ASP.NET and Web Tools 2012.2 Sürüm NotlarıASP.NET and Web Tools 2012.2 Release Notes

Bu belge, ASP.NET ve Web Araçları 2012.2 sürümü açıklanır.This document describes the release of ASP.NET and Web Tools 2012.2. Bu Visual Studio Web Tooling ve ASP.NET için bir güncelleştirmedir.It is an update to Visual Studio Web Tooling and ASP.NET.

Kurulum NotlarıInstallation Notes

ASP.NET ve Web Araçları 2012.2 Visual Studio 2012 web platformu yükleyicikullanılarak yüklenebilir.ASP.NET and Web Tools 2012.2 for Visual Studio 2012 can be installed using Web Platform installer. Bu gerekli web için Visual Studio 2012 veya Visual Studio Express 2012 için bir güncelleştirmedir.This is an update to Visual Studio 2012 or Visual Studio Express 2012 for Web, which is required. Visual Studio yüklü yoksa, Web için Visual Studio Express 2012 yüklenir.If you do not have Visual Studio installed, Visual Studio Express 2012 for Web will be installed.

ayrıca ASP.NET ve Web Araçları 2012.2'yi el ile de yükleyebilirsiniz.You can also install ASP.NET and Web Tools 2012.2 manually. Web için Visual Studio 2012 veya Visual Studio Express 2012 yüklü olmalıdır.You must have Visual Studio 2012 or Visual Studio Express 2012 for Web installed. Ardından aşağıdaki talimatları kullanın:Then use the following instructions:

 1. Download Center'dan ASP.NET ve Web Frameworks 2012.2 yükleyiciindir.Download ASP.NET and Web Frameworks 2012.2 installer from Download Center.
 2. İstendiğinde Çalıştır'ı tıklatın.When prompted click Run. Dosyayı daha sonra çalıştırmak için de kaydedebilirsiniz.You can also save the file to run it later.
 3. Güncellediğiniz Visual Studio sürümünü doğrulayın.Verify the version of Visual Studio you will update. Bunu güncellemek istediğiniz Visual Studio'yu başlatarak yapabilirsiniz.You can do this by launching the Visual Studio you wish to update. Ardından Yardım menüsü öğesini tıklatın.Then click the Help menu item.
 4. Web" için Microsoft "Visual Studio 2012 hakkında menü öğesini görürseniz, Web Geliştirici Araçları 2012.2 - Visual Studio Express 2012 web içinindirin.If you see the menu item "About Microsoft Visual Studio 2012 for Web" then download Web Developer Tools 2012.2 - Visual Studio Express 2012 for Web. Aksi takdirde Web Geliştirici Araçları indir 2012.2 - Visual Studio 2012.Otherwise download Web Developer Tools 2012.2 - Visual Studio 2012.
 5. İstendiğinde Çalıştır'ı tıklatın.When prompted click Run. Dosyayı daha sonra çalıştırmak için de kaydedebilirsiniz.You can also save the file to run it later.

Note

ASP.NET ve Web Tools 2012.2 sürümü SQL Server Veri Araçları içermez.ASP.NET and Web Tools 2012.2 release does not include SQL Server Data Tools. SQL Server ve Windows Azure SQL Veritabanları, çevrimdışı proje destekli geliştirme, şema karşılaştırması ve gelişmiş veritabanı dağıtım özellikleri de dahil olmak üzere daha zengin bir veritabanı aracı kümesi sağlar.SQL Server and Windows Azure SQL Databases provides a richer set of database tooling including offline project-backed development, schema comparison and enhanced database deployment capabilities. Daha fazla bilgi için veya SQL https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237127Server Veri Araçları yüklemek için ziyaret edin.For more information or to install SQL Server Data Tools visit https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237127.

BelgelerDocumentation

Eğitimler ve ASP.NET ve Web Araçları 2012.2 hakkında diğer https://www.asp.net)bilgiler ASP.NET web sitesinden edinilebilir ( .Tutorials and other information about ASP.NET and Web Tools 2012.2 are available from ASP.NET web site ( https://www.asp.net).

DestekSupport

ASP.NET ve Web Araçları 2012.2 resmi olarak yayımlanır ve desteklenir.ASP.NET and Web Tools 2012.2 is officially released and supported. Normal destek kanalınızı kullanabilirsiniz.You can use your normal support channel. Ayrıca, ASP.NET topluluğunun üyelerinin sıkhttps://forums.asp.net/sık gayri resmi destek sağlayabilecekleri ASP.NET forumlarına da soru gönderebilirsiniz.You can also post questions to the ASP.NET forums (https://forums.asp.net/), where members of the ASP.NET community are frequently able to provide informal support.

