelen ListAll() adlı bir yöntem içerdiğine dikkat edin.

İlan 4 –Models\MovieRepository.vb

Public Class MovieRepository Implements IMovieRepository
       Private _dataContext As MovieDataContext

       Public Sub New()
            _dataContext = New MovieDataContext()
       End Sub

       Public Function ListAll() As IList(Of Movie) Implements IMovieRepository.ListAll
            Dim movies = From m In _dataContext.Movies _
                 Select m
            Return movies.ToList()
       End Function
End Class

Son olarak, Listeleme 5'teki MoviesController sınıfı Depo deseni kullanır. Artık DOĞRUDAN SQL sınıfları IÇIN LINQ kullanır.

İlan 5 –Controllers\MoviesController.vb

using System.Web.Mvc;
using MvcApplication1.Models;

namespace MvcApplication1.Controllers
{
  Public Class MoviesController 
    Inherits System.Web.Mvc.Controller

         Private _repository As IMovieRepository

         Sub New()
              Me.New(New MovieRepository())
         End Sub

         Sub New(ByVal repository As IMovieRepository)
              _repository = repository
         End Sub

         Function Index()
              Return View(_repository.ListAll())
         End Function
  End Class
}

Listeleme 5'teki MoviesController sınıfının iki oluşturucusu olduğuna dikkat edin. Uygulamanız çalışırken ilk oluşturucu, parametresiz oluşturucu çağrılır. Bu oluşturucu MovieRepository sınıfının bir örneğini oluşturur ve ikinci oluşturucuya geçirir.

İkinci oluşturucunun tek bir parametresi vardır: IMovieRepozituar parametresi. Bu oluşturucu, parametrenin değerini depo adlı _sınıf düzeyindeki bir alana atar.

MoviesController sınıfı Bağımlılık Enjeksiyonde desen adı verilen bir yazılım tasarım deseninden yararlanarak yararlansağlamaktadır. Özellikle, Yapıcı Bağımlılık Enjeksiyon denilen bir şey kullanıyor. Martin Fowler tarafından aşağıdaki makaleyi okuyarak bu desen hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

http://martinfowler.com/articles/injection.html

MoviesController sınıfındaki tüm kodun (ilk oluşturucu hariç) gerçek MovieRepository sınıfı yerine IMovieRepository arabirimi yle etkileşime geçtiğine dikkat edin. Kod, arabirimin somut bir uygulaması yerine soyut bir arabirimle etkileşime girer.

Uygulama tarafından kullanılan veri erişim teknolojisini değiştirmek istiyorsanız, iMovieRepozitory arabirimini alternatif veritabanı erişim teknolojisini kullanan bir sınıfla uygulayabilirsiniz. Örneğin, bir EntityFrameworkMovieRepository sınıfı veya SubSonicMovieRepository sınıfı oluşturabilirsiniz. Denetleyici sınıfı arabirime göre programlandığı için, iMovieRepository'nin yeni bir uygulamasını denetleyici sınıfına geçirebilirsiniz ve sınıf çalışmaya devam eder.

Ayrıca, MoviesController sınıfını test etmek istiyorsanız, sahte film deposu sınıfını MoviesController'a geçebilirsiniz. IMovieRepository sınıfını veritabanına gerçekten erişmeyen ancak iMovieRepository arabiriminin gerekli tüm yöntemlerini içeren bir sınıfla uygulayabilirsiniz. Bu şekilde, gerçek bir veritabanına erişmeden MoviesController sınıfını birleştirebilirsiniz.

Özet

Bu öğreticinin amacı, Microsoft LINQ'dan SQL'e yararlanarak MVC model sınıflarını nasıl oluşturabileceğinizi göstermekti. Veritabanı verilerini ASP.NET bir MVC uygulamasında görüntülemek için iki stratejiyi inceledik. İlk olarak, LINQ'dan SQL sınıflarına oluşturduk ve sınıfları doğrudan bir denetleyici eylemi içinde kullandık. Bir denetleyici içinde LINQ'dan SQL sınıflarına doğru kullanmak, veritabanı verilerini bir MVC uygulamasında hızlı ve kolay bir şekilde görüntülemenizi sağlar.

Sonra, veritabanı verilerini görüntülemek için biraz daha zor, ama kesinlikle daha erdemli bir yol araştırdık. Depo deseninden yararlandık ve tüm veritabanı erişim mantığımızı ayrı bir depo sınıfına yerleştirdik. Denetleyicimizde, tüm kodlarımızı somut bir sınıf yerine bir arayüze karşı yazdık. Depo deseninin avantajı, gelecekte veritabanı erişim teknolojilerini kolayca değiştirmemizi ve denetleyici sınıflarımızı kolayca test etmemizi sağlamasıdır.