Hizmet Katmanı ile Doğrulama (VB)

ile Stephen Walther

Doğrulama mantığınızı denetleyici eylemlerinizin dışında ve ayrı bir hizmet katmanında nasıl taşıyacağınızı öğrenin. Bu öğreticide, Stephen Walther, hizmet katmanınızı denetleyici katmanınızdan yalıtarak sorunları nasıl keskin bir şekilde koruyabileceğinizi açıklar.

Bu öğreticinin amacı, bir ASP.NET MVC uygulamasında doğrulama gerçekleştirme yöntemini açıklıyor. Bu öğreticide, doğrulama mantığınızı denetleyicilerden ve ayrı bir hizmet katmanına taşımayı öğreneceksiniz.

Kaygıları ayırma

Bir ASP.NET MVC uygulaması oluşturduğunuzda, veritabanı mantığınızı denetleyici eylemlerinizin içine yerleştirmemelisiniz. Veritabanınızı ve denetleyici mantığınızı karıştırmak, uygulamanızın zaman içinde bakımını daha zor hale getirir. Öneri, tüm veritabanı mantığınızı ayrı bir depo katmanında yerleştirmesidir.

Örneğin, Listeleme 1, ProductRepository adlı basit bir depo içerir. Ürün deposu, uygulamanın tüm veri erişim kodunu içerir. Liste ayrıca, ürün deposunun uyguladığı ıproductrepository arabirimini de içerir.

Listeleme 1-Models\productdepotory.exe

Public Class ProductRepository
Implements IProductRepository

  Private _entities As New ProductDBEntities()


Public Function ListProducts() As IEnumerable(Of Product) Implements IProductRepository.ListProducts
  Return _entities.ProductSet.ToList()
End Function


Public Function CreateProduct(ByVal productToCreate As Product) As Boolean Implements IProductRepository.CreateProduct
  Try
    _entities.AddToProductSet(productToCreate)
    _entities.SaveChanges()
    Return True
  Catch
    Return False
  End Try
End Function

End Class

Public Interface IProductRepository
Function CreateProduct(ByVal productToCreate As Product) As Boolean
Function ListProducts() As IEnumerable(Of Product)
End Interface

Listeleme 2 ' deki denetleyici, dizin () ve Create () eylemleri içinde depo katmanını kullanır. Bu denetleyicinin herhangi bir veritabanı mantığı içermediğini unutmayın. Bir depo katmanı oluşturmak, kaygılara yönelik temiz ayrımı korumanıza olanak sağlar. Denetleyiciler, uygulama akış denetim mantığından sorumludur ve veri erişim mantığıyla depo sorumludur.

Listeleme 2-Controllers\productcontroller.exe

Public Class ProductController
Inherits Controller

  Private _repository As IProductRepository

Public Sub New()
  Me.New(New ProductRepository())
End Sub


Public Sub New(ByVal repository As IProductRepository)
  _repository = repository
End Sub


Public Function Index() As ActionResult
  Return View(_repository.ListProducts())
End Function


'
' GET: /Product/Create

Public Function Create() As ActionResult
  Return View()
End Function

'
' POST: /Product/Create

<AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)> _
Public Function Create(<Bind(Exclude:="Id")> ByVal productToCreate As Product) As ActionResult
  _repository.CreateProduct(productToCreate)
  Return RedirectToAction("Index")
End Function

End Class

Hizmet katmanı oluşturma

Bu nedenle, uygulama akış denetim mantığı bir denetleyiciye aittir ve veri erişim mantığı bir depoya aittir. Bu durumda, doğrulama mantığınızı nereye yerleştirmeniz gerekir? Bir seçenek, doğrulama mantığınızı bir hizmet katmanınayerleştirmadır.

Bir hizmet katmanı, bir ASP.NET MVC uygulamasındaki bir denetleyici ve depo katmanı arasındaki iletişimi destekleyen ek bir katmandır. Hizmet katmanı iş mantığını içerir. Özellikle, doğrulama mantığını içerir.