Yazılım GereksinimleriSoftware Requirements

ASP.NET ve Web Araçları 2012.2 Web için Visual Studio 2012 veya Visual Studio Express 2012 gerektirir.The ASP.NET and Web Tools 2012.2 requires Visual Studio 2012 or Visual Studio Express 2012 for Web.

ASP.NET ve Web Araçlarında Yeni Özellikler 2012.2New Features in ASP.NET and Web Tools 2012.2

Bu bölümde, ASP.NET ve Web Araçları 2012.2 sürümünde tanıtılan özellikler açıklanmaktadır.This section describes features that have been introduced in the ASP.NET and Web Tools 2012.2 release.

AraçlarTooling

 • Sayfa DenetçisiPage Inspector

 • DüzenleyiciEditor

  • CoffeeScript, Bıyık, Gidon ve JsRender için sözdizimini vurgulamayı destekleyin.Support syntax highlighting for CoffeeScript, Mustache, Handlebars, and JsRender.
  • HTML düzenleyicisi Knockout ciltleri için Intellisense sağlar.The HTML editor provides Intellisense for Knockout bindings.
  • DAHA AZ kullanarak dinamik CSS oluşturmayı sağlamak için daha az düzenleme ve derleyici desteği.LESS editing and compiler support to enable building dynamic CSS using LESS.
  • JSON'u .NET sınıfı olarak yapıştırın.Paste JSON as a .NET class. JSON'u c# veya VB.NET kod dosyasına yapıştırmak için bu Özel Yapıştır komutunu kullanarak Visual Studio, JSON'dan çıkarılan .NET sınıflarını otomatik olarak oluşturur.Using this Special Paste command to paste JSON into a C# or VB.NET code file, and Visual Studio will automatically generate .NET classes inferred from the JSON.
 • Mobil Emülatör desteği, üçüncü taraf emülatörlerin VSIX olarak yüklenebileceği şekilde genişletilebilirlik kancaları ekler.Mobile Emulator support adds extensibility hooks so that third-party emulators can be installed as a VSIX. Yüklü emülatörleri F5 açılır açılır durumda görünür, böylece geliştiriciler web sitelerini çeşitli mobil cihazlarda önizleyebilirler.The installed emulators will show up in the F5 dropdown, so that developers can preview their websites on a variety of mobile devices. Visual Studio ile yeni BrowserStack entegrasyonuScott Hanselman günlüğü bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about this feature in Scott Hanselman's blog entry on the new BrowserStack integration with Visual Studio.

Web YayıncılıkWeb Publishing

 • Web sitesi projeleri artık Windows Azure Web Sitelerine yayımlama da dahil olmak üzere Web Uygulaması projeleri ile aynı yayımlama deneyimine sahiptir.Web site projects now have the same publishing experience as Web Application projects including publishing to Windows Azure Web Sites.

 • Bir veya daha fazla dosya için seçici yayımlama – aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz (Web Dağıtım bitiş noktasına yayımladıktan sonra):Selective publish – for one or more files you can perform the following actions (after publishing to a Web Deploy endpoint):

  • Seçili dosyaları yayımlayın.Publish selected files.
  • Yerel bir dosya ile uzak dosya arasındaki farkı görün.See the difference between a local file and a remote file.
  • Uzak dosyayla yerel dosyayı güncelleştirin veya uzak dosyayı yerel dosyayla güncelleştirin.Update the local file with the remote file or update the remote file with the local file.

ASP.NET MVC ŞablonlarıASP.NET MVC Templates

 • Yeni Facebook Uygulaması şablonu, Facebook Canvas uygulamalarını yazmayı kolaylaştırır.The new Facebook Application template makes writing Facebook Canvas applications easy. Birkaç basit adımda, oturum açmış bir kullanıcıdan veri alan ve arkadaşlarıyla tümleştiren bir Facebook uygulaması oluşturabilirsiniz.In a few simple steps, you can create a Facebook application that gets data from a logged in user and integrates with their friends. Şablon, kimlik doğrulama, izinler, Facebook verilerine erişim ve daha fazlası dahil olmak üzere bir Facebook uygulaması nın oluşturulmasında yer alan tüm tesisatlarla ilgilenmek için yeni bir kütüphane içerir.The template includes a new library to take care of all the plumbing involved in building a Facebook app, including authentication, permissions, accessing Facebook data and more. Facebook Uygulama şablonu kullanma hakkında https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=269921daha fazla bilgi için bkz.For more information on using the Facebook Application template see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=269921.
 • Yeni bir Tek Sayfa Uygulama MVC şablonu geliştiriciler html 5, CSS 3 ve popüler Knockout ve jQuery JavaScript kitaplıkları kullanarak etkileşimli istemci tarafı web uygulamaları oluşturmak için izin verir, ASP.NET Web API üstüne.A new Single Page Application MVC template allows developers to build interactive client-side web apps using HTML 5, CSS 3, and the popular Knockout and jQuery JavaScript libraries, on top of ASP.NET Web API. Şablon, yeniden bir sunucu API'si kullanan bir JavaScript HTML5 uygulaması oluşturmak için yaygın uygulamaları gösteren bir "todo" listesi uygulaması içerir.The template includes a "todo" list application that demonstrates common practices for building a JavaScript HTML5 application that uses a RESTful server API. Daha fazla bilgi https://www.asp.net/single-page-applicationedinebilirsiniz .You can read more at https://www.asp.net/single-page-application.
 • Artık ASP.NET MVC Yeni Proje iletişim kutusuna yeni şablonlar ekleyen bir VSIX oluşturabilirsiniz.You can now create a VSIX that adds new templates to the ASP.NET MVC New Project dialog. Nasıl yapılacağını buradan öğrenin:https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=275019Learn how here: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=275019
 • MVC proje şablonları – FixedDisplayModes paketi, MVC 4'teki bir hata için geçici çözüm içeren yeni 'FixedDisplayModes' NuGet paketini içerecek şekilde güncelleştirildi.FixedDisplayModes package – MVC project templates have been updated to include the new ‘FixedDisplayModes' NuGet package, which contains a workaround for a bug in MVC 4. Pakette yer alan düzeltme hakkında daha fazla bilgihttps://blogs.msdn.com/b/rickandy/archive/2012/09/17/asp-net-mvc-4-mobile-caching-bug-fixed.aspxiçin, MVC ekibinden bu blog gönderisine bakın.For more information on the fix contained in the package, refer to this blog post (https://blogs.msdn.com/b/rickandy/archive/2012/09/17/asp-net-mvc-4-mobile-caching-bug-fixed.aspx) from the MVC team.

ASP.NET Web API'siASP.NET Web API

ASP.NET Web API birkaç yeni özellik ile geliştirilmiştir:ASP.NET Web API has been enhanced with several new features:

 • ASP.NET Web API ODataASP.NET Web API OData
 • ASP.NET Web API İzlemeASP.NET Web API Tracing
 • ASP.NET Web API Yardım SayfasıASP.NET Web API Help Page

ASP.NET Web API ODataASP.NET Web API OData

ASP.NET Web API OData size herhangi bir veri kaynağı üzerinde zengin iş mantığı ile OData uç noktaları oluşturmak için gereken esneklik sağlar.ASP.NET Web API OData gives you the flexibility you need to build OData endpoints with rich business logic over any data source. ASP.NET Web API OData ile ortaya çıkarmak istediğiniz OData semantik miktarını denetlersiniz.With ASP.NET Web API OData you control the amount of OData semantics that you want to expose. ASP.NET Web API OData ASP.NET MVC 4 proje şablonları ile birliktehttp://www.nuget.org/packages/microsoft.aspnet.webapi.odatave nuget () de mevcuttur.ASP.NET Web API OData is included with the ASP.NET MVC 4 project templates and is also available from NuGet (http://www.nuget.org/packages/microsoft.aspnet.webapi.odata).

ASP.NET Web API OData şu anda aşağıdaki özellikleri destekler:ASP.NET Web API OData currently supports the following features:

 • [Sorgulanabilir] özniteliğini uygulayarak OData sorgusu semantiklerini etkinleştirin.Enable OData query semantics by applying the [Queryable] attribute.
 • OData sorgularını kolayca doğrulayın ve desteklenen sorgu seçenekleri, işleçler ve işlevler kümesini kısıtlayın.Easily validate OData queries and restrict the set of supported query options, operators and functions.
 • Parametre, sorgunun daha sonra doğrulanabilen ve IQueryable veya IEnumerable'a uygulanabilen soyut bir sözdizimi ağacı temsilini almak için doğrudan ODataQueryOptions'a bağlanır.Parameter bind to ODataQueryOptions directly to get an abstract syntax tree representation of the query that can then be validated and applied to an IQueryable or IEnumerable.
 • [Sorgulanabilir] özniteliğinde sonuç sınırları belirterek hizmet odaklı sayfalama ve sonraki sayfa bağlantı oluşturmayı etkinleştirin.Enable service-driven paging and next page link generation by specifying result limits on [Queryable] attribute.
 • $inlinecount kullanarak eşleşen toplam kaynak sayısının sıralı bir sayısını isteyin.Request an inlined count of the total number of matching resources using $inlinecount.
 • Null yayılımı kontrol edin.Control null propagation.
 • $filter'daki tüm operatörler.Any/All operators in $filter.
 • Bir varlık veri modelini sözleşmeye göre çıkarveya bir modeli Varlık Çerçeve Kodu-İlk'e benzer şekilde açıkça özelleştirin.Infer an entity data model by convention or explicitly customize a model in a manner similar to Entity Framework Code-First.
 • EntitySetController'dan türeerek varlık kümelerini açığa çıkar.Expose entity sets by deriving from EntitySetController.
 • Navigasyon özelliklerini açığa çıkarmak, bağlantıları işlemek ve OData eylemlerini uygulamak için basit, özelleştirilebilir kurallar.Simple, customizable conventions for exposing navigation properties, manipulating links and implementing OData actions.
 • MapODataRoute uzantı yöntemini kullanarak basitleştirilmiş yönlendirme.Simplified routing using the MapODataRoute extension method.
 • Birden çok EDM modelini teşhir ederek sürüm oluşturma desteği.Support for versioning by exposing multiple EDM models.
 • Web API'nız için istemciler (.NET, Windows Phone, Windows Mağazası, vb.) oluşturabilmeniz için hizmet belgesini ve $metadata ortaya çıkar.Expose service document and $metadata so you can generate clients (.NET, Windows Phone, Windows Store, etc.) for your Web API.
 • OData Atom, JSON ve JSON ayrıntılı biçimleri için destek.Support for the OData Atom, JSON, and JSON verbose formats.
 • Varlıkları oluşturun, güncelleyin, kısmen güncelleştirin (PATCH) ve silin.Create, update, partially update (PATCH) and delete entities.
 • Varlıklar arasındaki ilişkileri sorgula ve işleme.Query and manipulate relationships between entities.
 • Rotalarınıza kabloyla bağlanan ilişki bağlantıları oluşturun.Create relationship links that wire up to your routes.
 • Karmaşık türleri.Complex types.
 • Varlık Türü Devralma.Entity Type Inheritance.
 • Toplama özellikleri.Collection properties.
 • Numaralandırmalar.Enums.
 • OData eylemleri.OData actions.
 • WCF Veri Hizmetleri, yani ODataLib (http://www.nuget.org/packages/microsoft.data.odata) ile aynı temel üzerine inşa edilmiştir.Built upon the same foundation as WCF Data Services, namely ODataLib (http://www.nuget.org/packages/microsoft.data.odata).

ASP.NET Web API OData hakkında https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=271141daha fazla bilgi için bkz.For more information on ASP.NET Web API OData see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=271141.

ASP.NET Web API İzlemeASP.NET Web API Tracing

ASP.NET Web API İzleme, web API'lerinizdeki verilerin izlenmesini .NET İzleme ile tümleştirir.ASP.NET Web API Tracing integrates tracing data from your web APIs with .NET Tracing. Artık Web API proje şablonunda varsayılan olarak etkinleştirilir.It is now enabled by default in the Web API project template. Web API'lerinizin verilerinin izlenmesi Çıktı penceresine gönderilir ve IntelliTrace aracılığıyla kullanıma sunulmuştur.Tracing data for your web APIs is sent to the Output window and is made available through IntelliTrace. ASP.NET Web API İzleme, Windows Azure'da barındırıldığında Windows Azure'da barındırılanWeb API'nizle ilgili bilgileri Windows Azure Tanılama ile tümleştirme yoluyla izlemenize olanak tanır.ASP.NET Web API Tracing enables you to trace information about your Web API when hosted on Windows Azure through integration with Windows Azure Diagnostics. Ayrıca, ASP.NET Web API İzleme NuGet paketini kullanarak herhangi bir uygulamada Webhttp://www.nuget.org/packages/microsoft.aspnet.webapi.tracingAPI İzlemesini ASP.NET web API İzlemesini yükleyebilir ve etkinleştirebilirsiniz.You can also install and enable ASP.NET Web API Tracing in any application using the ASP.NET Web API Tracing NuGet package (http://www.nuget.org/packages/microsoft.aspnet.webapi.tracing).