Örneğin, kod 3 ' teki ürün hizmeti katmanının bir CreateProduct () yöntemi vardır. CreateProduct () yöntemi, ürünü ürün deposuna geçirmeden önce yeni bir ürünü doğrulamak için ValidateProduct () yöntemini çağırır.

Listeleme 3-Models\productservice.exe

Public Class ProductService
Implements IProductService

Private _modelState As ModelStateDictionary
Private _repository As IProductRepository

Public Sub New(ByVal modelState As ModelStateDictionary, ByVal repository As IProductRepository)
  _modelState = modelState
  _repository = repository
End Sub

Protected Function ValidateProduct(ByVal productToValidate As Product) As Boolean
  If productToValidate.Name.Trim().Length = 0 Then
    _modelState.AddModelError("Name", "Name is required.")
  End If
  If productToValidate.Description.Trim().Length = 0 Then
    _modelState.AddModelError("Description", "Description is required.")
  End If
  If productToValidate.UnitsInStock

Ürün denetleyicisi, kod 4 ' te depo katmanı yerine hizmet katmanını kullanmak üzere güncelleştirilmiştir. Denetleyici katmanı hizmet katmanıyla oynanır. Hizmet katmanı, depo katmanıyla konuşur. Her katmanın ayrı bir sorumluluğu vardır.

Listeleme 4-Controllers\productcontroller.exe

Public Class ProductController
Inherits Controller

Private _service As IProductService

Public Sub New()
  _service = New ProductService(Me.ModelState, New ProductRepository())
End Sub

Public Sub New(ByVal service As IProductService)
  _service = service
End Sub


Public Function Index() As ActionResult
  Return View(_service.ListProducts())
End Function


'
' GET: /Product/Create

Public Function Create() As ActionResult
  Return View()
End Function

'
' POST: /Product/Create

<AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)> _
Public Function Create(<Bind(Exclude := "Id")> ByVal productToCreate As Product) As ActionResult
  If Not _service.CreateProduct(productToCreate) Then
    Return View()
  End If
  Return RedirectToAction("Index")
End Function

End Class

Ürün hizmeti 'nin ürün denetleyicisi oluşturucusunda oluşturulmuş olduğuna dikkat edin. Ürün hizmeti oluşturulduğunda, model durum sözlüğü hizmete geçirilir. Ürün hizmeti, doğrulama hata iletilerini denetleyiciye geri geçirmek için model durumunu kullanır.

Hizmet katmanını bağlama

Denetleyiciyi ve hizmet katmanlarını tek bir şekilde yalıtamadı. Denetleyici ve hizmet katmanları, model durumu üzerinden iletişim kurar. Diğer bir deyişle, hizmet katmanının, ASP.NET MVC çerçevesinin belirli bir özelliğine bağımlılığı vardır.

Hizmet katmanını denetleyici katmanımız kadar mümkün olduğunca yalıtmak istiyoruz. Teorik olarak, hizmet katmanını yalnızca bir ASP.NET MVC uygulaması değil, herhangi bir uygulama türüyle kullanabilmelidir. Örneğin, gelecekte uygulamamız için bir WPF ön ucu oluşturmak isteyebilirsiniz. ASP.NET MVC modeli durumundaki bağımlılığı hizmet katmanımızdan kaldırmanın bir yolunu bulduk.

5. listede, hizmet katmanı artık model durumunu kullanmamasını sağlayacak şekilde güncelleştirilmiştir. Bunun yerine, ıvalidationdictionary arabirimini uygulayan herhangi bir sınıfı kullanır.

Listeleme 5-Models\productservice,vb (ayrılmış)

Public Class ProductService
Implements IProductService

Private _validatonDictionary As IValidationDictionary
Private _repository As IProductRepository

Public Sub New(ByVal validationDictionary As IValidationDictionary, ByVal repository As IProductRepository)
  _validatonDictionary = validationDictionary
  _repository = repository
End Sub

Protected Function ValidateProduct(ByVal productToValidate As Product) As Boolean
  If productToValidate.Name.Trim().Length = 0 Then
    _validatonDictionary.AddError("Name", "Name is required.")
  End If
  If productToValidate.Description.Trim().Length = 0 Then
    _validatonDictionary.AddError("Description", "Description is required.")
  End If
  If productToValidate.UnitsInStock

Ivalidationdictionary arabirimi, liste 6 ' da tanımlanmıştır. Bu basit arabirim tek bir yönteme ve tek bir özelliğe sahiptir.

Listeleme 6-Models\IValidationDictionary.cs

Public Interface IValidationDictionary
Sub AddError(ByVal key As String, ByVal errorMessage As String)
ReadOnly Property IsValid() As Boolean
End Interface

ModelStateWrapper sınıfı adlı Listeleme 7 ' deki sınıf ıvalidationdictionary arabirimini uygular. Bir model durum sözlüğünü oluşturucuya geçirerek ModelStateWrapper sınıfının örneğini oluşturabilirsiniz.

Listeleme 7-Models\ModelStateWrapper.vb

Public Class ModelStateWrapper
Implements IValidationDictionary

Private _modelState As ModelStateDictionary

Public Sub New(ByVal modelState As ModelStateDictionary)
  _modelState = modelState
End Sub

#Region "IValidationDictionary Members"

Public Sub AddError(ByVal key As String, ByVal errorMessage As String) Implements IValidationDictionary.AddError
  _modelState.AddModelError(key, errorMessage)
End Sub

Public ReadOnly Property IsValid() As Boolean Implements IValidationDictionary.IsValid
  Get
    Return _modelState.IsValid
  End Get
End Property

#End Region

End Class

Son olarak, liste 8 ' deki güncelleştirilmiş denetleyici, Oluşturucu içinde hizmet katmanını oluştururken ModelStateWrapper kullanır.

8-Controllers\productcontroller.exe listeleme

Public Class ProductController
Inherits Controller

Private _service As IProductService

Public Sub New()
  _service = New ProductService(New ModelStateWrapper(Me.ModelState), New ProductRepository())
End Sub

Public Sub New(ByVal service As IProductService)
  _service = service
End Sub


Public Function Index() As ActionResult
  Return View(_service.ListProducts())
End Function


'
' GET: /Product/Create

Public Function Create() As ActionResult
  Return View()
End Function

'
' POST: /Product/Create

<AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)> _
Public Function Create(<Bind(Exclude := "Id")> ByVal productToCreate As Product) As ActionResult
  If Not _service.CreateProduct(productToCreate) Then
    Return View()
  End If
  Return RedirectToAction("Index")
End Function

End Class

Ivalidationdictionary arabirimini ve ModelStateWrapper sınıfını kullanmak, hizmet katmanımızı denetleyici katmanımızdan tamamen yalıtmamızı sağlar. Hizmet katmanı artık model durumuna bağlı değil. Ivalidationdictionary arabirimini uygulayan herhangi bir sınıfı hizmet katmanına geçirebilirsiniz. Örneğin, bir WPF uygulaması, bir basit koleksiyon sınıfıyla ıvalidationdictionary arabirimini uygulayabilir.

Özet

Bu öğreticinin amacı, bir ASP.NET MVC uygulamasında doğrulama gerçekleştirmeye yönelik bir yaklaşımı tartışmaktır. Bu öğreticide, tüm doğrulama mantığınızı denetleyicilerden ve ayrı bir hizmet katmanına nasıl taşıyabileceğinizi öğrendiniz. Ayrıca, bir Modelstatesarmalayıcı sınıfı oluşturarak hizmet katmanınızı denetleyici katmanınızdan yalıtmak için de öğrenirsiniz.