Web API İzleme ASP.NET yapılandırma ve kullanma https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=269874hakkında daha fazla bilgi için bkz.For more information on configuring and using ASP.NET Web API Tracing see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=269874.

ASP.NET Web API Yardım SayfasıASP.NET Web API Help Page

ASP.NET Web API Yardım Sayfası artık varsayılan olarak Web API proje şablonuna dahildir.The ASP.NET Web API Help Page is now included by default in the Web API project template. ASP.NET Web API Yardım Sayfası, HTTP uç noktaları, desteklenen HTTP yöntemleri, parametreler ve örnek istek ve yanıt iletisi yüklerini içeren web API'leri için otomatik olarak belgeler oluşturur.The ASP.NET Web API Help Page automatically generates documentation for web APIs including the HTTP endpoints, the supported HTTP methods, parameters and example request and response message payloads. Belgeler, kodunuzdaki yorumlardan otomatik olarak çıkarılır.Documentation is automatically pulled from comments in your code. Ayrıca ASP.NET Web API Yardım Sayfası NuGet paketini kullanarak herhangi bir uygulamayahttp://www.nuget.org/packages/microsoft.aspnet.webapi.helppageASP.NET Web API Yardım Sayfası ekleyebilirsiniz .You can also add the ASP.NET Web API Help Page to any application using the ASP.NET Web API Help Page NuGet package (http://www.nuget.org/packages/microsoft.aspnet.webapi.helppage).

Web API Yardım Sayfasının kurulumu ve ASP.NET özellemi hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=271140For more information on setting up and customizing the ASP.NET Web API Help Page see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=271140.

ASP.NET SignalRASP.NET SignalR

ASP.NET SignalR, varsa WebSockets'i kullanarak ASP.NET uygulamanıza gerçek zamanlı web özellikleri eklemeyi ve olmadığında otomatik olarak diğer tekniklere geri dönmeyi kolaylaştırır.ASP.NET SignalR makes it simple to add real-time web capabilities to your ASP.NET application, using WebSockets if available and automatically falling back to other techniques when it isn't.

SignalR ASP.NET kullanımı hakkında https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=271271daha fazla bilgi için bkz.For more information on using ASP.NET SignalR see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=271271.

ASP.NET Dostu URL'lerASP.NET Friendly URLs

ASP.NET FriendlyURLs web formları geliştiricileri için çok kolay temiz görünümlü URL'ler (.aspx uzantısı olmadan) oluşturmak için yapar.ASP.NET FriendlyURLs makes it very easy for web forms developers to generate cleaner looking URLs(without the .aspx extension). Çok az veya hiç yapılandırma gerektirir ve mevcut ASP.NET v4.0 uygulamaları ile kullanılabilir.It requires little to no configuration and can be used with existing ASP.NET v4.0 applications. FriendlyURLs özelliği, geliştiricilerin masaüstü ve mobil görünümler arasında geçişi destekleyerek uygulamalarına mobil destek eklemelerini de kolaylaştırır.The FriendlyURLs feature also makes it easier for developers to add mobile support to their applications, by supporting switching between desktop and mobile views.

ASP.NET Friendly URL'leri yükleme ve kullanma http://www.hanselman.com/blog/IntroducingASPNETFriendlyUrlsCleanerURLsEasierRoutingAndMobileViewsForASPNETWebForms.aspxhakkında daha fazla bilgi için bkz.For more information on installing and using ASP.NET Friendly URLs see http://www.hanselman.com/blog/IntroducingASPNETFriendlyUrlsCleanerURLsEasierRoutingAndMobileViewsForASPNETWebForms.aspx.

Bilinen Sorunlar ve Son Dakika DeğişiklikleriKnown Issues and Breaking Changes

Bu bölümde, ASP.NET ve Web Araçları 2012.2 sürümünde yer alan bilinen sorunları ve kesme değişiklikleri açıklanmaktadır.This section describes known issues and breaking changes that are in the ASP.NET and Web Tools 2012.2 release.

Yükleme SorunlarıInstallation Issues

Out of order Visual Studio 2012 yüklerOut of order installs of Visual Studio 2012

ASP.NET ve Web Tools 2012.2'yi yükledikten sonra Visual Studio 2012'nin ek bir SKU'su nun yüklenmesi için onarım işlemi gerekir.Installing an additional SKU of Visual Studio 2012 after installing the ASP.NET and Web Tools 2012.2 will require a repair operation. Aşağıdaki sırayı göz önünde bulundurun:Consider the following sequence:

 1. Web için Visual Studio 2012 Express yükleInstall Visual Studio 2012 Express for Web
 2. ASP.NET ve Web Araçları 2012.2'yi yükleyinInstall ASP.NET and Web Tools 2012.2
 3. Visual Studio 2012 Profesyonel, Premium veya Ultimate yükleyinInstall Visual Studio 2012 Professional, Premium or Ultimate

Adım 2 yalnızca Web için Express güncelleştirmeleri yüklemeyle sonuçlanır.Step 2 would only result in installing updates for Express for Web. Adım 3 sırasında yüklenen ek SKU'nun, yüklenen son SKU güncelleştirmelerini yüklemek için ASP.NET ve Web Araçları 2012.2'yi onarmanız gereken güncelleştirmeyi içerdiğinden emin olmak için.To ensure that the additional SKU installed during step 3 contains the update you will need to repair the ASP.NET and Web Tools 2012.2 to install the updates for the last SKU installed. Bu, Adım 1 ve 3'teki SNU'lar tersine çevrildiğinde de geçerlidir.This also applies if the SKUs in Step 1 and 3 are reversed.

Visual Studio açıldığında Microsoft ASP.NET ve Web Araçları 2012.2'yi yüklemeInstalling Microsoft ASP.NET and Web Tools 2012.2 when Visual Studio is open

Microsoft ASP.NET ve Web Tools 2012.2'nin yüklenmesi sırasında VS açıksa, Visual Studio kötü bir duruma baçabilir.If VS is open during installation of Microsoft ASP.NET and Web Tools 2012.2, Visual Studio might end up in a bad state. Kullanıcıların yüklemeişlemine geçmeden önce Visual Studio'nun tüm örneklerini kapatmaları önerilir.It is recommended that users close all instances of Visual Studio before proceeding with install.

Yüklemenin ortasında ASP.NET ve Web Araçları 2012.2 kurulumunu iptal etmeCanceling ASP.NET and Web Tools 2012.2 setup in the middle of installation

yüklemenin ortasında ASP.NET ve Web Araçları 2012.2 kurulumiptal kötü bir durumda Visual Studio bırakacaktır.Canceling ASP.NET and Web Tools 2012.2 setup in the middle of installation will leave Visual Studio in a bad state. Bu sorunu gidermek için aşağıdaki adımları izleyin:To address this problem follow these steps:

 • Programları Kaldır Ekle'ye GitGo to Add Remove Programs
 • Varsa Microsoft ASP.NET ve Web Araçları 2012.2'yi kaldırın.Uninstall Microsoft ASP.NET and Web Tools 2012.2, if present.
 • Microsoft ASP.NET ve Web Araçları 2012.2'yi yeniden yüklemeReinstall Microsoft ASP.NET and Web Tools 2012.2

ASP.NET ve Web Araçları 2012.2'yi yükledikten sonra ASP.NET MVC 4 şablonları ve Razor v2 Web Sitesi şablonları eksikAfter uninstalling ASP.NET and Web Tools 2012.2 the ASP.NET MVC 4 templates and Razor v2 Web Site templates are missing

ASP.NET ve Web Araçları 2012.2'nin yüklenmesi, Visual Studio 2012'deki ASP.NET MVC 4 ve Razor v2 Web Sitesi şablonlarının tümünün yüklenmesini sağlar.Uninstalling ASP.NET and Web Tools 2012.2 will also uninstall all of ASP.NET MVC 4 and Razor v2 Web Site templates from Visual Studio 2012.

Geçici çözüm, MVC 4 ve Razor v2 Web Sitesi şablonlarını ASP.NET yeniden yüklemek için Visual Studio 2012 yüklemenizi onarmaktır.The workaround is to repair your Visual Studio 2012 installation to reinstall ASP.NET MVC 4 and Razor v2 Web Site templates.

Araç SorunlarıTooling Issues

Proje oluşturma sırasında bildirilen NuGet hatasıNuGet error reported during project creation

ASP.NET ve Web Araçları 2012.2'yi yükledikten sonra bir MVC 4 projesi oluştururken aşağıdaki hatayı görebilirsinizAfter installing ASP.NET and Web Tools 2012.2 you may see the following error when creating an MVC 4 project

ASP.NET ve Web Tools 2012.2 gemi NuGet 2.1 ve Visual Studio 2012 uzantısı yükseltecektir.The ASP.NET and Web Tools 2012.2 ships NuGet 2.1 and will upgrade the extension in Visual Studio 2012. Bazı durumlarda, VSIX yükleyicidoğru VSIX güncelleştirmek için başarısız olur.In some cases, the VSIX installer will fail to correctly update the VSIX. Aşağıdaki adımlar, bu sorunu gidermenize olanak sağlar:The following steps will allow you to address this problem:

 1. Visual Studio 2012'yi Yönetici Olarak BaşlatStart Visual Studio 2012 as an Administrator

 2. Araçlar->Uzantılar ve Güncellemeler'e gidin ve NuGet'i kaldırın.Go to Tools->Extensions and Updates and uninstall NuGet.

 3. Visual Studio’yu kapatınClose Visual Studio

 4. ASP.NET ve Web Araçları 2012.2 yükleme klasörüne gidin:Navigate to the ASP.NET and Web Tools 2012.2 installation folder:

  1. Visual Studio 2012 için: Program Files\Microsoft ASP.NET\ASP.NET Web Stack\Visual Studio 2012For Visual Studio 2012: Program Files\Microsoft ASP.NET\ASP.NET Web Stack\Visual Studio 2012
  2. Web için Visual Studio 2012 Express için: Program Files\Microsoft ASP.NET\ASP.NET Web Stack\Visual Studio Express 2012 Web içinFor Visual Studio 2012 Express for Web: Program Files\Microsoft ASP.NET\ASP.NET Web Stack\Visual Studio Express 2012 for Web
 5. NuGet'i yeniden yüklemek için NuGet.Tools.vsix'e çift tıklayınDouble click on the NuGet.Tools.vsix to reinstall NuGet

Web API SorunlarıWeb API Issues

$filter ve DateTime literatüründeki sorunları ayrıştmaParsing issues in $filter and DateTime literals

OData URI parser kısmi datetime literals düzgün ayrıştırmak için başarısız olur.The OData URI parser fails to parse partial datetime literals properly. Örneğin, $filter=başlangıç eq datetime'2012-12-31T12:00' düzgün ayrışma başarısız olur.For example, $filter=start eq datetime'2012-12-31T12:00' fails to parse properly. Bir geçici çözüm tam edebi kullanmaktır, $filter=başlangıç eq datetime'2012-12-31T12:00:00'.A workaround is to use the full literal, $filter=start eq datetime'2012-12-31T12:00:00'.

OData, büyük/küçük harf duyarlı özellik adlarını desteklemez.OData doesn't support case-insensitive property names.

OData, OData sorgularında ve odata yolunda ki büyük/küçük harf duyarlı özellik adlarını desteklemez.OData doesn't support case-insensitive property names in OData queries and odata path. Bkz. çalışma öğeleri:See workitems:

Kullanıcılar javascript istemci tarafında ve sunucu tarafında farklı kasa varsa, büyük olasılıkla bu sorunla karşılaşacak.If users have different casing on javascript client side and server side, they probably will encounter this issue. Bu sorun odata protokolünde tasarım gereğidir.This issue is by design in odata protocol. Ancak, birçok kullanıcı bu sorunu bildirir.However, many users reports this issue. Bu geçici çözüm için, kullanıcıların url'deki servis taleplerini düzeltmeleri gerekir.To work around it, users have to correct their cases in URL.

Varsayılan OData yönlendirme kuralları, gezinme özelliğindeki POST/PUT'u desteklemez.Default OData routing conventions doesn't support POST/PUT on navigation property.

Varsayılan OData yönlendirme kuralları, gezinme özelliğindeki POST/PUT'u desteklemez.Default OData routing conventions doesn't support POST/PUT on navigation property. Bkz. http://aspnetwebstack.codeplex.com/workitem/366iş öğesi.See workitem http://aspnetwebstack.codeplex.com/workitem/366. Varsayılan sözleşmelerde sık kullanılan bu kuralı kaçırıyoruz.We are missing this commonly used convention in default conventions.

Bu geçici çözüm için, kullanıcıların bunu desteklemek için yeni yönlendirme kuralını genişletmeleri gerekir.To work around it, users need to extend new routing convention to support it.

Facebook Şablon SorunlarıFacebook Template Issues

Facebook Uygulama şablonu yalnızca .NET 4.5 kullanarak çalışırFacebook Application template only works using .NET 4.5

ASP.NET MVC 4'teki Facebook Uygulama şablonunu görmek için Yeni Proje iletişim kutusundaki çerçeve açılır listesinde .NET 4.5'i seçmeniz gerekir.You must select .NET 4.5 in the framework dropdown list in the New Project dialog to see the Facebook Application template in ASP.NET MVC 4.

Gerçek zamanlı Güncelleme DenetleyicisiReal-time Update Controller

Facebook Uygulama şablonu, kullanıcının Facebook'tan gelen gerçek zamanlı güncellemeleri işlemek için kolayca bir Web API Denetleyicisi oluşturmasına olanak tanır.The Facebook Application template allows user easily create a Web API Controller to handle real-time updates from Facebook. Geliştirme makineniz NAT'nin arkasındaysa, Denetleyiciniz daha fazla ağ yapılandırması olmadan çalışmayabilir.If your development machine is behind NAT, your Controller may not work without further network configuration. Ayrıntılar için buraya bakın:http://facebook.stackoverflow.com/questions/5259467/can-a-computer-behind-a-nat-router-receive-realtime-updates-from-facebookSee here for details: http://facebook.stackoverflow.com/questions/5259467/can-a-computer-behind-a-nat-router-receive-realtime-updates-from-facebook

Sorgu dize değerleri Facebook OAuth parametreleri ile çakışmasıQuery string values conflict with Facebook OAuth parameters

Aşağıdaki alanlar, Facebook OAuth iletişim kutusunun geri arama URL'si ile çakışıyor.The following fields conflict with Facebook OAuth dialog's call back URL. Kod, hata, hata_açıklaması, hata_nedeni: aşağıdaki adlarla kendi sorgu dize değerleri eklemeyin.Do not add your own query string values with the following names: code, error, error_description, error_reason.

Facebook Şablonuyla Sayfa Denetçisi KullanmaUsing Page Inspector with Facebook Template

Visual Studio 2012'deki Sayfa Denetçisi özelliğini, Facebook Uygulamanızı hata ayıklarken kullanamazsınız.You can't use the Page Inspector feature in Visual Studio 2012 while debugging your Facebook Application. Sayfa Denetçisi şu anda iframe'leri desteklemiyor.The Page Inspector does not currently support iframes.

Tek Sayfauygulama Şablonu SorunlarıSingle Page Application Template Issues

JQuery 1.9/Knockout 2.2.1 güncellemesi ile varsayılan MVC SPA projesini çalıştırırken, yeni todo öğesi düzenlemesi enter focus olayı düzgün şekilde işlenmez.With JQuery 1.9/Knockout 2.2.1 update, when running default MVC SPA project, new todo item edit enter focus event is not handled properly.

JQuery 1.9/Knockout 2.2.1 güncellemesi ile, varsayılan MVC SPA projesini çalıştırırken, yeni todo öğesi düzenlemesi girin artık yeni todo öğesini todo listesine girdikten sonra yeni todo öğesi düzenlemesi kutusuna odaklanmayın.With JQuery 1.9/Knockout 2.2.1 update, when running default MVC SPA project, new todo item edit enter no longer focus back to the new todo item edit box after entering the new todo item to the todo list.

Başvuruyu http://knockoutjs.com/documentation/hasfocus-binding.htmlgeçici olarak çözmek ve aşağıdaki örnek koda benzer düzeltmeler yapmak için:To workaround reference http://knockoutjs.com/documentation/hasfocus-binding.html, and make similar fix to the following sample code:

Dosya todo.model.jsFile todo.model.js
fonksiyon todolist(veri), aşağıdakileri ekleyin:function todolist(data), add following:
self.isSelected = ko.observable(yanlış);self.isSelected = ko.observable(false);

fonksiyon todoList.prototype.addTodo, aşağıdaki karartılmış metin ekleyin:function todoList.prototype.addTodo, add the following blacked text:
self.isSelected(doğru);self.isSelected(true);
self.newTodoTitle("");self.newTodoTitle("");

Dosya index.cshtml, aşağıdaki karartılmış metin ekleyin:File index.cshtml, add the following blacked text:
<form data-bind="gönderin: addTodo"><form data-bind="submit: addTodo">
<"input class= addTodo" type="text" "data-bind= value: newTodoTitle, yer tutucu: 'Buraya eklemek için yazın', blurOnEnter: true, hasfocus: isSelected, olay: { blur: addTodo }" /><input class="addTodo" type="text" data-bind="value: newTodoTitle, placeholder: 'Type here to add', blurOnEnter: true, hasfocus: isSelected, event: { blur: addTodo }" />
</form></form>